Izba bierze czynny udział w działaniach konsultacyjnych, wsłuchując się w głosy i opinie przedsiębiorców oraz ekspertów i tym samym przyczynia się do wpływania na zmianę prawa, gwarantującego rozwój gospodarczy połączony z troską o ochronę środowiska.

Organy rządowe i samorządowe

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Minister klimatu i środowiska kieruje do Polskiej Izby Ekologii prośby o wyrażenie opinii w sprawie projektów aktów prawnych tworzonych w ministerstwie. Izba przekazuje ministerstwu środowiska swoje uwagi dotyczące planowanych rozstrzygnięć w dziedzinie szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska. Udaje się to dzięki temu, że z Izbą współpracują uznane autorytety naukowe, pracownicy uczelni wyższych i ośrodków naukowo-badawczych.

Przesłane do PIE projekty rozporządzeń można znaleźć w zakładce Opinie: www.pie.pl/opiniowanie-projektow-aktow-prawnych/

Strona internetowa Ministerstwa Klimatu: www.gov.pl/web/klimat

We współpracy z samorządami udzielamy wsparcia merytorycznego i technicznego dla przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, a poprzez swoich Członków, pomoc w doborze odpowiednich technologii oraz sprawnej realizacji projektów i wykonawstwa.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Logo Województwa Śląskiego

PIE w 2014 r. zawarła z Marszałkiem Województwa Śląskiego ogólnopolskie Porozumienia w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych.

Naszym fundamentalnym celem jest pomoc przedsiębiorcom – na bazie porozumienia chcemy wspierać efektywną realizację obowiązków odzysku i recyklingu, zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów (Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi). Obecnie Izba realizuje ponad 300 umów z podmiotami wytwarzającymi odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych.

Więcej o porozumieniach: www.pie.pl/recykling/

Strona internetowa Samorządu Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Izba prowadzi punkt konsultacyjny działający w zakresie informowania systemu funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Strona internetowa WFOŚiGW w Katowicach: www.wfosigw.katowice.pl

Kontakty z innymi izbami i instytucjami

Polska Izba Ekologii nawiązała współpracę z uczelniami wyższymi kształcącymi w specjalnościach obejmujących inżynierię ochrony środowiska i politykę ekologiczną. Współpraca ma na celu stałe upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony środowiska, norm prawnych oraz postępu naukowo-technicznego w tych dziedzinach.

Do naszych partnerów należą:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Logo AGH Kraków

Politechnika Warszawska

 

Politechnika Warszawska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Politechnika Opolska

 

Logo Politechniki Opolskiej

Wydział Humanistyczny Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium BalticumSzczecińska Szkoła Wyższa CB

Wydział Nauk Zespolonych
Stargardzkiej Szkoły Wyższej
STARGARDINUM

Politechnika Śląska
Wydział Chemiczny

POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Chemiczny

Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej


Politechnika Częstochowska

Logo Politechniki Częstochowskiej

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuLogo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Uniwersytet Śląski

Logo Uniwersytetu Śląskiego

Logo Śląskiej Izby BudownictwaŚląska Izba Budownictwa

W 2008 r. Izba podpisała umowę współpracy ze Śląską Izbą Budownictwa w Katowicach.
Celem porozumienia jest wielopłaszczyznowa współpraca obejmująca realizację bieżących celów statutowych obu izb ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zawierających wspólne przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury budowlanej oraz ekologicznej przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

Strona internetowa Śląskiej Izby Budownictwa: www.izbabud.pl

Logo stowarzyszenie polski ruch czystszej produkcjiStowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji

W 2015 r. Polska Izba Ekologii oraz Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji podpisały porozumienie o współpracy oraz Międzynarodową Deklarację Czystszej Produkcji.
Celem porozumienia jest podjęcie wspólnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska w Polsce.

Więcej o porozumieniu:
www.old.pie.pl/aktualnosci/porozumienie-o-wspolpracy-pie-i-stowarzyszenia-polski-ruch-czystszej-produkcji.html

Strona internetowa Stowarzyszenia: www.cp.org.pl

Logo REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A.Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

W 2016 r. Polska Izba Ekologii podpisała umowę o współpracy z Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie.

Więcej o Rekopolu:
www.old.pie.pl/aktualnosci/wspolpraca-pie-z-rekopol

Logo Śląskie Rady NOT Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w KatowicachŚląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

25 kwietnia 2017 r. Polska Izba Ekologii oraz Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach podpisały porozumienie o współpracy.
Celem porozumienia jest podjęcie wspólnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem technologii i innowacji ekologicznych.

Więcej o porozumieniu:
www.old.pie.pl/aktualnosci/porozumienie-o-wspolpracy-pie-z-not

Strona internetowa NOT: www.not.katowice.pl

Logo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników GórnictwaStowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa

5 grudnia 2017 r. Polska Izba Ekologii oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa podpisały porozumienie o współpracy.

Celem porozumienia jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Więcej o porozumieniu:
www.old.pie.pl/aktualnosci/porozumienie-o-wspolpracy-pie-z-sitg

Strona internetowa SITG: www.sitg.pl

Logo WSZOP w KatowicachWyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

07.02.2019 r. Polska Izba Ekologii oraz Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach podpisały porozumienie o współpracy.
Współpraca dotyczyć będzie realizowania wspólnych projektów w zakresie ochrony środowiska o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, a także międzynarodowym.

Więcej o porozumieniu:
www.old.pie.pl/aktualnosci/porozumienie-o-wspolpracy-pie-z-wszop

Strona internetowa WSZOP: www.wszop.edu.pl

  • Udostępnij: