Ostatnia Gala

FINAŁ 16 EDYCJI KONKURSU EKOLAURY PIE 2017 JUŻ ZA NAMI!

  W Kinoteatrze RIALTO w Katowicach zgromadzili się przedstawiciele biznesu, świata nauki i polityki by podsumować kolejną 16. edycję Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii. Uroczysta Gala odbyła się 24 października br. 

Gala rozpoczęła się pokazem zwiastuna filmu o zdrowotnych skutkach smogu  "Cały ten smog":
https://www.youtube.com/watch?v=PNsANi0ORrg&feature=youtu.be

  Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Andrzej Misiołek, Senator RP; Mariusz Czyszek, Wiceprezydent Śląskiej Izby Budownictwa; Tadeusz Sadowski, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska; Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice, prof. Zygfryd Nowak, Honorowy Prezes Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji"; Wiesław Kucharski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach; Włodzimierza Kulisza, Prezesa Zarządu Śląskiej Rady Naczelnej, Organizacji Technicznej, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Katowicach.

  Dziękujemy Partnerom Konkursu: DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Stowarzyszeniu "Polski Ruch Czystszej Produkcji" oraz Sponsorowi: AQUA S.A.

Dziękujemy za udział w Gali!

  W trakcie Gali wręczone zostały Medale Polskiej Izby Ekologii Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju, nadane przez Radę Polskiej Izby Ekologii osobom fizycznym oraz instytucjom, które całokształtem działalności, względnie realizacją swoich zadań przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego.
 
 Następnie wyróżniono trzy projekty biorące udział w ogólnopolskim konkursie "Koniec Smogu" ogłoszonym przez Fundację Młodzi Twórcy im. prof. Piotra Dobrowolskiego. Dyplomy wręczała Pani dr Anna Dobrowolska, Prezes Fundacji.

  Uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2017 poprzedziło wręczenie wyróżnień w Konkursie Kotły TOPTEN 2017. To już 6 edycja konkursu dla producentów kotłów. Obecna odbywała się pod nazwą TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2016. Celem Konkursu było promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych (kotłów grzewczych małej mocy). Konkurs organizowany był przez Polską Izbę Ekologii oraz Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

O Konkursie TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2017:
http://www.pie.pl/gala-topten-2017.html
 
  Polska Izba Ekologii od 2002 r. organizuje Konkurs Ekolaury, promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.
  W 2016 roku odbyła się 15 Jubileuszowa edycja Konkursu. W tym roku Konkursowi honorowego patronatu udzielili Minister Środowiska, Minister Energii oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
 
  Gratulacje dla Laureatów i Wyróżnionych w Konkursie przesłał Minister Środowiska, Jan Szyszko.

  Liczymy, że realizacja Konkursu przyczyni się do promowania najefektywniejszych działań na rzecz ochrony środowiska a nagrodzone i wyróżnione firmy oraz instytucje zmobilizuje do dalszej pracy na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

  Kapituła Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii w 16-edycji przyznała 18 ekolaurów oraz 7 wyróżnień.
 
LAUREACI 16-EDYCJI KONKURSU EKOLAURY PIE 2017
 
Kategoria: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

WYRÓŻNIENIA dla:
 • Gmina Bochnia
  32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26
  Nazwa przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej południe w miejscowościach: Zawada, Wola Nieszkowska, Nieszkowice Wielkie-dokończenie etapuI-III”; „Budowa Kanalizacji sanitarnej „Kanalizacja Północ” w miejscowości Gawłów-Zastawie, Orłów Szlachecki”
  Jednym z głównych kierunków inwestycyjnych Gminy Bochnia od lat jest gospodarka wodno-kanalizacyjna. W roku 2016 Gmina Bochnia oddała do użytku kolejne dwa odcinki kanalizacji sanitarnej o długości ok 16 km realizowane w ramach dwóch większych przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu:
1)  Budowa kanalizacji sanitarnej Południe w miejscowościach: Zawada, Wola Nieszkowska, Nieszkowice Wielkie – dokończenie etapu I-III
2) Budowa kanalizacji sanitarnej „Kanalizacja Północ” w miejscowości: Gawłów-Zastawie, Ostrów Szlachecki.
W wyniku realizacji tych przedsięwzięć do kanalizacji podłączyło się w sumie 164 gospodarstwa domowe, 2 budynki komunalne oraz 1 sklep. Podłączenie do sieci kanalizacyjnej stanowi znaczne ułatwienie życia codziennego mieszkańców. Mieszkańcy nie muszą opróżniać przydomowych szamb, z czym często są problemy, a niejednokrotnie ścieki są odprowadzane do pobliskich rowów czy potoków. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy przyczynia się w znacznej mierze do poprawy stanu środowiska.
  Wyróżnienie odebrał: Marek Bzdek, Wójt Gminy Bochnia.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
  30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
  Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Kujawy zadanie w ramach projektu Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap II
  Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap II” został zrealizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie w latach 2013 -2015. Koszt całego projektu zamknął się w kwocie 77 021 858,17 zł.
  W ramach projektu zmodernizowano i rozbudowano Oczyszczalnię Ścieków „Kujawy”, która obecnie jest w stanie oczyścić 70 tys. m3 ścieków na dobę.
  W ramach kontraktu „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Kujawy” uruchomiono czwartą linię technologiczną, wykonano modernizację trzech pozostałych, oraz wybudowano zupełnie nowe obiekty.
Przeprowadzone prace pozwoliły na zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków. W rezultacie parametry ścieków oczyszczonych odprowadzonych z oczyszczalni spełniają wymogi zawarte w Dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
  Wyróżnienie odebrał: Grzegorz Cyganik, kierownik jednostki realizującej projekt.

EKOLAURY PIE dla:
 • Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
  45-222 Opole, ul. Oleska 64
  Nazwa przedsięwzięcia: TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap
  Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. nagrodzone za realizację projektu „TRIAS OPOLSKI – ochrona wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap”, który ograniczyła ryzyko skażenia zanieczyszczenia antropogenicznymi zasobów wodnych zbiornika GZWP 333. W ramach inwestycji zrealizowano:
- modernizację i budowę urządzeń wodociągowych;
- modernizację SUW Zawada;
- budowę urządzeń kanalizacyjnych;
- rozbudowę oczyszczalni ścieków Kosorowice;
- budowę suszarni osadów.
Wartość projektu – 159 192 107,78 zł, w tym 104 345 890,79 zł dofinansowanie.
Efektem realizacji przedsięwzięcia był wzrost poziomu skanalizowania o 47% na terenie gm. Tarnów Opolski i o 22% na terenie gminy Izbicko.
  Ekolaura odebrał: Ireneusz Jaki, Prezes.
 • Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19
  Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego
  Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. zrealizował w latach 2011-2016 największą w regionie łódzkim inwestycję o charakterze środowiskowym, związaną z gospodarką  wodno-ściekową pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków  i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”.
  Projekt realizowany był przy dofinansowaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, gdzie Instytucją Wdrażającą był NFOŚiGW w Warszawie.
  W ramach Projektu:
- wybudowano i oddano do użytkowania - 108,01  km nowej sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Tomaszów Maz.,
- wykonano renowację istniejącej kanalizacji sanitarnej na długości 20,13 km,
- zmodernizowano oczyszczalnię ścieków z zastosowaniem innowacyjnych technologii o przepustowości 12.000 m3/dobę.
  Osiągnięty efekt ekologiczny w ramach wykonanego Projektu  wynosi  21 411 RLM.
  Całkowity koszt inwestycji wyniósł 208,42 mln zł, z czego dofinansowanie z  POIiŚ to kwota 101,37 mln zł.
  Realizacja projektu to skok cywilizacyjny w zakresie zagospodarowania ścieków w aglomeracji tomaszowskiej, umożliwiający spełnienie wymogów unijnych w zakresie ochrony środowiska i ochrony wód.
  Korzyści zrealizowanego  Projektu to m.in. poprawa komfortu życia mieszkańców, zwiększenie potencjału rozwoju gospodarczego aglomeracji tomaszowskiej, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i wartości terenów, a przede wszystkim zachowanie i ochrona otaczającej Tomaszów unikatowej przyrody, m.in. obszary Natura 2000, rezerwat Niebieskie Źródła, Spalski Park Krajobrazowy.
  Ekolaura odebrała: Maria Chilińska, Prezes Zarządu.


 
Kategoria: OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI, GOSPODARKA ODPADAMI

EKOLAURY dla:
 • SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o.
  02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 5
  Nazwa przedsięwzięcia: Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu
  Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK)) w Poznaniu jest jedyną w Polsce spalarnią odpadów komunalnych zrealizowaną na mocy umowy Partnerstwa Publiczno – Prywatnego zawartej 8.04.2013 r. pomiędzy Miastem Poznań a SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o. w ramach której to Umowy SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o. była odpowiedzialna za zaprojektowanie, sfinansowanie i budowę instalacji, a  przez następne 25 lat będzie zarządzała eksploatacją tego obiektu.
  Miasto Poznań – Partner Publiczny Umowy PPP - podejmując niebywałe w skali kraju wyzwanie realizacji jednej z największych Umów PPP, dzięki tej inwestycji spełni warunki wynikające z polskiego jak i unijnego prawa w zakresie gospodarki odpadami oraz unowocześni system gospodarowania odpadami w Poznaniu i okolicznych gminach. Realizacja ITPOK jest jednym z najważniejszych działań ekologicznych podejmowanych w związku z realizacją nowoczesnego sytemu gospodarowania odpadami w aglomeracji poznańskiej.
  ITPOK to nowoczesne, ekologiczne, bezpieczne rozwiązanie problemu odpadów komunalnych oraz ich efektywne wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej a inwestycja ta wpisuje się w ideę zrównoważonego gospodarowania odpadami – jest ostatnim etapem postępowania z odpadami (po zapobieganiu powstawania odpadów i ich selektywnej zbiórce), w którym dzięki recyklingowi energetycznemu  odpad staje się zasobem służącym do produkcji energii : rocznie z 210.000 ton odpadów powstanie ok. 300 000 GJ energii cieplnej oraz ok. 128 000 MW/h energii elektrycznej, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu mieszkańców kilkudziesięciotysięcznego osiedla. 
  Na szczególną uwagę zasługuje także fakt, iż inwestycja ta została zrealizowana w ramach Projektu „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania” współfinansowanego ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 
  Ekolaura odebrał: Szymon Cegielski – Dyrektor Kontraktu, Przedstawiciel Partnera Prywatnego.
 • BATERPOL S.A.
  40-335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 108
  Nazwa przedsięwzięcia: Węzeł do przetopu odpadów ołowianych o różnym stopniu zanieczyszczenia wraz z systemem oczyszczania gazów powstałych w procesie przetwarzania-umożliwienie przetopu odpadów o znacznym zanieczyszczeniu
  Spółka Baterpol S.A. jest recyklerem akumulatorów kwasowo – ołowiowych oraz producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu.
  Z uwagi na ograniczoną dla zdolności produkcyjnych Spółki ilość złomu akumulatorowego oraz czystego złomu ołowiu poszukiwano innych surowców ołowionośnych.
  Na rynku pojawiają się takie surowce, ale ze względu na występujące w nich substancje niebezpieczne nie mogły być wykorzystywane. Nie był również znany bezpieczny sposób ich zagospodarowania.
  Przedmiotem wniosku konkursowego BATERPOL S.A. jest oddany do eksploatacji węzeł do przetopu takich właśnie odpadów wraz z systemem oczyszczania gazów powstałych w procesie przetwarzania o skuteczności odpylania 99,9%. Jest to pierwsza i jedyna tego typu instalacja w Polsce.
  Efekt ekologiczny:
- zebranie z rynku odpadów niebezpiecznych w ilości minimum 3 000 Mg/rok
- odzysk ołowiu
przy dotrzymaniu wszystkich wymagań BAT.
  Ekolaura odebrał: Andrzej Łatka, Prezes Zarządu.Kategoria: OCHRONA POWIETRZA

EKOLAUR dla:
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o.o.
  44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135
  Nazwa przedsięwzięcia: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w spalinach
  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. od 46 lat jest producentem i dystrybutorem energii cieplnej dla miasta Gliwice. Dzięki inwestycjom proekologicznym może chwalić się tak małym oddziaływaniem na środowisko, co skłoniło do zgłoszenia udziału przedsiębiorstwa w konkursie „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii” o nazwie przedsięwzięcia „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w spalinach”. Jedną z najważniejszych inwestycji proekologicznych w PEC jest Instalacja Odsiarczania Spalin. Prace związane z budową tej instalacji dla kotłowni kotłów WR-25 (4 kotły) i kotłowni kotłów WP-70 (3 kotły) rozpoczęły się w roku 2008 , następna kontynuacja etapów w 2012 r. oraz w 2016 r. (ostatni etap został już zakończony). Inwestycje te spełniają swoje zadania z bardzo dobrym efektem ekologicznym, spowodowały efekt zmniejszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo chętnie dzieli się swoimi sukcesami, o wszystkich działaniach proekologicznych można przeczytać na stronie www.pec.gliwice.pl, bądź w lokalnych gazetach, organizowane są również wycieczki szkolne i uczelniane oraz praktyki studenckie, podczas których można poznać ekologiczną produkcję ciepła w Gliwickiej Ciepłowni.
  Ekolaura odebrał: Rudolf Widziszowski, Prezes Zarządu.Kategoria: EKOPRODUKT, ZIELONE TECHNOLOGIE

EKOLAURY  - za EKOPRODUKT - dla:
 • DEFRO Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
  00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253
  Nazwa przedsięwzięcia: Niskoemisyjny, automatyczny kocioł na węgiel Sigma E
  Niskoemisyjny, automatyczny kocioł na węgiel Sigma E to gwarancja czystego spalania. Zastosowany w kotle palnik retortowy nowej generacji z trzystrefowym systemem napowietrzania zapewnia wysokie parametry cieplne przy niskim poziomie emisji substancji niepożądanych, zwłaszcza tlenków azotu.  Kocioł SIGMA E jest bezpieczny i komfortowy w eksploatacji, a przy tym przyjazny dla środowiska, spełnia wymagania najwyższej klasy 5 oraz Ekodesign.
  Ekolaura odebrała: Magdalena Najgeburska-Dziubeła, Kierownik Biura Konstrukcyjnego.
 • EKO-WERY Teresa Strzelczyk
  82-500 Kwidzyn, ul. Sokola 14/70
  Nazwa przedsięwzięcia: Promowanie nowatorskich rozwiązań w formie wynalazku firmy EKO-WERY: Kocioł Michał 25 zaopatrzony w palnik spalania dymu, znacząco obniżającego emisje spalin do atmosfery, zmniejszający ilość spalonego opału
  Firma EKO WERY od lat z powodzeniem działa na rynku ciepłowniczym w Polsce promując rewolucyjne kotły ekologiczne 5tej klasy,  produkowane pod własną marką. Kotły te wyposażone są w palnik do spalania dymu i charakteryzują się bardzo niską emisją spalin i związków lotnych do atmosfery.
  Dzięki rozwiązaniu firmy EKO WERY w formie kotła MICHAŁ uzyskujemy oszczędność zużycia opału rzędu nawet 50% co jest potwierdzone badaniami akredytowanych instytutów badawczych.
  Największą jednak rewolucją jest brak szkodliwego dymu wydobywającego się z komina oraz rozpad szkodliwych związków spalin, dzięki czemu powietrze nie zostaje obciążane zanieczyszczeniami a także niwelujemy problem zadymienia miast i wsi, zwłaszcza w okresie grzewczym.
  Ekolaura odebrała: Teresa Strzelczyk, Właścicielka.

EKOLAURY - za ZIELONE TECHNOLOGIE - dla:
 • Werner & Mertz Polska Sp. z o.o.
  02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 50
  Nazwa przedsiębiorstwa: Ekologiczny system do profesjonalnego utrzymania czystości QUICK&EASY marki green care PROFESSIONAL
  QUICK & EASY to przenośny i automatyczny system dozowania. Nie wymaga instalacji, konserwacji oraz dodatkowych instrukcji. Łącząc efektywność, zrównoważony rozwój i ergonomię, QUICK & EASY jest idealnym rozwiązaniem dla współczesnego, profesjonalnego rynku utrzymania czystości. System został stworzony, aby wpasować się w zasady ekonomii cyrkularnej, otrzymując dla wszystkich 5-ciu produktów certyfikację Cradle to Cradle oraz Ecolabel.
 Ekolaura odebrała: Agnieszka Czerżyńska, ProkurentKategoria: EDUKACJA EKOLOGICZNA

WYRÓŻNIENIA - Organizacje Pozarządowe - dla:
 • Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
  87-800 Włocławek, ul. Komunalna
  Nazwa przedsięwzięcia: Mówimy NIE bezmyślnym zakupom – budujemy społeczeństwo recyklingu
  Projekt edukacyjny „Mówimy NIE bezmyślnym zakupom – budujemy społeczeństwo recyklingu”, to projekt, którego głównym celem było wykształcenie społeczeństwa konsumentów świadomych wpływu własnych zachowań i dokonywanych wyborów na stan środowiska - społeczeństwa proekologicznego.
  Celem długofalowym było zmniejszenie ilości powstających odpadów opakowaniowych w Polsce.
  W ramach projektu prowadzone były warsztaty, seminaria i konferencje dla przedsiębiorców oraz konsumentów. W szkołach przeprowadzona także warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.
  Projekt był realizowany na terenie trzech województw:
- Województwo kujawsko-pomorskie, 
- Województwo mazowieckie
- Województwo łódzkie,
  Efektem ekologicznym programu „Mówimy NIE bezmyślnym zakupom – budujemy społeczeństwo recyklingu” było:
- wiedza zdobyta podczas warsztatów dla dzieci i młodzieży, spotkań dla rodziców,  wykorzystywana w szkole i w codziennych sytuacjach życiowych,
- poznanie zasad pracy i działania Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – wizyty studyjne,
- zdobycie umiejętności wykorzystywania odpadów opakowaniowych,
- aktywizacja społeczności lokalnych do działań na rzecz ochrony środowiska i przyrody.
 • Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o.
  87-134 Zławieś Wielka, ul. Parkowa 2
  Nazwa przedsięwzięcia: Kompleksowa organizacja pobytu dzieci i młodzieży na zajęciach edukacji ekologicznej prowadzonej przez Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej
  Przedsięwzięcie organizowane przez Nasz ośrodek polegało na przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych z zakresu ekologii oraz ochrony przyrody dla dzieci i młodzieży z placówek szkolnych i szkolno-wychowawczych m.in. domów dziecka, świetlic środowiskowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Zajęcia prowadzone były zarówno w terenie na ścieżkach przyrodniczo – dydaktycznych Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Górznie i Stawów Przysieckich w Przysieku k/ Torunia jak i w sali dydaktycznej. Podczas zajęć terenowych uczestnicy mogli zapoznać się m.in. z różnymi formami ochrony przyrody, typami siedlisk leśnych czy ekosystemem zbiorników wodnych.  Podczas zajęć w Sali dydaktycznej tematyka związana była z ochroną powietrza i bogactwem przyrodniczym Górznieńsko-Lidzbarskeigo Parku Krajobrazowego. W ramach pobytu uczestnicy  warsztatów otrzymywali wyżywienie.
  Wyróżnienie odebrał: Paweł Wiśniewski, Prezes Zarządu.

EKOLAUR - Organizacje Pozarządowe - dla:
 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki
  32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116
  Nazwa przedsięwzięcia: Powietrze na wagę złota
  Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki jako organizacja pozarządowa, koło  naukowe BOZON z AGH, samorząd województwa małopolskiego i gminy Zielonki. Wszyscy zrozumieli potrzebę nowego podejścia do edukacji ekologicznej dotyczącej jakości powietrza. Konstrukcja i montaż pierwszych w Małopolsce nisko-kosztowych czujników PM 2,5 i PM 10 połączone z kampanią edukacyjną stworzyły warunki do dyskusji nad wspólnym dobrem jakim jest powietrze, którym oddychamy. Tworzymy widzialne, aby powietrze znów stało się nie widzialne.

WYRÓŻNIENIA - Pozostałe Podmioty - dla:
 • Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
  44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 7
  Nazwa przedsięwzięcia: Edukacja dla ekorozwoju
  Celem JZWiK S.A. jest nie tylko zaopatrywanie mieszkańców w wodę o najwyższej jakości, oraz odbiór i oczyszczanie ścieków, ale również pozytywna edukacja ekologiczna. Od 2009 roku przy Zakładzie Ochrony Wód „Ruptawa” działa Centrum Edukacji Ekologicznej, które cieszy się nieustannym zainteresowaniem ze strony szkół i przedszkoli. W 2016 roku, JZWiK S.A. oddał do użytku nową ścieżkę edukacyjną pn. „Rzeka wiedzy”. Rozszerzenie oferty edukacyjnej było możliwe również dzięki dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW. W ramach realizacji zadania „Edukacja dla ekorozwoju” wyposażono ścieżkę dydaktyczną „Rzeka wiedzy” oraz doposażono budynek CEE w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zaawansowana technologicznie  forma przekazu, pozwala w sposób skuteczny dotrzeć nie tylko do młodszej części społeczeństwa, ale również i do dorosłych.
  Wyróżnienie odebrał: Tadeusz Pilarski, Prezes Zarządu.
 • Powiat Bełchatowski
  97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19
  Nazwa przedsięwzięcia: Edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu bełchatowskiego
  Prowadzenie na szeroką skalę edukacji ekologicznej od początku istnienia powiatu jest priorytetem dla władz Powiatu Bełchatowskiego.
  Powiat od lat kreatywnie i skutecznie wpływa na budowanie ekologicznych postaw wśród swoich mieszkańców poprzez podnoszenie świadomości i wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego. Do 2008 r. proekologiczne działania na terenie powiatu bełchatowskiego prowadziło Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej – Gospodarstwo Pomocnicze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Od 2009 r. istotną role w zakresie edukacji ekologicznej pełni Referat ds edukacji ekologicznej, który organizuje wiele akcji ekologicznych, kampanii, konkursów oraz wyjazdów edukacyjnych.
  Powiat bełchatowski pokazuje, iż mimo występującego w regionie przemysłu wydobywczego, można prowadzić na wysokim poziomie i ze znakomitym skutkiem działania proekologiczne.
  Dzięki wpłatom za gospodarcze korzystanie ze środowiska i uiszczanym przez podmioty gospodarcze opłatom, jak również dzięki strategicznemu myśleniu i systematycznym działaniom samorządu powiatowego, udaje się realizować przedsięwzięcia ekologiczne z takim rozmachem.
  Powiat Bełchatowski jest laureatem wielu prestiżowych nagród z dziedziny ekologii, m.in.: Europejskiej Nagrody Ekologicznej, Lidera Polskiej Ekologii, Promotora Ekologii, Powiatu Przyjaznego Środowisku i wreszcie Mecenas Polskiej Ekologii.
  Wyróżnienie odebrał: Krzysztof Gajda, Członek Zarządu.

EKOLAUR - Pozostałe Podmioty - dla:
 • Dolnośląski Zespól Parków Krajobrazowych
  50-559 Wrocław, ul. Puszczykowska 10
  Nazwa przedsięwzięcia: Całoroczna edukacja ekologiczna prowadzona przez Dolnośląski Zespól Parków Krajobrazowych wpisująca się w  czynną ochronę przyrody
  Projekt jest przedsięwzięciem nowatorskim i być może niespotykanym rozwiązaniem w skali Polski.
  Dzięki dysponowaniu DZPK Wrocław trwałymi użytkami zielonymi w formie trwałego zarządu, możliwe jest prowadzenie ochrony czynnej, m.in. na obszarze Natura 2000 i innych form ochrony przyrody. Zrealizowane przedsięwzięcia inwestycyjne stanowią stały „poligon” edukacyjny, są elementem czynnej ochrony, a społeczeństwo regionu ma możliwość obserwacji sukcesywnej odbudowy bioróżnorodności wodnej, w tym ichtiofauny oraz fauny i flory wodno-błotnej na odtworzonych starorzeczach o dł. 2 tyś mb i pow. 2,5 ha; obserwacji ptaków wodno-błotnych z wybudowanej wieży widokowej (wys. 16m);  obserwacji korzystnych zmian zachodzących na obszarze trwałych użytków zielonych w wyniku wprowadzonego sposobu użytkowania, tj: kośno-pastwiskowego przy wypasie bydła objętego programem zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie; korzystania z bezpłatnej edukacji przyrodniczej, która realizowana jest dzięki stałemu pozyskiwaniu środków finansowych w ramach programów rolnośrodowiskowych; aktywizacji zawodowej mniejszości etnicznej poprzez kilkumiesięczne zatrudnienie, jako element przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu Romów.
  W 2016 r., z edukacji przyrodniczej na terenie Parków Krajobrazowych Dolnego Śląska skorzystało 34 247 osób. DZPK Wrocław, za całokształt działalności, a przede wszystkim za zrealizowane przedsięwzięcia z zakresu zachowania wartości krajobrazowych i ekologicznych doliny nizinnej rzeki Szprotawa - został doceniony za połączenie działań dotyczących ochrony krajobrazu (funkcjonującego jako otoczenia ludzi) z działaniami na rzecz praw człowieka, zrównoważonego rozwoju oraz demokracji i otrzymał nagrody: Polską Nagrodę Krajobrazową oraz Nagrodę Krajobrazową Rady Europy.
  Ekolaura odebrał: Piotr Śnigucki, Dyrektor.


 
Kategoria: ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

WYRÓŻNIENIE dla:
 • Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
  40-168 Katowice, ul. Klonowa 35C
  Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja oświetlenia wewnętrznego oraz dźwigów osobowych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
  Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa już od roku 2005 prowadzi działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynkach poprzez modernizację dźwigów osobowych polegającą na wymianie starych napędów z silnikami asynchronicznymi dwubiegowymi ze sterowaniami przekaźnikowymi na napędy z silnikami synchronicznymi regulowanymi falownikowo z enkoderem (płynna regulacja prędkości) ze sterownikami mikroprocesorowymi. Nowe napędy zapewniają znaczną oszczędność energii (ok. 35%) dzięki mniejszemu poborowi mocy.
  W latach 2011-2016 w budynkach KSM zmodernizowano 33 dźwigi osobowe w 27 budynkach w 10 osiedlach.
Ponadto, w roku 2014 KSM przystąpiła do wymiany źródeł światła oraz opraw oświetleniowych w budynkach na energooszczędne poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych typu jarzeniowego na oprawy typu LED wraz ze zmianą sterowania oświetleniem z ręcznego na automatyczny poprzez zastosowanie czujników typu mikrofalowego i zmierzchowych.
  Do końca 2016 roku KSM zmodernizowała oświetlenie wewnętrzne w budynkach mieszkalnych w 11 osiedlach.
  Wyróżnienie odebrał: Marek Klimkiewicz, wieloletni Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej, współtwórca energooszczędnościowego programu wdrożonego w KSM.Kategoria: CZYSTSZA PRODUKCJA
dla najciekawszych projektów/inwestycji związanych z działaniami zapobiegającymi u źródła powstawaniu odpadów, zanieczyszczeń i marnotrawstwu zasobów, w tym m.in. rozwiązań z zakresu zamykania obiegów materiałowych w myśl idei gospodarki obiegu zamkniętego

EKOLAURY dla:
 • BOLIX S.A.
  34-300 Żywiec, ul. Stolarska 8
  Nazwa przedsięwzięcia: System odzyskiwania ciepła
  W 2014 r. w firmie Bolix wdrożono innowacyjny, prototypowy system odzysku ciepła i oczyszczania spalin. Wykorzystano potencjał ciepła odpadowego z urządzeń produkcyjnych w zakładowej suszarni piasku. Energia odzyskana w instalacji bezprzeponowego schładzania i oczyszczania spalin jest przekazywana do wody obiegowej w układzie centralnego ogrzewania.
  System odzysku ciepła ze spalin wylotowych przynosi obecnie oszczędność ponad 25% energii wytwarzanej do ogrzania budynków Firmy. W wyniku wprowadzonej zmiany zredukowane zostały oddziaływania na środowisko w postaci emisji gazowych i pyłowych.
Wdrożenie tej innowacji również przekłada się na korzyści ekonomiczne, szacowane na ok. 40.000 zł rocznie, dzięki redukcji zużycia oleju opałowego lekkiego.
  Ekolaura odebrał: Ryszard Czech, Dyrektor Produkcji, Członek Zarządu.
 • McDonald’s Polska Spółka z o.o.
  02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15
  Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie zużytego oleju po smażeniu frytek
  McDonald’s to firma, która w prowadzonej przez siebie działalności dba o środowisko naturalne i kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju. Jednym z rozwiązań, które stosuje w swoich restauracjach jest system segregowania i zagospodarowania zużytego oleju po smażeniu frytek. Zebrany surowiec wtórny jest w całości przekazywany do Rafinerii, gdzie powstaje z niego ekologiczne paliwo do samochodów z silnikami wysokoprężnymi. W związku z faktem, że powyższe paliwo zastępuje olej napędowy powstający z ropy naftowej takie działanie jest przykładem tego, jak można oszczędzać nieodnawialne surowce naturalne. W przypadku firmy będącej dla wielu młodych ludzi pierwszym pracodawcą stosowanie takich rozwiązań, ma również walor edukacyjny ukazujący, jak ważnym elementem jest racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz codzienna dbałość o środowisko, w którym żyjemy.
  Ekolaura odebrał: Tomasz Kurpiewski, Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju.


 
Kategoria: CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

EKOLAURY dla:
 • Przedsiębiorstwo Inżynierii Ogrodniczej drewsmol
  96-320 Mszczonów, Badów Górny, ul. Piekarska 15
  Nazwa przedsięwzięcia: Całokształt działalności firmy PIO drewsmol na rzecz ochrony środowiska
  Przedsiębiorstwo Inżynierii Ogrodniczej drewsmol rodem ze śląska. Firma specjalizująca się w sadzeniu i przesadzaniu dużych drzew, o potencjale liczącym się nie tylko w Polsce ale i w Europie . Współpracuje z ośrodkami nawet w Stanach Zjednoczonych .
  W obecnym roku firma obchodzi swoje 25 lecie istnienia.
  Ekolaura odebrał: Józef Smolorz, Dyrektor.
 • Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu
  41-902 Bytom, ul. Kolejowa 2a
  Nazwa przedsięwzięcia: Proekologiczna działalność Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o.
  w Bytomiu w zakresie zarządzania nieruchomościami w latach 2012-2016
  Zakład Budynków Miejskich Spółka z o.o. jest firmą usługową zarządzającą prawie tysiącem wspólnot mieszkaniowych, której misją jest świadczenie usług związanych z eksploatacją i zarządzaniem nieruchomościami przy jednoczesnej dbałości o ochronę środowiska.
  Przeprowadziła na zlecenie wspólnot mieszkaniowych ponad 200 termomodernizacji i doprowadziła do podłączenia jedenastu budynków do sieci cieplnej PEC Sp. z o.o. w Bytomiu.
  Zorganizowała konferencję z udziałem władz Gminy, przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz zarządów wspólnot mieszkaniowych w sprawie podjęcia starań o dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 4.3 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”, której efektem było zgłoszenie 140 budynków do termomodernizacji  w tym 21 budynków do podłączenia do sieci PEC Bytom.
  Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. doprowadził do usunięcia z 9 budynków materiałów zawierających azbest, a w celu likwidacji materiałów azbestowych w kolejnych budynkach pozyskał dla wspólnot dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
  Spółka na szeroką skalę zastosowała w swoich budynkach oświetlenie LED, propaguje również wykorzystywanie tych nowoczesnych źródeł światła wśród wspólnot mieszkaniowych, przygotowuje się do projektu w zakresie wykorzystania OZE poszukując partnerów w mieście, w tym również wspólnot mieszkaniowych, a obecnie pracuje nad wdrożeniem normy środowiskowej ISO 14001.
  Ekolaura odebrał: Artur Komor, Prezes Zarządu.
 • Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu
  87-100 Toruń, ul. Słowackiego 80
  Nazwa przedsięwzięcia: Całokształt działalności OPZW w Toruniu na rzecz ochrony środowiska
  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu jest stowarzyszeniem, którego celami działania są m.in.: organizowanie i promowanie wędkarstwa, prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej i wędkarskiej, ochrona wód, działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej oraz współdziałanie z ośrodkami naukowo-badawczymi, w tym w zakresie ochrony ginących gatunków i ich restytucji.
  Okręg PZW w Toruniu gospodaruje na około 14600 ha wód, w tym rzeki stanowią 6463 ha.
  Prowadzona przez Okręg PZW działalność nienastawiona jest na osiąganie zysków, a realizowanie celów statutowych, w tym wszelkiego rodzaju działania na rzecz ochrony środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu.
  Okręg PZW w Toruniu aktywnie włączył się w rządowy program restytucji troci, łososia, a przede wszystkim jesiotra ostronosego, budując nowoczesny ośrodek do wylęgu i podchowu jesiotra w Grzmięcy.
  Ekolaura odebrał: Mirosław Purzycki, Prezes.
 • Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
  40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 13
  Nazwa przedsięwzięcia: Wdrażanie i realizacja Polskiego Programu Czystszej Produkcji
  Polski Ruch Czystszej Produkcji od 1989 roku działa na rzecz ochrony środowiska w polskich przedsiębiorstwach i innych organizacjach, m.in. wdrażając w nich strategię ochrony środowiska nazywaną Czystszą Produkcją (z ang. Cleaner Production) - ustanowioną przez Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych.
  Podejmuje szerokie działania informacyjne, wydawnicze i edukacyjne w dziedzinie ochrony środowiska - w tym m.in. 46 edycji Akademii Czystszej Produkcji, której uczestnicy nie tylko zdobywają wiedzę o zarządzaniu środowiskowym, ale także wdrażają przykładowe zmiany proekologiczne - a której program został m.in. włączony do przygotowanych we współpracy z Politechniką Śląską studiów podyplomowych Gospodarka o obiegu zamkniętym i czystsza produkcja w praktyce.
  Prowadzi rejestry odpowiedzialnych firm, w tym Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości pod przewodnictwem Wiceministra Środowiska.
  Dzięki działaniom Ruchu CP nie tylko poprawia się świadomość ekologiczna przedsiębiorców, ale także praktycznie realizowane są liczne projekty przynoszące zarówno efekty środowiskowe, jak i wymierne oszczędności ekonomiczne dla wdrażających je instytucji.
  Za swoje osiągnięcia Polski Ruch CP był wielokrotnie wyróżniany, m.in. nagrodą ONZ "Global 500".
  Ekolaura odebrał: dr inż. Michał Jan Cichy, Prezes Zarządu.
 • MASTER – ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o.
  43-100 Tychy, ul. Lokalna 11
  Nazwa przedsięwzięcia: Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych – Nowoczesne i przyjazne środowisku rozwiązania
  MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach jest nowoczesnym, spełniającym najwyższe wymagania Klientów przedsiębiorstwem, wykonującym kompleksowe usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Spółka specjalizuje się w wywozie odpadów, unieszkodliwianiu, selektywnej zbiórce oraz energetyce odnawialnej. Master zapewnia swoim Klientom kompleksowość świadczonych usług w zakresie gospodarki odpadami i obrotu surowcami wtórnymi, polegającą na zagospodarowaniu wytwarzanych odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska.
  W listopadzie 2014 roku Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. uruchomiło Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. Wykorzystano w nim najnowsze dostępne technologie stosowane obecnie w Europie i na świecie, przez co jest to jeden z najnowocześniejszych, w pełni zautomatyzowanych zakładów biologiczno – mechanicznego przetwarzania odpadów.
  Ekolaura odebrał: Mieczysław Podmokły, Prezes Zarządu.
 • Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
  02-758 Warszawa, ul. Mangalia 4
  Nazwa przedsięwzięcia: 15 lat działalności Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
  Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. została założona w 2002 roku przez czołowe polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa, w celu realizacji ciążących  na przemyśle obowiązków odzysku i recyklingu opakowań wprowadzanych przez nich na rynek. Obecnie współpracujemy z ponad 2 000 przedsiębiorców, których produkty opakowane są w blisko co 3 opakowanie trafiające na polski rynek. Rekopol to lider wśród tego typu podmiotów w Polsce. Realizując obowiązki przedsiębiorców tworzymy największy w kraju system zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych na terenie 700 gmin.
  Rekopol prowadzi akcje edukacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów i świadomych zakupów. Przykładem zaangażowania w tym obszarze jest autorska, ogólnopolska kampania Dzień bez Śmiecenia. Wiele z tych działań podejmowanych jest wspólnie  z przedsiębiorcami, współtworząc i realizując tym samym przedsięwzięcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
  Ekolaura odebrał: Michał Mikołajczyk dyrektor ds. sprzedaży i marketingu.Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznej edycji konkursu, bardzo serdecznie dziękujemy.
Już dzisiaj, w imieniu organizatorów oraz partnerów, zapraszamy do udziału w następnej edycji!
 

 
Galę poprowadziła Beata Smaga-Seyboth.
 
  Część artystyczną stanowił recital aktorki Teatru Sląskiego w Katowicach Barbary Lubos – ŚWIAT W OBŁOKACH – piosenki Marka Grechuty, Agnieszki Osieckiej, Jacka Kaczmarskiego i Ewy Demarczyk, przy akompaniamencie pianisty Adama Snopka.