Ekspert Polskiej Izby EkologiiKrzysztof Gogola ukończył studia wyższe na Wydziale Mechanicznym Energetycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera. Od 1997 jest pracownikiem Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. W tym okresie pełnił m.in. funkcje: kierownika Zakładu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, zastępcy kierownika Zakładu Terenów Poprzemysłowych i Gospodarki Odpadami oraz kierownika Pracowni Gospodarki Odpadami Przemysłowymi i Komunalnymi.
W roku 2014 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, na podstawie dysertacji pt. „Określanie skłonności do samozapłonu odpadów powęglowych w instalacji z reaktorem ze złożem stałym”.
Aktualnie dr inż. Krzysztof Gogola pracuje na stanowisku adiunkta w Pracowni Analiz Ekologicznych Zakładu Monitoringu Środowiska GIG. W swojej pracy naukowej i eksperckiej Krzysztof Gogola skupia się przede wszystkim na problematyce zagospodarowania i przetwarzania odpadów przemysłowych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania i zwalczania pożarów endogenicznych zwałowisk odpadów wydobywczych z górnictwa węglowego.
Krzysztof Gogola jest autorem i współautorem ponad 100 prac badawczych i eksperckich z ww. dziedzin, współautorem kilkunastu publikacji w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych oraz członkiem zespołów realizujących liczne projekty badawcze krajowe i zagraniczne. Ponadto Krzysztof Gogola jest współautorem szeregu opatentowanych wynalazków, głównie innowacyjnych materiałów na bazie odpadów przemysłowych, mających zastosowanie w podziemnych technikach górniczych oraz w prewencji pożarowej na zwałowiskach odpadów powęglowych.

  • Udostępnij: