REGULAMIN KONKURSUEkolaury logoEKOLAURY POLSKIEJ IZBY EKOLOGII 2021

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs Ekolaury Polskiej Izby Ekologii (zwanym dalej Konkursem), organizowany jest przez Polską Izbę Ekologii (zwaną dalej PIE lub Organizatorem).
2. Czynności związane z organizacją Konkursu prowadzi zarząd PIE.

CELE KONKURSU

3. Celem Konkursu jest
3.1. wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną;
3.2. popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej;
3.3. promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska i klimatu.

UCZESTNICY KONKURSU

4. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
5. Uczestnikiem Konkursu mogą być:
5.1. przedsiębiorcy;
5.2. jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego oraz związki komunalne z udziałem gmin i powiatów;
5.3. uczelnie, instytuty badawcze, instytuty PAN;
5.4. instytucje ochrony środowiska;
5.5. organizacje pozarządowe.
6. Uczestnik może być objęty więcej niż jednym wnioskiem konkursowym.

ZAKRES KONKURSU

7. Konkurs dotyczy działań/zadań zrealizowanych przez Uczestnika do końca 2020 r.
8. Kategorie Konkursowe:
• Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
• Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym,
• Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym,
• Ekoprodukt, zielone technologie,
• Edukacja ekologiczna,
• Ochrona powierzchni ziemi, renaturyzacja, dekontaminacja terenów zdegradowanych,
• Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
• Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii,
• Gmina, powiat, związek komunalny przyjazny środowisku,
• Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
• Ekolaur XX – lecia, przy czym dla udziału  w tej kategorii Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:

  • mogą startować wyłącznie Laureaci Ekolaurów (Ekolaury lub Wyróżnienia) wyłonieni od 2002 roku oraz
  • kategoria obejmuje przedsięwzięcia i/lub zbiory przedsięwzięć, które w skali 20-lecia znacząco poprawiły stan środowiska oraz przyniosły wymierne efekty ekologiczne oraz
  • przedsięwzięcie/a wyróżnione Ekolaurem Dekady lub Ekolaurami w innych kategoriach mogą we wniosku o Ekolaur XX-lecia mieć charakter wyłącznie uzupełniający.

ROZDZIAŁ II

ZGŁASZANIE WNIOSKÓW KONKURSOWYCH

9. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego do dnia 10 września 2021 r.
10. Organizator może dokonać zmiany terminu zgłoszeń.
11. Ogłoszenie o Konkursie umieszczane jest na stronie internetowej Polskiej Izby Ekologii (https://www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/) oraz/lub w innych środkach masowego przekazu.
12. Wniosek należy złożyć pisemnie w 1 egzemplarzu na Formularzu Zgłoszeniowym oraz na nośniku danych (CD, pendrive). Zgłoszenie powinno zawierać:
12.1. nazwę zgłaszającego wniosek,
12.2. nazwę rozwiązania zgłaszanego do Konkursu,
12.3. opis techniczny zgłoszonego rozwiązania z uwzględnieniem jego innowacyjności,
12.4. przedstawienie efektu ekologicznego,
12.5. przedstawienie nakładów ekonomicznych na wdrożenie rozwiązania,
12.6. informację o wpływie zrealizowanego rozwiązania na wyniki ekonomiczne przedsiębiorcy,
12.7. informacje o możliwej skali rozpowszechnienia rozwiązania,
12.8. rekomendacje, certyfikaty, patenty, zgłoszenia do ochrony praw autorskich itp.,
12.9. oświadczenie o braku zaległości w opłatach za korzystanie ze środowiska oraz braku zaległości w uiszczaniu kar przewidzianych prawem ochrony środowiska, a także oświadczenie o posiadaniu wymaganych decyzji, zgód i zezwoleń albo innych aktów administracyjnych potwierdzających legalność prowadzonej przez uczestnika działalności w związku ze zgłoszonym rozwiązaniem,
12.10. potwierdzenie uiszczenia opłaty konkursowej.
13. Formularz Zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

14. Terminarz 20. edycji Konkursu EKOLAURY PIE 2021:

  • marzec 2021 r.                        – ogłoszenie 20. edycji Konkursu;
  • do 10 września 2021 r.           – nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Zarządu PIE;
  • do 30 września 2021 r.          – ocena formalna wniosków konkursowych;
  • do 15 października 2021 r.    – ocena merytoryczna wniosków;
  • do 29 października 2021 r.   – wyłonienie Laureatów Konkursu;
  • listopad 2021 r.                      – ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.

ROZDZIAŁ III

KAPITUŁA KONKURSU

15. Do oceny i weryfikacji przysłanych wniosków konkursowych Organizator powoła Kapitułę Konkursu.
15.1. Kapituła działa w oparciu o Regulamin Pracy Kapituły, przyjęty przez Radę PIE.
15.2. Wstępnej oceny merytorycznej przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu dokonuje zespół ekspertów, których powołuje Organizator,
15.3. Sprawozdania ekspertów PIE z oceny wniosków, wraz z propozycją listy kandydatów do nagrody, przedstawiane są Kapitule Konkursu.
15.4. Kapituła Konkursu nie bierze pod uwagę wniosków niekompletnych lub złożonych po terminie określonym w rozdziale II pkt 9.
15.5. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne.
16. Nagrody Polskiej Izby Ekologii przyznawane są w każdej kategorii. Kapituła Konkursu może zadecydować, że nagroda w określonej kategorii nie będzie przyznana, a także może przenieść wniosek do innej kategorii niż zgłoszono. Kapituła może w każdej kategorii przyznać wyróżnienia. W kategoriach za Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej oraz Ekolaur XX-lecia może być przyznanych kilka Ekolaurów oraz wyróżnień.

KRYTERIA I ZASADY OCENY

17. Etapy oceny przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu:
17.1. ocena formalna,
17.2. ocena merytoryczna,
17.3. wyłonienie laureatów.
18. Kryteria oceny przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu obowiązują we wszystkich kategoriach i obejmują:
18.1. uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczną,
18.2. wpływ na środowisko jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem ponadregionalnego oddziaływania na środowisko,
18.3. innowacyjność, nowoczesność, oryginalność,
18.4. uniwersalność,
18.5. strukturę finansowania przedsięwzięcia,
18.6. zasięg możliwego zastosowania (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy),
18.7. udział w programach zarządzania środowiskiem,
18.8. edukację i współpracę ze społeczeństwem.

ROZDZIAŁ IV

OPŁATY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE

19. Zgłaszający lub uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za udział w konkursie za każdy złożony wniosek:
19.1. gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie oraz ich związki – 1.000,00 zł;
19.2. gminy miejskie oraz ich związki – 3.000,00 zł;
19.3. powiaty oraz związku powiatów – 3.000,00 zł;
19.4. związki gmin i powiatów – 3.000,00 zł;
19.5. przedsiębiorstwa o przychodach do 10 mln zł – 1.000,00 zł;
19.6. przedsiębiorstwa o przychodach pow. 10 mln zł – 3.000,00 zł;
19.7. organizacje pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 0,00 zł;
19.8. pozostałe organizacje pozarządowe, uczelnie, instytuty badawcze, instytuty PAN – 100,00 zł;
19.9. pozostałe podmioty – 1.000,00 zł.
20. W przypadku związków, w których skład wchodzą gminy wiejskie i miejskie, opłata za udział w Konkursie wynosi 3.000,00 zł. W przypadku związków, w których skład wchodzą gminy i powiaty, opłata za udział w konkursie wynosi 3.000,00 zł.
21. W przypadku większej ilości wniosków konkursowych dotyczących jednego Uczestnika, Organizator może podjąć decyzję o zmniejszeniu ilości opłat za udział w konkursie.
22. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe Credit Agricole Bank Polska S.A. O/Katowice:
27 1940 1076 3162 0242 0000 0000 z dopiskiem: opłata za udział w konkursie – Konkurs Ekolaury PIE 2021.

ROZDZIAŁ V

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ROZDANIE NAGRÓD

23. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród laureatom Konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali, w której uczestniczą Laureaci Konkursu, Członkowie Kapituły, zaproszeni przez Radę i Zarząd PIE przedstawiciele parlamentu, instytucji rządowych, uczelni, samorządów terytorialnych, funduszy ochrony środowiska i przedsiębiorcy.
24. Miejsce i termin wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej www.pie.pl w Zakładce Aktualności oraz przesłane zostają imienne zaproszenia.
25. Laureaci nagród głównych w każdej kategorii otrzymują statuetkę i dyplom. Zdobywcy Wyróżnień otrzymują tabliczki i dyplomy.
26. Laureaci Konkursu mogą do końca kolejnego roku kalendarzowego, w którym organizowany był konkurs, dla celów promocyjnych posługiwać się znakiem graficznym Ekolaurów PIE, wykorzystując do tego logo Konkursu i statuetkę lub tabliczkę (do pobrania na stronie: https://www.pie.pl/do-pobrania/).
27. Polska Izba Ekologii zamieszcza na stronie internetowej oraz w publikacjach informacje o Laureatach, o honorowym patronacie, o patronacie medialnym a także o sponsorach Konkursów w jego poszczególnych edycjach.
28. Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o pozbawieniu Laureata nagrody lub wyróżnienia, jeśli Laureat będzie prowadził działalność sprzeczną z zasadami ochrony środowiska i klimatu oraz gospodarki wodnej.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

29. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronach internetowych: https://www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/ oraz https://www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/regulamin-ekolaury/

  • Udostępnij: