Regulamin Konkursu Ekolaury PIE 2017

REGULAMIN KONKURSU 
REGULAMIN
KONKURSU "EKOLAURY POLSKIEJ IZBY EKOLOGII 2017”
 
ROZDZIAŁ I
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Konkurs "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii" (zwanym dalej „Konkursem”), organizowany jest przez Polską Izbę Ekologii (zwaną dalej PIE)
2. Czynności związane z organizacja Konkursu prowadzi biuro PIE.
 
CELE KONKURSU
 
3. Celem Konkursu jest
  3.1. wyróżnianie podmiotów  zaangażowanych w edukację ekologiczną;
  3.2. popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej;
  3.3. promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.
 
UCZESTNICY KONKURSU
 
4. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
5. Konkurs skierowany jest do:
  5.1. przedsiębiorców;
 5.2. jednostek samorządu terytorialnego – gmin miejskich, gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich i ich związków;
  5.3. instytucji ochrony środowiska
  5.4. organizacji pozarządowych
6. W Konkursie można uczestniczyć więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że każdy wniosek jest zgłoszony w odrębnej kategorii konkursowej.
 
ZAKRES KONKURSU
 
7. Konkurs dotyczy działań/zadań zrealizowanych do końca 2016 r.
8. Kategorie Konkursowe:
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
 • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
 • Ekoprodukt, zielone technologie
 • Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
 • Energooszczędność, efektywność energetyczna
 • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska
oraz:
 • Czystsza Produkcja (dla najciekawszych projektów/inwestycji związanych z działaniami zapobiegającymi u źródła powstawaniu odpadów, zanieczyszczeń i marnotrawstwu zasobów, w tym m.in. rozwiązań z zakresu zamykania obiegów materiałowych w myśl idei gospodarki obiegu zamkniętego). 
ROZDZIAŁ II
 
ZGŁASZANIE WNIOSKÓW KONKURSOWYCH
 
9. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego do dnia 31 lipca 2017 r.
10. Rada  PIE może uchwalić przedłużenie terminu zgłoszeń.
11. Ogłoszenie o Konkursie umieszczone jest na stronie internetowej Polskiej Izby Ekologii oraz w innych środkach masowego przekazu.(www.pie.pl/ekolaury)
12. Zgłoszenie Wniosku należy dokonać pisemnie w 1 egzemplarzu na Formularzu Zgłoszeniowym oraz w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać:
  12.1. nazwę  zgłaszającego wniosek,
  12.2. nazwę rozwiązania zgłaszanego do Konkursu,
  12.3. opis techniczny zgłoszonego rozwiązania z uwzględnieniem jego innowacyjności,
  12.4. ilościowe przedstawienie efektu ekologicznego,
  12.5. przedstawienie nakładów ekonomicznych na wdrożenie rozwiązania,
  12.6. informację o wpływie zrealizowanego rozwiązania na wyniki ekonomiczne przedsiębiorcy,
  12.7. informacje o możliwej skali rozpowszechnienia rozwiązania,
  12.8. rekomendacje, certyfikaty, patenty, zgłoszenia do ochrony praw autorskich itp.,
  12.9. zaświadczenie o braku zaległości w opłatach za korzystanie ze środowiska oraz oświadczenie o posiadaniu wymaganych prawem pozwoleń i decyzji w zakresie oddziaływania na środowisko w związku ze zgłoszonym projektem,
  12.10. skan dowodu wpłaty opłaty konkursowej.
13. Formularz Zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 
14. Terminarz XVI edycji Konkursu „EKOLAURY PIE 2017”:
 • marzec 2017 r.               - ogłoszenie XVI edycji Konkursu;
 • do 31 lipca 2017 r.      - nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Biura Zarządu PIE;    
 • do 15 sierpnia 2017 r.     - ocena formalna wniosków konkursowych;
 • do 31 sierpnia 2017 r.     - ocena merytoryczna wniosków;     
 • do 30 września 2017 r.    - wyłonienie Laureatów Konkursu;
 • 24 października 2017 r.    - ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.
ROZDZIAŁ III
 
KAPITUŁA KONKURSU
 
15. Rada PIE powoła Kapitułę Konkursu do oceny i weryfikacji przysłanych wniosków konkursowych.
  15.1. Kapituła działa w oparciu o Regulamin Pracy Kapituły, przyjęty przez Radę PIE.
  15.2. Wstępnej oceny merytorycznej, przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu, dokonuje  zespół ekspertów PIE w poszczególnych kategoriach.
  15.3. Sprawozdania ekspertów PIE z oceny wniosków, wraz z propozycją listy kandydatów do nagrody,  przedstawiane są Kapitule Konkursu.
  15.4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie określonym w rozdziale II pkt 9 nie będą rozpatrywane.
  15.5. Decyzje Kapituły są ostateczne.
16. Nagrody Polskiej Izby Ekologii przyznawane są w każdej kategorii. Kapituła może jednak zadecydować, iż nagroda w określonej kategorii nie będzie przyznana. Kapituła może także w każdej kategorii przyznać wyróżnienia. W kategorii za Całokształt działalności gminy/firmy na rzecz ochrony środowiska może być przyznanych kilka Ekolaurów oraz wyróżnień.
 
KRYTERIA I ZASADY OCENY
 
17. Etapy oceny przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu:
  17.1. ocena formalna - dokonywana przez sekretariat Konkursu,
  17.2. ocena merytoryczna dokonywana przez zespół ekspertów PIE,
  17.3. wyłonienie laureatów przez Kapitułę Konkursu.
18. Kryteria oceny przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu obowiązują we wszystkich kategoriach i obejmują:
  18.1. uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczną,
  18.2. wpływ na środowisko jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem ponadregionalnego oddziaływania na środowisko,
  18.3. innowacyjność, nowoczesność, oryginalność,
  18.4. uniwersalność,
  18.5. strukturę finansowania przedsięwzięcia,
  18.6. zasięg możliwego zastosowania (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy),
  18.7. udział w programach zarządzania środowiskiem,
  18.8. edukację i współpracę ze społeczeństwem.
 
ROZDZIAŁ IV

OPŁATY REJESTRACYJNE
 
19. Przedsiębiorstwo lub gmina zgłaszające/ca się do Konkursu zobowiązane/na jest do wniesienia opłaty:
  19.1. gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie oraz ich związki - 1.000,00 zł;
  19.2. gminy miejskie oraz ich związki - 3.000,00 zł;
  19.3. przedsiębiorstwa o przychodach do 10 mln zł - 1.000,00 zł;
  19.4. przedsiębiorstwa o przychodach pow. 10 mln  zł  - 3.000,00 zł;
  19.5. organizacje pozarządowe - 0,00 zł (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).
20. W przypadku związków, w których skład wchodzą gminy wiejskie i miejskie, opłata za udział w Konkursie wynosi 3.000,00 zł.
 
ROZDZIAŁ V
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ROZDANIE NAGRÓD
 
21. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród laureatom Konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali, w której uczestniczą Laureaci Konkursu, Członkowie Kapituły, zaproszeni przez Radę i Zarząd PIE przedstawiciele parlamentu, instytucji rządowych, uczelni, samorządów terytorialnych, funduszy ochrony środowiska i przedsiębiorcy.
22. Miejsce i termin wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej www. pie.pl Zakładka Aktualności oraz przesłane zostają imienne zaproszenia.
23. Laureaci nagród głównych w każdej kategorii otrzymują statuetkę i dyplom. Zdobywcy wyróżnień otrzymują tabliczki i dyplomy.
24. Laureaci Konkursu mogą się przez rok posługiwać znakiem graficznym ekolaurów PIE, do celów promocyjnych, wykorzystując logo i baner konkursu (do pobrania na stronie: www.pie.pl/ekolaury).
25. Polska Izba Ekologii zamieszcza na stronie internetowej oraz w publikacjach informacje o Laureatach, o honorowym patronacie, o patronacie medialnym a także o sponsorach Konkursów w jego poszczególnych edycjach.
26. Jeśli Laureat nagrody Polskiej Izby Ekologii prowadzi działalność sprzeczną z zasadami ochrony środowiska, Kapituła Konkursu może zadecydować o odebraniu gminie lub przedsiębiorcy nagrody.
 
ROZDZIAŁ VI
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
27. Niniejszy Regulamin jest powszechnie udostępniony na stronie internetowej www.pie.pl/ekolaury.