FINAŁ 22. EDYCJI KONKURSU JUŻ ZA NAMI!

Filmowe podsumowanie

21 listopada 2023 roku, w Hotelu Courtyard Marriott Katowice City Center, odbyła się Uroczysta Gala wręczenia nagród 22. edycji Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2023”. W tym roku Konkursowi honorowego patronatu udzielili Minister Klimatu i Środowiska, Minister Infrastruktury, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Marszałek Województwa Śląskiego, Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Prezydent Miasta Katowice, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, SAPE-POLSKA oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach.

Liczymy, że realizacja Konkursu przyczyni się do promowania najefektywniejszych działań na rzecz ochrony środowiska a nagrodzone oraz wyróżnione firmy i instytucje zmobilizuje do dalszej pracy na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego, trwałego rozwoju.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Przedstawicieli władz samorządowych: Mariusz Skiba – Wiceprezydent Miasta Katowice, Blanka Romanowska – Dyrektorka Departamentu Infrastruktury i Środowiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Agnieszka Duda – Naczelnik Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz przedstawicieli podmiotów współpracujących z Izbą: Tomasz Zjawiony –  Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej i Konsul Honorowy Republiki Słoweni, Andrzej Holecki – Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Małgorzata Sikorska – Kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oraz dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ – Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Dziękujemy Partnerowi Konkursu
REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.

Polska Izba Ekologii od 2002 r. organizuje Konkurs Ekolaury, promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów. Kapituła Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii w 22. edycji przyznała 15. EKOLAURÓW oraz 9. WYRÓŻNIEŃ w 9. kategoriach.

Wręczenia nagród i wyróżnień dokonali: p. Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii oraz p. Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu Polskiej Izby Ekologii.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 30 października 2023 roku odszedł na zawsze  Jacek Sarapata, artysta rzeźbiarz , pedagog. Miał 75 lat.

Jacek Sarapata uzyskał dyplom w 1974 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w Pracowni Rzeźby prof. Jerzego Bandury. Zajmował się głównie małą formą w brązie, ale również realizował rzeźby monumentalne w kamieniu oraz w tworzywach sztucznych. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych w Polsce oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.  Ponad 30 lat pracował jako nauczyciel akademicki w katowickiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Rzeźby na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego oraz był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Uczestniczył w wielu wystawach krajowych i zagranicznych, na których  był niejednokrotnie nagradzany i wyróżniany.

To właśnie dzięki autorskiej rzeźbie, zaprojektowanej przez Jacka Sarapatę, słynna statuetka „EKOLAURA”  jest  od 22 lat  utożsamiana z Konkursem „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii”.

LAUREACI 22. EDYCJI KONKURSU

'EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2023′:

Kategoria: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA, GOSPODARKA
WODAMI OPADOWYMI I ROZTOPOWYMI

WYRÓŻNIENIE dla:


Katowickich Wodociągów S.A. za przedsięwzięcie Przerzut ścieków sanitarnych dzielnic Janów, Nikiszowiec, Giszowiec, z terenu Huty Metali Niezależnych do oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała.Przerzut ścieków sanitarnych z dzielnic Janów, Nikiszowiec, Giszowiec, z terenu Huty Metali Nieżelaznych do oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała to największe zadanie inwestycyjne zrealizowane w ostatnim czasie przez Katowickie Wodociągi. Całkowita wartość zadania wyniosła 14,7 mln zł. Obejmowało budowę nowoczesnej tłoczni ścieków oraz odcinków sieci kanalizacyjnej i tłocznej. Dzięki tej realizacji 1,5 mln m3 ścieków w sposób przyjazny dla środowiska trafia do oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała – Centrum, a Katowickie Wodociągi nie ponoszą opłat za przerzut i oczyszczanie ścieków na rzecz sąsiednich gmin.

Wyróżnienie odebrał: Stanisław Krusz, Prezes Zarządu Katowickich Wodociągów.


EKOLAURY dla:


Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarbia za przedsięwzięcie Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Sarbia w ramach projektu pn. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.Na terenie Nadleśnictwa Sarbia utworzono 63 obiekty piętrzące wodę lub spowalniające jej odpływ (w tym zbiorniki retencyjne, zastawki oraz przepusty), czego efektem będzie zretencjonowanie łącznie 44 221,80 m3 wody.
Projekt realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności.

Ekolaura odebrał: Damian Szcześniak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia.

 


Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lwówek Śląski za przedsięwzięcie Modernizacja dwóch zbiorników w ramach projektu pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.Modernizacja dwóch zbiorników w leśnictwie Ustronie w ramach projektu pn.: ”Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” na lata 2014-2020 wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń towarzyszących związanych z piętrzeniem i zrzutem wody
– objętość retencjonowanej wody: 4 306 m3
– powierzchnia zwierciadła wody przy NPP (Normalny Poziom Piętrzenia): 9 740 m2
– całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł – 895 600,87 zł.
Wydatki na całość projektu dla Nadleśnictwa Lwówek Śląski wyniosły – 4 352 580,98 zł.

Ekolaura odebrała: Alina Sudoł- Kornalewicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lwówek Śląski.

Kategoria: GOSPODARKA ODPADAMI, GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM,
W TYM ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ZASOBAMI MINERALNYMI

WYRÓŻNIENIE dla:


Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za przedsięwzięcie Innowacyjne działania organizacyjno-techniczne Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie wpływające na poprawę stanu środowiska.Wprowadzony w MZGOK Sp. z o.o. w Koninie System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) jest zaawansowanym podejściem do zarządzania, które ma na celu minimalizowanie negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko. Cykle życia produktu, technologie monitorowania i optymalizacji, poszerzanie grona interesariuszy, zrównoważone modele biznesowe, ambitne cele, edukacja wśród pracowników, klientów, społeczności i procesy ciągłego doskonalenia to podstawowe narzędzia do sprawnego działania Systemu Zarządzania Środowiskowego.


EKOLAURY dla:


Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu za przedsięwzięcie Utworzenie „Punktów Drugie Życie Rzeczy” na terenie wszystkich poznańskich Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. Gratowiskach.Zgłaszanym przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu przedsięwzięciem było utworzenie na wszystkich poznańskich Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „Punktów Drugie Życie Rzeczy”. W Punktach mieszkańcy mogą pozostawić m.in. meble, zabawki, książki, sprzęt sportowy, wózki i rowery dziecięce oraz ceramikę, będące w dobrym stanie technicznym. Z rzeczy tych mogą skorzystać inni mieszkańcy Poznania, nadając im tym samym drugie życie, co jest zgodne z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym.


Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za przedsięwzięcie Wdrażanie modelu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) na poziomie makro, mezo i mikro wraz z opracowaniem wskaźników monitorowania transformacji w kierunku GOZ.Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wraz z Ministerstwem Rozwoju, Głównym Urzędem Statystyczny oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opracował i wdrożył model GOZ wraz ze wskazaniem sposobu monitorowania przedsięwzięć za pomocą zagregowanych wskaźników. Wdrażanie modelu GOZ na poziomie makro, mezo i mikro wraz z opracowaniem wskaźników monitorowania transformacji w kierunku GOZ pozwoliło na wypracowanie innowacyjnych rozwiązań społecznych i środowiskowych.

Ekolaura odebrała: dr hab. Joanna Kulczycka, prof. Instytutu Kierownik Zakładu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Kategoria: OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

WYRÓŻNIENIE dla:


Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. za przedsięwzięcie Budowa sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych oraz dodatkowe działania mające na celu ochronę powietrza atmosferycznego.Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. realizuje przedsięwzięcia ekologiczne i prowadzi działania mające wpływ na poprawę stanu powietrza w mieście Zabrzu. Przedsiębiorstwo wykonuje zadanie związane z dostawą ciepła do obiorców, buduje sieci ciepłownicze przy zastosowaniu nowoczesnych technik i technologii powodujące jak najmniejsze straty ciepła na przesyle, zabudowuje urządzenia o jak największej sprawności, przyłącza do sieci budynki opalane dotychczas tradycyjnymi piecami węglowymi, przyłącza nowych obiorców, w tym samym zmniejszając emisję zanieczyszczeń do powietrza. Spółka kładzie duży nacisk i prowadzi działania w zakresie podnoszenia świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, w tym powietrza.

Wyróżnienie odbierał inż. Lesław Złotorowicz, Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki


EKOLAUR dla:


Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach za przedsięwzięcie Modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów polegająca na hermetyzacji procesu dojrzewania frakcji 0-80 mm ze zmieszanych odpadów komunalnych (stabilizatu).Inwestycja polegająca na pełnej hermetyzacji procesu biologicznego przetwarzania odpadów (wyeliminowanie niezorganizowanej emisji pyłów i gazów powstających podczas dojrzewania, przerzucania i przesiewania kompostu/stabilizatu) zrealizowana w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Milowickiej 7a jest jedną z najnowocześniejszych inwestycji tego typu w Polsce, a jednocześnie rozwiązaniem zaliczanym do najkorzystniejszych i najbezpieczniejszych dla środowiska naturalnego. Zastosowana przez MPGK technologia pozwala na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci istotnej redukcji zanieczyszczeń emitowanych w procesie przetwarzania. Na podstawie badań prowadzonych w latach 2022-2023 można stwierdzić, iż rzeczywista emisja spełnia rygorystyczne normy w tym zakresie a wręcz kształtuje się na poziomie znacznie niższym od wymaganego.

Ekolaura odbierali: Robert Potucha, Wiceprezes Zarządu oraz p. Bernadeta Sordoń-Kulibaba, Główny specjalista działu organizacyjno-prawnego.

Kategoria: EDUKACJA EKOLOGICZNA

WYRÓŻNIENIA dla:


Lasów Państwowych Nadleśnictwa Oborniki za przedsięwzięcie Całokształt działań edukacyjnych na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.W ramach edukacji ekologicznej zostały zrealizowane projekty:
• Windą do lasu – kampania edukacyjno-informacyjna p zrównoważonym użytkowaniu zasobów naturalnych wraz z modernizacją infrastruktury Nadleśnictwa Oborniki uwzględniająca potrzeby osób niepełnosprawnych
• Kompleksowa produkcja materiału edukacyjnego VR realizowana w wybranych lokalizacjach w Polsce wraz z aplikacją.

Wyróżnienie odbierali: Jacek Szczepanik – Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki oraz Anna Kłujsza – Sekretarz w Nadleśnictwie.


Fundacji Aktywnego Rozwoju SKOWROŃSKA-FULARCZYK-MALINOWSKI w Bydgoszczy za autorski program rozwoju edukacji ekologicznej Ekoaktywni.„EKOAKTYWNI”- program edukacji ekologicznej połączony z aktywnością fizyczną.
To cykl eventów, którego celem jest kształtowanie i popularyzacja postaw proekologicznych i ochrony środowiska wśród dzieci i ich rodziców poprzez wykorzystanie aktywności ruchowej i krzewienie idei ekoaktywności. W myśl zasady łączenia przyjemnego z pożytecznym wspieramy i rozwijamy poczucie wpływu człowieka na otoczenie oraz odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy. W zgodzie z powszechnym przekonaniem, że „Dzieci nas nie słuchają. Dzieci nas naśladują!” chcemy, aby przykład dawały gwiazdy sportu. Pierwszoplanową postacią projektu jest mistrzyni olimpijska w wioślarstwie Magdalena Fularczyk-Kozłowska.

Wyróżnienie odbierał: Hubert Malinowski – członek Zarządu Fundacji.


Urzędu Miejskiego w Białymstoku za akcję edukacyjną Czysty BiałystokOd kilku lat Miasto Białystok realizuje Akcję Czysty Białystok, poprzez którą zachęca placówki oświatowe i wszystkich białostoczan, którym bliska jest estetyka i czystość naszego miasta, do udziału w sprzątaniu terenów w swoim najbliższym otoczeniu. W dniach poprzedzających akcję organizowane są warsztaty edukacji ekologicznej dla liderów grup, a uczestnikom rozdawane specjalnie przygotowane pakiety potrzebne do sprzątania – worki i rękawice.
Od początku trwania akcji mieszkańcy zebrali łącznie ponad 10 ton odpadów komunalnych, z czego rekordowe ponad 4 tony w samym 2023 r. Oprócz efektu środowiskowego, jakim jest posprzątanie terenów w różnych częściach miasta i eliminacja w ten sposób odpadów, istotny jest tu wymiar społeczny i edukacyjny, gdyż Akcja Czysty Białystok zachęca do świadomej segregacji odpadów komunalnych i pokazuje w sposób praktyczny, jakie inne korzyści, poza ekologicznymi, może ona przynieść.

Państwowego Instytutu Geologii – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie za przedsięwzięcie Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności.Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności” to projekt Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i realizowany w latach 2019-2022. W ramach przedsięwzięcia wykonano szereg zadań, które przyczyniły się do zwiększenia ochrony georóżnorodności w Polsce, wpłynęły na rozwój edukacji geologicznej i geoturystyki, a także stanowiły wsparcie dla inicjatyw związanych z funkcjonowaniem geoparków i udostępnianiem georóżnorodności. Prowadzone prace objęły zarówno konwencjonalne działania w zakresie edukacji ekologicznej, takie jak opracowanie przewodników, map, tablic i ścieżek edukacyjnych, prowadzenie zajęć popularnonaukowych, jak również działania nowatorskie, umiejscowione w świecie wirtualnym i online.

Wyróżnienie odbierali: mgr Katarzyna Szadkowska, Kierownik Pracowni Geologii Złożowej i Środowiskowej, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Dolnośląski im. Henryka Teisseyre’a we Wrocławiu oraz mgr Paweł Woźniak, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Górnośląski im. Stanisława Doktorowicza-Hrebnickiego w Sosnowcu.


EKOLAURY dla:


Fundacji Veolia Polska za przedsięwzięcie Naprawiamy z VeoliaFundacja Veolia PolskaProgram Naprawiamy z Veolią to jeden z flagowych projektów Fundacji Veolia Polska.
Utrzymany jest w duchu międzysektorowej współpracy, łączącej samorządy, biznes i tzw. trzeci sektor. Jego celem jest wzmacnianie miejskich innowacji społecznych wokół idei „zero waste” oraz integracja społeczności lokalnych. Jednocześnie wpływa on na podniesienie stanu wiedzy w obszarach związanych z ekologią i ochroną środowiska naturalnego.


Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń w Mikołowie za przedsięwzięcie Edukacja przyrodnicza i ekologiczna ze szczególnym uwzględnieniem edukacji na rzecz zmian klimatu.

Głównym celem działań zgłoszonych do konkursu była realizacja warsztatów edukacyjnych o tematyce przyrodniczej i ekologicznej z naciskiem na zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat zmian klimatu oraz adaptacji do jej skutków. Warsztaty zostały przeprowadzone przez naszych specjalistów, w miejscach cennych przyrodniczo w pobliżu placówek oświatowych lub na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Zrealizowano zajęcia dla 15 943 uczestników oraz ich opiekunów.

Ekolaura odebrali: Leszek Trząski, Zastępca Dyrektora ds. naukowo-dydaktycznych, Agnieszka Szyszka Kierownik pracowni edukacji przyrodniczej i ekologicznej, Barbara Ziemer, Koordynator warsztatów, Specjaliści ds. edukacji: Marta Cofała, Miłosz Morawski, Natalia Zdrzałek.

Kategoria: OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI, RENATURYZACJA, DEKONTAMINACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

EKOLAURY dla:


Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach za przedsięwzięcie Remediacja byłej powojskowej bazy paliw w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.Celem zadania było wykonanie remediacji w związku ze stwierdzeniem historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie byłej powojskowej bazy paliw zlokalizowanej przy południowo-wschodniej granicy terenu Katowice Airport. Remediację przeprowadzono w terminie od września 2019 r. do czerwca 2022 r. Na oczyszczonym terenie powstanie multimodalny węzeł przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową. Przedsięwzięcie o wartości 95,5 mln zł otrzymało dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z Unii Europejskiej w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) 2021-2027 Military Mobility.

Ekolaura odebrali: Norbert Henzel, wiceprezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA oraz Bartosz Bednarczyk, dyrektor ds. inwestycji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.


WMB INTERNATIONAL Sp. z o.o. w Katowicach za przedsięwzięcie Opracowanie i wdrożenie mieszanki makroniwelacyjnej wytworzonej z recyklatów.WMB International Sp. z o.o.Zgodnie z ideą Gospodarki o obiegu zamkniętym Spółka WMB International stworzyła produkt oparty na materiałach pochodzących z Recyklingu w postaci Uniwersalnej mieszanki makroniwelacyjnej o unikatowym składzie oraz właściwościach mających na celu ograniczenie wykorzystania surowców mineralnych w pracach makroniwelacyjnych.

Ekolaura odebrał: Grzegorz Gieszczyk, Prezes Zarządu.

Kategoria: OCHRONA PRZYRODY, ZWIĘKSZANIE BIORÓŻNORODNOŚCI I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH

WYRÓŻNIENIE dla:


Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za przedsięwzięcie Zrównoważone wzmacnianie ekosystemów: innowacyjne rozwiązania dla bioróżnorodności i terenów zielonych MZGOK.Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań dla bioróżnorodności w MZGOK pozwala na umiejscowienie cennych, przyrodniczo, gatunków fauny i flory wokół i na terenie zakładu, które poprzez takie działania zasiedlają obszary, dotychczas, niezagospodarowane. Jeżyki, bociany, pożyteczne owady, trawy ozdobne zwiększają bioróżnorodność i tworzą atrakcyjne ekosystemy, jednocześnie dodając estetyczny elementy do krajobrazu.


EKOLAURY DLA


Nadleśnictwa Suchedniów za Utworzenie rezerwatu przyrody Bliżyn – Kopalnia Ludwik.Przed dwoma laty z inicjatywy Nadleśnictwa Suchedniów rozpoczęto prace nad powołaniem nowego rezerwatu przyrody. Owocem tego jest objecie ochroną prawną poprzez powołanie w grudniu 2022 r rezerwatu „ Bliżyn- Kopalnia Ludwik” o powierzchni prawie 100 ha.

Ekolaura odebrali: Piotr Fitas, Nadleśniczy.


Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych za przedsięwzięcie Miejska zielona akupunktura czyli jak wspólnie z mieszkańcami zazielenić miasto.

Miejska zielona akupunktura polega na punktowym wprowadzaniu w mieście różnych, niewielkich form zieleni, najlepiej z zastosowaniem rodzimych gatunków roślin i rozwiązań opartych na przyrodzie. Jeśli takich punktów jest dużo, to efektem jest poprawa komfortu termicznego i estetyki oraz jakości życia mieszkańców. Miejska zielona akupunktura musi być wdrażana we współpracy z mieszkańcami od początku jej planowania. Projekt SALUTE4CE finansowany z Programu INTERREG dla Europy Środkowej, a koordynowany przez IETU, umożliwił wypracowanie dla MZA metody wyboru miejsc i doboru rozwiązań opartych na naturze, a także procedury włączania mieszkańców w tworzenie planu działań w procesie współprojektowania i współtworzenia. W czterech ośrodkach miejskich Europy zrealizowano 16 demonstracyjnych inwestycji zielonej akupunktury.

Ekolaura odebrały dr Anna Starzewska-Sikorska, główny specjalista badawczo-techniczny w IETU oraz mgr Wanda Jarosz, starszy specjalista badawczo-techniczny w IETU.

Kategoria: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

WYRÓŻNIENIE dla:


Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Bytomiu za przedsięwzięcie Wykorzystywanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania powietrznych pomp ciepła.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z Bytomia zgłosiła przedsięwzięcie proekologiczne pod nazwą „Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania powietrznych pomp ciepła”. W wyniku realizacji przedstawionych w projekcie działań wyprodukowano znaczną ilość „czystej” energii, którą wykorzystano do zasilania ekologicznego źródła ciepła, jakim jest pompa ciepła powietrze-woda. Zastosowane rozwiązanie dało wymierny efekt ekologiczny dla środowiska i ekonomiczny dla Spółdzielni.

Wyróżnienie odbrali:: Prezes Zarządu – Główny Księgowy Jolanta Wójcik-Brewko oraz Zastępca Prezesa Zarządu Piotr Podgórski.


EKOLAUR dla:


FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K., w Pabianicach za przedsięwzięcie Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych, pomp ciepła i kotłów zasilanych peletem, na terenach gmin i miast w całej Polsce. Edukacja beneficjentów w zakresie odnawialnych źródeł energii i korzyści płynących dzięki ich zastosowaniu.Misją firmy FlexiPower Group jest wdrażanie i propagowanie odnawialnych źródeł energii w polskim sektorze energetycznym oraz edukacja na temat OZE. FlexiPower Group przeprowadza transformacje energetyczne na terenie całej polski, ulepszając przedsiębiorstwa, gminy, wspólnoty mieszkaniowe oraz gospodarstwa rolne i domowe. Edukuje beneficjentów w zakresie odnawialnych źródeł energii i korzyści płynących dzięki ich zastosowaniu. że dobrem wymiernym poza oszczędnościami jakie generuje montaż odnawialnych źródeł energii u poszczególnych mieszkańców, jest także promocja jaka wynika z działań szkoleniowych dla beneficjentów, biorących udział w projekcie, w obszarze edukacji ekologicznej. Flexi Power Group, koncentruje się na przekazie, który przyświeca zmianie świadomości mieszkańców gmin i mniejszych miejscowości z korzyści płynących z działań na rzecz ochrony środowiska, klimatu oraz oszczędności zasobów naturalnych.

Ekolaura odebrali: Radosław Goszczyński, Dyrektor ds. sprzedaży oraz Katarzyna Kowalska, Kierownik ds. sprzedaży.

Kategoria: GMINA, POWIAT, ZWIĄZEK KOMUNALNY PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

EKOLAUR dla:


Gminy Iłowo-Osada za przedsięwzięcie Działania Gminy Iłowo-Osada na rzecz ochrony środowiska.Od wielu lat władze Gminy Iłowo – Osada stawiały i będą stawiać na ochronę środowiska przyrodniczego. Działanie ma na celu nie tylko ochronę przyrody, lecz także promowanie właściwych zachowań oraz prostego sposobu na ochroną otaczającego nas środowiska. Nasze starania na rzecz ochrony środowiska wielokrotnie zostały już dostrzeżone i nagradzane, jesteśmy laureatami wielu nagród i wyróżnień, pokazując, że choć mała gmina, mały budżet, to osiągnięcia ogromne. Jesteśmy liderem ekologii.

Kategoria: TECHNOLOGIE I PRODUKTY DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

EKOLAURY dla:


P.P.U.H. ZAMECH Dariusz Nocoń za przedsięwzięcie Innowacyjny Kocioł EKO Balance z wybudowanym elektrofiltrem, zasilany peletem drzewnym klasy A1 i A2 oraz biomasą zielną z miscanta.Eko Balance to innowacyjny kocioł grzewczy spełniający wymagania wszystkich restrykcyjnych rozporządzeń, dyrektyw i norm UE. Jako jedyny na wynku europejskim może być zasilany peletem drzewnym klasy A1, A2 lub biomasą zielną z miscanta. Dzięki zastosowany zaawansowanym technologiom znacząco ogranicza emisję pyłów, wykorzystuje lokalny potencjał biopaliwa stałego oraz obniża koszty eksploatacji urządzenia.

Ekolaura odebrał: Dariusz Nocoń, właściciel. 


Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego za przedsięwzięcie Zaprojektowanie i zbudowanie urządzenia do inspekcji wizualnej i pomiaru średnicy rurociągów pionowych.

Urządzenie do inspekcji wizualnej i pomiaru średnicy rurociągów pionowych to specjalistyczny sprzęt, który służy do oceny stanu technicznego i kondycji wewnętrznej rur pionowych za pomocą kamer inspekcyjnych. Jest przystosowane do pracy w trudnych warunkach, takich jak wysokie czy niskie temperatury, wysoka wilgotność i zanieczyszczenia eksploatacyjne występujące w rurociągu. Prosta i modułowa konstrukcja pozwala na jego dopasowanie do wymagań klienta, w zakresie średnic rurociągów, głębokości inspekcji oraz dokładności pomiaru średnicy.

Ekolaura odebrał: dr inż. Bogusław Kubiś, Kierownik Laboratorium Lin i Urządzeń Szybowych z Zakładu Badań Mechanicznych I Inżynierii Materiałowej.


Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznej edycji konkursu, bardzo serdecznie dziękujemy.
Już dzisiaj, w imieniu organizatorów oraz partnerów, zapraszamy do udziału w następnej edycji!


Gale poprowadził Wojciech Żegolewski.

Część artystyczną uświetnił występ polskiego kwartetu Unique String Quartet. 

  • Udostępnij: