Wyzwania w gospodarce wodnej w trakcie transformacji

Karolina Jantczak

Konferencja odbyła się 12 października 2022 r. w w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach (ul. Uniwersytecka 13).

Współorganizator: Główny Instytut Górnictwa

Cel konferencji: W strategii Zielony Ład zdefiniowano kierunki transformacji regionów na terenie, których prowadzona jest działalność wydobywcza kopalin, szczególnie na potrzeby energetyczne. Transformacja niesie z sobą szereg wyzwań w sferze społecznej i gospodarczej ale otwiera również możliwości realizacji dużych projektów ukierunkowanych na zniwelowanie wieloletnich skutków działalności wydobywczej na środowisko, w tym na zasoby wodne. Jednym ze skutków ubocznych eksploatacji węgla kamiennego jest także zanieczyszczenie wód powierzchniowych oddziałujące negatywnie na środowisko naturalne i zaburzenia gospodarki wodnej, wpływające na zmiany w funkcjonowaniu systemu ekologicznego, a jednocześnie negatywnie oddziałując na zdrowie ludzi. Województwo śląskie charakteryzuje się ponadto największym w kraju odsetkiem terenów zdegradowanych i zdewastowanych wymagających rekultywacji. Szczególnie dużym wyzwaniem są tereny po działalności górniczej. Odpady wydobywcze zarówno w fazie eksploatacji, jak i po upływie okresu ich użytkowania, powodują zagrożenia środowiskowe: zanieczyszczenia gleby, wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie składowania oraz emisje do powietrza.
Konferencja miała na celu omówienie wyzwań dla regionu, takich jak m.in. ograniczanie poziomu zanieczyszczeń wód oraz podniesienie poziomu retencji.

Konferencja skierowana była do: samorządów, spółek zajmujących się likwidacją zakładów wydobywczych i rewitalizacją zasobów pokopalnianych, przedstawicieli administracji rządowej, przedstawicieli administracji górniczej, organizacji pozarządowych, biznesu, świata nauki oraz mediów.


PROGRAM KONFERENCJI

Otwarcie Konferencji – Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady PIE (Prezentacja startowa PIE);

Panel I

  1. Wyzwania w gospodarce wodnej w kontekście transformacji – dr inż. Jan Bondaruk, Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (Prezentacja PDF);
  2. Doświadczenia Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego w gospodarce wodami kopalnianymi – Doc. Ing. Barbara Stalmachova, CSc., VSB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (Prezentacja PDF);
  3. Hydrogeologiczne i środowiskowe wyzwania związane z likwidacją kopalni Zn Pb „Olkusz-Pomorzany” – Bogusław Ochab, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny ZGH Bolesław S.A. w Bukownie (Prezentacja PDF);
  4. Wody podziemne w rejonach eksploatacji górniczej i jej zaprzestania – zagrożenia i korzyści – dr Lidia Razowska-Jaworek, Zastępca Dyrektora Oddziału Górnośląskiego Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Górnośląski im. S. Doktorowicza-Hrebnickiego (Prezentacja PDF);

Panel II

  1. Czy transformacja wodna Śląska może się udać bez hydrogeologów? – dr Krzysztof Filipek, Firma Doradcza, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dr hab. inż. Jacek Różkowski, prof. UŚ, prof. dr hab. Andrzej Witkowski, Uniwersytet Śląski (Prezentacja PDF);
  2. Wpływ górnictwa na zmiany odpływu i jakość wód powierzchniowych – dr hab. Damian Absalon, prof. Uniwersytetu Śląskiego, Zastępca Dyrektora Śląskiego Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego; dr hab. Magdalena Matysik, Uniwersytet Śląski, Wydział nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi (Prezentacja PDF);
  3. Odzysk wody i soli z wód kopalnianych jako przykład innowacji w gospodarce wodnej w okresie transformacji – mgr inż. Piotr Zawadzki, Zakład Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (Prezentacja PDF);
  4. Oczyszczanie wód kopalnianych w celu osiągnięcia jakości wody do spożycia – badania pilotowe – dr inż. Robert Muszański, WOFIL (Prezentacja PDF);
  5. Gospodarka wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych w procesie transformacji – dr inż. Ewa Janson, Kierownik Pracowni Bilansowania i Oceny Zasobów Wodnych, Zakład Ochrony Wód, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (Prezentacja PDF).

Relacja wideo (do obejrzenia w serwisie YT)


MATERIAŁY POKONFERENCYJNE