Zgodnie z „Regulaminem powoływania, weryfikacji i odwoływania ekspertów Polskiej Izby Ekologii” Rada PIE powołała zespół roboczy ds. weryfikacji prac ekspertów PIE za okres 2009-2012.
Po pozytywnym zweryfikowaniu przez zespół roboczy, Rada Izby zatwierdziła ekspertów.

Na dzień 01.01.2023 r. Izba współpracuje z 65 ekspertami.

Gospodarka Wodno-Ściekowa

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

dr inż. Łucja Fukas-Płonka

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

dr inż. Izabela Płonka

Współautorka audytów oraz licznych ekspertyz dot. oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

inż. Jakub Krawczyk

Technolog, projektant, koordynator badań, konsultant oraz autor wielu opracowań, opinii, ekspertyz w zakresie gospodarki… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

mgr inż. Wojciech Jelonek

Magister inżynier budownictwa wodnego, inżynier urządzeń sanitarnych. Rzeczoznawca w zakresie zaopatrzenia w wodę… CZYTAJ DALEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

dr inż. Mirosław Nowak

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

dr inż. Beata Bień

Adiunkt Katedry Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej … CZYTAJ WIĘCEJ

Gospodarka Odpadami

Jurand Bień Ekspert PIE ds. gospodarki odpadami

dr inż. Jurand BIEŃ, prof. PCz

Od początku swojej kariery akademickiej związany z Wyd. Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej… CZYTAJ WIĘCEJ

Ryszard Wasielewski Ekspert PIE ds. gospodarki odpadami

dr inż. Ryszard Wasielewski

Wieloletni pracownik Centrum Badań Technologicznych ITPE. Autor wielu publikacji oraz współautor rozdziałów w licznych… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

doc. dr Lidia Sieja

Specjalista w zakresie gospodarki odpadami. Członek Wojewódzkiej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

prof. zw. dr hab. inż. Wiesław Kozioł

Profesor, główny specjalista Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

dr inż. Krzysztof Czyż

Specjalizuje się w gospodarowaniu odpadami organicznymi, mineralnymi i komunalnymi osadami ściekowymi… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz

Biegły w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (Decyzja MOŚ.ZNiL nr 0116)… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

dr Tomasz Doniecki

Autor wielu ekspertyz, ocen, i raportów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Posiada znaczny dorobek… CZYTAJ DALEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

mgr Krzysztof Tyrała

Autor wielu ekspertyz i opinii dot. gospodarki odpadami oraz opracowań usuwania wyrobów zawierających azbest… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

prof. dr hab. inż. Janusz Aleksander Hermann

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

dr inż. Aleksander Sobolewski

Dyrektor Instytutu Technologii Paliw i Energii w Zabrzu. Autor kilku monografii, ponad 180 publikacji… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

prof. dr hab. Włodzimierz Urbaniak

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

inż. Tadeusz Wolny

Ponad 30 lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu i kierowaniu realizacją projektów w zakresie gospodarki odpadami… CZYTAJ DALEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

prof. dr hab. Zbigniew Paluszak

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

inż. Wincenty Rogacki

Absolwent Rolniczej w Poznaniu – Wydział Ogólnorolny. Od 2003 prowadzi działalność gospodarczą P.P.H.U. „KAMROL” Wincent Rogacki.

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

dr inż. Łucja Fukas-Płonka

Agnieszka Dobrowolska ekspert PIE www

mgr Agnieszka Dobrowolska

Od roku 2012 roku związana z zagospodarowywaniem odpadów, specjalizująca się w wykorzystywaniu odpadów metodą R10… CZYTAJ DALEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

dr inż. Krzysztof Gogola
Autor, współautorem ponad 100 prac badawczych i eksperckich oraz członek zespołów realizujących liczne projekty badawcze krajowe i zagraniczne… CZYTAJ WIĘCEJ.

Ochrona Powietrza

dr inż. Krystyna Kubica Ekspert PIE ds. ochrony powietrza

dr inż. Krystyna KUBICA

Specjalista w dziedzinie: fizykochemii i technologii energochemicznego wykorzystania paliw kopalnych… CZYTAJ WIĘCEJ

Wojciech Główkowski Ekspert PIE ds. ochrony powietrza

mgr Wojciech GŁÓWKOWSKI

Od 2014 główny specjalista w Wydziale Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego… CZYTAJ WIĘCEJ

Rafał Urbaniak_miniatura_www

dr hab. inż. Rafał Urbaniak

Twórca patentów i wdrożeń przemysłowych z zakresu techniki grzewczej. Autor i współautor ponad stu publikacji… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

dr hab. inż. Jarosław Zuwała

Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Instytutu Technologii Paliw i Energii oraz Przewodniczący Zespołu… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

dr inż. Katarzyna Matuszek

Adiunkt, Kierownik Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki Instytutu Technologii Paliw i Energii w Zabrzu… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

dr hab. inż. Robert Kubica

Adiunkt na Wydziale Chemicznym w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego Politechniki… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

mgr inż. Kazimierz Kozimor

Właściciel Specjalistycznego Zakładu Ochrony Środowiska KET w Gliwicach. Autor wielu projektów, raportów OOŚ… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

mgr inż. Katarzyna Witkowska

Autor wielu raportów, ocen, analiz, dokumentacji na potrzeby uzyskania przez Inwestorów właściwych decyzji… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

inż. Leszek Zajączkowski

Biegły w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowiska, autor wielu opracowań, opinii i ekspertyz… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

prof. dr hab. inż. Stanisław Hławiczka

Emerytowany profesor Politechniki Częstochowskiej oraz Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowiony w Katowicach.

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

mgr inż. Tadeusz Hudyma

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

mgr inż. Roman Bereś

Ochrona przed hałasem i wibracjami

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

dr inż. Jan Sikora

Emerytowany adiunkt Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.                            CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

mgr Marcin Piotr Nowak

Autor i współautor wielu publikacji. Ekspert PIE w spec. Raporty w sprawie OOŚ, a także Ochrona przed hałasem i wibracjamiCZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

dr inż. Radosław Kucharski

Pracownik Zakładu Akustyki Środowiska w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.

Ochrona Przyrody

Mezer-Uciechowska - ekspert PIE ds. Ochrony Przyrody

mgr inż. Zofia de Mezer-Uciechowska
50 lat pracy na rzecz terenów zielonych, architektury krajobrazu w tym obiektów zabytkowych i arborystyki od produkcji… CZYTAJ WIĘCEJ

Marcin Woch - ekspert PIE ds. Ochrony Przyrody

dr hab. inż. Marcin WOCH
Doktor habilitowany w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie ekologia. Adiunkta w Instytucie Biologii Uniwersytetu… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

inż. Edmund Steckiewicz

Ponad 20 lat prowadził zakład pielęgnacji drzew, obecnie prowadzi działalności gospodarczą o charakterze… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak

Doktor habilitowany nauk biologicznych, w dyscyplinie ekologia. Adiunkt w Instytucie Biologii… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

dr Jadwiga Sienkiewicz

Pracownik Zakładu Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.

Raporty w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

mgr inż. Katarzyna Witkowska

Autor wielu raportów, ocen, analiz, dokumentacji na potrzeby uzyskania przez Inwestorów właściwych decyzji… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

dr Dariusz Cichoń

Autor raportów, ocen, analiz, opinii i ekspertyz z zakresu oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, ochrony powietrza… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

mgr Adrianna Przyłuska

Autor, współautor oraz kierownik zespołu realizującego opracowania z zakresu ochrony środowiska… CZYTAJ DALEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

mgr Ewa Brzozowska

Kierownik Zespołu Pracowni Projektowej, Inspektor Nadzoru ds. ochrony środowiska i przyrody… CZYTAJ DALEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

mgr inż. Wiktor Koleśniak

Absolwent Akademii Górniczo-Hutnicznej w Krakowie. Autor licznych publikacji i ekspertyz dotyczących oddziaływania na środowisko… CZYTAJ DALEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

mgr inż. Kazimierz Kozimor

Właściciel Specjalistycznego Zakładu Ochrony Środowiska KET w Gliwicach. Autor wielu projektów, raportów OOŚ… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

mgr Krzysztof Tyrała

Autor wielu ekspertyz i opinii dot. gospodarki odpadami oraz opracowań usuwania wyrobów zawierających azbest… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

inż. Leszek Zajączkowski

Biegły w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowiska, autor wielu opracowań, opinii i ekspertyz… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

mgr Karol Pawelczyk

Konsultant ds. Ochrony Środowiska w Scott Wilson Sp. z o.o. w Poznaniu. Koordynuje projekty i uczestniczy w pracach… CZYTAJ DALEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

mgr Marcin Piotr Nowak

Autor i współautor wielu publikacji. Ekspert PIE w spec. Raporty w sprawie OOŚ, a także Ochrona przed hałasem i wibracjamiCZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

dr inż. Janusz Faber
Absolwent AGH w Krakowie, Wyd. Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Współautor wielu ocen i raportów oddziaływania na środowisko rozmaitych obiektów i inwestycji.

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

dr inż. Katarzyna Kromka

Wydział Zarządzania Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego.

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

prof. zw. dr hab. Wiesław Barabasz
Emerytowany profesor Uniwersytetu Rolniczego im. H.Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu.

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

mgr inż. Andrzej Długosz

Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

mgr Paweł  Janczarki

Prawo Ochrony Środowiska

Michał Kuźniak - ekspert PIE ds. prawa ochrony środowiska

Michał Kuźniak

Partner w Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy od 2007 roku. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów publicznych… CZYTAJ WIĘCEJ

mgr Jędrzej Klatka - Ekspert PIE ds. prawa ochrony środowiska

mgr Jędrzej Klatka

Radca Prawny w Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy w Katowicach. Autor kilkudziesięciu ekspertyz prawnych… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

dr Adam Erechemla

Członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, lic. rzeczoznawca NOT ds. Czystej… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

mgr inż. Katarzyna Witkowska

Autor wielu raportów, ocen, analiz, dokumentacji na potrzeby uzyskania przez Inwestorów właściwych decyzji… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

mgr inż. Joanna Nawrocka

Od 2013 prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą EkoEkspert Joanna Nawrocka z siedzibą w Gliwicach… CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

prof. zw. dr hab. Marek Górski

Katedra Prawa Ochrony Środowiska Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Ekspert Polskiej Izby Ekologii

dr Jerzy Jendrośka

  • Udostępnij: