Polska Izba Ekologii stosowanie do potrzeb swoich członków – konsultuje i przekazuje ministerstwom, szczególnie resortowi środowiska, opinie i uwagi do projektów aktów prawnych, strategii i programów.

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu obliczania poziomu składowania

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje publiczne projektu ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pod nazwą „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce”

CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia MRiT w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028

CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przypadku zanieczyszczenia powierzchni ziemi

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje publiczne VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych

CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw

CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt Rozp. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022

CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach.

CZYTAJ WIĘCEJ

  • Udostępnij: