FINAŁ 21. EDYCJI KONKURSU JUŻ ZA NAMI!

Filmowe podsumowanie Gali

Zapraszamy do zapoznania się z Podsumowaniem Gali (PDF po pobrania).

29 listopada 2022 roku, w Hotelu Courtyard Marriott Katowice City Center, odbyła się Uroczysta Gala wręczenia nagród 21. edycji Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2022”. W tym roku Konkursowi honorowego patronatu udzielili Ministerstwo Infrastruktury, Marszałek Województwa Śląskiego, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Prezydent Miasta Katowice, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Liczymy, że realizacja Konkursu przyczyni się do promowania najefektywniejszych działań na rzecz ochrony środowiska a nagrodzone oraz wyróżnione firmy i instytucje zmobilizuje do dalszej pracy na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego, trwałego rozwoju.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Przedstawicieli władz samorządowych: Danuta Kamińska – Wiceprzewodnicząca Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Adam Ruśniak – Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Jacek Morek – II Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej, Edward Maniura – Burmistrz Miasta Lubliniec, Tomasz Urbański, – Kierownik Referatu Środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój oraz przedstawicieli podmiotów współpracujących z Izbą: Ryszard Świeboda, Wiceprezes Śląskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach, dr inż. Bartosz Polnik – Zastępcę Dyrektora ds. Rozwojowych w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG Instytut Badawczy oraz Aleksandra Drescher – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.


Dziękujemy Partnerowi Konkursu
REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.


 

Polska Izba Ekologii od 2002 r. organizuje Konkurs Ekolaury, promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów. Kapituła Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii w 21. edycji przyznała 13. EKOLAURÓW oraz 12. WYRÓŻNIEŃ w 9. kategoriach.

Wręczenia nagród i wyróżnień dokonali: p. Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii oraz p. Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu Polskiej Izby Ekologii.


LAUREACI 21. EDYCJI KONKURSU

'EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2022′:


Kategoria: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA, GOSPODARKA
WODAMI OPADOWYMI I ROZTOPOWYMI

EKOLAUR dla:

Głównego Instytutu Górnictwa za przedsięwzięcie BioCargo –  urządzenie do analizy stanu  fizjologicznego osadu czynnego i toksyczności ścieków oraz transportu środowiskowych próbek biologicznych.BioCargo to przenośny system do analizy i transportu próbek biologicznych. Umożliwia wykonanie na miejscu testu toksyczności, analizy respirometrycznej i testu optymalizacyjnego pobranej w terenie próbki wody, ścieków lub gleby.

Ekolaura odebrał: dr Marcin Głodniok, Kierownik Pracowni Technologii Środowiskowych.


Kategoria: GOSPODARKA ODPADAMI, GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM,
W TYM ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ZASOBAMI MINERALNYMI

WYRÓŻNIENIA dla:

Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za przedsięwzięcie Modernizacja istniejącej instalacji odzysku, w tym recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych – kompostowni.
Modernizacja istniejącej instalacji odzysku, w tym recyklingu selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji z procesem wytwarzania certyfikowanego produktu w formie organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „Magno-Hortis”. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych zagospodarowania odpadów biodegradowalnych i wzmocnienie zaplecza sprzętowego o mobilny rozdrabniacz wysokoobrotowy do przygotowania wsadu do procesu kompostowania, ładowarkę teleskopową używaną na każdym etapie prac, ciągnik z przyczepą. Wytworzony, z przekształcenia odpadów, „Magno-Hortis” jest produktem handlowym przeznaczonym do sprzedaży, poprawiającym właściwości gleby poprzez zwiększenie zasobności w składniki mineralne i pokarmowe niezbędne dla roślin.

Politechniki Warszawskiej Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska za przedsięwzięcie Unikatowe laboratorium przeróbki osadów/odpadów w procesie fermentacji metanowej.Promowanie energii ze źródeł odnawialnych jest jednym z celów polityki Unii Europejskiej. Zgodnie z zapisami nowej Dyrektywy (2018/2001) celem EU jest osiągnięcie do 2030r. co najmniej 32% udziału energii odnawialnej.
W Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej powstało unikatowe naukowo-dydaktyczne „Laboratorium przeróbki osadów/odpadów w procesie fermentacji metanowej”. Laboratorium zostało wyposażone w modele pozwalające na symulowanie procesu przeróbki, określanie efektywności stabilizacji, oraz ilości i jakości produkowanego biogazu.
Laboratorium zawiera następujące stanowisko badawcze i aparaturę:

  • model komory fermentacyjnej Labfermenter L 1523, o pojemności 19l wraz z układem sterowania i układem pomiaru ilości i jakości biogazu,
  • układ do wyznaczania potencjału metananowego – Automatic Methane Potential Test System – AMPTS II
  • sprzęt i aparaturę laboratoryjną do oznaczania wskaźników jakości osadów i cieczy osadowej.

W laboratorium prowadzone są innowacyjne, kompleksowe badania nad procesem fermentacji metanowej osadów/odpadów, które pozwalają na promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska oraz na oszczędność zasobów naturalnych.

Wyróżnienie odebrała: dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków.

Zakładu Gospodarki Wodnokanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim za przedsięwzięcie Pierwsze kroki w organizacji gospodarki o obiegu zamkniętym:

  1. Przejęcie odbioru, transportu i przekazania do zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych.
  2. Budowa i utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ze ścieżką edukacyjną oraz punktem napraw i ponownego użycia

EKOLAUR dla: 

Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. za przedsięwzięcie Regionalna gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi na terenie wschodniej Małopolski i zachodniego Podkarpacia.Regionalna gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi na terenie wschodniej Małopolski i zachodniego Podkarpacia” realizowane przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. ma na celu uporządkowanie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi i odpadami zawierającymi części organiczne, powstającymi m.in. w przemysłowych oczyszczalniach ścieków, jak również ograniczenie ilości odpadów emitowanych do środowiska. Kluczowym elementem przedsięwzięcia jest funkcjonująca od 2017 r. w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o. instalacja termicznej hydrolizy i fermentacji osadów ściekowych z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej. W instalacji tej przetwarzane są zarówno komunalne osady ściekowe powstające w tarnowskiej oczyszczalni ścieków, jak również odpady dostarczane od ponad 40 podmiotów zewnętrznych (z ponad 70 oczyszczalni ścieków).

Ekolaura odebrał: dr Grzegorz Wojtal – Główny specjalista ds. dokumentacji geodezyjnej i hydrogeologicznej.

 


Kategoria: OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

WYRÓŻNIENIE dla: 

Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za przedsięwzięcie Modernizacja istniejącego ocieplenia elewacji budynków mieszkalnych Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, obchodząca w roku bieżącym 65-lecie istnienia, prowadzi działania energooszczędne w sposób planowy i systematyczny, w związku z czym budynki, w których przewidywane są prace modernizacyjne, typowane są w oparciu o analizę wieloletniego zużycia ciepła i ocenę stanu technicznego elewacji.
W latach 2012 – 2021, w ramach kontynuacji programu termomodernizacji – kompleksowo zmodernizowano ocieplenia elewacji 62 budynków wielorodzinnych, o powierzchni elewacji 195 231 m2. Powyższe dotyczy 4 735 mieszkań o powierzchni użytkowej 142 416 m2 .
Działania te, polegające na kompleksowym ociepleniu ścian, dachów, stropów piwnic, cokołów i ścian piwnic do fundamentów oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych budynków – sukcesywnie prowadzą do dalszego zmniejszania zarówno zapotrzebowania, jak i zużycia ciepła.

Wyróżnienie odebrali: Waldemar Wojtasik – Pełnomocnik Zarządu, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Halina Górecka – Kierownik Działu ds. Remontów Kapitalnych, Modernizacji i Szkód Górniczych.

EKOLAUR dla: 

Politechniki Warszawskiej, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska za przedsięwzięcie Wdrożenie olfaktometrii terenowej do ocen uciążliwości zapachowej obiektów i instalacji, głównie w gospodarce ściekowej i odpadowej. 

Do oceny uciążliwości zapachowej źródeł emisji odorów, w wyniku badań odorymetrycznych, zaadaptowano do warunków polskich i wdrożono na pracujących instalacjach w sektorze komunalnym metodę bezpośredniej olfaktometrii terenowej, korzystając zarówno z pomiarów stężeń odoru uzupełnianych oceną sensoryczną intensywności zapachu, jak i oznaczeń stężeń podstawowych odorantów.
W badaniach uwzględniających specyfikę źródeł odorów, głównie instalacji w gospodarce ściekowej i gospodarce odpadami wykorzystywane są olfaktometry typu Nasal Ranger® i Scentroid SM-100® oraz specjalne przyrządy do pobierania próbek powietrza i gazów (np. Wind Tunnel SW60) lub osłony statyczne typu flux chamber własnej konstrukcji.
Wyniki badań pozwalają m.in.: określać i charakteryzować źródła odorantów, obiektywizować oceny uciążliwości zapachowej, rozwiązywać konflikty społeczne związane emisją odorów, opracowywać rozwiązania dezodoryzacyjne i strategie zwalczania uciążliwości zapachowych oraz oceniać ich efektywność, a także tworzyć programy zarządzania odorami wymagane w niektórych branżach w ramach tzw. konkluzji BAT.

Ekolaura odebrał: dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni, Kierownik Pracowni Badania Odorów, Zespół Ochrony Powierzchni Ziemi w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska.


Kategoria: OCHRONA I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

WYRÓŻNIENIE dla:

Gminy Gnojnik za przedsięwzięcie Budowa budynku wielofunkcyjnego łączącego funkcję kulturalną i przedszkolną w Uszwi.

Samorząd Gminy Gnojnik od kilku lat aktywnie działa na polu ekologii, podejmując szereg proekologicznych inwestycji. Jedną z nich jest budynek wielofunkcyjny w Uszwi mieszczący przedszkole oraz instytucje kultury. W obiekcie, zaprojektowany i wykonany w technologii zeroenergetycznego budynku pasywnego, zastosowano wiele rozwiązań ekologicznych, mających na celu ochronę środowiska oraz adaptację do zmian klimatu. Co najważniejsze jednak, budynek służy korzystającym z niego osobom, w tym przede wszystkim dzieciom, zapewniając bezpieczne i ekologiczne warunki do nauki, zabawy i rozwoju.

Wyróżnienie odebrał: Sławomir Paterek – Wójt Gminy Gnojnik.

EKOLAUR dla: 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. za przedsięwzięcie Opracowanie algorytmu sterowania pracą węzła zlokalizowanego przy ul. Paderewskiego 116 z wykorzystaniem struktury działania sieci neuronowej.Wdrożony algorytm opiera się na innowacyjnym rozwiązaniu polegającym na sterowaniu podażą ciepła przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji w formie sieci neuronowych, które posiadają zdolność uogólniania nabytej wiedzy, adaptacji do zmieniających się warunków oraz możliwość uczenia się. Rozwiązanie umożliwia obniżenie zużycia ciepła bez pogorszenia komfortu cieplnego u odbiorców, co wpływa między innymi na osiąganie celów środowiskowych poprzez łagodzenie zmian klimatu.

Ekolaura odebrał: Krzysztof Szaliński, Prezes Zarządu – Dyrektor PEC Gliwice Sp. z o.o.


Kategoria: EDUKACJA EKOLOGICZNA

WYRÓŻNIENIA dla:

Fundacji Veolia Polska, Veolia Energia Warszawa S.A. za przedsięwzięcie Kocham Warszawę – łapię deszczówkę.

Fundacja Veolia PolskaVeolia Energia Polska S.A.

„Kocham Warszawę – łapię deszczówkę” to program edukacyjny Fundacji Veolia Polska dedykowany warszawskim szkołom i przedszkolom, którego celem jest zwiększenie świadomości o znaczeniu wody w przyrodzie i praktyczne wskazówki dotyczące retencji wody. Dzięki 2 edycjom programu, 3000 dzieci z 62 placówek zwiększyło wiedzę na temat konieczności oszczędzania wody, w edukację wodną zaangażowało się ponad 150 nauczycieli. Dodatkowo, we wszystkich placówkach biorących udział w I edycji programu została wzmocniona mała architektura retencyjna – zainstalowano 100 zbiorników do zbierania deszczówki, posadzono także 100 drzew liściastych. W ramach 2. edycji programu placówki otrzymały instalacje OZE, a także makiety edukacyjne.

Program realizowany we współpracy z Veolią Energia Warszawa, Biurem Edukacji M.ST. Warszawy i Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Fundacją CultureLab, która odpowiada za opracowanie materiałów dydaktycznych. Program objęty jest honorowym patronatem Prezydenta M.ST. Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” za przedsięwzięcie Cykliczny konkurs ekologiczny wraz z działaniami towarzyszącymi.

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w ramach swojej działalności prowadzi od roku 2007 edukację ekologiczną.
Jednym z elementów jest organizacja jesiennych konkursów ekologicznych. W 2021 roku odbyła się jego XV edycja. We wszystkich edycjach wzięło udział ok. 5 000 uczestników , nagrody główne , wyróżnienia i nagrody specjalne otrzymało 200 osób. Natomiast wszystkim uczestnikom konkursów przekazaliśmy nagrody pocieszenia w tym firmowe torby ekologiczne i kalendarz firmowy , który zawiera prace plastyczne z konkursów. Każdy konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów ostrowskich placówek oświatowych.

Fundacji „W Krajobrazie” za przedsięwzięcie Projekt Foodscaping, zrealizowany w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii OurFood.OurFuture.

Projekt Foodscaping, zrealizowano w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii społecznej pn. OurFood.OurFuture. Stworzono cykl filmów edukacyjnych, zorganizowano warsztaty, wykłady i wystawy o tematyce ekologicznej. Celem projektu było zainteresowanie młodego pokolenia m. in. ekologicznym ogrodnictwem, zrównoważoną konsumpcją i samodzielną produkcją żywności.

Wyróżnienie odebrała: Agnieszka Klarzak, Specjalistka ds. social mediów.

Fundacji „W drodze do marzeń” za przedsięwzięcie Ekoprzygoda z Włóczykijem.

Ekoprzygoda z Włóczykijem to projekt edukacji ekologicznej dedykowany dla dzieci i młodzieży, którego celem było zwrócenie uwagi najmłodszych na walory przyrodnicze otaczającej nas przyrody, umocnieni dobrych praktych proekologicznych oraz wspólna integracja oparta o wiedzę ekologiczną i przyrodniczą. W trakcie zajęć jej uczestnicy mieli okazję ugruntować zachowania wpływające na ochronę środowiska, wykonać budkę na ptaki oraz zintegrować się podczas rozwiązywania Questu w Jamnej.

Wyróżnienie odebrał: Adam Gancarek – Prezes Fundacji.

Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej za przedsięwzięcie Ucz się, poznawaj i badaj środowisko wokół nas – 2 edycje.

Epidemia covid-19 i lokcdown zmotywowały Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej do wprowadzenia na stałe do oferty edukacyjnej kształcenia on-line i samokształcenia. Stowarzyszenie stworzyło pierwszą w regionie wirtualna ścieżkę edukacyjną. Siedem punktów ścieżki znajduje się w parku miejskim we Włocławku i posiadacze smartfonów mogą dzięki tremu uzyskać informacje o okazach charakterystycznych dla tego terenu.

Wyróżnienie odebrały: Maria Palińska – Dyrektor, Joanna Fydryszewska – Specjalista ds. edukacji ekologicznej.

EKOLAURY dla:

Stowarzyszenia „Szansa Białej Przemszy” za przedsięwzięcie Powrót Uniwersytetu Profesora Wodniczka.

 

Powrót Uniwersytetu Profesora Wodniczka jest kontynuacją działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży w rejonie olkuskim, rozpoczętej w 2018 roku. Edukację prowadzi Stowarzyszenie Szansa Białej Przemszy we współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z siedzibą w Olkuszu. W okresie trwania zadania w 2021 roku udział wzięło 700 dzieci, a po jego zakończeniu dodatkowo jeszcze 300 dzieci.

Ekolaura odebrali: Józef Niewdana – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Szansa Białej Przemszy”, Tadeusz Chwast – Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z siedzibą w Olkuszu.

Centrum Terapii Lasem za przedsięwzięcie Edukacja w zakresie wpływu przyrody na zdrowie psychiczne i somatyczne.

Edukacja w zakresie wpływu przyrody na zdrowie psychiczne i somatyczne” zrodziło się z naszej potrzeby popularyzacji idei Jednego Zdrowia i pokazania, jak ważne jest zdrowie zarówno całej planety i naszego najbliższego środowiska w kontekście utrzymania i dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi. W 2021 r. w ramach działań Centrum Terapii Lasem udało nam się dotrzeć do kilkuset tysięcy osób m. in. dzięki publikacji trzech książek „Lasoterapia”, „Nerwy w las”, „Terapia lasem w badaniach i praktyce”, współpracy ze środowiskiem lekarskim (konferencje naukowe), mediami (wystąpienia prasowe, radiowe, online), popularyzacji idei terapii lasem i kąpieli leśnych, ekoterapii, podejścia ekopsychiatrycznego do zdrowia psychicznego w połączeniu z rolą bioróżnorodności i koniecznością ochrony przyrody na wszystkich szczeblach, w tym kompleksów miejskich i podmiejskich.


Kategoria: OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI, RENATURYZACJA,
DEKONTAMINACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH 

EKOLAUR dla:

Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego za przedsięwzięcie System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO.Projekt System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO jest kluczowym elementem strategii redukcji ryzyka osuwiskowego i przeciwdziałania negatywnym skutkom ruchów masowych w Polsce. Opracowywane w ramach projektu SOPO mapy osuwisk oraz prowadzenie monitoringu części z nich dostarczają wiedzy o miejscach szczególnie narażonych na aktywność osuwiskową, minimalizując przy tym ewentualne straty materialne. Projekt stanowi istotne wsparcie dla zarządzania kryzysowego, planowania przestrzennego i podnosi świadomość inwestorów o zagrożeniach geologicznych.

Ekolaura odebrali:  dr inż. Mateusz Damrat – Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Dr Tomasz Wojciechowski – Kierownik Centrum Geozagrożeń w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym.

 


Kategoria: OCHRONA PRZYRODY, ZWIĘKSZANIE BIORÓŻNORODNOŚCI
I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH

WYRÓŻNIENIA dla:

Nadleśnictwa Złotoryja za przedsięwzięcie Adaptacja lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia w ekosystemach leśnych, związane ze zmianami klimatu. Działania podejmowane w ramach projektów ukierunkowane są na minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak powodzie, podtopienia, susze, pożary. Projekt przyczyni się również do zwiększania ilości retencjonowanej wody oraz do odbudowy cennych ekosystemów mokradłowych.
Na uwagę zasługuje duży udział Nadleśnictwa Złotoryja w skali całego ogólnopolskiego projektu. Utworzono 36 zbiorników retencyjnych i 17 innych obiektów ( typu przepusty, mosty), co daje przełożenie dla ilości zretencjonowanej wody – w wysokości ponad 9% ilości retencjonowanej wody w skali całego kraju, a dla ilości wybudowanych obiektów – ponad 1 % wszystkich obiektów wybudowanych w ramach projektu w całej Polsce.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wyróżnienie odebrali: Jacek Kramarz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Złotoryja oraz Wacław Wetulani, pracownik Nadleśnictwa zaangażowany w realizację projektu.

Towarzystwa na rzecz Ziemi za przedsięwzięcie Ochrona rybitw w Dolinie Górnej Wisły.

 

Celem podjętych działań jest ochrona populacji rybitwy rzecznej i stworzenie dla niej alternatywnych sztucznych siedlisk w sytuacji zanikania naturalnych miejsc lęgowych. Dzięki inicjatywie ornitologów wspieranych przez Towarzystwo na rzecz Ziemi rybitwy rzeczne mają gdzie się rozmnażać, gniazdować i wychowywać młode, a wszyscy zainteresowani mogą nacieszyć oczy tym pięknym widokiem.

Wyróżnienie odebrała: Małgorzata Łaciak, Członkini Zarządu.

EKOLAUR dla:

Miasta Białystok Urzędu Miasta w Białymstoku za przedsięwzięcie Poprawa bioróżnorodności miasta w ramach projektu Drugie życie drzew.Projekt „Drugie życie drzew” pojawił się w Białymstoku w 2020 r. po wystąpieniu wielkiej nawałnicy, która uszkodziła kilka pomnikowych drzew w dwóch białostockich parkach. Pozostawiono wówczas martwe drewno, w postaci leżących kłód lub stojących fragmentów pni, które stały się siedliskiem wielu gatunków roślin i grzybów oraz miejscem bytowania różnych gatunków zwierząt. Realizowane przez nas przedsięwzięcie ma charakter nie tylko przyrodniczy, ale też badawczy i edukacyjny. Istniejące w parkach kłody drewna których ciągle przybywa korzystnie wpływają na bioróżnorodność, są miejscem badań zmian i procesów na nich zachodzących oraz elementem organizowanych dla mieszkańców Białegostoku gier i zabaw terenowych o charakterze edukacyjnym. Zachowanie martwych pni drzew i kłód ma wielkie znaczenie dla zachowania bioróżnorodności, zwłaszcza w parkach miejskich, gdzie martwe drewno właściwie nie występuje, bo jest usuwane jako nieestetyczne lub zagrażające bezpieczeństwu ludzi. Rozkładające się drewno oferuje nowe warunki pokarmowe i mikroklimatyczne różnym organizmom takim jak owady, pajęczaki, grzyby, porosty, a nawet ssaki, dlatego każdy etap rozkładu drewna jest ważny i dedykowany konkretnej grupie organizmów. Pozostawienie martwego drewna w parkach to szansa na poprawę różnorodności biologicznej i pokazanie, jak ważnym jest ono elementem dla środowiska.

Ekolaura odebrała: Sławomir Andryszewski, Inspektor w Departamencie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

 


Kategoria: TECHNOLOGIE I PRODUKTY DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

EKOLAUR dla: 

ARH+ Sp. z o.o. za przedsięwzięcie Wysokowydajne oprogramowanie sortujące do borówek amerykańskich.

Opracowana technologii sortowania do zastosowania na rynku innowacyjnych sorterów optycznych do owoców i warzyw ma za zadanie ograniczenie marnowania jedzenia, który jest jednym z głównych problemów współczesnej cywilizacji. Zagadnienie to jest ściśle związane z produkcją, przetwórstwem oraz dystrybucją żywności. Koncepcją projektu jest możliwość jak najdokładniejszego i przy tym jak najekonomiczniejszego sortowania owoców o różnym stopniu dojrzałości. Zastosowanie optycznych sorterów wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie prowadzi do obniżenia kosztów produkcji (sortowanie wg stopnia dojrzałości do tej pory odbywa się ręczne), co przyczynia się do minimalizacji nakładów środowiskowych, a tym samym realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

Ekolaura odebrali: Michał Marciniak – Prezes Zarządu, Aleksander Husák – Prokurent.

PreZero Polska Sp. z o.o. za przedsięwzięcie Zamykanie obiegu tworzyw sztucznych w Grupie Schwarz.

PreZero wraz z Grupą Schwarz dają plastikowi drugie życie, podejmując działania mające na celu zmniejszenie zużycia plastiku i większe wykorzystanie tworzyw z recyklingu. Odpady plastikowe z prywatnych gospodarstw domowych są zbierane przez PreZero, oczyszczane, a następnie przetwarzane na granulat plastikowy, z którego wytwarzane są nowe, wysokiej jakości, przyjazne dla środowiska artykuły gospodarstwa domowego, dostępne w ofercie sieci Lidl i Kaufland. Tym samym Grupa realizuje wizję „Mniej plastiku – obieg zamknięty” – zamykając cykl obiegu surowców.

Ekolaura odebrały: Patrycja Sopalska – Dyrektor Komunikacji i Marketingu, Katarzyna Konecka – Bura, Specjalista ds. Marketingu.

 


Kategoria: CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA,
KLIMATU I GOSPODARKI WODNEJ

EKOLAURY dla:

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnymi Sp. z o.o. w Katowicach za Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w ramach swojej podstawowej działalności statutowej od ponad 30 lat świadczy usługi w zakresie:

  • odbioru i zagospodarowania odpadów,
  • letniego i zimowego utrzymania dróg,
  • diagnostyki pojazdów samochodowych.

Ostatnia dekada to okres dużych przeobrażeń w którym należący do MPGK Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów przekształcił się w jeden z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów w Polsce. W tym krótkim okresie Przedsiębiorstwo wybudowało sortownię odpadów wraz z linią do produkcji paliwa RDF, zmodernizowało instalację do mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, uruchomiło instalację do biologicznego przetwarzania odpadów, wybudowało magazyny na paliwo RDF oraz 3-cią kwaterę składowiska odpadów, stanowiącą uzupełnienie kompleksowego zagospodarowania odpadów.

Ekolaur odebrali: Robert Potucha – Wiceprezes Zarządu, Bernadeta Sordoń-Kulibaba – Główny specjalista działu organizacyjno-prawnego.

PREVAC Sp. z o.o. za przedsięwzięcie 25 lat wdrażania programu zarządzania „GOGreen” w PREVAC Sp. z o.o. w trosce o środowisko naturalne i kreowanie lepszego jutra.

 

Od powstania firma PREVAC wytwarza produkty i świadczy usługi, doskonaląc jednocześnie zarządzanie z uwzględnieniem zasobów i stanu środowiska naturalnego, a produkty firmy poprzez swoje zastosowania, mają wpływ na kreowanie lepszego jutra dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Program zarządzania „GoGreen” PREVAC uwzględnia kompleksowe podejście do ochrony środowiska. Jego celem jest zrozumienie konieczności zachowania równowagi pomiędzy działaniami człowieka, także przedstawicieli biznesu i całej firmy, a wpływem tych działań na środowisko naturalne.

Ekolaura odebrał: dr inż. Andreas Glenz, Prezes Zarządu PREVAC sp. z o.o.

Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  za przedsięwzięcie Najlepsza energia to taka, która wytwarza się sama i jest efektywna – kompleksowa strategia rozwoju zeroemisyjności w Grupie GPEC.

Zeroemisyjność w Grupie GPEC jest ważnym elementem strategii. Firma realizuje ją w modelu ESG (environmental-social-governence), który zakłada kompleksowe podejście do zielonej energetyki w zakresie: technicznym, społecznym i zarządzania całokształtem działalności biznesowej.
W zakresie środowiskowym, Grupa GPEC skupia się na drastycznym ograniczaniu węgla, edukacji mieszkańców w zakresie zrównoważonego korzystania z energii, wdrażaniu nawyków u mieszkańców i pracowników firmy, a także efektywnym zarządzaniu ekologią, jako odrębną inicjatywą w agile’owej strategii Grupy, traktując ją priorytetowo.


Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznej edycji konkursu, bardzo serdecznie dziękujemy.
Już dzisiaj, w imieniu organizatorów oraz partnerów, zapraszamy do udziału w następnej edycji!


  • Udostępnij: