W czwartek, 11 maja podczas konferencji Polskiej Izby Ekologii nt. Gospodarka odpadami w wymiarze termicznego przekształcania i wyzwań w obszarze odpadów opakowaniowych odbywającej się w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach, wręczono Medale PIE za zasługi dla zrównoważonego rozwoju za rok 2022.

Od 2015 r. Rada Polskiej Izby Ekologii nadaje Medale PIE „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju” osobom fizycznym oraz instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i zawodowym, które całokształtem działalności, względnie realizacją swoich zadań przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

W imieniu Rady PIE wręczenia Medali dokonali: Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady PIE oraz Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu.

Nagrodzeni:

dr Janina Fudała, prof. IETU

Doktor nauk o ziemi, specjalizuje się w planowaniu strategicznym ochrony powietrza w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i europejskiej. Posiada ponad 50-letnie doświadczenie w budowie scenariuszy redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza na różnych poziomach zarządzania oraz inwentaryzacji emisji do powietrza ze źródeł przemysłowych, powierzchniowych i liniowych. Uczestniczyła w realizacji 11 międzynarodowych projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.
Autor/Współautor ponad 120 krajowych projektów badawczych w tym 10 Miejskich Planów Adaptacji do Zmian Klimatu, 40 raportów Ocen Oddziaływania na Środowisko. Autorka 35 publikacji, w tym 15 w czasopismach z listy filadelfijskiej.
Ekspert Komisji Europejskiej do oceny projektów badawczych w ramach 5 PR , 6 PR i 7PR zarejestrowany pod numerem Ex2002 BO 31732; Członek, Przedstawiciel Polski w Komitecie Doradczym Komisji Europejskiej ds. wdrażania Dyrektywy 1999/13/WE i Dyrektywy 2004/42/WE; Kierownik Naukowej Sieci Tematycznej AIRCLIM-NET „Zanieczyszczenia powietrza/Zmiany klimatu”; Wieloletni Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Geofizycznego Oddział w Katowicach;
Członek Zarządu Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Członek Zespołu Ekspertów Śląskiej Rady Innowacji.
Do końca 2016 pełniła funkcję Z-cy Dyrektora IETU d.s. Badań i Rozwoju. Do końca 2022 r. zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego IETU, pełniąc funkcję Eksperta Wiodącego w obszarze badawczym „Diagnozowanie i Prognozowanie Zmian Jakości Środowiska”.

 

Tomasz Kurpiewski

Urodzony w Warszawie. Przez całe życie zawodowe zaangażowany w kwestie ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW oraz absolwent studiów na Wydziale Prawa i Administracji również na Uniwersytecie Warszawskim. W momencie wchodzenia Polski do Unii Europejskiej pracował w Ministerstwie Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w Wydziale Integracji Europejskiej. Następnie przeszedł do firmy McDonald’s Polska gdzie kierował Działem Ochrony Środowiska i to stanowisko zajmuje do dzisiaj odpowiadając za zrównoważony rozwój w firmie na rynkach polskim, czeskim i słowackim. Jest również członkiem zespołu globalnego zajmującego się zrównoważonym rozwojem. Podczas pracy w McDonald’s Polska wdrożył w firmie system zarządzania środowiska zgodny z normą ISO 14 001, wprowadził nowatorski system gospodarki obiegu zamkniętego oraz wprowadził zasady zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw firmy McDonald’s na rynku polskim. Wiele z tych projektów zostało nagrodzonych. Był również mianowany przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do Narodowej Rady Ekologicznej II kadencji przy prezydencie RP.
Jest członkiem zarządu Platformy ds. Zrównoważonej Wołowiny. Zajmuje również stanowisko członka zarządu Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności. Jego zdaniem zrównoważony rozwój jest szansą dla firm na zoptymalizowanie posiadanych systemów i rozwiązań, a często na wdrożenie nowatorskich technologii wzmacniających markę.

dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ

Profesor Aleksandra Kuzior jest doktorem habilitowanym, profesorem Politechniki Śląskiej, uhonorowanym także tytułem doktora honoris causa przez uczelnię zagraniczną. Naukowo zajmuje się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, etyki biznesu, Smart City, oceny technologii, sztucznej inteligencji i edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej pełni funkcję Prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju oraz Kierownika Katedry Stosowanych Nauk Społecznych. Jest Pełnomocnikiem Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, prezesem Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii. Pełni także funkcję Przewodniczącej Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Komunikacji Społecznej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Jest ekspertem ds. ewaluacji projektów z Agencji Grantów Naukowych Ministerstwa Edukacji, Nauki, Badań Naukowych i Sportu oraz Słowackiej Akademii Nauk (VEGA) oraz ekspertem ds. ewaluacji projektów z Narodowej Fundacji Badawczej Ukrainy.

Była kierownikiem 9 zrealizowanych projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jest autorką ponad 250 publikacji naukowych. Laureatka nagród: 1) Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za działalność organizacyjną (2021); 2) Zabrzańska Atena, przyznawana przez Prezydent Miasta Zabrze (2021); 3) Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju (2020); 4) Nagroda Specjalna „Czarny Diament” przyznana przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego (2018); 5) Śląska Nagroda Naukowa (2017); Medal Komisji Edukacji Narodowej (2015).

Ewelina Sygulska

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek Filologia Polska.
Od 1992 do 1993 roku redaktor naczelny „Dziennika Śląskiego”, wydawanego przez „Fibak -Noma -Press” S.A. – pierwszej na Śląsku prywatnej gazety codziennej, na której łamach niejednokrotnie poruszano zagadnienia związane z problemami stanu środowiska w czasie początków polskiej transformacji gospodarczej.
W latach 1993 do 1996 zatrudniona na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Programowych w Telpress Agencji Telewizyjno-Prasowej Spółka Jawna, D. Rozmus, R. Jakubowski w Katowicach, niezależnego producenta audycji telewizyjnych emitowanych w stacjach państwowych i komercyjnych. Współautorka scenariuszy i współprowadząca licznych programów telewizyjnych poświęconych problematyce gospodarczej, w tym często również kwestiom ochrony środowiska, traktowanych jako ważna sfera gospodarki, które ukazywały się na antenie OTVP Katowice.
W latach 1997-1998 dyrektor ogólnopolskiego specjalistycznego czasopisma „Ekoprofit”, kwartalnika a następnie miesięcznika wydawanego przez Telpress ATP. Od roku 2000 do 2002 – redaktor naczelny, dyrektor Wydawnictwa „Ekoprofit”. W maju 2003 roku powołana w skład Rady Doradców przy Ministrze Środowiska.
Od kwietnia 2010 roku redaktor naczelny ogólnopolskiego kwartalnika „Ekologia”, wydawanego przez Polską Izbę Ekologii. W 2019 roku nominowana do nagrody i wyróżniona w kategorii: Publicystyka Ekologiczna w ramach Konkursu „Zielone Czeki”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

dr hab. inż. Stanisław Tokarski

Dr hab.  inż. Stanisław Tokarski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Centrum Energetyki w Krakowie i Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.  Prowadzi działalność naukowo-badawczą i doradczą w obszarze energii.
Związany z energetyką zawodową od 1985 roku, rozpoczął pracę w Elektrowni Jaworzno III w Jaworznie. W latach 2008- 2015 wiceprezes Zarządu ds. strategii i rozwoju w Tauron S.A. i prezes Zarządu w Tauron Wytwarzanie S.A.(2010-2014). W latach 2013-2016 prezes  Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie (TGPE),  członek Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) i przedstawiciel  PKEE  ds. polityki energetycznej i wytwarzania w EURELECTRIC w Brukseli. Był  członkiem wielu rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Aktualnie wiceprzewodniczący Komitetu Problemów Energetyki  PAN,  członek Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, PKEE  i TGPE, a także Kolegium UDT. Jest członkiem rady nadzorczej spółki europejskiej KIC Innoenergy SE, która zajmuje się wdrożeniami nowych technologii energetycznych. Od początku transformacji gospodarczej w Polsce zajmował się współtworzeniem i opiniowaniem regulacji w obszarze energia w kraju i UE. Autor wynalazków,  licznych publikacji i komentarzy z zakresu regulacji środowiskowych, klimatycznych i rynkowych w energetyce.

Tomasz Bednarek

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Paweł Mirowski

Paweł Mirowski jest absolwentem ochrony środowiska na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończył również podyplomowe studia z zarządzania, zarządzanie gospodarką odpadami oraz Executive Master of Business Administration.
Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Energetyce Szczecińskiej S.A. oraz Zakładach Chemicznych Police S.A. Był zastępcą burmistrza Polic, a także wicestarostą polickim.
Pełnił funkcję dyrektora Centrum Infrastruktury Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., a także funkcję zastępcy prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, później prezesa zarządu. Przewodniczył również konwentowi prezesów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
W 2020 r. został powołany na stanowisko zastępcy prezesa zarządu Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W 2022 r. został ustanowiony Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków.

Śląskie Centrum Wody

Pasją i celem zespołu Śląskiego Centrum Wody jest wieloaspektowe podejście do zagadnień wodnych w środowisku. Dzięki niestandardowemu podejściu i innowacyjnym metodom badawczym ŚCW od 2017 roku prowadzi badania nawodne, podwodne i podziemne, zarówno w środowisku naturalnym zlewni akwenów, jak i w środowisku wirtualnym tworzonych cyfrowo modeli.
ŚCW skupia specjalistów z wielu dziedzin naukowych związanych z gospodarką wodną, zwłaszcza hydro-geologów, biologów, geografów, ekologów, meteorologów, chemików i informatyków. Na styku dziedzin, także we współpracy międzynarodowej, powstają opracowania, ekspertyzy i innowacyjne rozwiązania na potrzeby nauki, gospodarki i ochrony środowiska. Zespół ŚCW zaprasza wszystkich, których zawodowo lub hobbystycznie interesuje woda: temat-rzeka.
Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostało utworzone w 2017 roku jako międzywydziałowy zespół prowadzący działalność badawczą, rozwojową, wdrożeniową, popularyzatorską i dydaktyczną związaną ze środowiskiem i gospodarką wodną. Założycielami ŚCW byli naukowcy związani wówczas z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Nauk o Ziemi (obecnie jest to Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ).
Powstanie jednostki było efektem realizacji i komercjalizacji projektu ZiZOZap realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PO Innowacyjna Gospodarka). Funkcję koordynatora i głównego wykonawcy pełnił Uniwersytet Śląski. W październiku 2019 roku, w ramach reorganizacji struktury uczelni, ŚCW zostało przekształcone w centrum badawcze. Tematyka badawczo-dydaktyczna ŚCW obejmuje liczne dziedziny nauki, szczególnie związane z fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i ekologicznymi aspektami wód oraz potamologię, limnologię, hydrogeologię, hydrometeorologię, hydrochemię, hydrobiologię, chemometrię, a także inne obszary dotyczące wód i środowiska.
Jednym z najważniejszych zadań centrum jest koordynacja interdyscyplinarnych badań prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim oraz przez partnerów w obszarach związanych ze środowiskiem wodnym.
Cele, jakie stawia przed sobą zespół ŚCW, to pozyskiwanie środków na badania i realizacja projektów naukowych. Centrum ma również łączyć naukę z gospodarką poprzez komercjalizację wyników badań oraz współpracę z ekspertami w zakresie opracowywania rozwiązań wspierających gospodarkę wodną.
Członkowie centrum podejmują również działania z zakresu dydaktyki. Inicjują nowe programy nauczania, uwzględniające najnowsze osiągnięcia badawcze i technologiczne, aktualne i przyszłe wyzwania środowiskowe oraz unijne i krajowe uregulowania prawne. Ważnym zadaniem centrum ma być działalność edukacyjna związana z realizowaną tematyką badawczą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz podmiotów zewnętrznych (w tym szkół).
Medal PIE odebrał dr hab. Damian Absalon, prof. UŚ, Zastępca Dyrektora ŚCW ds. naukowych.

Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych działa od 1991 roku, początkowo jako Polski Oddział Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, a od 2014 roku pod obecną nazwą. Integruje specjalistki i specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe, dla których wspólną płaszczyzną badań pozostają ekonomiczne i organizacyjno-zarządcze aspekty kształtowania wzajemnych relacji pomiędzy systemem społeczno-gospodarczym a środowiskiem przyrodniczym na różnych poziomach decyzyjnych.
Celem Stowarzyszenia jest stymulowanie badań naukowych, wymiana doświadczeń, intensyfikacja współpracy między jednostkami akademickimi a otoczeniem biznesowym, a także oddziaływanie na politykę państwa w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki zasobami naturalnymi. Szczególny obszar aktywności stanowi kształtowanie świadomości ekonomicznej i ekologicznej działaczy gospodarczych i społeczeństwa, czemu służą wymiana informacji, edukacja oraz propagowanie przedsięwzięć ochronnych. Siła oddziaływania płynie z zaangażowania członkiń i członków Stowarzyszenia reprezentujących wiodące ośrodki badawcze w Polsce. Flagowym czasopismem Stowarzyszenia jest wydawany od 1992 roku kwartalnik „Economics and Environment” (dawniej „Ekonomia i Środowisko”).

Medal odebrała dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.