TOPTEN

 


Konkurs - Kotły TOPTEN

To już szósta edycja konkursu dla producentów kotłów.
Obecna odbywa się pod nazwą „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2017”.
 
  Celem Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych (kotłów grzewczych małej mocy).

                            
 
  Konkurs organizowany jest przez Polską Izbę Ekologii oraz Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

  Współorganizatorami merytorycznymi Konkursu są:
 • Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Warszawa,
 • Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa
 • oraz Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska.
  Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatorów: Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) i Polskiej Izby Ekologii (PIE) oraz współorganizatorów merytorycznych Konkursu: Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej (ITC Pl. Śl.), Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ PIB), EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. (EC BREC IEO Sp. z o.o.), Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska (DAEŚ).

Skład Komisji Konkursowej (w kolejności alfabetycznej):
 1. Anna Bogusz, Kierownik projektu TOPTEN, Kierownik projektów w FEWE w Katowicach.
 2. dr inż. Krystyna Kubica, Koordynator konkursu TOPTEN Kotły, ekspert PIE ds. ochrony powietrza.
 3. Szymon Liszka, Prezes FEWE w Katowicach.
 4. Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu PIE.
 5. Marek Rembisz, Zastępca Kierownika KOBIZE IOŚ PIB, a jednocześnie Zastępca Dyrektora IOŚ PIB.
 6. prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk, Dyrektor ITC Pol. Śl. w Gliwicach, Dziekan WIŚiE Pol. Śl.
 7. Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu EC BREC IEO Sp. z o.o. w Warszawie,
 8. Jerzy Żurawski, Prezes DAEŚ we Wrocławiu.

Sekretarzem Komisji będzie pracownik Biura PIE: Karolina Jantczak.


Lista najlepszych kotłów wyłonionych zgodnie z „Zasadami. Kryteriami wyboru TOPTEN” zostanie opublikowana na stronie Topten.
  Zostanie także opublikowana lista wszystkich kotłów opalanych paliwami stałymi – węglem i stałymi biopaliwami pochodzenia drzewnego spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 zgłoszonych do Konkursu. Lista tych kotłów będzie uzupełniana systematycznie po wpłynięciu dokumentów.

Lista kotłów spełniających wymagania klasy 5:
http://kotlyna5.pl

  Uczestnikami Konkursu mogą być producenci oraz dystrybutorzy kotłów opalanych paliwami stałymi o mocy do 50 kW przeznaczonych do instalowania w indywidualnym i komunalnym budownictwie.

Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez przesłanie Karty zgłoszeniowej produktu wraz z załącznikami, drogą pocztową na adres:
Polska Izba Ekologii
ul. Warszawska 3
40–009 Katowice,
z dopiskiem Konkurs TOPTEN 2017.

  Lista TOPTEN w kategorii „Kotły grzewcze na paliwa stałe o mocy do 50 kW” zawiera następujące podkategorie:
 • kotły z ręcznym podawaniem stałego paliwa kopalnego
 • kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego
 • kotły z ręcznym podawaniem stałego biopaliwa
 • kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa
  Wybór produktów TOPTEN oparty jest o analizę efektywności energetycznej i ekologicznej i jest niezależny od producentów, dystrybutorów handlowych. Ocena wybieranych urządzeń opiera się na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje, zgodnie z „Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe”. Kryterium wyboru obejmuje dwa parametry jakościowe kotłów: sprawność energetyczną oraz emisję substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka, w tym CO, OGC, NOx, pył całkowity.

  Wyniki konkursu stanowić będą pomocne narzędzie dla jednostek samorządu terytorialnego do działań na rzecz poprawy jakości powietrza, ograniczania niskiej emisji, poprzez odpowiednie wykorzystanie tzw. Ustawy antysmogowej oraz Krajowego Programu Ochrony Powietrza.
 
Serdecznie zapraszamy producentów kotłów do wzięcia udziału w Konkursie.
 
Osoby do kontaktu:
Anna Bogusz
tel. 32 203 51 14; 603 554 814;
a.bogusz@fewe.pl

Karolina Jantczak
tel. 501 052 979
topten@pie.pl
 
 
Strona internetowa konkursu:

Materiały do pobrania: