Jurand Bień Ekspert PIE ds. gospodarki odpadami

Od początku swojej kariery akademickiej, czyli od 1995 r. związany z Wydziałem Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Zainteresowania naukowe ukierunkował w tematyce związanej z termicznymi metodami przekształcania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych oraz ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami powstającymi w trakcie procesów termicznego przekształcania odpadów.

W 2000 r. obronił pracę doktorską z zakresu badań procesu pirolizy osadów ściekowych i fluidalnego spalania pozostałości po niej. W 2017 r. uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie inżynierii środowiska. Opublikował ponad sto oryginalnych i przeglądowych prac naukowych z tego zakresu.

Jest autorem i współautorem trzech skryptów dydaktycznych przeznaczonych dla studentów inżynierii środowiska: „Problemy gospodarki osadowej w ochronie środowiska”, „Gospodarka odpadami w oczyszczalniach ścieków” oraz „Alternatywne dla spalania metody termicznej utylizacji komunalnych osadów ściekowych”. Jest m.in autorem kilku rozdziałów w monografiach, głównie poświęconych termicznemu przekształceniu komunalnych osadów ściekowych ale również rozdziału poświęconego gospodarce o obiegu zamkniętym w wznawianym obecnie wydaniu Ekologii wydawanej przez Powszechne Wydawnictwo Ekonomiczne. Wyniki swoich badań wielokrotnie prezentował na szeregu konferencjach w kraju, jak i zagranicą. Jako Post Doc odbył dwu letni staż naukowy w Holandii w Wageningen University/TNO MEP Apeldorn pracując nad ograniczeniem możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z rozległych obszarów przemysłowych, tzw. megasitów. Od 2020 r. jest przewodniczącym Rady Programowej czasopisma Ekologia wydawanego przez Polską Izbę Ekologii.

Pracę naukową w zakresie inżynierii środowiska łączy ściśle z pracą dydaktyczną, i to nie tylko na polu uczelni, promując kolejne roczniki abiturientów ale również poprzez prowadzenie specjalistycznych kursów z zakresu gospodarki odpadami z przeznaczeniem dla kadr samorządowych oraz przedsiębiorców. Ściśle współpracuje z sektorem przemysłowym, w tym z przedsiębiorstwami przetwarzania odpadów i przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi, oraz władzami samorządowymi.

Jest autorem i współautorem szeregu opinii, ekspertyz, programów oraz opracowań z zakresu inżynierii i ochrony środowiska. Jest ekspertem Polskiej Izby Ekologii w zakresie gospodarki odpadami, biegłym sądowym z zakresu gospodarki odpadami oraz po odnowionym egzaminie doradcą Ministra Transportu DGSA w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych transportem kołowym. Za swe osiągnięcia organizacyjne, w tym działalność w komitetach organizacyjnych konferencji organizowanych przez Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej jak i działań w zakresie promocji Politechniki Częstochowskiej został uhonorowany wieloma nagrodami Rektora Politechniki Częstochowskiej. W latach 2011-2012 był współorganizatorem Forum Paliw Alternatywnych, które organizowane były pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W 2017 r. zorganizował w Politechnice Częstochowskiej konferencję naukową dotyczącą wpływu niskiej emisji na zdrowie mieszkańców regionu północnego woj. śląskiego pt. „Niska emisja – zagrożenia i wyzwania”. Za całokształt pracy został uhonorowany przez Ministra Środowiska honorową odznaką za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a w 2018r srebrnym krzyżem zasługi. W ostatnim okresie był kierownikiem oraz wykonawcą w następujących projektach naukowo-badawczych:

  • 2011-2013 – Program Strategiczny – Zaawansowane technologie pozyskiwania energii, Zadanie badawcze nr 2 – „Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2″ (SP/E/2/66420/10), kierownik etapu.
  • 2013-2014 – prelegent z zakresu sposobów wdrażania nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi w ramach II Konkursu w 2012 r. dotyczącego kategorii siódmej pn. „Sposoby wdrażania nowego modelu gospodarki odpadami” 2013;  realizacja 2013-2014; liczba godzin: 256
  • 2010-2014 – Program Strategiczny – Zaawansowane technologie pozyskiwania energii, Zadanie badawcze nr 3 –  „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”, wykonawca.
  • 2016-2017 – Zanim udusi nas smog – Społecznościowa Platforma Transferu Wiedzy

Obecnie jest członkiem międzywydziałowego zespołu Politechniki Częstochowskiej realizującego w ramach Interreq Baltic Sea Network projekt pod tytułem „Network of Service Providers for Eco-innovations in Manufacturing SMEs”. W chwilach wolnych pasjonuje się odkrywaniem zależności między danymi środowiskowymi, głównie wykorzystując do tego język R czy Python. Docenia rolę sztucznej inteligencji oraz oddziaływanie mediów społecznościowych, stąd wykorzystuje je do propagowania własnych spostrzeżeń, przedstawiania opinii i informacji w zakresie nauki i gospodarki, a także promowania działań Politechniki Częstochowskiej oraz Polskiej Izby Ekologii.

  • Udostępnij: