Katowice, 1 stycznia 2022 r.

Polska Izba Ekologii, reprezentująca przedsiębiorców wprowadzających produkty do obrotu na terytorium kraju objętych systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta w wykonaniu art. 22a pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) udostępnia publicznie informacje o realizacji celów w zakresie gospodarowania odpadami.


I. Polska Izba Ekologii zawarła z Marszałkiem Województwa Śląskiego porozumienie nr 77/0S/2014 w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych oraz porozumienie nr 80/0S/2014 w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku odpadów opakowaniowych wielomateriałowych (dalej: Porozumienia).

II. W ramach wykonywania Porozumień, we wszystkich latach ich obowiązywania Polska Izba Ekologii osiągała co najmniej poziomy odzysku i recyklingu wynikające z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 z późn. zm.; dalej: ustawy).

III. Polska Izba Ekologii nie ogranicza wykonywania obowiązków do przypadków, w których zbieranie i przetwarzanie odpadów przynosi największe zyski. Porozumienia są wykonywane mając na uwadze cele ustawy w zakresie zmniejszania ilości i szkodliwości dla środowiska materiałów i substancji zawartych w opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ilości i szkodliwości dla środowiska opakowań i odpadów opakowaniowych. Izba nie jest nakierowana na osiągnięcie największego zysku.

IV. Polska Izba Ekologii zapewnia odpowiednią dostępność systemu zbierania odpadów na obszarze całego kraju, wobec czego przedsiębiorcy wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach oraz produkty w opakowaniach wielomateriałowych mogą przystępować do Porozumień na równych zasadach.

V. Polska Izba Ekologii posiada środki finansowe i organizacyjne niezbędne do wykonywania obowiązków wynikających z Porozumień, dysponując odpowiednim kapitałem do realizacji tych obowiązków pochodzącym z opłat ponoszonych przez przedsiębiorców, którzy przystąpili do Porozumień. Izba dysponuje środkami organizacyjnymi i kadrowymi oraz doświadczeniem, które umożliwia skuteczną realizację Porozumień.

VI. Polska Izba Ekologii stosuje mechanizmy samokontroli w szczególności audyty w zakresie:

  a. zarządzania finansami przeznaczonymi na realizację obowiązków – Walne Zgromadzenie Członków Izby zatwierdza sprawozdania finansowe Izby; Biegły Rewident przeprowadza badanie sprawozdania finansowego;

  b. gromadzenia danych i sporządzania sprawozdań dotyczących produktów wprowadzanych do obrotu – Izba sporządza i składa do Marszałka Województwa Śląskiego oraz ministra właściwego do spraw środowiska do dnia 15 marca każdego roku raport obejmujący informacje o funkcjonowaniu porozumienia. Izba realizuje również w imieniu reprezentowanych przedsiębiorców obowiązek sprawozdawczy za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) zgodnie z art. 74 ust. 1b w zw. z art. 76 ust. 2 ustawy o odpadach. Walne Zgromadzenie PIE bada i zatwierdza sprawozdanie z wykonania tych obowiązków;

  c. zbierania i przetwarzania odpadów powstałych z produktów – Izba weryfikuje uprawnienia podmiotów, z którymi współpracuje w zakresie posiadania uprawnień do gospodarowania odpadami oraz zgodności z prawem prowadzonej działalności.

VII. Polska Izba Ekologii zrzesza na zasadzie dobrowolności podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Izby następuje na podstawie uchwały Rady Izby, po uprzednim złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji. Na dzień 01.01.2022 r. Izba zrzesza 122 członków zwykłych i honorowych. Ze względu na charakter Polskiej Izby Ekologii jako izby gospodarczej nie jest możliwe wskazanie jej struktury własności.

VIII. Porozumienia finansowane są ze środków pochodzących z opłat ponoszonych przez przedsiębiorców, którzy przystąpili do Porozumień. Ich wysokość w odniesieniu do każdej tony opakowania wprowadzonego do obrotu stanowi element umowy zawartej w formie pisemnej z przedsiębiorcami i uzależniona jest od aktualnych warunków rynkowych.


Polska Izba Ekologii dokonuje wyboru podmiotów gospodarujących odpadami w oparciu o posiadane przez nie uprawnienia do gospodarowania odpadami, proponowane warunki finansowe, posiadane referencje, dotychczasową współpracę, przestrzeganie przepisów prawa w prowadzonej działalności w tym w zakresie poprawności wystawianych dokumentów potwierdzających zagospodarowanie odpadów oraz dokumentów księgowych. Biorąc pod uwagę powyższe kryteria wyboru podmiotu dokonuje Zarząd Izby.

(pdf do pobrania)

  • Udostępnij: