Ekolaury


 
  Zakończyła się 17. edycja Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2018!

Gratulacje dla Laureatów i Wyróżnionych!

Relacja z Gali:

http://www.pie.pl/ostatnia-gala.html
 
  Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska.
  Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.

  Celem Konkursu jest:
 • wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną;
 • popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej;
 • promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. 
  Ekolaury i wyróżnienia są przyznawane w kategoriach:
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
 • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
 • Ekoprodukt, zielone technologie
 • Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
 • Energooszczędność, efektywność energetyczna
 • Czystsza Produkcja
 • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska
  Kryteria i zasady oceny oceny wniosków Konkursowych:
 • uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczną,
 • wpływ na środowisko jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem ponadregionalnego oddziaływania na środowisko,
 • innowacyjność, nowoczesność, oryginalność,
 • uniwersalność,
 • strukturę finansowania przedsięwzięcia,
 • zasięg możliwego zastosowania (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy),
 • udział w programach zarządzania środowiskiem,
 • edukację i współpracę ze społeczeństwem.
  Terminarz:
 • marzec br.                    - ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu;
 • do 30 czerwca br.          - nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Biura PIE;
 • do 31 lipca br.               - ocena formalna wniosków konkursowych;
 • do 31 sierpnia br.          - ocena merytoryczna wniosków;     
 • do 30 września br.         - wyłonienie Laureatów Konkursu;
 • październik br.              - ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.
 


 
ORGANIZATOR

tel: (32) 253 51 55
tel. kom.: 501 052 979

   e-mail: pie@pie.pl