Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw,  instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów.

Można zgłaszać wnioski w następujących kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym,
 • Ekoprodukt, zielone technologie,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, renaturyzacja, dekontaminacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazny środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej.

Celem Konkursu jest:

 • wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną;
 • popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej;
 • promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Terminarz 21. edycji Konkursu 'Ekolaury PIE 2022″:

 • marzec 2022 r.                          – ogłoszenie 21. edycji Konkursu;
 • do 30 czerwca 2022 r.             – nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Biura PIE;
 • do 15 sierpnia 2022 r.               – ocena formalna wniosków konkursowych;
 • do 31 sierpnia 2022 r.               – ocena merytoryczna wniosków;
 • do 30 września 2022 r             – wyłonienie Laureatów Konkursu;

Więcej informacji o 20. Jubileuszowej edycji Konkursu 'Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2021′ (kliknij)


Regulamin KONKURSU „EKOLAURY PIE 2021”

(pdf do pobrania)

 • Udostępnij: