BDO: Baza Danych o Odpadach


 
  Od 24 stycznia 2018 r. obowiązuje zmiana ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2002 r., która zobowiązuje przedsiębiorców do rejestracji w BDO (Bazie Danych o Odpadach) - rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

  Do wpisu zobowiązane są m. in. podmioty wprowadzający produkty, produkty w opakowaniach (w tym w opakowaniach wielomateriałowych oraz środki niebezpieczne w opakowaniach) i gospodarujące odpadami.

  Pełna lista podmiotów, które zobowiązane są do rejestracji w BDO znajduje się w art. 50 ustawy o odpadach.

  Wpisu do rejestru na wniosek podmiotu lub z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Natomiast wpisu do rejestru z urzędu w przypadkach, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.

  Podstawą do dokonania wpisu jest złożenie przez podmiot wniosku w formie papierowej, którego wzór określają załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. z 2017 r. poz. 2458).
 
Wnioski do pobrania: rejestrowy, aktualizacyjny, o wykreślenie:
https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/

Strona internetowa BDO:

  Podmioty zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru mają obowiązek uczynić to:
  • przed rozpoczęciem działalności,
  • w terminie 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru, tj. do dnia 24 lipca 2018 r.
  Przedsiębiorcy, którzy zostają wpisani do rejestru otrzymują identyfikator (login) i hasło dostępu do konta w bazie oraz indywidualny numer rejestrowy. Dostęp do konta w BDO aktualnie umożliwia podgląd danych firmy znajdujących się w rejestrze. Docelowo baza ma zostać rozbudowana o dodatkowe moduły, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli złożyć w formie elektronicznej roczne sprawozdanie, czy prowadzić ewidencje odpadów.
  Numer rejestrowy powinien być umieszczany na dokumentach związanych z działalnością w zakresie produktów i odpadów.

Zgodnie z wymogami prawnymi uzyskaliśmy wpis do Rejestru będącego częścią BDO.
Numer rejestrowy Polskiej Izby Ekologii: 000013375

  Podmioty pozostające w porozumieniu z PIE w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych i/lub z opakowań po środkach niebezpiecznych, powinny uzupełnić we wniosku rejestracyjnym/aktualizacyjnym do 30 dni od zmiany:

Dział VI. Opakowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, z późn. zm.)
Tabela 4. Wprowadzający produkty w opakowaniach.

1. Rodzaj wprowadzanych produktów w opakowaniach:
Przy opakowaniach wielomateriałowych i/lub niebezpiecznych zaznaczyć X przy sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych - za pośrednictwem porozumienia.

3. Dane porozumienia:
Nazwa: Polska Izba Ekologii
Data przystąpienia do porozumienia: data zawarcia umowy z Izbą
Termin obowiązywania porozumienia: w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony - 00/00/0000 (bezterminowo), natomiast w przypadku umów zawartych na czas oznaczony - data obowiązywania umowy.
Rok, od którego obowiazuje przejęcie obowiązku przez porozumienie: określony w umowie - najczęściej rok zawarcia umowy.

Dokumenty pobrania: