REGULAMIN
POWOŁYWANIA, WERYFIKACJI I ODWOŁYWANIA
EKSPERTÓW POLSKIEJ IZBY EKOLOGII

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Polska Izba Ekologii działając na podstawie statutu prowadzi listę ekspertów Polskiej Izby Ekologii.

II. Cele i zadania

§ 2

Celem powołania listy jest:

a) utworzenie profesjonalnego zespołu specjalistów wspomagających działania Polskiej Izby Ekologii oraz zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych, jak również administracji państwowej i samorządowej, oraz innych zainteresowanych organizacji i podmiotów gospodarczych
b) organizowanie i wspieranie działalności edukacyjnej podnoszącej profesjonalne kwalifikacje zawodowe,
c) wypracowanie i popularyzowanie „Kodeksu etycznego eksperta Polskiej Izby Ekologii”
d) utworzenie systemu informacji (bazy i banki danych) związanego z celami powołania listy ekspertów
e) powiązanie własnego systemu powoływania ekspertów z podobnymi systemami krajowymi i zagranicznymi.

III. Eksperci ich powoływanie, weryfikacja i skreślanie

§ 3

1. Rada Polskiej Izby Ekologii powołuje jednorazowo po 2 ekspertów w następujących specjalnościach:

• gospodarka wodno-ściekowa,
• ochrona powietrza,
• ochrona przed hałasem i wibracjami,
• gospodarka odpadami,
• ochrona przyrody,
• postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko,
• prawo ochrony środowiska,
• zarządzanie projektami,
• inżynieria finansowa.

z zastrzeżeniem pkt. 5

2. Powołani przez Radę Polskiej Izby Ekologii eksperci stanowią równocześnie pierwszą komisję weryfikacyjną.
3. Rada Polskiej Izby Ekologii spośród członków komisji weryfikacyjnej wyłania roboczy zespół do spraw weryfikacji prac wykonywanych przez ekspertów.
4. Specjalności określone w pkt.1 mogą zostać uzupełnione decyzją Rady.
5. W wyjątkowej sytuacji Rada Izby może, po przeprowadzeniu przez Radę działań weryfikujących podjąć decyzję o wpisaniu kandydata na listę ekspertów PIE, określając w danej specjalności szczegółową kategorię. Do ekspertów wpisanych na listę w ten sposób odnoszą się wszystkie pozostałe zapisy Regulaminu.

§ 4

1. Ekspertem może zostać każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, posługujący się biegle w mowie i piśmie językiem polskim, mający udokumentowany 5 letni staż pracy w ochronie środowiska oraz legitymuje się osiągnięciami w powyższych dziedzinach ochrony środowiska.
2. Eksperci, w zakresie w którym kandydat ubiega się o wpis, w drodze losowania typują spośród siebie dwóch przedstawicieli, którzy niezależnie weryfikują przedstawione przez kandydata dokumenty i przeprowadzają rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem na eksperta. Weryfikacja dokumentów , oraz rozmowy kwalifikacyjne odbywają się dwa razy w ciągu roku wiosną i jesienią, a szczegółowe terminy ustala corocznie Rada PIE.
3. Eksperci otrzymywać będą wynagrodzenie za przeprowadzone ekspertyzy a ich wysokość ustali Rada Izby.
4. Eksperci przedstawiają niezależnie od siebie opinię na piśmie Radzie Polskiej Izby Ekologii, co do kwalifikacji kandydata na eksperta.
5. Rada Izby zatwierdzi wzorcowy formularz wniosku o wpisanie na listę ekspertów.
6. Rada podejmuje decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania na listę eksperta w drodze głosowania.
7. Kandydat zostaje ekspertem z dniem podjęcia przez Radę Polskiej Izby Ekologii uchwały o wpisaniu na listę ekspertów; a o podjęciu uchwały Rada powiadamia zainteresowanego na piśmie.
8. Ekspert otrzymuje certyfikat potwierdzający wpisanie na listę ekspertów .
9. Tytuł eksperta przyznaje się na czas określony tj. na 3 lata. Po tym okresie składa szczegółowe informacje z przeprowadzonych prac.
10. Ekspert na stronie internetowej PIE składa informacje o bieżących wykonanych pracach zawierające:

• temat wykonanej pracy
• termin wykonania
• procentowy udział w wykonanej pracy

11. Ekspert PIE ma obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie usług świadczonych w swojej specjalności.

§ 5

1. Zarząd Polskiej Izby Ekologii prowadzi listę ekspertów, oraz wykaz prac przez nich wykonanych lub prac w których uczestniczyli jako członkowie zespołu .
2. Raz na 3 lata zespół roboczy ds. weryfikacji prac powołany przez Radę Polskiej Izby Ekologii dokonuje przeglądu wykonanych przez ekspertów prac.
3. W przypadku braku jakichkolwiek prac, lub uzasadnionych wątpliwości zespołu ekspert może zostać poproszony o złożenie wyjaśnień
4. Zespół ds. weryfikacji prac przedstawia Radzie Polskiej Izby Ekologii propozycje skreślenia z listy ekspertów.
5. Skreślenie z listy ekspertów Polskiej Izby Ekologii następuje w następujących przypadkach:

• dobrowolnej rezygnacji,
• złamania zasad „kodeksu etycznego eksperta Polskiej Izby Ekologii”,
• wystąpienia o skreślenie przez zespół roboczy ds. weryfikacji wykonanych prac,
• pozbawienia praw publicznych,
• śmierci.

6. Skreślenia z listy ekspertów Polskiej Izby Ekologii dokonuje Rada.
7. Decyzję o skreśleniu z listy ekspertów doręcza się zainteresowanemu.

§ 6

1. Koszt postępowania kwalifikacyjnego pokrywa kandydat na eksperta przed podjęciem czynności weryfikujących.
2. Rada Polskiej Izby Ekologii określa w miesiącu grudniu koszt postępowania kwalifikacyjnego na następny rok kalendarzowy. W 2021 r. opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego wynosi 600,00 zł. Po otrzymaniu potwierdzenia o wpisaniu na listę ekspertów PIE zainteresowany winien wpłacić 200,00 zł za wydanie certyfikatu oraz prowadzenie kartotek działalności eksperta w wersji elektronicznej.

§ 7

Obsługę zespołów ekspertów PIE prowadzi Biuro Polskiej Izby Ekologii.

  • Udostępnij: