DOBROWOLNE POROZUMIENIA

Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w której art. 25 mówi, iż organizacje samorządu gospodarczego na mocy porozumienia z marszałkiem danego województwa mogą reprezentować przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach wielomateriałowych oraz w opakowaniach po środkach niebezpiecznych i są uprawnione z mocy ustawy do stworzenia systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z wyżej wymienionych opakowań.

Polska Izba Ekologii (PIE), w dniu 22 lipca 2014 r. zawarła z Marszałkiem Województwa Śląskiego ogólnopolskie Porozumienia, aneksowane w dniu 28 czerwca 2023 r.:

Do Porozumienia może przystąpić dobrowolnie każda firma, która wprowadza na rynek produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub w środki niebezpieczne w opakowaniach.

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi stwarza organizacjom samorządu gospodarczego możliwość poszerzenia zakresu oferowanych usług w ramach swojej działalności statutowej i gospodarczej, poprzez możliwość przyjęcia i wykonywania obowiązków przedsiębiorcy w zakresie recyklingu i innego niż recykling procesu odzysku odpadów powstałych po opakowaniowych wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych.

Głównym celem Porozumienia jest realizacja obowiązków przedsiębiorców zawartych w art. 25 ust. 4  w kwestii uzyskania rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych, które zostały zawarte w Rozporządzeniu  Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. (w latach 2014-2018), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. (w latach 20189-2023) oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy recyklingu w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa [LINK DO ROZPORZĄDZENIA].

Aktualne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych dla Porozumienia na kolejne lata kształtują się następująco:

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
od 2024

OPAKOWANIA PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH
od 2024

Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych dla Porozumienia obowiązujące w poprzednich latach:

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

2019-2023

porozumienie marszałek

2014-2018

OPAKOWANIA PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH

2019-2023

porozumienie marszałek

2014-2018

porozumienie z marszłakiem

Przedsiębiorca może również swoje ustawowe obowiązki wynikające z wprowadzania na rynek opakowań wielomateriałowych lub po środkach niebezpiecznych realizować samodzielnie jednak wtedy nie może rozliczać się wg poziomów odzysku i recyklingu określonych dla Porozumienia tylko z wyższych poziomów zawartych w załączniku nr 1 do ustawy, w przypadku posiadania własnych odpadów lub nawet 100% masy wprowadzonych opakowań na rynek jeżeli odpady pochodzą z różnych źródeł (nie tylko odpady wprowadzającego).

Dzięki PIE, która posiada Porozumienie z Marszałkiem Województwa, istnieje możliwość przeniesienia na nas realizację tego ustawowego obowiązku. Przedsiębiorcy będą mogli skoncentrować się na prowadzeniu swojej działalności i realizacji celów biznesowych, zostawiając gospodarowanie odpadami wyspecjalizowanym i kompetentnym podmiotom.

  • Udostępnij: