Szkolenia


 
Konferencje, szkolenia i specjalistyczne seminaria  należały i nadal należą do podstawowych form aktywności Izby.

Izba na przestrzeni tych 20 lat zorganizowała kilkadziesiąt spotkań seminaryjno – szkoleniowych. Podejmowano i dyskutowano na nich o problemach  dotyczących polityki ekologicznej państwa – między innymi - stanowienia prawa w dziedzinie ochrony środowiska, instrumentów ekonomiczno – finansowych, ochrony powietrza, gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej, ocen oddziaływania na środowisko, rekultywacji terenów poprzemysłowych, pozwoleń zintegrowanych.

Z tych form edukacji skorzystało już ok. 10 tys. osób.

Zapraszamy do śledzenia i korzystania z naszych usług szkoleniowych.

Poza ofertą szkoleń otwartych, oferujemy także szkolenia zamknięte, w tym „szyte na miarę”, w obszarze tematów związanych z ochroną środowiska i ekologią:
  • obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska w świetle aktualnych wymagań prawnych,
  • systemy zarządzania środowiskowego,
  • oddziaływanie człowieka na przyrodę.
Zapraszamy!