Ostatnia Gala

FINAŁ 15 JUBILEUSZOWEJ EDYCJI KONKURSU EKOLAURY PIE 2016 JUŻ ZA NAMI!

Filmowe podsumowanie Gali:
https://vimeo.com/190987859

Uroczysta Gala odbyła się 26 października br. w Kinoteatrze RIALTO w Katowicach.

  Gala rozpoczęła się odtworzeniem koncertu, granego przez włoskiego kompozytora i pianistę Ludovico Einaudi, który zasiadł przy fortepianie ustawionym przez Greenpeace na platformie dryfującej wśród roztapiającego się lodowca. Pianista wykonał specjalnie skomponowany na tę okoliczność utwór zatytułowany Elegia na Arktykę. Występ miał zachęcić światowych włodarzy do wspomożenia ochrony i zadbania o przyszłość Arktyki.

  Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Gabriela Lenartowicz, Posłanka RP; Andrzej Misiołek, Senator RP; Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; Tadeusz Wnuk, Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa; Tadeusz Sadowski, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;  Andrzej Pilot, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach; Ireneusz Grzybek, Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach; Łukasz Tekeli, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego; Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice oraz dr hab. Edyta Sierka Prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem Uniwersytetu Śląskiego.

  Dziękujemy Partnerom Konkursu: TAURON Wytwarzanie S.A., DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.SAS Zakład Metalowo-KotlarskiGALMET Sp. z o.o. Sp. K.KOŁTON S.C.

  Dziękujemy za udział w Gali!

  W trakcie Gali wręczone zostały Medale Polskiej Izby Ekologii Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju.

  Pani Dorota Stasikowska-Woźniak, Dyrektor Generalna Dress for Success Poland złożyła podziękowania na ręce Czesława Śleziaka, Przewodniczącego Rady PIE, za konsekwentne, profesjonalne wspieranie proekologicznych, edukacyjnych działań Dress for Success Poland.


  Uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2016 poprzedziło wręczenie wyróżnień w Konkursie Kotły TOPTEN 2016. To już 5 edycja konkursu dla producentów kotłów. Obecna odbywała się pod nazwą TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2016. Celem Konkursu było promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych (kotłów grzewczych małej mocy). Konkurs organizowany był przez Polską Izbę Ekologii oraz Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

O Konkursie TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2016:
http://www.pie.pl/gala-topten-2016.html
 
  Polska Izba Ekologii od 2002 r. organizuje Konkurs Ekolaury, promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.
  W 2016 roku odbyła się 15 Jubileuszowa edycja Konkursu. W tym roku Konkursowi honorowego patronatu udzielili Minister Środowiska, Minister Energii oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

  Gratulacje dla Laureatów i Wyróżnionych w Konkursie przesłali Minister Środowiska, Jan Szyszko oraz Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, Kazimierz Kujda, także przesłał gratulacje dla PIE.
 
  
   do pobrania (pdf)                                       do pobrania (pdf)

  Liczymy, że realizacja Konkursu przyczyni się do promowania najefektywniejszych działań na rzecz ochrony środowiska a nagrodzone i wyróżnione firmy oraz instytucje zmobilizuje do dalszej pracy na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

  Kapituła Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii w 15-edycji przyznała 13 ekolaurów oraz 10 wyróżnień.
 
 
LAUREACI 15-EDYCJI KONKURSU EKOLAURY PIE 2016
 
Kategoria: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

WYRÓŻNIENIE dla:
 • Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
  87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40
  Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kompleksowej oczyszczalni wysoko i nisko obciążonych ścieków cukrowniczych
  Modernizacja oczyszczalni ścieków w oddziale „Cukrownia Kruszwica” poprzez wybudowanie stopnia tlenowego, instalacji automatyki oraz sterowania całym procesem technologicznym była znaczącym krokiem w kierunku ochrony środowiska naturalnego. Inwestycja była przeprowadzona ze względu podniesienia nominalnych mocy przerobowych zakładu. Dzięki temu przedsięwzięciu możliwe było zrezygnowanie z ewentualnego magazynowania części ścieków surowych oraz zniesienie ryzyka przerwania przepełnionych wałów zbiorników akumulacyjnych. Rozwiązanie to oprócz pozytywnych efektów środowiskowych wpłynęło dodatnio na odbiór społeczny zakładu.
  Wyróżnienie odebrał: Paweł Piotrowski, Prezes Zarządu.

EKOLAUR PIE dla:
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  19-300 Ełk, ul. Suwalska 64
  Nazwa przedsięwzięcia: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku realizowało  w latach 2009-2014 projekt  o wartości 59.271.744 zł  pod nazwą ,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk” współfinansowany w 56% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko .
  W ramach czternastu zadań zbudowano 6 kilometrów kanalizacji sanitarnej, 5,8 kilometra  kanalizacji deszczowej, 7,2 kilometra  sieci wodociągowej, dwie pompownie ścieków  oraz przebudowano 20 kilometrów kanalizacji sanitarnej, 1,7 kilometra sieci  wodociągowej i   główną pompownię ścieków.
Wybudowano zadaszenie kompostowni o powierzchni 9 tysięcy metrów kwadratowych oraz zakupiono pojazd specjalistyczny do wykonywania inspekcji telewizyjnej kanałów i pojazd specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji sanitarnej.
  Zrealizowana inwestycja  przyczyniła się do ochrony powierzchniowych i podziemnych zasobów wody , spowodowała przyłączenie nowych odbiorców do sieci wodociągowej i  kanalizacyjnej , polepszyła warunki eksploatacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz doprowadziła do  stabilnej produkcji nawozu organicznego przez cały rok.
  Realizacja projektu to logiczne następstwo wcześniej podjętych inwestycji porządkujących  ujmowanie i uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków  oraz  infrastrukturę zaplecza  przedsiębiorstwa.
  Ekolaura odebrał: Wojciech Jassak, Prezes.

Kategoria: OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI, GOSPODARKA ODPADAMI

WYRÓŻNIENIA dla:
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.
  14-100 Ostróda, ul. Stępowskiego 10
  Nazwa przedsięwzięcia: Budowa systemu gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego Czyste Środowisko – etap II
  Zgłaszanym przez ZUOK RUDNO Sp. z o.o. przedsięwzięciem był projekt związany z rozbudową zakładu oraz budową stacji przeładunkowych. Rozbudowa zakładu to przede wszystkim wybudowana od podstaw instalacja Biodegma wraz całym zapleczem, oraz bardzo szeroko rozbudowana hala sortowni odpadów co pozwoliło nam zwiększyć odzysk surowca wtórnego do ok. 54 000MG/rok oraz oddzielić lekką frakcję odpadów w celu wytwarzania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego. Założenia jakie zakładaliśmy zostały osiągnięte już w rok po zakończeniu inwestycji- najważniejszym z nich było ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do 45,93%., znacząco zwiększył się również odzysk surowca wtórnego. Całość inwestycji kosztowała ponad 62mln PLN.
 • Gmina Jarocin
  63-200 Jarocin, Al. Niepodległości 10
  Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin
  Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie funkcjonuje na terenie Witaszyczek od 2003 r.
i od tamtego czasu sukcesywnie się rozwija. Na początku 2016 r. spółka uruchomiła  najnowocześniejszy Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wielkopolsce, spełniający wymagania BAT. Po rozbudowie obiekty wchodzące w skład ZGO zlokalizowane są na obszarze około 34 ha. Projekt rozbudowy obejmował następujące elementy technologiczne: linia sortownicza, moduł stabilizacji tlenowej oraz beztlenowej odpadów, kwatera składowania. Istotnym ogniwem przedsięwzięcia jest instalacja kogeneracyjna, dzięki której powstanie energia elektryczna oraz cieplna z odpadów.
  Wyróżnienie odebrał: Mateusz Andrzejczak, Kierownik ds. gospodarki odpadami.
 • Celowy Związek Gmin R-XXI
  72-200 Nowogard, Plac Wolności 5
  Nazwa przedsięwzięcia: Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard – doposażenie linii nr 1 i 2 z linią doczyszczania odseparowanych metali i rozrywarką do worków na linii 1
  Celowy Związek Gmin R-XXI dokonał w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Słajsinie doposażenia linii nr 1 i 2 do funkcji rozsortowywania i doczyszczania frakcji opakowaniowej mix i automatycznego  sortowania odpadów komunalnych zmieszanych z rozrywarką do worków na linii nr 1 oraz możliwością doczyszczania frakcji odseparowanych metali i niemetali. Zadanie polegało na doposażeniu jednej linii technologicznej sortowni w rozrywarkę do worków i doposażeniu obu linii technologicznych w separator metali nieżelaznych, 2 separatory balistyczne, 10 separatorów optycznych: papieru (2), tw. szt. PE/PP/PS (2), folii (2), RDF, PET/PP, PET/PET, PE/PS oraz kabiny doczyszczania metali, folii i papieru. Osiągnięto efekt ekologiczny przez zwiększenie ilości wysortowywanych (odzyskiwanych) rodzajów frakcji odpadów oraz możliwość wysortowania ze strumienia odpadów: tworzyw gabarytowych, PE – chemii miękkiej, PP- chemii twardej, PETa bezbarwnego, niebieskiego i zielonego, tetra paka, papieru (suchego, mokrego i kartonu), puszki aluminiowej, pojemników ciśnieniowych Alu, złomu stalowego, złomu metali kolorowych i szkła. Wysortowanie odpadów surowcowych ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych oraz doczyszczenie odpadów selektywnie zbieranych jako mono-frakcje  i rozsortowanie wraz z doczyszczeniem frakcji opakowaniowej mix efektywnie podnosi  wynik skuteczności odzysku instalacji.
  Całkowity koszt realizacji doposażenia linii technologicznych sortowni odpadów RZGO Słajsino w układ separatorów optycznych i balistycznych wraz z rozrywarką do worków oraz przenośnikami i konstrukcjami wsporczymi wyniósł:- I etap: 18 200 000 zł; II etap: 9 350 000 zł; razem 27 550 000 zł.
  Wyróżnienie odebrał: Zdzisław Wilgucki, specjalista ds. Inwestycji.

EKOLAUR dla:
 • Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  62-510 Konin, ul. Sulańska 13
  Nazwa przedsięwzięcia: Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego
  Podstawową inwestycją Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie, zrealizowaną w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie subregionu konińskiego” jest budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZTUOK) w Koninie. Przedsięwzięcie o wartości ponad 300 mln zł netto,  w 50% współfinansowane ze środków UE,  swoim zasięgiem obejmuje 36 gmin o łącznej populacji ponad 370 tysięcy ludności. Wykonawcą ZTUOK w Koninie zostało Konsorcjum  Integral – Erbud – Introl.
  Zakład umożliwia spalanie 94 000 ton odpadów rocznie o wartości opałowej z przedziału od 6 GJ/Mg do 11 GJ/Mg, co przy założeniu średniej kaloryczności 8,5 GJ/Mg  daje nominalną wydajność godzinową 12,05 GJ/Mg
  Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie (ZTUOK) prowadzi działalność nieprzerwanie od 16.10.2015 tj. od dnia rozpoczęcia Prób Końcowych. Układ technologiczny zakładu pozwala uzyskać energię ze spalania odpadów oraz przetworzyć ją na energię elektryczną i ciepło w tzw. kogeneracji. W grudniu 2015 r. Testy Gwarancyjne potwierdziły osiągnięcie parametrów absolutnych i technicznych deklarowanych przez Wykonawcę.
  Od stycznia do końca sierpnia 2016r do ZTUOK przyjęto 64 267 ton odpadów. W tym okresie wyprodukowano 32 779,32 MWh energii elektrycznej i ponad 64 000 GJ energii cieplnej.
  Minął pierwszy rok samodzielnego prowadzenia instalacji.  Od 15 września 2016 rozpoczął się miesięczny przegląd  gwarancyjny. Jesteśmy przekonani, że kolejny rok pracy zakładu przebiegać będzie bez awarii i osiągniemy planowane wyniki z dochowaniem wszystkich wymagań związanych z ochroną środowiska.
   Ekolaura odebrała: Elżbieta Streker-Dembińska, Dyrektor Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Kategoria: OCHRONA POWIETRZA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

WYRÓŻNIENIE dla:
 • AQUA S.A.
  43-300 Bielsko-Biała, ul.1 Maja 23
  Nazwa przedsięwzięcia: Centrum rekreacji AQUA – ekologiczne i nowatorskie rozwiązanie
  Budowa pływalni AQUA jest dobrym przykładem połączenia potrzeb i oczekiwań mieszkańców z przedsięwzięciem dochodowym, przyjaznym środowisku naturalnemu. Obiekt nie tylko wpływa na wzrost poziomu „jakości życia” mieszkańców Podbeskidzia, ale także jest inwestycją przynoszącą zysk. Dziennie z pływalni korzysta ok. 500 osób. Przebudowa starej pompowni wody pitnej na krytą pływalnie jest świadectwem pomysłowości i efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów spółki.
  Wyróżnienie odebrał: Zbigniew Szymański, Wiceprezes.

EKOLAUR dla:
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych
  20-016 Lublin, ul. Narutowicza 56 a
  Nazwa przedsięwzięcia: Budowa innowacyjnej elektrowni słonecznej – laboratorium techniki fotowoltaicznej
  Kompleks 2 MW farm fotowoltaicznych SIS to inwestycja, która  wyznacza nowy, wzorcowy standard jakości i jest dla przyszłych inwestorów punktem odniesienia. Zastosowano tu w skali przemysłowej najbardziej innowacyjne technologie i rozwiązania w różnych konfiguracjach - m.in:6 rodzajów najnowocześniejszych paneli, trackery ręczne i automatyczne, unikatowy magazyn energii, systemy informatyczne do zarządzania, analizy danych i monitoringu. Farmy SIS to nie tylko miejsce produkcji energii - to największe laboratorium energetyki słonecznej w kraju, w którym prowadzone są badania nad efektywnością poszczególnych rozwiązań. Wzorcowy, porównawczy charakter farm, sprawia, że przyciągają one zainteresowanie potencjalnych inwestorów, naukowców i branżowych mediów.
  Ekolaura odebrał: Paweł Szczybelski, Pełnomocnik Zarządu.

Kategoria: EKOPRODUKT, ZIELONE TECHNOLOGIE

WYRÓŻNIENIA dla:
 • Katowicki Węgiel Sp. z o.o.
  40-205 Katowice, ul. Ks. Franciszka Ścigały 14
  Nazwa przedsięwzięcia: E-Groszek na Rynku Kwalifikowanych Paliw Węglowych
  W celu wyeliminowania zjawiska niskiej emisji Spółka „Katowicki Węgiel” wciąż prowadzi intensywne prace badawcze mające na celu wytwarzanie paliw bezpiecznych dla środowiska. Efektem tych prac jest wprowadzenie na rynek nowego kwalifikowane paliwa przeznaczonego dla sektora komunalno-bytowego jakim jest E-groszek. Paliwo to nie tylko spełnia wymagania techniczne nowoczesnych niskoemisyjnych kotłów 5 klasy ale także znacząco przyczynia się do zminimalizowania zjawiska niskiej emisji. E-groszek jest już 4 kwalifikowanym paliwem węglowym oferowanym przez Spółkę. Od niemal 20 lat Spółka „ Katowicki Węgiel” służy pomocą, kompetencjami i doświadczeniem w zakresie rozwiązań dla zjawiska niskiej emisji.
Wyróżnienie odebrała: Renata Maczuga - Główny Specjalista ds. kontroli jakości.
 • Termo Systems Sp. z o.o.
  40-027 Katowice, ul. Francuska 13/7
  Nazwa przedsięwzięcia: System Termo-Fasady
 Termo-Systems Fasady to innowacyjny system ociepleń, który na malowanej powierzchni tworzy warstwę termorefleksyjną, działającą jak tradycyjna izolacja. Kwarcowe nanokruszywo o unikalnych właściwościach, odbija promieniowanie cieplne niczym lustro, dzięki czemu pozwala osiągnąć znaczące oszczędności energetyczne. System pozwala kompleksowo zabezpieczyć powierzchnie na zewnątrz budynków przed działaniem promieni UV, wody oraz czynników zewnętrznych. Termo-systems Fasady może być stosowany zarówno jako uzupełnienie istniejącego ocieplenia, przy kompleksowej termomodernizacji budynków czy też na budynkach zabytkowych.
  Wyróżnienie odebrał: Michał Marciniak, Prezes Zarządu.

EKOLAURY dla:
 • DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
  00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253
  Nazwa przedsięwzięcia: Niskoemisyjny automatyczny kocioł na pellet Bio Slim
  BIO SLIM to w pełni automatyczny i wyjątkowo komfortowy w obsłudze kocioł na pellet z funkcją samoczynnego zapłonu paliwa. Konstrukcja kotła oparta jest o wysokowydajny poziomy, płomiennikowy wymiennik ciepła wzbogacony o rozwiązania pozwalające na maksymalne dopalenie gazów spalinowych oraz zwiększające wytrącanie pyłów ze spalin. Innowacyjną cechą kotła jest zasobnik paliwa umieszczony bezpośrednio na wymiennikiem ciepła, co minimalizuje gabaryty kotła. Dzięki kompaktowym wymiarom jego montaż jest możliwy nawet w bardzo małych kotłowniach. Kocioł BIO SLIM spełnia wymagania 5. klasy według Polskiej Normy PN-EN 303-5:2012 oraz kryteria emisyjne Dyrektywy ECODESIGN, został również wpisany na niemiecką listę BAFA.
  Ekolaura odebrała: Magdalena Najgeburska-Dziubeła, Kierownik Biura Konstrukcyjnego.
 • GALMET Sp. z o.o. Sp. K.
  48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36
  Nazwa przedsiębiorstwa: Pompa ciepła w systemie ziemia – woda Maxima do C.O i C.W.U.
  Maxima, to najefektywniejsza pompa ciepła do ogrzewania domu i wody użytkowej. Gwarantuje niskie koszty ogrzewania i pozytywny wpływ na środowisko.
  Pracuje w systemie ziemia – woda, pozwala zaopatrzyć cały dom w ciepłą wodę użytkową, zadbać o jego ogrzewanie i podgrzać wodę do basenu.
  Oferuje najwyższe parametry pracy, w tym klasę energetyczną A++ i wydajność COP do 4,5 (B0W35).
  Pracą pompy ciepła zarządza inteligentny sterownik wyposażony w kolorowy panel dotykowy, który umożliwia sterowanie pracą pompy za pomocą komputera lub smartfonu.
 Ekolaura odebrał: Robert Galara - Wiceprezes Zarządu.

Kategoria: EDUKACJA EKOLOGICZNA, OCHRONA PRZYRODY

WYRÓŻNIENIE dla:
 • Fundacja TARA – Schronisko dla koni
  56-160 Wińsko, Piskorzyna 18
  Nazwa przedsięwzięcia: Realizacja przez Fundację TARA programów ochrony koni i innych zwierząt w schronisku własnym, w latach 1995-2016 oraz prezentacja projektu nowelizacji prawa o ochronie zwierząt, który został przekazany do Sejmu RP
  Schronisko dla koni Tara jest organizacją powstałą na bazie marzeń jednej dziewczyny kochającej konie - Scarlett. Początki Tary to prywatne hospicjum dla zwierząt istniejące od 1995 roku, na bazie którego w grudniu 2004 roku została założona Fundacja Tara. Dlaczego Tara? Bo Tara jest życiem. Pomijając całe jej dwudziestojednoletnie dzieje, nie można ominąć celów, dla których została stworzona. Główną ideą Tary jest szerzenie szacunku dla zwierząt i dążenie do wpisania konia jako zwierzęcia towarzyszącego człowiekowi (taki sam status mają pies i kot). Tara realizuje swoje cele poprzez edukację, wolontariat, interwencje, manifestacje, naukę. Wszystko po to by konie, które towarzyszyły nam od zarania dziejów były umieszczone na firmamencie towarzysza człowieka.
  Wyróżnienie odebrała: Scarlett Szyłogalis-Jankowiak, Prezes Fundacji.

EKOLAURY dla:
 • REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
  02-785 Warszawa, ul. Mangalia 4
  Nazwa przedsięwzięcia: Dzień Bez Śmiecenia 2015
  Ogólnopolska Kampania Dzień Bez Śmiecenia organizowana, wymyślona i realizowana jest przez Rekopol od 10 lat. Przez ten czas uczyliśmy Polaków „jak śmiecić z głową” czyli jak prawidłowo segregować odpady, bo naszym zdaniem posegregowany odpad to nie śmieć. Dlatego tez 11 maja nie produkujemy ulotek ani materiałów promocyjnych a całe wydarzenie ma miejsce w świecie wirtualnym i podczas wydarzeń organizowanych przez naszych partnerów. Zapraszamy do odwiedzenia nas na fejsbuku, odwiedzenia naszej strony internetowej i pobrania wirtualnej kartki.
 Ekolaura odebrał: Michał Mikołajczyk, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu.
 • Polski Klub Ekologiczny w Krakowie, Koło Miejskie w Gliwicach
  44-100 Gliwice, ul. Ziemowita 1
  Nazwa przedsięwzięcia: Bateria pomysłów. Konkurs na najlepszą kampanię edukacyjną dotyczącą właściwego postępowania z bateriami skierowaną do rówieśników
  Bateria pomysłów. Konkurs na najlepszą kampanię edukacyjną dotyczącą właściwego postępowania z bateriami skierowaną do rówieśników to projekt edukacyjny Polskiego Klubu Ekologicznego Koła Miejskiego w Gliwicach, realizowany od czerwca 2015 do czerwca 2016 r. Celem projektu było zwiększenie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców z terenu całej Polski na temat sposobów ograniczenia użycia jednorazowych baterii, właściwej ich utylizacji oraz zagrożeń dla środowiska, w przypadku niewłaściwego postępowania ze zużytymi bateriami. W kampanii wzięło udział ponad 13 000 uczniów i nauczycieli z 168 szkół podstawowych , pośrednio działaniami projektu poprzez media społecznościowe o właściwym postępowaniu ze zużytymi bateriami dowiedziało się co najmiej 20 000 osób. Kampania w swoim założeniu angażowała uczniów do  czynnego włączenia się w akcję informacyjną skierowaną do swoich rówieśników i najbliższych. Wykorzystano szereg narzędzi – w tym gry edukacyjne, dwuetapowy konkurs na najlepszą kampanię, finał wyjazdowy, w którym wzięło udział 6 najlepszych drużyn a także elektroniczny quiz. Projekt został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Środowiska, finansowany był przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach oraz firmę Hoppecke. 
  Ekolaura odebrała: Ewa Hajduk – Prezes.
 
Kategoria: ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

WYRÓŻNIENIA dla:
 • Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
  41-800 Zabrze, ul. Ślęczka 1/a
  Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja zewnętrznych przegród budowlanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z demontażem, unieszkodliwieniem płyt azbestowo-cementowych
  Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa od wielu lat prowadzi w szerokim zakresie prace termomodernizacyjne budynków, poprzedzone zabudową zaworów termostatycznych oraz podzielników kosztów ogrzewania. Do końca 2015 roku wykonano docieplenia w różnym zakresie na 206 z posiadanych 218 budynków, które skutkują poprawą parametrów technicznych a co za tym idzie zmniejszeniem kosztów eksploatacyjnych. W samym 2015 roku wykonano prace termomodernizacyjne na 15 budynkach.
  Pomimo wysokich kosztów inwestycyjnych realizacja ich ma wymiar ponadekonomiczny ze względu na duże korzyści ekologiczne:
- poprawę jakości powietrza atmosferycznego,
- zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska,
- zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa pierwotne,
- usunięcie i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest,
oraz społeczne:
- podniesienie komfortu zamieszkiwania,
- poprawa wyglądu elewacji budynków,
- wzrost wartości nieruchomości.
  Ponadto ze względu na trwałość inwestycji efekty ekologiczno- ekonomiczne oraz efektywnościowe są długoterminowe.
  Przy projektowaniu kierowano się doborem sprawdzonych, nowoczesnych technologii stosowanych w budownictwie, dających gwarancję poprawnego funkcjonowania budynku przez następne lata, uwzględniających funkcje mieszkalne. Realizacja projektu zapewniła zoptymalizowanie komfortu zamieszkiwania eliminując groźne dla zdrowia i życia mieszkańców materiały.
  Wyróżnienie odebrała: Ilona Wilczek – Zastępca Prezesa Zarządu, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych.
 • Miasto Bytom
  41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
  Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja obiektów oświatowych w Bytomiu w formule partnerstwa publiczno-prywatwnego
  Miasto Bytom w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zleciło firmie wyłonionej w trybie dialogu konkurencyjnego nie tylko prace termomodernizacyjne w 17 placówkach oświatowych, ale też 15 letnie zarządzanie energią.
  Najpierw placówki oświatowe zostały zmodernizowane. Wymieniono w nich okna i drzwi, docieplono ściany zewnętrzne i dachy, zamontowane zawory termostatyczne na instalacji c.o., wymienione oprawy oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.
  Prace budowlane zakończono we wrześniu 2015 r. a obecnie realizowany jest etap zarządzania energią.
  Partner Prywatny gwarantuje, że zużycie energii cieplnej zmniejszy się aż o  48% a to dzięki  budowie zdalnego systemu sterowania temperaturą, monitorowania i zarządzania energią, a energii elektrycznej o 20% co będzie  możliwe dzięki zastosowaniu energooszczędnych opraw oświetleniowych.
  Partner Prywatny wykonał prace termomodernizacyjne placówek z własnych środków finansowych, natomiast   Miasto będzie spłacać zobowiązanie  finansowe przez okres 15 lat w równych półrocznych ratach.

EKOLAUR dla:
 • Suez Advanced Solutions Polska Sp. z o.o.
  02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 5
  Nazwa przedsięwzięcia: ICE-PIGGING: Eko-innowacyjna technologia czyszczenia sieci wodociągowych oraz przemysłowych linii technologicznych za pomocą lodu
  Ice Pigging jest innowacyjną technologią do czyszczenia sieci wodociągowych oraz przemysłowych linii produkcyjnych, która wykorzystuje lód w formie śryżu w miejsce tradycyjnego płukania wodą. Główną zaletą Ice Pigging dla przemysłu jest możliwość odzysku cennego produktu, ale także mniejsza ilość wytwarzanego ścieku i zużywanej wody. Rozwiązanie to może mieć także wpływ na skrócenie procesu czyszczenia oraz poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Przede wszystkim jednak Ice Pigging wpisuje się w CIRCULAR ECONOMY oraz strategię ZERO WASTE. W zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu zastosowanie Ice Pigging świadczy o dbałości o zrównoważony rozwój.
  Ekolaura odebrał: Carlos E.Serrano B., Prezes Zarządu.

Kategoria: CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

EKOLAURY dla:
 • Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
  82-300 Elbląg, ul. Mazurska 42
  Nazwa przedsięwzięcia: Stworzenie systemu gospodarki odpadami w Regionie Północnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w oparciu o budowę instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Elblągu oraz prowadzone działania edukacyjne
  Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu jest regionalną instalacją mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, która obsługuje ponad 220 tys. mieszkańców.
  Zrealizowane w ramach rozbudowy i modernizacji projekty przyczyniły się do realizacji szeregu celów ekologicznych i społeczno-gospodarczych.
  Z tych najważniejszych to:
- radykalne ograniczenie składowania odpadów,
- zwiększenie odzysku surowców wtórnych i poprawa ich jakości,
-  zwiększenie odzysku energii ze źródeł odnawialnych (biogaz).
  ZUO Elbląg poprzez prowadzenie edukacji ekologicznej buduje pozytywne relacje społeczne z mieszkańcami rozwiązując ich problemy związane z gospodarką odpadami, służąc swoją wiedzą, organizując spotkania z mieszkańcami o charakterze ekologicznym.
  Ekolaura odebrał: Marian Wojtkowski, Dyrektor Spółki.
 • McDonald’s Polska Sp. z o.o.
  02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15
  Nazwa przedsięwzięcia: Nowoczesny system zarządzania ochroną środowiska
  McDonald’s Polska posiada system zarządzania ochroną środowiska, który uwzględnia zagadnienia środowiska w każdym aspekcie prowadzonej przez Firmę działalności. Dlatego też w restauracjach standardowo wdrożony jest system segregowania odpadów, monitorowania zużycia energii elektrycznej. Restauracje korzystają z energii ze źródeł odnawialnych. Zastosowane rozwiązania techniczne wsparte zostały, systemem szkoleń z ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, co w przypadku firmy będącej dla wielu młodych ludzi pierwszym pracodawcą ma również walor edukacyjny ukazujący, jak ważnym elementem jest codzienna dbałość o środowisko w którym żyjemy i racjonalne gospodarowanie surowcami naturalnymi.
  Ekolaura odebrał: Tomasz Kurpiewski, Environment & Internal Audit Senior Manager.
 • SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce
  02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134 Eurocentrum Gamma
  Nazwa przedsięwzięcia: Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska firmy SUEZ Consulting – SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce
  SUEZ Consulting – SAFEGE Oddział w Polsce zapewnia usługi pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, zarządzania inwestycją, nadzoru inwestorskiego i inne usługi niezbędne do prawidłowego i pełnego wdrożenia projektu. Działają w  ponad stu krajach na całym świecie. Z obrotem ponad 103 000 000 € rocznie i więcej niż 1500 pracownikami etatowymi zapewnia istotną stabilność finansową, umiejętności techniczne, doświadczenie interdyscyplinarne oraz know-how niezbędny do zarządzania projektami każdego typu. Firma wykonuje m.in. nadzory, studia wykonalności, badania, masterplany, projekty budowlane i wykonawcze, zarządzanie finansami, oceny oddziaływania na środowisko, etc. Działają w każdym sektorze – woda i ścieki, transport, ochrona środowiska, kubatura, infrastruktura miejska, hydrotechnika, energia, przemysł.
  Ekolaura odebrał: Michał Palczewski, Wicedyrektor SAFEGE.
 • Baterpol S.A.
  40-335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 108
  Nazwa przedsięwzięcia: Stałe ograniczenie wpływu na środowisko
  Już sam rodzaj prowadzonej działalności – tj. skup odpadów niebezpiecznych:
- zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych
- surowców ołowionośnych kwalifikowanych jako odpady, w tym niebezpieczne
i ich przerób w technologiach bezpiecznych dla ludzi i środowiska stanowią pozytywny aspekt środowiskowy.
  Zastosowane rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95 % masy złomu akumulatorowego.
  Baterpol, jako jedyna firma w kraju posiada instalację do prowadzenie procesu odsiarczania pasty ołowiowej, dzięki czemu ogranicza emisję SO2 do powietrza.
  Ołów odzyskany z zużytych akumulatorów wykorzystywany jest do produkcji nowych akumulatorów, a  elektrolit i siarka z odsiarczonej pasty są wykorzystane do produkcji siarczanu sodu.
  Realizowane w okresie całej działalności Spółki inwestycje oraz wdrażane i modernizowane technologie miały na celu, poza zwiększeniem wydajności i efektywności procesów ograniczanie emisji substancji i energii do środowiska pracy, gleby i powietrza.
  Osiągnięte efekty ekologiczne
- Dotrzymywanie wszystkich wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Gospodarcze wykorzystanie ponad 95% składników akumulatora.
- Ograniczanie ilości odpadów niebezpiecznych i emisji wtórnej
- Ograniczenie zużycia mediów
  Ekolaura odebrał: Andrzej Łatka, Prezes Zarządu.
 • PHU JANTAR Ryszard Łach
  44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50
  Nazwa przedsięwzięcia: Proekologiczne działania PHU Jantar Ryszard Łach – zielone budownictwo i termomodernizacje
  Działalność PHU JANTAR, opiera się w głównej mierze na realizacji przedsięwzięć związanych z modernizacją, rewitalizacją oraz projektowaniem i wznoszeniem obiektów przy jednoczesnej starannej dbałości o środowisko naturalne oraz racjonalnym gospodarowaniu surowcami w całym naszym cyklu budowlanym.
  Sama koncepcja KOMPLEKSOWEJ REWITALIZACJI OSIEDLI MIESZKANIOWYCH przede wszystkim polega na znacznym ograniczeniu zużycia energii oraz maksymalnej niwelacji współczynnika utraty ciepła.
  To ogromna oszczędność dla zasobów Inwestora - biorąc pod uwagę zużycie paliw. Pozyskujemy środki zewnętrzne, finansujące działania ekologiczne i ekonomiczne naszych Inwestorów.
  Wszystkie nasze prace konstrukcyjne, remontowe i modernizacyjne, odbywają się przy udziale właściwych inspektorów ochrony środowiska, którzy nadzorują wykonywane zakresy realizacji – tak aby zminimalizować niepożądana ingerencję w środowisko naturalne roślin i zwierząt.
  Ekolaura odebrał: Ryszard Łach, Właściciel firmy.

Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznej edycji konkursu, bardzo serdecznie dziękujemy.
Już dzisiaj, w imieniu organizatorów oraz partnerów, zapraszamy do udziału w następnej edycji!Galę poprowadziła Beata Smaga-Seyboth.


 
  Uroczystość uświetniła swoim występem Ewa Buczkowska – wokalistka i saksofonistka mająca na swoim koncie wiele sukcesów, mimo krótkiego stażu w branży muzycznej. Laureatka nagrody GRAND PRIX XX Konkursu “Młode Talenty” w Tychach w 2011 r. oraz II miejsca na Festiwalu Piosenki Europejskiej “Eurosong” w Katowicach w tym samym roku. Finalistka konkursu “Hot Jazz Spring” w ramach IX Festiwalu Jazzu Tradycyjnego w Częstochowie w 2013 roku, a także Półfinalistka XXXXI Międzynarodowego Spotkania Wokalistów Jazzowych w Zamościu w 2014 r. W swoim repertuarze łączy jazz, blues, a także muzykę soul. Stale poszerza swoje umiejętności muzyczne i lokalne. Inspiruje się takimi artystami jak Cole Porter, Billi Holiday, Frank Sinatra czy Ella Fitzgerald.


Galeria Zdjęć