W dniu 28 czerwca 2023 r. w Tichauer ART Gallery w Tychach odbyło się XXIV Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków Polskiej Izby Ekologii.

Zatwierdzone zostały sprawozdania Rady i Zarządu PIE oraz Sprawozdanie finansowe PIE za 2022 r.
Udzielono absolutorium Radzie i Zarządowi PIE za wykonane obowiązki w roku 2022.
Przedstawiony został Plan działania oraz Plan gospodarczo-finansowy PIE na rok 2023.