Prawo


Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe
Dz.U. 2017 poz. 1690

Data wejścia w życie: 01-10-2017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu
Dz.U. 2017 poz. 1631

Data wejścia w życie: 31-08-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie minimalnej zawartości sprawozdania z realizacji planu ruchu zakładu górniczego
Dz.U. 2017 poz. 1615

Data wejścia w życie: 13-09-2017

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
Dz.U. 2017 poz. 1593

Data wejścia w życie: 25-09-2017

Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
Data wejścia w życie: 23-09-2017
 
Data wejścia w życie: 01-01-2018
 
Data wejścia w życie: 30-08-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Dz.U. 2017 poz. 1499

Data wejścia w życie: 01-01-2018

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
Dz.U. 2017 poz. 1498

Data ogłoszenia: 04-08-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości progów finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenie uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu
Dz.U. 2017 poz. 1494

Data wejścia w życie: 05-08-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie prowadzenia przez Koordynatora do spraw negocjacji postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów
Dz.U. 2017 poz. 1493

Data wejścia w życie: 05-08-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
Dz.U. 2017 poz. 1487

Data wejścia w życie: 04-08-2017
  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych
Dz.U. 2017 poz. 1486

Data wejścia w życie: 04-08-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
Dz.U. 2017 poz. 1485

Data wejścia w życie: 04-08-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych
Dz.U. 2017 poz. 1484

Data wejścia w życie: 18-08-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz instalacji prowadzących recykling ołowiu i jego związków lub recykling tworzyw sztucznych
Dz.U. 2017 poz. 1474

Data wejścia w życie: 16-08-2017
               
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Dz.U. 2017 poz. 1469

Data wejścia w życie: 15-08-2017

 
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej
Dz.U. 2017 poz. 1425

Data wejścia w życie: 09-08-2017
 
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu rocznego dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej
Dz.U. 2017 poz. 1424

Data wejścia w życie: 09-08-2017
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
Dz.U. 2017 poz. 1416

Data wejścia w życie: 08-08-2017
 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dz.U. 2017 poz. 1405

Data ogłoszenia: 21-07-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji, zakresu i sposobu gromadzenia danych do określania początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej i zainstalowanej zdolności produkcyjnej w instalacji i podinstalacji, sposobu określania historycznego poziomu działalności oraz poziomów działalności i sposobu obliczania wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji
Dz.U. 2017 poz. 1374

Data wejścia w życie: 29-07-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów    
Dz.U. 2017 poz. 1330  
 
Data wejścia w życie: 17-07-2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Dz.U. 2017 poz. 1327

Data ogłoszenia: 05-07-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie informacji o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U. 2017 poz. 1303

Data wejścia w życie: 01-07-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej
Dz.U. 2017 poz. 1294

Data wejścia w życie: 15-07-2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Dz.U. 2017 poz. 1289

Data ogłoszenia: 30-06-2017

Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym
Dz.U. 2017 poz. 1282

Data wejścia w życie: 14-07-2017

Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim
Dz.U. 2017 poz. 1273  
 
Data wejścia w życie: 13-07-2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Dz.U. 2017 poz. 1267

Data ogłoszenia: 28-06-2017

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin
Dz.U. 2017 poz. 1238

Data wejścia w życie: 11-07-2017

Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 1215  
 
Data wejścia w życie: 25-07-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
Dz.U. 2017 poz. 1209

Data wejścia w życie: 24-06-2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Dz.U. 2017 poz. 1161

Data ogłoszenia: 19-06-2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii
Dz.U. 2017 poz. 1148

Data ogłoszenia: 14-06-2017


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne
Dz.U. 2017 poz. 1121
Data ogłoszenia: 09-06-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych
Dz.U. 2017 poz. 1118
Data wejścia w życie: 01-07-2017


Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci
Dz.U. 2017 poz. 1084
Data wejścia w życie: 20-06-2017


Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2017 poz. 1074

Data wejścia w życie: 17-06--2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz.U. 2017 poz. 1073

Data ogłoszenia: 02-06-2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolnictwie ekologicznym
Dz.U. 2017 poz. 1054

Data ogłoszenia: 31-05-2017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw
Dz.U. 2017 poz. 1053

Data wejścia w życie: 31-05-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego
Dz.U. 2017 poz. 1052

Data wejścia w życie: 01-07-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności
Dz.U. 2017 poz. 1043

Data wejścia w życie: 07-06-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu
Dz.U. 2017 poz. 1011

Data wejścia w życie: 01-06-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych
Dz.U. 2017 poz. 945

Data wejścia w życie: 23-05-2017

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2017 nr 0 poz. 898

Data wejścia w życie: 24-05-2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach
Dz.U. 2017 poz. 788

Data ogłoszenia: 14-04-2017

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 785

Data wejścia w życie: 29-04-2017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego
Dz.U. 2017 poz. 757

Data wejścia w życie: 26-04-2017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb
Dz.U. 2017 poz. 732

Data wejścia w życie: 22-04-2017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
Dz.U. 2017 poz. 723

Data wejścia w życie: 01-01-2018

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wymagań w zakresie weryfikacji informacji przekazanych przez prowadzącego instalację
Dz.U. 2017 poz. 720

Data wejścia w życie: 12-04-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym
Dz.U. 2017 poz. 684

Data wejścia w życie: 24-03-2017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin
Dz.U. 2017 poz. 640

Data wejścia w życie: 27-03-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2017 r.
Dz.U. 2017 poz. 634

Data wejścia w życie: 24-03-2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nasiennictwie
Dz.U. 2017 poz. 633

Data ogłoszenia: 24-03-2017

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Dz.U. 2017 poz. 628

Data wejścia w życie: 24-03-2017

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
Dz.U. 2017 poz. 624

Data wejścia w życie: 01-09-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2017 poz. 584

Data wejścia w życie: 14-04-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zestawu celów środowiskowych dla wód morskich
Dz.U. 2017 poz. 593
Data wejścia w życie: 04-04-2017

Data ogłoszenia: 17-02-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa
Dz.U. 2017 poz. 559

Data wejścia w życie: 17-03-2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
Dz.U. 2017 poz. 552

Data ogłoszenia: 16-03-2017

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska
Dz.U. 2017 poz. 519

Data ogłoszenia: 13-03-2017

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów
Dz.U. 2017 poz. 506

Data ogłoszenia: 10-03-2017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli
Dz.U. 2017 poz. 255

Data wejścia w życie: 02-03-2017

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych
Dz.U. 2017 poz. 247

Data ogłoszenia: 14-02-2017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Dz.U. 2017 poz. 230

Data wejścia w życie: 08-02-2017

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2017 poz. 202

Data wejścia w życie: 16-02-2017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Dz.U. 2017 poz. 164

Data wejścia w życie: 27-01-2017

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Dz.U. 2017 poz. 520

Data wejścia w życie: 15-03-2017

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
Dz.U. 2017 poz. 150

Data wejścia w życie: 08-02-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej
Dz.U. 2017 poz. 45

Data wejścia w życie: 01-01-2017

Porozumienie paryskie do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., przyjęte w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r.
Dz.U. 2017 poz. 36

Data wejścia w życie: 06-11-2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
Dz.U. 2017 poz. 19

Data wejścia w życie: 24-01-2017

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
Dz.U. 2016 poz. 2249

Data wejścia w życie: 01-01-2017

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin
Dz.U. 2016 poz. 2246

Data wejścia w życie: 01-01-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu
Dz.U. 2016 poz. 2230

Data wejścia w życie: 01-01-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku
Dz.U. 2016 poz. 2213

Data wejścia w życie: 01-01-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie
Dz.U. 2016 poz. 2186

Data wejścia w życie: 01-01-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem
Dz.U. 2016 poz. 2184

Data wejścia w życie: 01-01-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
Dz.U. 2016 poz. 2183

Data wejścia w życie: 01-01-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
Dz.U. 2016 poz. 2167

Data wejścia w życie: 31-12-2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego
Dz.U. 2016 poz. 2158

Data wejścia w życie: 11-01-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania
Dz.U. 2016 poz. 2133

Data wejścia w życie: 01-01-2017

Ustawa z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
Dz.U. 2016 poz. 2102

Data wejścia w życie: 06-01-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku
Dz.U. 2016 poz. 2089

Data wejścia w życie: 01-01-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów
Dz.U. 2016 poz. 2085

Data wejścia w życie: 01-01-2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
Dz.U. 2016 poz. 2059

Data wejścia w życie: 20-12-2016

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących
Dz.U. 2016 poz. 2039

Data wejścia w życie: 16-12-2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
Dz.U. 2016 poz. 2033

Data wejścia w życie: 30-12-2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych
Dz.U. 2016 poz. 2023

Data wejścia w życie: 30-12-2016

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe
Dz.U. 2016 poz. 2008

Data wejścia w życie: 01-01-2017

Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2016 poz. 1991
Data wejścia w życie: 10-12-2016

Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2016 poz. 1986
Data wejścia w życie: 01-01-2017

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
Dz.U. 2016 poz. 1973

Data wejścia w życie: 22-12-2016

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
Dz.U. 2016 poz. 1967
Data wejścia w życie: 21-12-2016

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii

Dz.U. 2016 poz. 1962
Data wejścia w życie: 05-12-2016

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Dz.U. 2016 poz. 1941
Data wejścia w życie: 02-12-2016


Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej, jaka może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.
Dz.U. 2016 poz. 1925

Data wejścia w życie: 30-11-2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji
Dz.U. 2016 poz. 1877
     
Data wejścia w życie: 23-11-2016

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Dz.U. 2016 poz. 1872

Data wejścia w życie: 06-12-2016

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.
Dz.U. 2016 poz. 1847

Data wejścia w życie: 30-11-2016

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.
Dz.U. 2016 poz. 1846

Data wejścia w życie: 30-11-2016

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 października 2016 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych
Dz.U. 2016 poz. 1802

Data wejścia w życie: 19-11-2016

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2016 r.
Dz.U. 2016 poz. 1765

Data wejścia w życie: 11-11-2016

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 października 2016 r. w sprawie metod badania jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG)
Dz.U. 2016 poz. 1763

Data wejścia w życie: 10-11-2016

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r.
Dz.U. 2016 poz. 1753   
 
Data wejścia w życie: 30-11-2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów
Dz.U. 2016 poz. 1742

Data wejścia w życie: 24.01.2018

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne
Dz.U. 2016 poz. 1601

Data wejścia w życie: 18.10.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji danego zadania inwestycyjnego wskaźnika lub wskaźników zgodności, wzoru formularza sprawozdania rzeczowo-finansowego, wzoru formularza opinii biegłego rewidenta, wzoru formularza informacji o nieponiesieniu kosztów inwestycyjnych
Dz.U. 2016 poz. 1597

Data wejścia w życie: 01.10.2016

Ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 1592

Data wejścia w życie: 01.10.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku
Dz.U. 2016 poz. 1399

Data wejścia w życie: 05.09.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru szkód w środowisku
Dz.U. 2016 poz. 1398

Data wejścia w życie: 05.09.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi
Dz.U. 2016 poz. 1397

Data wejścia w życie: 05.09.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie działań naprawczych
Dz.U. 2016 poz. 1396

Data wejścia w życie: 05.09.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
Dz.U. 2016 poz. 1395

Data wejścia w życie: 05.09.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów
Dz.U. 2016 poz. 1354

Data wejścia w życie: 29.08.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
Dz.U. 2016 poz. 1187

Data wejścia w życie: 20.08.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli i szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej
Dz.U. 2016 poz. 1180

Data wejścia w życie: 20.08.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
Dz.U. 2016 poz. 1178

Data wejścia w życie: 20.08.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzorów wniosków oraz zgłoszeń związanych z zamkniętym użyciem mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych
Dz.U. 2016 poz. 1173

Data wejścia w życie: 04.08.2016

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 1165

Data wejścia w życie: 02.09.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania
Dz.U. 2016 poz. 1115

Data wejścia w życie: 10.08.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMO, oraz wzoru wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie GMO
Dz.U. 2016 poz. 962

Data wejścia w życie: 02.07.2016

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
Dz.U. 2016 poz. 961

Data wejścia w życie: 16.07.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
Dz.U. 2016 poz. 934

Data wejścia w życie: 30.06.2016

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 925

Data wejścia w życie: 01.07.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów
Dz.U. 2016 poz. 847

Data wejścia w życie: 29.06.2016

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
Dz.U. 2016 poz. 831

Data wejścia w życie: 01.10.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej w zakresie geologii
Dz.U. 2016 poz. 830

Data wejścia w życie: 25.06.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich
Dz.U. 2016 poz. 813

Data wejścia w życie: 24.06.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Dz.U. 2016 poz. 799

Data wejścia w życie: 22.06.2016

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
Dz.U. 2016 poz. 629

Data ogłoszenia: 06.05.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji mikroorganizmów i organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO
Dz.U. 2016 poz. 624

Data wejścia w życie: 20.02.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych rodzajów środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej
Dz.U. 2016 poz. 600

Data wejścia w życie: 14.05.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku
Dz.U. 2016 poz. 553

Data wejścia w życie: 05.05.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni
Dz.U. 2016 poz. 534

Data wejścia w życie: 03.05.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii
Dz.U. 2016 poz. 425

Data wejścia w życie: 31.03.2016

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych
Dz.U. 2016 poz. 215

Data ogłoszenia: 22.02.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016
Dz.U. 2016 poz. 182

Data wejścia w życie: 17.02.2016

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem
Dz.U. 2016 poz. 132

Data ogłoszenia: 01.02.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych
Dz.U. 2016 poz. 88

Data wejścia w życie: 23.01.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych
Dz.U. 2016 poz. 85

Data wejścia w życie: 20.03.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis do rejestru w odniesieniu do wprowadzającego sprzęt i autoryzowanego przedstawiciela oraz sposobu ich przekazywania
Dz.U. 2015 poz. 2353

Data wejścia w życie: 01.01.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR
Dz.U. 2015 poz. 2264

Data wejścia w życie: 01.01.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska
Dz.U. 2015 poz. 2250

Data wejścia w życie: 30.12.2015

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
Dz.U. 2015 poz. 2204

Data wejścia w życie: 01.01.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych
Dz.U. 2015 poz. 2155

Data wejścia w życie: 01.01.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego i zabezpieczenia środków związanych z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla
Dz.U. 2015 poz. 2144

Data wejścia w życie: 02.01.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie autoryzacji oraz wzorów wniosków o wpis do rejestru
Dz.U. 2015 poz. 2055

Data wejścia w życie: 22.12.2015

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej będących na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 2054

Data wejścia w życie: 22.12.2015

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wzorów wniosków o odstępstwa od zakazów dotyczących niektórych substancji kontrolowanych
Dz.U. 2015 poz. 2052

Data wejścia w życie: 22.12.2015

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych
Dz.U. 2015 poz. 2051

Data wejścia w życie: 22.12.2015

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla, zatłaczanego strumienia dwutlenku węgla oraz prowadzenia monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla
Dz.U. 2015 poz. 1840

Data wejścia w życie: 24.11.2015

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem
Dz.U. 2015 poz. 1838

Data wejścia w życie: 24.11.2015

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO
Dz.U. 2015 poz. 1820

Data wejścia w życie: 07.11.2015


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie organizmu genetycznie zmodyfikowanego do środowiska
Dz.U. 2015 poz. 1817

Data wejścia w życie: 07.11.2015

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
Dz.U. 2015 poz. 1702

Data ogłoszenia: 26.10.2015

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2015 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego
Dz.U. 2015 poz. 1696

Data wejścia w życie: 01.01.2016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2015 r. w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska "Ekoinfonet"
Dz.U. 2015 poz. 1584

Data wejścia w życie: 25.10.2015

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych
Dz.U. 2015 poz. 1454