REGULAMIN KONKURSUEkolaury logoEKOLAURY POLSKIEJ IZBY EKOLOGII

ROZDZIAŁ I


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Konkurs Ekolaury Polskiej Izby Ekologii (zwanym dalej Konkursem), organizowany jest przez Polską Izbę Ekologii (zwaną dalej PIE lub Organizatorem).
2. Czynności związane z organizacją Konkursu prowadzi zarząd PIE.


CELE KONKURSU


3. Celem Konkursu jest wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w:

3.1. promowanie działań w obszarze edukacji ekologicznej;
3.2. popularyzację inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej;
3.3. promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska i klimatu oraz na oszczędność zasobów naturalnych.


UCZESTNICY KONKURSU


4. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
5. Uczestnikiem Konkursu mogą być:

5.1. przedsiębiorcy,
5.2. jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego,
5.3. związki komunalne z udziałem gmin i powiatów,
5.4. uczelnie i podmioty prowadzące działalność badawczą,
5.5. instytucje ochrony środowiska,
5.6. organizacje pozarządowe.

6. Uczestnik może być objęty więcej niż jednym wnioskiem konkursowym, z tym, że w jednej kategorii może on zgłosić tylko jeden wniosek.


ZAKRES KONKURSU


7. Konkurs dotyczy działań/zadań zrealizowanych przez Uczestnika do końca roku poprzedzającego rok ogłoszenia edycji Konkursu.
8. Kategorie Konkursowe:

• Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
• Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
• Ochrona powietrza atmosferycznego,
• Adaptacja do zmian klimatu,
• Edukacja ekologiczna,
• Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
• Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
• Odnawialne źródła energii,
• Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
• Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
• Zrównoważony transport,
• Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju.


ROZDZIAŁ II


ZGŁASZANIE WNIOSKÓW KONKURSOWYCH


9. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego do dnia 30 czerwca roku, w którym ogłaszana jest edycja Konkursu, chyba że uchwała Rady PIE określiła inny termin.
10. Organizator może dokonać zmiany terminu zgłoszeń.
11. Ogłoszenie o Konkursie umieszczane jest na stronie internetowej Polskiej Izby Ekologii (https://www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/) oraz/lub w innych środkach masowego przekazu.
12. Wniosek należy złożyć pisemnie w 1 egzemplarzu na Formularzu Zgłoszeniowym oraz na nośniku danych (CD, pendrive) lub przesłać w formacie *.pdf na adres ekolaury@pie.pl wniosek podpisany elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany).

Zgłoszenie powinno zawierać:

12.1. nazwę zgłaszającego wniosek,
12.2. nazwę rozwiązania zgłaszanego do Konkursu,
12.3. opis techniczny zgłoszonego rozwiązania z uwzględnieniem jego innowacyjności,
12.4. przedstawienie efektu ekologicznego,
12.5. przedstawienie nakładów ekonomicznych na wdrożenie rozwiązania,
12.6. informację o wpływie (jeżeli taki istnieje) zrealizowanego rozwiązania na wyniki ekonomiczne przedsiębiorcy,
12.7. informacje o możliwej skali rozpowszechnienia rozwiązania,
12.8. rekomendacje, certyfikaty, patenty, zgłoszenia do ochrony praw autorskich itp.,
12.9. oświadczenie o braku zaległości w opłatach za korzystanie ze środowiska oraz braku zaległości w uiszczaniu kar przewidzianych prawem ochrony środowiska, a także oświadczenie o posiadaniu wymaganych decyzji, zgód i zezwoleń albo innych aktów administracyjnych potwierdzających legalność prowadzonej przez uczestnika działalności w związku ze zgłoszonym rozwiązaniem,
12.10. potwierdzenie uiszczenia opłaty konkursowej.

13. Formularz Zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
14. Ramowy terminarz Konkursu EKOLAURY PIE:

• marzec – ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu;
• czerwiec – nadsyłanie wniosków konkursowych na adres zarządu PIE;
• sierpień– ocena formalna wniosków konkursowych;
• wrzesień – ocena merytoryczna i wyłonienie Laureatów Konkursu;
• listopad – ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród
Laureatom.
Szczegółowy terminarz Konkursu EKOLAURY PIE w zakresie pkt. b) do e) zostanie ustalony uchwałą Rady PIE.


ROZDZIAŁ III


KAPITUŁA KONKURSU


15. Do oceny i weryfikacji przysłanych wniosków konkursowych Organizator powoła Kapitułę Konkursu.

15.1. Kapituła działa w oparciu o Regulamin Pracy Kapituły, przyjęty przez Radę PIE.
15.2. Wstępnej oceny merytorycznej przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu dokonuje zespół ekspertów, których powołuje Organizator,
15.3. Sprawozdania ekspertów PIE z oceny wniosków, wraz z propozycją listy kandydatów do nagrody, przedstawiane są Kapitule Konkursu.
15.4. Kapituła Konkursu nie bierze pod uwagę wniosków niekompletnych lub złożonych po terminie określonym w rozdziale II pkt 9.
15.5. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne.

16. Nagrody Polskiej Izby Ekologii przyznawane są w każdej kategorii. Kapituła może przyznać do 5 nagród w każdej kategorii. Kapituła Konkursu może zadecydować, że nagrody w określonej kategorii nie będą przyznane, a także może przenieść wniosek do innej kategorii niż zgłoszono. W kategorii za Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej Kapituła może przyznać powyżej 5 nagród – Ekolaurów oraz Wyróżnień.


KRYTERIA I ZASADY OCENY


17. Etapy oceny przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu:

17.1. ocena formalna,
17.2. ocena merytoryczna,
17.3. wyłonienie laureatów.

18. Kryteria oceny przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu obowiązują we wszystkich kategoriach i obejmują:

18.1. uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczną,
18.2. wpływ na środowisko jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem ponadregionalnego oddziaływania na środowisko,
18.3. innowacyjność, nowoczesność, oryginalność,
18.4. uniwersalność,
18.5. strukturę finansowania przedsięwzięcia,
18.6. zasięg możliwego zastosowania (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy),
18.7. wpływ na realizację celów zrównoważonego rozwoju poprzez edukację i współpracę ze społeczeństwem..


ROZDZIAŁ IV


OPŁATY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE


19. Zgłaszający lub uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za udział w konkursie za każdy złożony wniosek:

19.1. gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie oraz ich związki – 1.000,00 zł + 23%VAT;
19.2. gminy miejskie oraz ich związki – 3.000,00 zł + 23%VAT;
19.3. powiaty oraz związku powiatów – 3.000,00 zł + 23%VAT;
19.4. związki gmin i powiatów – 3.000,00 zł + 23%VAT;
19.5. przedsiębiorstwa o przychodach do 10 mln zł – 1.000,00 zł + 23%VAT;
19.6. przedsiębiorstwa o przychodach pow. 10 mln zł – 3.000,00 zł + 23%VAT;
19.7. organizacje pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 0,00 zł;
19.8. pozostałe organizacje pozarządowe, uczelnie i podmioty prowadzące działalność badawczą – 100,00 zł + 23%VAT;
19.9. pozostałe podmioty – 1.000,00 zł + 23%VAT.

20. W przypadku związków, w których skład wchodzą gminy wiejskie i miejskie, opłata za udział w Konkursie wynosi 3.000,00 zł + 23%VAT;
21. W przypadku związków, w których skład wchodzą gminy i powiaty, opłata za udział w Konkursie wynosi 3.000,00 zł + 23%VAT;
22. W przypadku większej ilości wniosków konkursowych dotyczących jednego Uczestnika, Organizator może podjąć decyzję o zmniejszeniu ilości opłat za udział w konkursie.
23. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe Credit Agricole Bank Polska S.A. O/Katowice: 27 1940 1076 3162 0242 0000 0000 z dopiskiem: opłata za udział w Konkursie – Konkurs Ekolaury PIE rok (z podaniem roku konkursowego).


ROZDZIAŁ V


OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ROZDANIE NAGRÓD


24. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród laureatom Konkursu następuje podczas uroczystej Gali, w której uczestniczą Laureaci Konkursu, Członkowie Kapituły, zaproszeni przez Radę i Zarząd PIE przedstawiciele parlamentu, instytucji rządowych, uczelni, samorządów terytorialnych, funduszy ochrony środowiska i przedsiębiorcy.
25. Miejsce i termin wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej www.pie.pl w Zakładce Aktualności oraz przesłane zostają imienne zaproszenia.
26. Laureaci nagród głównych w każdej kategorii otrzymują statuetkę i dyplom. Zdobywcy Wyróżnień otrzymują tabliczki i dyplomy.
27. Laureaci Konkursu mogą do końca kolejnego roku kalendarzowego, w którym organizowany był konkurs, dla celów promocyjnych posługiwać się znakiem graficznym Ekolaurów PIE, wykorzystując do tego logo Konkursu i statuetkę lub tabliczkę (do pobrania na stronie: https://www.pie.pl/do-pobrania/).
28. Polska Izba Ekologii zamieszcza na stronie internetowej oraz w publikacjach informacje o Laureatach, o honorowym patronacie, o patronacie medialnym a także o sponsorach Konkursów w jego poszczególnych edycjach.
29. Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o pozbawieniu Laureata nagrody lub wyróżnienia, jeśli Laureat będzie prowadził działalność sprzeczną z zasadami ochrony środowiska i klimatu oraz gospodarki wodnej.


ROZDZIAŁ VI


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


30. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronach internetowych: https://www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/ oraz https://www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/regulamin-ekolaury/

  • Udostępnij: