FINAŁ 20. JUBILEUSZOWEJ EDYCJI KONKURSU JUŻ ZA NAMI!

Zapraszamy na filmowe podsumowanie Gali 20. Jubileuszowej edycji Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii.

Zapraszamy także do podsumowania wraz z foto galerią z Gali

(do pobrania)

23 listopada 2021 roku w Hotelu Vienna House Easy w Katowicach, odbyła się Uroczysta Gala wręczenia nagród 20. Jubileuszowej edycji Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2021”. W tym roku Konkursowi honorowego patronatu udzielili Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, Marszałek Województwa Śląskiego, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Prezydent Miasta Katowice oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Liczymy, że realizacja Konkursu przyczyni się do promowania najefektywniejszych działań na rzecz ochrony środowiska a nagrodzone i wyróżnione firmy oraz instytucje zmobilizuje do dalszej pracy na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego, trwałego rozwoju.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Przedstawicieli władz samorządowych: Waldemar Bojarun – Wiceprezydent Katowic, Krzysztof Lewandowski – Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze, Jerzy Woźniak – Wiceprezydent Katowic oraz Przedstawicieli podmiotów współpracujących z Izbą: dr Adam Nocoń – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskich Producentów Urządzeń OZE oraz Bronisław Gilewski – Przedstawiciel Korporacji Kominiarzy Polskich.

Dziękujemy Partnerom Konkursu: REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

W trakcie Gali wręczone zostały Medale Polskiej Izby Ekologii Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju, nadane przez Radę Polskiej Izby Ekologii osobom fizycznym oraz instytucjom, które całokształtem działalności, względnie realizacją swoich zadań przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego (więcej informacji tutaj).

Uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Ekolaury Polskiej Izby Ekologii, poprzedziło wręczenie wyróżnień w Konkursie TOPTEN-HACKS Urządzenia grzewcze na stałe biopaliwa 2021. Celem Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko, urządzeń grzewczych wytwarzających ciepło użytkowe ze stałych biopaliw.  Konkurs organizowany był przez Polską Izbę Ekologii oraz Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (więcej informacji tutaj).

Polska Izba Ekologii od 2002 r. organizuje Konkurs Ekolaury, promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów. Kapituła Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii w 20. Jubileuszowej edycji przyznała 20. EKOLAURÓW oraz 12. WYRÓŻNIEŃ w 9. kategoriach oraz 13. NAGRÓD w kategorii specjalnej „EKOLAUR XX-lecia”.

LAUREACI 20. JUBILEUSZOWEJ EDYCJI KONKURSU

'EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2021′:

Kategoria: GOSPODARKA WODNO-ŚĆIEKOWA,
GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI I ROZTOPOWYMI

WYRÓŻNIENIA dla:

Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. za przedsięwzięcie Innowacyjne Technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. w 2018 r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Innowacyjne technologie w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim” z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu zostały zrealizowane  zadnia: wybudowanie Małej Elektrowni Wodnej, wybudowanie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla obszaru osiedla „Ludwików”, zakupiono pojazd do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody, zakupiono Geograficzny System Informacji (GIS), pozyskano wsparcie finansowe dla wybudowanej suszarni osadów ściekowych.

Projekt przyczynił się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez: poprawę poziomu skanalizowania i zwodociągowania, zastąpienie energii paliw konwencjonalnych – energią paliw ze źródeł odnawialnych, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, unowocześnieniu procesu zagospodarowania osadami ściekowymi, wprowadzenie technologii recyklingu wody.

Wyróżnienie odebrał: Piotr ŚLIWIŃSKI, Zastępca kierownika Wydziału Eksploatacji Sieci ds. Wdrożeń Systemowych.

Gminy Nowa Wieś Wielka za przedsięwzięcie Budowa kolektora tłocznego Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin”Wyróżnienie zostało przyznane Gminie Nowa Wieś Wielka za „Budowę kolektora tłocznego Prądocin-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin”. Przedsięwzięcie to jest tylko częścią skomplikowanego zadania, na które złożyła się ponadto budowa nowej oczyszczalni ścieków w miejscu dotychczasowej w Brzozie, likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie, połączenie tych miejscowości kilkunastokilometrowym kolektorem tłoczno-grawitacyjnym, utworzenie jednej aglomeracji przyporządkowanej polityce wodno-kanalizacyjnej w miejsce dwóch działających wcześniej, umożliwienie dalszej rozbudowy systemu kanalizacyjnego i objęcie nim terenów wcześniej tego pozbawionych. Te ostatnie działania są właśnie realizowane. Dzięki nim prawie tysiąc osób z miejscowości Kobylarnia niebawem uzyska możliwość podłączania się do kanalizacji. Całość tych działań określamy mianem naszej „polityki wodno-kanalizacyjnej”. Dzięki wprowadzaniu jej w życie codzienność Mieszkańców staje się normalna, chociaż sami często mówią: komfortowa. Efekt proekologiczny jest tak oczywisty, że nie ma sensu nawet o nim wspominać.

Wyróżnienie odebrał: Wojciech OSKWAREK, Wójt Gminy.

Miasta Białystok, Urzędu Miejskiego w Białymstoku za przedsięwzięcie Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego.„Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego”– to nazwa projektu, którego celem było przywrócenie funkcji retencyjnych oraz utworzenie ciekawego miejsca do rekreacji i wypoczynku z zachowaniem jego walorów przyrodniczych stawu znajdującego się w Białymstoku przy ul. Mickiewicza. Obiekt podzielony został na kilka stref: dla wędkarzy z pięcioma przestronnymi pomostami, dla osób lubiących piknikowanie na trawie dla lubiących relaks z książką i obserwację przyrody oraz dla spacerowiczów. Zachowana została malownicza wyspa, na której mogą zakładać swoje gniazda różne gatunki kaczek i ptactwa wodnego. Obok niej wybudowano pierwszą w Polsce wieżę dla nietoperzy, które są tu obserwowane od lat. Na powierzchni stawu pojawiły się pływające platformy z funkcją oczyszczania wody. Zachowano istniejące drzewa dosadzając przy nich nowe oraz nasadzono dodatkowo krzewy, na jednej z rabat urządzono „motylarnię”. W wyniku zrealizowanej inwestycji powstało malownicze miejsce chrakteryzujące się dużą bioróżnorodnością, dające wytchnienie mieszkańcom i możliwość spędzenia czasu w otoczeniu przyrody. Realizacja projektów związanych z rewitalizacją starych i zaniedbanych stawów pokazuje, w jaki sposób samorządy mogą dokonywać adaptacji terenów zdegradowanych i dawać im nowe funkcje, takie jak rekreacja połączona z ochroną przyrody i edukacją.

Wyróżnienie odebrał: Andrzej Karolski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej.

EKOLAUR dla:

Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego za przedsięwzięcie „Monitoring i ocena stanu chemicznego i ilościowego Jednolitych Części Wód Podziemnych”.Badania monitoringowe wód podziemnych są prowadzone w prawie 1300 punktach badawczych na obszarze całego kraju. Służą ocenie aktualnego stanu wód, pomagają zidentyfikować obszary oddziaływania presji na wody podziemne oraz jej rodzaj, jak również są podstawą do opracowania programów działań naprawczych, mających na celu ochronę i poprawę stanu wód podziemnych. Umożliwiają także  bieżące śledzenie warunków hydrogeologicznych, dzięki czemu możliwe jest natychmiastowe podejmowanie decyzji i reagowanie w sytuacjach zagrożenia hydrogeologicznego.

Ekolaura odebrała: dr Olimpia Kozłowska, Kierownik Zakładu Geologii Środowiskowej.

Kategoria: GOSPODARKA ODPADAMI, GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

WYRÓŻNIENIA dla:

Głównego Instytutu Górnictwa za przedsięwzięcie Sposób otrzymywania nawozu organicznego z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.To technologia powstała w Zakładzie Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa, która pozwala na wykorzystanie osadów ściekowych stanowiących dla oczyszczalni ścieków kosztowny odpad. Pozwala na uzyskanie całej gamy produktów: nawozu organicznego, nawozu mineralno-organicznego, środka wspomagającego uprawę roślin oraz materiału glebotwórczego. Otrzymane produkty przystosowane są do rozsiewu przy pomocy rozsiewaczy i siewników.

Wyróżnienie odebrali: dr inż. Dariusza IGNACY, Adiunkt w Głównym Instytucie Górnictwa, dr Marcina GŁODNIOK, Kierownik Pracowni Technologii Środowiskowych.

Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa za przedsięwzięcie Cyrkularna Strategia dla Krakowa opracowana w ramach programu Circular Cities Poland.Gmina Miejska Kraków jako pierwsze miasto w Polsce opracowało dokument „Cyrkularna strategia dla Krakowa”, dotyczący wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym w Krakowie. Jest on efektem realizowanego w latach 2019-2020 r. programu Circular Cities, we współpracy z firmą Metabolic oraz fundacją INNOWO. W strategii zostały zdefiniowane cztery cyrkularne wizje Krakowa, zawierające 24 innowacyjne działania, których realizacja umożliwi transformację miasta w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wyróżnienie odebrał: Michał GELATA, Inspektor w Referacie Gospodarki Odpadami i Komunalnymi Czystości.

EKOLAURY dla: 

Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” za przedsięwzięcie Modernizacja instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów  w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności doczyszczania frakcji odpadów zbieranych selektywnie, tj. modernizacji linii sortowniczej części mechanicznej.Zadaniem przeprowadzonej modernizacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów było pogłębienie procesu doczyszczania frakcji odpadów zbieranych selektywnie. Modernizacja Sortowni w Działdowie  polegała na zmianie istniejącej technologi mechanicznej  poprzez zainstalowanie separatorów fotooptycznych i ferromagnetycznych. W ramach modernizacji dokonano instalacji rozrywarki worków, nowej prasy do belowania odpadów jak również zainstalowano automatyczną stację załadunku odpadów. Koszt modernizacji linii sortowniczej wynosi ogółem: 18 795092,00 zł, z czego: – dofinansowanie 68%  kosztów kwalifikowanych ze środków  UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 9 906 935,05 zł.

Ekolaura odebrał: Kazimierz KORDECKI, Przewodniczący Zarządu Związku.

McDonald’s Polska Sp. z o.o. za przedsięwzięcie Gospodarka obiegu zamkniętego. 

Projekt to nowoczesny system gospodarki odpadami opakowaniowymi w systemie zamkniętym. Jest to wielopoziomowe rozwiązanie, który nie tylko optymalizuje wykorzystanie zasobów surowcowych już na etapie projektowania opakowań, ale również preferuje właściwy dobór zastosowanych materiałów, pod kątem ich przydatności do zagospodarowania w obiegu zamkniętym. Takie rozwiązanie umożliwia, że powstały w procesie recyklingu odpadów opakowaniowych gotowy produkt w postaci papierowych ręczników wraca do restauracji i jest ponownie wykorzystywany.

Ekolaura odebrał: Tomasz KURPIEWSKI, Senior Sustainability Manager.

Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie za przedsięwzięcie Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie.Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie od 2013 r. w ramach in-house stworzyło i zarządza Zintegrowanym Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków. Nowatorska jest sama idea Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie, która zakłada samowystarczalność gminy pod kątem skutecznego przetwarzania odpadów i odzyskiwania surowców wtórnych. Instalacje do przetwarzania odpadów są zarządzane przez MPO i jest to jedna z przyczyn, dla których Kraków ma jeden z najwyższych poziomów recyklingu wśród dużych miast w Polsce i ze sporym zapasem spełnia wymagania Unii Europejskiej dotyczące powtórnego wykorzystania surowców wtórnych. Dzięki konstrukcji systemu 99% odpadów z Krakowa jest przetwarzanych w instalacjach należących i zarządzanych przez gminę i MPO Kraków. Kraków inwestuje w budowę i modernizację infrastruktury związanej z odbiorem i przetwarzaniem odpadów od ponad 10 lat. W najbliższych latach planowana jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie”, które będzie obejmowało kolejną sortownię odpadów komunalnych, zakład recyklingu tworzyw sztucznych (folii PE), kolejny zagład demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Z punktu widzenia mieszkańców Krakowa system dostarcza wielu rozwiązań, które służą mieszkańcom przy jednoczesnej stabilizacji opłat za transport i zagospodarowanie odpadów.”

Ekolaura odebrał: Krzysztof Dziedziuchowicz, Wiceprezes Zarządu. 

Kategoria: OCHRONA POWIETRZA I PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATYCZNYM

WYRÓŻNIENIA dla: 

Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZODOWNIK” za przedsięwzięcie Modernizacja źródła ciepła Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZODOWNIK” w Tomaszowie Mazowieckim.Realizując przedsięwzięcie dokonano zmiany technologii kotłowni poprzez budowę instalacji i infrastruktury związanej z wytwarzaniem energii cieplnej również z kotłów opalanych paliwem gazowym obok wytwarzanej już z węgla kamiennego. W tym celu wyłączono z eksploatacji dwa z czterech kotów węglowych WR-5, obniżono znamionową moc cieplną jednego z pozostawionych w eksploatacji kotłów węglowych WR-5 oraz zainstalowano nowe, w pełni zautomatyzowane, wysokosprawne i wyposażone w niskoemisyjne palniki, dwa kotły gazowe Hoval o znamionowej mocy cieplnej 2,5 MW każdy, ponadto dokonano wymiany komina węglowej części kotłowni za pomocą którego odprowadzane są spaliny z eksploatowanych kotłów WR-5. Po zrealizowaniu działań w strukturze instalacji pozostały w eksploatacji dwa kotły węglowe WR-5 oraz dwa kotły gazowe Hoval. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zmniejszeniu uległo roczne zużycie węgla kamiennego, a także częściowo zastąpiono go gazem ziemnym, tym samym osiągnięto efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza: pyłu, sadzy i benzo(a)pirenu o 17,5%; dwutlenku siarki o 17,4%; tlenku węgla o 16,0%; tlenków azotu o  9,1% oraz dwutlenku węgla o 7,2%.

Wyróżnienie odebrał: Jan NOWAKOWSKI, Prezes Zarządu.

Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie za przedsięwzięcie Inwestycje proekologiczne w Miejskiej Energetyce Cieplnej (Modernizacja kotła WR 25 nr 7 zainstalowanego w kotłowni FUB na kocioł opalany gazem ziemnym GZ 50 oraz Nowa instalacja oczyszczania spalin.

Koszalin to jedno z miast o najczystszym powietrzu w Polsce – indeks jakości powietrza waha się pomiędzy bardzo dobry a dobry. Dzięki temu, że około 60% obiektów i domów mieszkalnych w mieście korzysta z ciepła systemowego, dostarczanego przez Miejską Energetykę Cieplną, Koszalin od lat przoduje w rankingach miast o najczystszym powietrzu. MEC od 2019 roku prowadziła w obu swoich ciepłowniach wielomilionową inwestycję w nowy system odpylania w technologii filtrów workowych wraz z modułem odsiarczania, co pozwoliło praktycznie całkowicie zlikwidować emisję pyłów i spełnić w tym względzie wymogi unijne 10 lat przed czasem. Kolejnym etapem ograniczania emisji z miejskich ciepłowni, tym razem odpowiedzialnego za efekt cieplarniany dwutlenku węgla, jest przebudowa jednego z kotłów węglowych na gazowy – przy spalaniu tego paliwa emisja CO2 jest o wiele niższa, niż w przypadku węgla.

Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za przedsięwzięcie Modernizacja istniejącego ocieplenia elewacji budynków mieszkalnych Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Działania energooszczędne w KSM prowadzone są w sposób planowy i systematyczny, w związku z czym budynki, w których przewidywane są prace modernizacyjne, typowane są w oparciu o analizę wieloletniego zużycia ciepła i ocenę stanu technicznego elewacji. W latach 2012 – 2020, w ramach kontynuacji programu termomodernizacji – kompleksowo zmodernizowano ocieplenia elewacji 53 budynków wielorodzinnych, o powierzchni elewacji 176 386 m2. Powyższe dotyczy 4 302 mieszkań o powierzchni użytkowej 133 819 m2 . Rozwiązania przyjęte przy realizacji robót termomodernizacyjnych, tj. ich kompleksowość polegająca na optymalnej poprawie stanu technicznego budynku poprzez zastosowanie najnowszych materiałów do ocieplenia oraz wykonaniu szeregu robót towarzyszących poprawiających stan techniczny i estetyczny budynku Działania te, polegające na kompleksowym ociepleniu ścian, dachów, stropów piwnic, cokołów i ścian piwnic do fundamentów oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych budynków – sukcesywnie prowadzą do dalszego zmniejszania zarówno zapotrzebowania, jak i zużycia ciepła.

Wyróżnienie odebrała: Krystyna PIASECKA, Prezes Zarządu.

EKOLAURY dla: 

Banku Ochrony Środowiska S.A.  za przedsięwzięcie Zmniejszenie przez BOŚ śladu węglowego. 

Bank Ochrony Środowiska od początku swojego istnienia wspiera projekty przyjazne środowisku. Jest to idea stojąca za powstaniem BOŚ, zawarta w jego nazwie i wyznaczająca główną misję. W 2020 r. Bank Ochrony Środowiska prawie o połowę zmniejszył swój ślad węglowy. We współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju przygotował raport, który prezentuje szacunkową emisję gazów cieplarnianych związaną z działalnością operacyjną banku. Emisja gazów cieplarnianych wyniosła w 2020 r. 3,87 tys. ton CO2eq[1], czyli aż o 49% mniej niż rok wcześniej do czego w znacznym stopniu przyczyniło się przestawienie na energię pochodzącą w większości z OZE. W 2020 r. aż 97% kupowanej przez BOŚ energii elektrycznej pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Naturalnie, będziemy dążyć do tego, aby w niedalekiej perspektywie było to 100%. Wpływ BOŚ na środowisko naturalne obliczono w trzech zakresach, zgodnie z metodyką zaakceptowaną przez GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard.

Ekolaura odebrał: Damian Zieliński, Dyrektor Oddziału Operacyjnego.

Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Zabrzu za przedsięwzięcie Działalność ZPEC Sp. z o.o. w Zabrzu na rzecz ochrony powietrza i klimatu.Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od lat dba o ochronę środowiska, a w szczególności w ciągu ostatnich 20 lat wykonano szereg zadań, których jednym z podstawowych założeń była ochrona powietrza. ZPEC Sp. z o.o. realizuje przedsięwzięcia ekologiczne i prowadzi działania mające wpływ na poprawę stanu powietrza w mieście Zabrzu. Działania Spółki są nastawione na przyłączanie do sieci budynków opalanych dotychczas tradycyjnymi piecami węglowymi i przyłączanie nowych odbiorców, co przekłada się na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, w tym zagrażającego życiu i zdrowiu smogu. Spółka kładzie duży nacisk i prowadzi wielokierunkowe działania w zakresie podnoszenia świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska w tym powietrza. W ostatnich dwudziestu latach przedsiębiorstwo wykonało zadania związane z dostawą ciepła do odbiorców, a tym samym przy zastosowaniu nowoczesnych technik i technologii powodujące jak najmniejsze straty ciepła na przesyle, wysoką sprawność urządzeń i zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Ekolaura odebrał: inż. Lesław ZŁOTOROWICZ, Prezes Zarządu.

Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu za przedsięwzięcie Metodyka wraz z programem komputerowym POP FENIKS.

Program komputerowy POP Feniks jest  narzędziem wspierającym jednostki samorządowe w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza. Opracowana w Instytucie metodyka wykrywania spalania odpadów pozwala na wiarygodną i jednoznaczną identyfikację spalania odpadów w palenisku domowym. Zaletami opracowanej metodyki są: jednoznaczność, techniczna wykonalność, niski koszt wykonywania, zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Opracowany program komputerowy pozwala gminom samodzielnie wykorzystywać unikalny algorytm klasyfikacyjny w rutynowych działaniach kontrolnych.

Ekolaura odebrał: dr inż. Aleksander SOBOLEWSKI, Dyrektor Instytuty.

BRAGER Sp. z o.o. za przedsięwzięcie System eco7zone®. System eco7zone to prekursorskie na skalę Europy rozwiązanie, które dostarcza miastom i gminom gotowe narzędzia do skutecznej walki ze smogiem i kontroli prośrodowiskowych działań na szczeblu lokalnym. Poszczególne elementy systemu nie tylko monitorują jakość powietrza w najbliższej okolicy ale również wpływają na optymalizację procesu spalania paliw stałych przyczyniając się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.

Ekolaura odebrał: dr hab. Rafał URBANIAK, Prezes Zarządu.

Kategoria: EKOPRODUKT, ZIELONE TECHNOLOGIE

WYRÓŻNIENIE dla:

GRUPATOTAL.PL Tomasz Śleziak za przedsięwzięcie Color of Design – wypożyczalnia mebli eventowych.

 Colors of Design to wiodąca wypożyczalnia mebli eventowych w Polsce. Nowatorska, rozkładająca się do zupełnie płaskich elementów seria mebli z naturalnej sklejki ZERO WASTE, jest dziś flagowym i wyróżniającym produktem firmy. Zmniejszanie gabarytów transportowych, stosowanie wielorazowych pokrowców do przechowywania i transportu, własny zakład renowacji produktów zużytych to tylko przykłady działań, które pokazują nieustanną pracę nad wdrażaniem proekologicznych rozwiązań firmy Colors of Design w swojej branży.

Wyróżnienie odebrał: Tomasz ŚLEZIAK, Właściciel.

EKOLAURY dla: 

Przedsiębiorstwa Produkcyjnego HEIZTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa za przedsięwzięcia Kocioł pelletowy FLAT 11 oraz Pompa Ciepła Cala Verde M20 COMFORT II.

Kocioł pelletowy FLAT 11 – Kompaktowy kocioł do spalania pelletu z tlenową sondą Lambda, autoregulacją procesu spalania, modułem hydraulicznym i systemem automatycznego czyszczenia. Kocioł o małych gabarytach i bardzo bogatym wyposażeniu standardowym.

Pompa Ciepła Cala Verde M20 COMFORT II – Inwerterowa pompa ciepła skonfigurowana z kompaktowym hydroboksem COMFORT II z wbudowanym modułem hydraulicznym w postaci instalacji hydraulicznej.

Ekolaury odebrał: Jacek Rębacz, Przedstawiciel Firmy. 

Kategoria: EDUKACJA EKOLOGICZNA

WYRÓŻNIENIA dla:

Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach wraz z Fundacją Bajtel – Mysłowice Pomagają za przedsięwzięcie „MYSŁOWICE – CZYSTE MIASTO” – Program Marcina Podsiadło.

       

Zaśmiecona miejska przestrzeń to jeden z głównych problemów wielu miejscowości. Dlatego w ramach edukacji ekologicznej oraz dbania o miejską estetykę Zakład Oczyszczania Miasta od 2019 roku prowadzi akcję „Mysłowice czyste miasto”, którego finał odbywa się co roku 22 kwietnia w Międzynarodowy Dzień Ziemi. Ta największa i najbardziej rozpoznawalna akcja spółki skupia wokół siebie zarówno uczniów mysłowickich placówek edukacyjnych, jak i przedstawicieli różnych środowisk, którzy wraz z pracownikami Zakładu, zabezpieczeni w rękawiczki i worki na śmieci, ruszają w miasto wspólnie dbać o czystość terenów zielonych. Wszystko po to, aby w mieście było czysto, ładnie i przyjemnie.

Wyróżnienie odebrał: Marcin PODSIADŁO, Prezes Zarządu.

Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki za przedsięwzięcie Energetyczny oddech.

Energetyczny oddech to projekt edukacyjny skierowany do szkół podstawowych, w którym przy użyciu demonstracji fizycznych i chemicznych pokazywaliśmy jak powstaje energia cieplna i elektryczna. Ze względów pandemicznych 500h zajęć zrealizowano zdalnie w transmisji na żywo.

Wyróżnienie odebrał: dr inż. Jacek PIETRZYK, Wiceprezes Zarządu. 

EKOLAURY dla:

REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A. za przedsięwzięcie Edukacja ekologiczna – inicjatywy własne.Dzień Bez Śmiecenia to kampania edukacyjna, która od 15 lat dociera do odbiorców w całej Polsce z przekazem: Segreguj odpady! W ciągu 15 lat udało nam się dotrzeć do milionów konsumentów, firm, organizacji, szkół, gmin w całej Polsce. 14 edycja była edycją wyjątkową, gdyż po raz pierwszy organizowana była tylko w przestrzeni online, a mimo to dotarła do tak samo szerokiej rzeszy odbiorców. #WłączSięDoGry, bo tak brzmiało hasło 14. edycji kampanii zachęciło do wzięcia udziału w teleturnieju ponad 500 uczestników. W sumie w 14. edycji dotarliśmy do ponad 2 175 000 osób, a w mediach społecznościowych w działania zaangażowało się 34 238 osób. To niewątpliwy sukces i prognoza, że w kolejnych edycjach, które będą realizowane hybrydowo, potencjał na zaangażowanie jest jeszcze większy.

Fundacji „W KRAJOBRAZIE” za przedsięwzięcie Leśna Polana Edukacyjna 'Stacja permakultura’ w Sząbruku.

Leśna Polana Edukacyjna: „Stacja Permakultura” to edukacyjny ogród użytkowy i ozdobny przy siedzibie Fundacji „W krajobrazie”, w którym realizowane są warsztaty, wykłady i wystawy. Nagrywane są tu filmy edukacyjne i tworzone kampanie społeczne o charakterze edukacyjnym (m.in. ogólnoeuropejska kampania „OurFood. Our Future”). Projekt skierowany jest przede wszystkim do miłośników ogrodnictwa, którzy posiadają swoje ogrody i chcą nauczyć się zasad ich prowadzenia z jak najmniejszym negatywnym skutkiem dla środowiska. Miejsce stało się inspiracją dla wielu osób z całej Polski do zakładania swoich ogrodów i produkcji żywności na własne potrzeby beż użycia chemicznych środków ochrony roślin, sztucznych nawozów, bez nadmiernego zużycia wody, prądu. Oprócz działalności terenowej prowadzimy wykłady online w szkołach w Polsce i za granicą. Współpracujemy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Przedsięwzięcie sfinansowano z dotacji Fundacji Orlen w ramach grantu „Moje miejsce na Ziemi, edycja 3/2020”.

Kategoria: OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI, RENATURYZACJA,
DEKONTAMINACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH 

EKOLAURY dla:

Głównego Instytuty Górnictwa za przedsięwzięcie Hydromorfologiczno-kartograficzna metoda oceny zagrożenia zawodnieniami sztucznie odwadnianych terenów górniczych i pogórniczych.To nowatorska metoda oceny zagrożenia zawodnieniami terenów górniczych, która opiera się na analizach hydrologicznych, hydrogeologicznych oraz geologiczno-górniczych z jednoczesnymi pomiarami poziomów wód powierzchniowych w miejscach ich odpływu z terenu górniczego. Została opracowana dla identyfikacji rzeczywistego zasięgu szkód górniczych w środowisku wodnym terenów górniczych i pogórniczych. Metoda została wdrożona jako narzędzie badawcze w wielu ekspertyzach naukowo-badawczych, wykonywanych przez Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych Głównego Instytutu Górnictwa.

Ekolaura odbierają: dr inż. Dariusza IGNACY, Adiunkt w Głównym Instytucie Górnictwa, dr Marcina GŁODNIOK, Kierownik Pracowni Technologii Środowiskowych.

Państwowego Instytuty Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego za Realizację wieloletniego programu kartografii geochemicznej będącej podstawą oceny stanu środowiska naturalnego.Znajomość przestrzennego rozmieszczenia pierwiastków chemicznych w glebach, osadach i wodach jest istotnym narzędziem diagnostycznym umożliwiającym identyfikację obszarów zanieczyszczonych, stanowiących realne zagrożenie dla jakości poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, a w efekcie dla zdrowia i życia ludzi. Kartowanie geochemiczne ma kluczowe znaczenie dla ustalenia kierunków i podejmowania działań remediacyjnych i rekultywacyjnych na terenach zdegradowanych chemicznie, eliminujących dalszą degradację środowiska wskutek rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Badania te są wykorzystywane także przy ocenie przydatności gruntów do celów użytkowania rolniczego, a ponadto mają istotne znaczenie w obszarze planowania przestrzennego. Realizując zadanie analizom chemicznym poddano ponad 150 tys. próbek gleb, osadów cieków i zbiorników wodnych oraz wód podziemnych.

Ekolaura odebrała: dr Olimpia Kozłowska, Kierownik Zakładu Geologii Środowiskowej.

Kategoria: OCHRONA PRZYRODY, ZWIĘKSZANIE BIORÓŻNORODNOŚCI
I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH 

EKOLAUR dla: 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach za przedsięwzięcie Więcej wody dla przyrody! Mała retencja XX-lecia jako kompleksowa adaptacja lasów i leśnictwa do zmian klimatu”.

„Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach od prawie dwóch dekad realizuje działania dostosowujące obiekty małej retencji na terenach górskich i nizinnych do zmian klimatu. Celem podjętych kroków jest zapobieganie powstawaniu lub minimalizacja negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: powodzie, podtopienia, niszczące działanie wód wezbraniowych, susza i pożary. Skupiono się na zatrzymywaniu i rozpraszaniu wody w lesie, co ma kluczowe znaczenie przy realizacji małej retencji w celu poprawy lokalnych stosunków wodnych. W ramach przedmiotowych działań zostały wybudowane lub przebudowane przez jednostki Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, aż 1385 obiekty hydrotechniczne, w tym: zbiorniki, oczka wodne, obszary mokradłowe, brody, bystrza, dylówki, wodopusty, przepusty, mostki, kaszyce, zastawki, czy przepławki, które zwiększyły retencję o 4 277 000,00 m3 wody, co odpowiada wypełnieniu wodą ponad 12 „katowickich Spodków.”

Ekolaura odebrał: Jurand IRLIK – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych RDLP w Katowicach.

Kategoria: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

WYRÓŻNIENIE dla:

Nadleśnictwa Płońsk, Szrominek za Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku biura Nadleśnictwa Płońsk w celu osiągnięcia efektu ekologicznego.Nowa siedziba Nadleśnictwa Płońsk jest przykładem nowoczesnego, zrównoważonego budownictwa prefabrykowanego z drewna. Wybudowana została z zastosowaniem najwyższych standardów ochrony środowiska.  Wyposażona jest w nowoczesne instalacje tj.  ogrzewanie budynku zapewniają gruntowe pompy ciepła zasilane energią elektryczną produkowaną przez zainstalowane na budynku ogniwa fotowoltaiczne oraz wentylację z odzyskiem ciepła. Dodatkowym atutem nowego biura jest brak emisji gazów cieplarnianych oraz bardzo wysoka energooszczędność co nadaje mu charakter budynku pasywnego. Dzięki zastosowaniu rozwiązań umożliwiających osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej i ekonomicznej budynku, można powiedzieć, że jest to budynek na miarę XXI w.

Wyróżnienie odebrał: Tomasz JÓŹWIAK, Nadleśniczy.

EKOLAURY dla:

VeoliA Energia Warszawa S.A. za przedsięwzięcie Hubgrade – cyfrowe serce systemu BES (Building Energy Service) – efektywnego zarządzania energią cieplną w budynku.Hubgrade – to centrum zarządzania energią cieplną w budynku i system służący do monitorowania i inteligentnego zarządzania zużyciem ciepła w obiekcie, w którym praca węzłów jest na bieżąco sprawdzana. Dzięki zastosowaniu odpowiednich algorytmów prognostycznych na podstawie analizy historycznych danych praca węzłów cieplnych i instalacji jest dostosowana do aktualnych potrzeb budynku i mieszkańców, co zapewnia komfort cieplny, niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych. Projekt Hubgrade jest unikatowy w branży ciepłowniczej – zdalne zarządzanie parametrami urządzeń węzłów cieplnych to same korzyści i konkretne oszczędności w opłatach za ciepło (nawet do 14%) oraz efektywnej ochrony środowiska (ograniczenie emisji CO2). Został opracowany i wdrożony własnymi siłami w Veolii Energii Warszawa.

KGHM ZANAM S.A. w Polkowicach za przedsięwzięcie Budowa elektrowni fotowoltaicznej w oparciu o technologię 4.0.

Elektrownia fotowoltaiczna  zbudowana w technologii 4.0. Oznacza to, że elektrownia została wyposażona w zautomatyzowany i zinformatyzowany system, który pozwala na sterowanie instalacją oraz na monitoring jej stanu w czasie rzeczywistym przez 24 godziny na dobę. To jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w kraju, który umożliwia pokrycie prawie 50 proc. zapotrzebowania Zakładu Produkcyjnego KGHM ZANAM w  Legnicy na energię elektryczną. Inwestycja KGHM ZANAM, doskonale wpisuje się  program zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź. Jej strategia zakłada obniżanie emisji w zakresie gospodarki energetycznej i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii do zasilania zakładów.

Ekolaura odebrał: Waldemar GŁĄBIŃSKI, Z-ca Dyrektora Działu Utrzymania Ruchu i Usług Sprzętowych, Główny Inżynier ds. Technicznych i Inwestycji.

Kategoria: CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

EKOLAURY dla:

Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za Całokształt działań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w latach 2006-2021 w etapach: poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze – etap I i II, przebudowa Oczyszczalni Ścieków Mikulczyce w Zabrzu, Akredytowane Laboratorium, edukacja ekologiczna.

W ostatnich 15 – latach Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przeprowadziło wielkie inwestycje infrastrukturalne, w tym w latach 2006-2015 razem z Miastem zrealizowano przedsięwzięcie dotyczące „Poprawy gospodarki wodno–ściekowej na terenie Gminy Zabrze, a w latach 2017-2019 spółka zrealizowała Projekt pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”. Obydwie inwestycje o łącznej wartości ok. 823 mln PLN realizowane były przy pomocy środków unijnych. Posiadające od grudnia 2012 roku akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Laboratorium Badawcze ZPWiK, corocznie bez przerwy od 2009 roku, pozyskuje Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zatwierdzającą system jakości wykonywanych badań. Od 2019 roku firma prowadzi wzmożone działania z zakresu edukacji ekologicznej wśród mieszkańców, a dwa najważniejsze z nich to kampania „W Zabrzu minerałki wpadają do szklanki” oraz „Śmieci nie do sieci”.

Ekolaura odebrał: Piotr NIEMIEC, Prezes Zarządu.

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu za  przedsięwzięcie Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków – lata 2011-2015. Wdrażanie programu ograniczania niskiej emisji przez PEC Bytom – uciepłownienie zabudowy wielorodzinnej – lata 2017-2018.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu w latach 2011-2015 zrealizowało projekt pn.: „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013., który obejmował przebudowę sieci ciepłowniczej oraz zewnętrznej instalacji odbiorczej na łącznej długości 36,5 km oraz modernizację i budowę 169 nowoczesnych indywidualnych węzłów cieplnych. Głównym celem tego projektu było zmniejszenie strat ciepła powstających w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła. W latach 2017-2018 zrealizowało kolejny projekt pn.: „Wdrażanie programu ograniczania niskiej emisji przez PEC Bytom – uciepłownienie zabudowy wielorodzinnej”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim. Projekt obejmował budowę nowych sieci ciepłowniczych o łącznej długości 5 km oraz budowę 54 sztuk indywidualnych węzłów cieplnych. Celem tego projektu było zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza powstających w procesie spalania w domowych piecach oraz w kotłowniach wykorzystujących paliwa stałe.

Ekolaura odebrał: Henryk DOLEWKA, Prezes.

Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych za Całokształt działań Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych na rzecz poprawy jakości powietrza i adaptacji do skutków zmian klimatu.

Od utworzenia Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w 1972 r. ochrona i zarządzanie jakością powietrza stanowią jedno z głównych zadań statutowych tej jednostki. W latach 80. i 90. XX w. metody oraz narzędzia diagnozowania i prognozowania jakości powietrza rozwijane w IETU umożliwiły zbudowanie w województwie katowickim podstaw systemu kontroli i zarządzania jakością środowiska wraz z uruchomieniem pierwszego w Polsce regionalnego systemu monitoringu jakości powietrza (opartego na średnich dobowych pomiarach stężeń pyłu, dwutlenku siarki i tlenków azotu). Stanowiły również wkład IETU w utworzenie krajowego systemu inwentaryzacji emisji lotnych związków organicznych oraz metali ciężkich wg metodyki CORINAIR, wdrożenie systemu Ocen Oddziaływania na Środowisko inwestycji, a obecnie tworzenie miejskich strategii adaptacji do skutków zmian klimatu czy prognozowanie jakości powietrza i ryzyka zdrowotnego w systemie i aplikacji Śląskie SMOGSTOP.

Ekolaura odebrał: dr Janina Fudała, Przedstawiciel IETU.


KATEGORIA SPECJALNA: EKOLAUR XX-lecia


INSTAL-FILTER Przemysłowe Systemu Ochrony Powietrza S.A. za Działania firmy INSTAL-FILTER SA na rzecz ochrony powietrza w Polsce i na świecie – skuteczna redukcja emisji szkodliwych związków chemicznych i pyłów.

Dążenie do uzyskania czystego powietrza wymaga zdecydowanych kroków. Firma INSTAL-FILTER SA zajmuje się nowoczesną technologią odpylania, filtracji i neutralizacji zanieczyszczeń dla różnych gałęzi przemysłu w Polsce i na świecie. Obsługujemy branże energetyka, ciepłownictwo i metalurgia, redukując do śladowych ilości emisję szkodliwych związków chemicznych do atmosfery. Nasze instalacje spełniają najbardziej restrykcyjne normy środowiskowe, co pozwala nam i naszym Klientom cieszyć się ze wspólnego wkładu w dobro naszej planety.

Ekolaura XX-lecia odebrał: Mirosław LITKE, Prezes Zarządu.

Miejski Zakład Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za przedsięwzięcie Kompleksowa i proekologiczna gospodarka odpadami.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi obchodził w 2019 roku 20-lecie działalności podczas, których Zakład z miejskiego wysypiska przekształcił się w jeden z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów w Polsce. Począwszy od wybudowania w 2002 roku sortowni odpadów oraz kompostowni, poprzez dostosowanie składowiska do wymogów unijnych, a skończywszy na budowie w 2015 roku nowoczesnego zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych, dotychczas największej samorządowej inwestycji w subregionie konińskim. Otrzymana nagroda jest potwierdzeniem słusznej strategii działania spółki w zakresie dbałości o środowisko naturalne, praktycznego przestrzegania wymogów prawnych dotyczących zagadnień środowiskowych oraz edukacji ekologicznej. Firma planuje kolejne inwestycje ekologiczne m.in. modernizację sortowni , a w przyszłości budowę biogazowni oraz budowę nowej instalacji termicznego przekształcania odpadów.

Ekolaura XX-lecia odebrał: Henryk DRZEWIECKI, Prezes Zarządu.

Śląski Bank Żywności za przedsięwzięcie W trosce o naszą Planetę i jej mieszkańców.

Ziemska przestrzeń w której żyjemy, tu i teraz jest sama w sobie nieogarniętym cudem natury. Dobrostan piękna krajobrazu,  zieleni, drzewostanu, wód i oceanów, wielorakość flory i fauny – budzi nasz zachwyt. Czy tak będzie zawsze – wspólnie tak jak tu jesteśmy, podczas Gali XX lecia Polskiej Izby Ekologii wiemy doskonale, że NIE. Swoją pracą i zaangażowaniem, razem i każdy z nas z osobna, podejmowane są  niekończące się pomysły i inicjatywy by poprawić, ulepszyć, zmienić standardy i warunki prowadzonych przedsięwzięć,  produkcji, usług itd. w symbiozie i trosce o świat w którym żyjemy, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, w szerszym spojrzeniu na otoczenie, uruchamiane jest to co można w danym czasie i warunkach uczynić dla dobra ludzi i planety. Staramy się, ale nadal jest niezwykle dużo do zrobienia. Reasumpcja minionych XX lat – potwierdza słuszność i skuteczność podejmowanych przez PIE oraz jej partnerów uruchamianych inicjatyw i przedsięwzięć. SUKCES i powinność…….  Serdecznie gratulujemy jubileuszu i sukcesów XX lecia kreatywnej działalności PIE oraz wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Nasz udział w tym wydarzeniu połączony z uzyskaniem nagrody EKOLAURA XX Lecia – jest dla nas wyjątkowym zaszczytem,  za co w imieniu całej załogi Śląskiego Banku Żywności bardzo serdecznie dziękuję – ma on dla nas wyjątkowy wymiar i znaczenie – dzieje się bowiem w szczególny dla nas czas >XX lecia< naszej służby dla dobra ludzi i planety. Nisko się kłaniamy z wyrazami naszego szacunku i wdzięczności.

Ekolaura XX-lecia odebrał: Andrzej PIONTEK, Członek Zarządu.

Miasta Białystok, Urzędu Miejskiego w Białymstoku za Przedsięwzięcia Miasta Białystok, które w skali 20-lecia znacząco poprawiły stan środowiska oraz przyniosły wymierne efekty ekologiczne.Ostatnie 20 – lecie to bardzo dynamiczny czas w transformacji ekologicznej Białegostoku. Działania były prowadzone w trzech obszarach i polegały na rozwoju infrastruktury komunalnej, poprawie jakości zieleni i rozbudowie błękitno – zielonej infrastruktury miejskiej, oraz szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Białystok może się poszczycić jednym z najnowocześniejszych w Polsce systemem zagospodarowania odpadów komunalnych opartym na własnej spalarni odpadów i wielofunkcyjnej sortowni, stale modernizowaną i nowoczesną siecią wodno – kanalizacyjną czy też konsekwentnie rozbudowywaną siecią dróg rowerowych i sprawnie funkcjonującym  systemem Roweru Miejskiego.  Drugim, ważnym  obszarem działania są projekty związane z poprawą jakości zieleni zorganizowanej i ochroną różnorodności biologicznej miasta, oraz rozbudową błękitno – zielonej infrastruktury. Są to głównie przedsięwzięcia tworzące nowe miejsca do wypoczynku i rekreacji o wysokich walorach przyrodniczych, rewitalizacja zbiorników wodnych, poprawa jakości wód opadowych i ich retencjonowanie. Najważniejsze projekty z tego zakresu to utworzenie pierwszego w Polsce Miejskiego Sadu Edukacyjnego, założenie wielkopowierzchniowych łąk kwietnych, odstąpienie od koszenia zieleńców w pasach drogowych czy budowa zielonych przystanków i parków kieszonkowych. W zasadzie każdy z realizowanych projektów ma również charakter edukacyjny, ale są też takie, w których edukacja odgrywa główna rolę. Z pewnością do najważniejszych w tej grupie należą: „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku”, którego owocem są badania i publikacje na temat flory i fauny Białegostoku, Program Ochrony Owadów Zapylających, w którym najistotniejszym działaniem było  wybudowanie Pasieki Miejskiej z kolekcją zabytkowych uli pochodzących z terenu Podlasia oraz założenie barci i kłód bartnych na obszarze Lasu Zwierzynieckiego w sąsiedztwie rezerwatu przyrody.

Ekolaura XX-lecia odebrał: Andrzej KAROLSKI, Dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej.

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. za Gospodarkę wodno-ściekową w Krakowie.

Wodociągi Miasta Krakowa od niemal 20 lat skutecznie realizują wieloetapowy projekt pod wspólną nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie”. Prowadzenie inwestycji na tak wielką skalę było możliwe dzięki pozyskanemu z funduszy unijnych dofinansowaniu, którego przemyślane wykorzystanie pozytywnie wpływa na komfort i standard życia mieszkańców Krakowa, zrównoważony rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, zabezpieczenie  miasta przed negatywnymi skutkami zmian klimatycznych oraz poprawę stanu środowiska naturalnego.

Ekolaura XX-lecia odebrał: Wojciech SZCZEPANIK, Członek Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A..

Fundacja Nasza Ziemia za Akcję „Sprzątanie Świata – Polska”.

Akcja Clean up the World swój początek wzięła od sprzątania Australii. W 1993 roku, jej pomysłodawca, australijski żeglarz i biznesmen Ian Kiernan, rozszerzył ideę Clean up Australia na cały świat pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym samym roku Mira Stanisławska-Meysztowicz, Polka na stałe mieszkająca w Australii, zaszczepiła tę ideę w naszym Kraju pod nazwą Sprzątanie świata-Polska. Od 1994 roku w Akcji Sprzątanie świata-Polska wzięło łącznie udział ponad 20 milionów osób. Na świecie, rokrocznie uczestniczy w Clean up The World blisko 40 milionów wolontariuszy. Akcja odbywa się w każdy trzeci weekend września i polega na społecznym zaangażowaniu się osób, firm, instytucji w posprzątanie najbliższego otoczenia z zalegających tam śmieci, by promować idee nie śmiecenia w naturze. W roku 2021 odbyła się jej 28 edycja.

Ekolaura XX-lecia odebrał: Grzegorz MIKOSZA, Główny Koordynator Akcji Sprzątanie świata-Polska.

PROTE-Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. za „INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ ze szczególnym wskazaniem zastosowania Systemu wczesnego ostrzegania przed skażeniem wody ujmowanej – Systemu Biomonitoringu SYMBIO”.

W pełnej nazwie Spółki PROTE – Technologie dla Środowiska wyraża się istota wszelkich przedsięwzięć podejmowanych na przestrzeni ponad dwudziestoletniej historii spółki, która powstała po to, aby chronić, oczyszczać i zapobiegać dalszej degradacji środowiska, wykorzystując osiągnięcia nauki, techniki i najnowszych rozwiązań IT. Naszą inspiracją jest ciągła konieczność budowania kompromisu pomiędzy rozwojem cywilizacji a potrzebą ochrony środowiska naturalnego. Nagrodzone przedsięwzięcie – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ ze szczególnym wskazaniem zastosowania Systemu wczesnego ostrzegania przed skażeniem wody ujmowanej – Systemu Biomonitoringu SYMBIO to przykład wykorzystania nowoczesnych technologii na rzecz poprawy jakości wody i ochrony środowiska. System SYMBIO umożliwia ciągłą (on-line) kontrolę jakości wody ujmowanej. PROTE, tworząc System Biomonitoringu SYMBIO, połączyło naturalną i niezawodną metodę bioindykacji, opartą na organizmach wskaźnikowych (małżach słodkowodnych), z nowoczesną, zaawansowaną technologią informatyczną, pozwalającą na automatyczne badanie i archiwizowanie danych. System Biomonitoringu SYMBIO wyznacza nowe standardy bezpieczeństwa wody pitnej dla odbiorców.

Ekolaura XX-lecia odebrał: Szczepan MRÓWCZYŃSKI, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rekultywacji Środowiska.

ECO Kutno Sp. z o.o. za przedsięwzięcie Synergia działalności biznesowej i realizacji celów społeczno-środowiskowych przyczyniająca się do znaczącej poprawy środowiska, zwiększenia świadomości i wiedzy ekologicznej mieszkańców oraz przynosząca wymierne efekty ekologiczne.

Przedsięwzięcie pn. „Synergia działalności biznesowej i realizacji celów społeczno-środowiskowych przyczyniająca się do znaczącej poprawy stanu środowiska, zwiększenia świadomości i wiedzy ekologicznej mieszkańców oraz przynosząca wymierne efekty ekologiczne” to całokształt działań kutnowskiego dostawcy ciepła systemowego – ECO Kutno Sp. z o.o. W ramach strategii spółki opartej na integracji celów biznesowych i społeczno-środowiskowych, ECO Kutno Sp. z o.o. celem osiągnięcia statusu systemu efektywnego energetycznie wprowadzała nowe rozwiązania technologiczne oraz intensywnie angażowała się w działalność społeczną, np. świadcząc szeroki wachlarz innowacyjnych ofert z zakresu edukacji ekologicznej. Liczne projekty, popularyzacja wiedzy, rozwiązań i aktywności na rzecz poprawy stanu środowiska czy ochrony klimatu przyniosły długofalowe pozytywne rezultaty, m.in. w postaci efektów stricte ekonomicznych czy właściwego postrzegania przedsiębiorstwa.

Ekolaura XX-lecia odebrał: Paweł ŁUCZAK, Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki.

Urząd Miasta Zabrze za Działania w zakresie poprawy stanu środowiska na terenie Miasta Zabrze.

Miasto Zabrze od wielu lat konsekwentnie realizuje działania związane z ochroną i poprawą stanu środowiska naturalnego. W latach 2006 – 2015 zrealizowano pierwszy w Polsce Projekt polegający na rozdzieleniu kanalizacji ogólnospławnej – wybudowaniu 203 km kanalizacji sanitarnej, 177 km kanalizacji deszczowej, 13 km wodociągów przesyłowych oraz 76 km sieci wodociągowej rozdzielczej, odtworzono nawierzchnie drogowe i chodnikowe. Wartość projektu wyniósł 1 miliard złotych. Miasto od kilkunastu lat udziela dofinansowań do prac termomodernizacyjnych właścicielom domów i lokali mieszkalnych a także prowadzi kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych. Konsekwentnie podłączane są budynki do miejskiej sieci ciepłowniczej, Wydatki Miasta  związane z ograniczaniem niskiej emisji przekroczyły kwotę 300 milionów złotych. Zabrze było prekursorem rekultywacji terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych działalnością przemysłową  – w latach 2012 – 2015 przywrócono przyrodzie ponad 183 hektary. Wywieziono 500 ton smoły, poddano remediacji 100 000 m³ gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, nasadzono  1800 szt. drzew oraz 29 000 szt. krzewów. Aktualnie na obszarze 40 ha Miasto realizuje projekty związane z poprawą jakości terenów zielonych. Wszystkie zrealizowane, prowadzone i planowane przez władze Zabrza działania wpływają na ograniczanie niekorzystnych zmian klimatu i zwiększają potencjał adaptacyjny Miasta do zmian klimatu już zaistniałych.

Ekolaura XX-lecia odebrał: Krzysztof Lewandowki, Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Ogrodniczej DREWSMOL za Całokształt osiągnięć m.in.: ratowanie drzew przed wycinków przez skuteczne przesadzanie, uruchomienie na dużą skalę Szkółki Dużych Drzew, wprowadzenie na rynek technologii sadzenia dużych, prowadzenie prac badawczych dla uzyskania optymalnych warunków wzrostu drzew, prace badawczo-przygotowawcze do wprowadzenia do użytku urządzenia przesadzającego drzewa o obwodzie od 100 do 500 cm lub więcej.Pio drewsmol w trakcie swej 30-letniej działalności opanowało metody przesadzania drzew w tym dużych, stając się liczącą firmą w Europie i zauważalną w świecie. Dużo osiągnięć komercyjnych uzyskujemy przez szeroko prowadzoną działalność edukacyjną w tym zakresie. Naszym wielkim atutem jest stałe doskonalenie metod przesadzania drzew i poszerzania gamy oferowanych drzew ze szkółki.

Ekolaura XX-lecia odebrał: Józef SMOLORZ, Właściciel i Dyrektor.

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. za Wieloletnie działania i przedsięwzięcia w zakresie poszanowania energii, klimatu, wody, ochrony środowiska oraz wpływu na zrównoważony rozwój miasta Tychy.

Wieloletnie działania i przedsięwzięcia w zakresie poszanowania energii, klimatu, wody, ochrony środowiska oraz wpływ na zrównoważony rozwój Miasta Tychy. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach w ciągu 20 lat doprowadziła do uzyskania stopnia skanalizowania miasta Tychy na poziomie 99,6%, co daje czołową pozycję w Polsce. Modernizacja i inwestycje w tyskiej oczyszczalni ścieków spowodowały, że obiekt jest samowystarczalny energetycznie na poziomie 210% (jedyny w Polsce i w ścisłej czołówce w Europie). Energia pozyskiwana z biogazu oraz synergia z tyską oczyszczalnią ścieków pozwoliła spółce na budowę i eksploatację Wodnego Parku Tychy – nowoczesnego, samowystarczalnego energetycznie aquaparku z unikatowymi na skalę krajową atrakcjami.

Ekolaura XX-lecia odebrał: Michał PAWLAK, Specjalista ds. Promocji.

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu za Projekt Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat  kompleksowo uregulował problem gospodarki wodno – ściekowej 11 gmin powiatu żywieckiego, poprzez realizację unijnego projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. Ponad 1300 kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej , prawie 300 kilometrów wybudowanej sieci wodociągowej , uszczelnienie ponad 100 kilometrów istniejącej sieci oraz rozbudowa i modernizacja dwóch oczyszczalni ścieków – to imponujący zakres wykonanych prac , który sprawił że jest to wyjątkowa inwestycja na miarę XXI wieku!

Ekolaura XX-lecia odebrali: dr Janusz MICHAŁEK, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz Józef BEDNARZ, Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.

McDonald’s Polska Sp. z o.o. za Całokształt działań w ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju w ostatnich XX latach.

Zgłoszony do konkursu projekt to posiadany przez McDonald’s Polska zintegrowany system zarządzania środowiskiem uwzględniający wszystkie interdyscyplinarne elementy zrównoważonego rozwoju. System ten jest stale doskonalony o najnowsze technologie i rozwiązania, aby stale zwiększać osiągany efekt ekologiczny. W ramach tego systemu powstało wiele strategii i projektów realizowanych w ostatnich latach. Przykładem może być, recykling odpadów w systemie gospodarki obiegu zamkniętego lub redukcja emisji gazów cieplarnianych w kierunku uzyskania neutralności emisyjnej w całym łańcuchu dostaw.

Ekolaura XX-lecia odebrał: Tomasz KURPIEWSKI, Senior Sustainability Manager.

Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznej edycji konkursu, bardzo serdecznie dziękujemy.
Już dzisiaj, w imieniu organizatorów oraz partnerów, zapraszamy do udziału w następnej edycji!

  • Udostępnij: