Od 2015 r. Rada Polskiej Izby Ekologii nadaje Medale PIE „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju” osobom fizycznym oraz instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i zawodowym, które całokształtem działalności, względnie realizacją swoich zadań przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

 

WNIOSEK O NADANANIE MEDALU PIE
„ZA ZASŁUGI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU” – (Zał. nr 2)

(doc do pobrania)

REGULAMIN
NADAWANIA PRZEZ RADĘ POLSKIEJ IZBY EKOLOGII
MEDALU „ZA ZASŁUGI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”

(pdf do pobrania – pełna wersja wraz z załącznikami)

 

 § 1


1. Medal „ZA ZASŁUGI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”, ustanowiony Uchwałą Rady PIE nr 27/2015  z dnia 19 października 2015 r., zwany w dalszej części „Medalem” – nadaje się osobom fizycznym oraz instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i zawodowym, które całokształtem działalności, względnie realizacją swoich zadań przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

2. Medal może być nadany osobom spoza województwa, a także podmiotom zagranicznym – jako wyraz uznania dla ich działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

 § 2


 1. Medal jest dwustronny.
 2. Medal okrągły o średnicy 40 mm – z metalu złoconego – w pudełku. Na awersie logo PIE, na rewersie napis „ZA ZASŁUGI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”.
 3. Graficzny wzór Medalu – określa Załącznik nr 1 do Regulaminu nadawania Medalu.

 

 § 3


 1. Medal może być nadany jednorazowo.

 

 § 4


 1. Medal, z własnej inicjatywy lub na wniosek, nadaje Rada Polskiej Izby Ekologii.
 2. Z wnioskiem o nadanie Medalu mogą wystąpić: instytucje, organizacje społeczne, organy samorządu terytorialnego i przedsiębiorcy. (Załącznik Nr 2)

 

 § 5


 1. Wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać: dokładne dane personalne osoby lub instytucji przedstawianej do wyróżnienia  oraz charakterystykę działalności uzasadniającej nadanie Medalu.
 2. Wnioski o nadanie Medalu powinny być składane Zarządowi Polskiej Izby Ekologii.

 

 § 6


 1. Medal wręcza Przewodniczący Rady PIE lub upoważniony przez niego Członek Rady PIE.

 

 § 7


 1. Wręczenie Medalu powinno mieć charakter uroczysty, podkreślający osiągnięcia i zasługi osoby lub instytucji, którym Medal został nadany.

§ 8

 1. Wyróżnionym osobom fizycznym wraz z Medalem wręcza się legitymację dokumentującą jej nadanie.
 2. Instytucjom wręcza się wraz z Medalem dyplom.
 3. Wzór legitymacji i dyplomu stwierdzający nadanie Medalu określają Załączniki nr 3, nr 4 do Regulaminu przyznawania Medalu.

§ 9

 

 1. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Medalu albo dokumentu stwierdzającego nadanie Medalu – można wystąpić o wydanie duplikatu Medalu lub wtórnego dokumentu. Za wydany duplikat pobiera się opłatę w wysokości kosztów ustalonych przez Zarząd PIE. Wtórnik dokumentów wydaje się bezpłatnie.
 2. Fakt wydania wtórnika dokumentu, względnie duplikatu Medalu odnotowuje się w prowadzonych dokumentach ewidencyjnych.

 

 § 10


 1. Ewidencję nadanych medali oraz całokształt obsługi kancelaryjno – technicznej w tym zakresie prowadzi Zarząd Polskiej Izby Ekologii.

 

 § 11


 1. Regulamin nadawania Medali „ZA ZASŁUGI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU” dostępny będzie na stronie internetowej Izby: www.pie.pl.

§ 12

 

 Regulamin nadawania Medalu „ZA ZASŁUGI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU” wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę PIE.

 


Wręczenie Medali odbywa się podczas uroczystej Gali Konkursu „EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii”.

 

RELACJA Z WRĘCZENIA MEDALI PIE:

2022 r. – Link do archiwum


2021 r.Link do archiwum 


2020 r. Link do archiwum


2019 r. Link do archiwum


2018 r.Link do archiwum 


2017 r.Link do archiwum


2016 r.Link do archiwum


2015 r.Link do archiwum

 

 • Udostępnij: