TOPTEN

 


Konkurs TOPTEN 2019

Rusza VIII edycja konkursu „ TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2019”
 
Polska Izba Ekologii (PIE) oraz Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) zapraszają do udziału w kolejnej, już VIII, edycji Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2019”. Tegoroczna edycja Konkursu została rozszerzona i obejmuje kotły grzewcze na paliwa stałe – kopalne oraz biomasę drzewną, o znamionowej mocy cieplnej 500 kilowatów („kW”) lub mniejszej.

                            
 
 Współorganizatorami merytorycznymi Konkursu są:
 • Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy  w Warszawie
 • EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie
 • Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska we Wrocławiu
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.
Komisja Konkursowa (w kolejności alfabetycznej):
 • Bogusz Anna mgr, Zastępca Koordynatora Konkursu, FEWE w Katowicach
 • Kubica Krystyna dr inż., Koordynator Konkursu, Polska Izba Ekologii w Katowicach
 • Liszka Szymon, Prezes FEWE w Katowicach
 • Pasieka Grzegorz, Prezes Zarządu PIE
 • Szczepański Krystian dr inż., Dyrektor IOŚ PIB w Warszawie
 • Szlęk Andrzej prof. dr hab. inż., Dziekan WIŚiE Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • Turek Marian prof. dr hab. inż., Pełnomocnik ND ds. Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa
 • Wiśniewski Grzegorz, Prezes Zarządu EC BREC IEO Sp. z o.o. w Warszawie,
 • Żurawski Jerzy, Prezes DAEŚ we Wrocławiu.
Podstawa prawna Konkursu
 
Celem kontynuowanego Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko kotłów grzewczych małej mocy z paliw stałych, spełniających już wymagania Rozporządzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Niezależnie od tego podstawowego celu, w ramach Konkursu promowane są także kotły spełniające wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012; Kotły grzewcze Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie, a tym samym Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.
 
Zasady Konkursu TOPTEN
 
Wybór produktów TOPTEN oparty jest o analizę efektywności energetycznej i ekologicznej i jest niezależny od producentów, dystrybutorów handlowych. Ocena wybieranych urządzeń opiera się na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje, zgodnie z „Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe”.
Kryterium wyboru obejmuje dwa parametry jakościowe kotłów: sezonową efektywność ogrzewania pomieszczeń oraz sezonowe emisje zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka, w tym CO, OGC, NOx, pył całkowity (TSP), zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.
W zasadach dotyczących oceny kotłów w ramach VII edycji Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2018, wprowadzono premię za integralną współpracę z systemem odpylania (elektrofiltrem), z uwagi na możliwość wyeliminowania wpływu jakości paliwa w trakcie eksploatacji kotła, a także premię za integralną współpracę z buforem ciepła, w przypadku kotłów z ręcznym zasilaniem paliwa.
 
Uczestnicy Konkursu
 
Uczestnikami Konkursu mogą być producenci oraz dystrybutorzy kotłów zasilanych paliwami stałymi o znamionowej mocy cieplnej 500 kW lub mniejszej przeznaczonych do instalowania w indywidualnym i komunalnym budownictwie.
 
Nabór wniosków

Nabór wniosków do Konkursu TOPTEN trwał od 10 Maja 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. Nabór na listy kotłów klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012 prowadzony jest w sposób ciągły.
 
 
Zgłoszenia konkursowe prosimy składać na adres:
P O L S K A   I Z B A   E K O L O G I I
40–009 Katowice; ul. Warszawska 3
z dopiskiem Konkurs TOPTEN 2019
Osoby do kontaktu:
 • Sekretariat: mgr Karolina Jantczak; tel. 32 253 51 55; 501 052 979; email: topten@pie.pl
 • Z-ca Koordynatora Konkursu: mgr Anna Bogusz; tel. 32 203 51 14; 603 554 814; email: a.bogusz@fewe.pl
 • Koordynator Konkursu: dr inż. Krystyna Kubica; tel. 32 253 51 55; topten@pie.pl
Szczegółowe informacje o Konkursie oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej: 
www.topten.info.pl
www.pie.pl/topten.html

Ranking TOPTEN

Ranking najlepszych kotłów wyłonionych w ramach VIII edycji Konkursu zostanie, podobnie jak dotychczas, opublikowany na stronach internetowych pod adresami: www.topten.info.plwww.pie.pl/topten.html
w zakładce Konkurs TOPTEN 2019, a także w czasopismach i na portalach internetowych patronów medialnych Konkursu.
Listy kotłów spełniających wymagania klasy 5 wg normy PN EN 303‑5:2012, są aktualizowane na bieżąco po wpłynięciu zgłoszenia (tryb miesięczny) pod adresem internetowym www.kotlyna5.pl.

Konkurs TOPTEN oraz Lista KOTŁY KLASA 5 wg PN-EN 303-5:2012 w kategorii „Kotły grzewcze na paliwa stałe o znamionowej mocy cieplnej do 500 kW” zawierają podkategorie:
 • kotły z ręcznym podawaniem stałego paliwa kopalnego: do 50 kW oraz powyżej 50 do 500kW
 • kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego: do 50 kW oraz powyżej 50 do 500kW
 • kotły z ręcznym podawaniem stałego biopaliwa:  do 50 kW oraz powyżej 50 do 500kW
 • kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa:  do 50 kW oraz powyżej 50 do 500kW
 
Wyniki Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe, stanowią pomocne narzędzie dla jednostek samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, poprzez odpowiednie wykorzystanie tzw. Ustawy antysmogowej, Krajowego Programu Ochrony Powietrza i Programu „Czyste powietrze”. Dostępność wyników Konkursu na odpowiednich portalach internetowych stanowi bardzo przydatne źródło informacji dla właścicieli instalacji spalania paliw stałych małej mocy, zainteresowanych reinstalacją nowoczesnych wysokosprawnych energetycznie i ekologicznie kotłów zasilanych paliwami stałymi, zwłaszcza wszędzie tam, gdzie brak dostępu do ciepła sieciowego i gazu sieciowego.

 
Dotychczas zarejestrowano ponad 600 wejść miesięcznie na strony internetowe pod adresami: www.topten.info.pl, www.pie.pl/topten.html oraz  www.kotlyna5.pl.

Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy do korzystania z naszych informacji.

Materiały do pobrania: