W związku z bardzo dużym zainteresowaniem tegorocznej, Jubileuszowej edycji Konkursu „Ekolaury PIE 2021” Rada Polskiej Izby Ekologii podjęła decyzję o ostatecznym przedłużeniu terminu składania wniosków do 10 września br.

Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw,  instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów.

Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła Jubileuszową 20. edycję Konkursu EKOLAURY.

Do 10 września 2021 r. można zgłaszać wnioski w następujących kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym,
 • Ekoprodukt, zielone technologie,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, renaturyzacja, dekontaminacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazny środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Ekolaur XX – lecia, przy czym dla udziału w tej kategorii Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:
  • mogą startować wyłącznie Laureaci Ekolaurów (Ekolaury lub Wyróżnienia) wyłonieni od 2002 roku oraz
  • kategoria obejmuje przedsięwzięcia i/lub zbiory przedsięwzięć, które w skali 20-lecia znacząco poprawiły stan środowiska oraz przyniosły wymierne efekty ekologiczne oraz
  • przedsięwzięcie/a wyróżnione Ekolaurem Dekady lub Ekolaurami w innych kategoriach mogą we wniosku o Ekolaur XX-lecia mieć charakter wyłącznie uzupełniający.

Celem Konkursu jest:

 • wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną;
 • popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej;
 • promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Terminarz:

 • marzec 2021 r.                     – ogłoszenie 20. edycji Konkursu;
 • do 10 września 2021 r.        – nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Zarządu PIE;
 • do 30 września 2021 r.       – ocena formalna wniosków konkursowych;
 • do 15 października 2021 r. – ocena merytoryczna wniosków;
 • do 29 października 2021 r. – wyłonienie Laureatów Konkursu;
 • listopad 2021 r.                    – ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) – z dopiskiem „Ekolaury 2021” – do dnia  10 września 2021 r.


Regulamin KONKURSU „EKOLAURY PIE 2021”

(pdf do pobrania)


Formularz zgłoszeniowy do Konkursu
(docx do pobrania)


 • Udostępnij: