Ostatnia Gala


 
FINAŁ 17. EDYCJI KONKURSU EKOLAURY PIE 2018 JUŻ ZA NAMI!

Filmowe podsumowanie Gali: 

https://vimeo.com/295312968

  W Kinoteatrze RIALTO w Katowicach zgromadzili się przedstawiciele biznesu, świata nauki i polityki by podsumować kolejną 17. edycję Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii. Uroczysta Gala odbyła się 9 października br. 

  Gala rozpoczęła się odtworzeniem koncertu, granego przez włoskiego kompozytora i pianistę Ludovico Einaudi, który zasiadł przy fortepianie ustawionym przez Greenpeace na platformie dryfującej wśród roztapiającego się lodowca. Pianista wykonał specjalnie skomponowany na tę okoliczność utwór zatytułowany Elegia na Arktykę. Występ miał zachęcić światowych włodarzy do wspomożenia ochrony i zadbania o przyszłość Arktyki.
 

Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady PIE, powitał zaproszonych Laureatów oraz Gości.


  Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Andrzej Misiołek, Senator RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury; Gabriela Lenartowicz, Posłanka na Sejm RP; Danuta Kamińska, Wiceprzewodnicząca Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii; Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; Marzena Szuba, Wiceprezydent Katowic; Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Zabrza; Damian Bartyla, Prezydent Bytomia; Krystyna Kosmala, Starosta Tarnogórski; Ireneusz Serwotka, Starosta Wodzisławski; Józef Dubiński, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa; Włodzimierz KuliszPrezes Zarządu Śląskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Katowicach; Leszek Boniewski, Przedstawiciel Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego; prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek, Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach; Zygmunt Łukaszczyk, Dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku, były Wojewoda Śląski; Grzegorz Lisiak, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach; Minister Bernard Błaszczyk i inni.
 
  Dziękujemy Partnerom Konkursu: HALDEX S.A., SUEZ Polska Sp. z o.o., Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A., Werner&Mertz Polska Sp. z o.o., Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o., DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa oraz Sponsorowi: AQUA S.A.

Dziękujemy za udział w Gali!

  W trakcie Gali wręczone zostały Medale Polskiej Izby Ekologii Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju, nadane przez Radę Polskiej Izby Ekologii osobom fizycznym oraz instytucjom, które całokształtem działalności, względnie realizacją swoich zadań przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego.
 
  Uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2018 poprzedziło wręczenie wyróżnień w Konkursie Kotły TOPTEN 2018. To już 7. edycja konkursu dla producentów kotłów. Obecna odbywała się pod nazwą TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2018. Celem Konkursu było promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych (kotłów grzewczych małej mocy). Konkurs organizowany był przez Polską Izbę Ekologii oraz Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

Ideę Konkursu przybliżyła dr inż. Krystyna Kubica, Koordynator.O Konkursie TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2018:
http://www.pie.pl/gala-topten-2018.html
 
  Polska Izba Ekologii od 2002 r. organizuje Konkurs Ekolaury, promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.
  W 2018 roku odbyła się 17. edycja Konkursu. W tym roku Konkursowi honorowego patronatu udzielili Sławomir Mazurek, Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.
 
  Gratulacje dla Laureatów i Wyróżnionych w Konkursie przesłał Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska...

...oraz Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

pdf do pobrania

a także Paweł Ciećko, p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

pdf do pobrania

  Liczymy, że realizacja Konkursu przyczyni się do promowania najefektywniejszych działań na rzecz ochrony środowiska a nagrodzone i wyróżnione firmy oraz instytucje zmobilizuje do dalszej pracy na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

  Kapituła Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii w 17. edycji przyznała 19 ekolaurów oraz 11 wyróżnień.
 
LAUREACI 17. EDYCJI KONKURSU EKOLAURY PIE 2018
 
Kategoria: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

WYRÓŻNIENIE dla:
 • Miasta Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku
  15-950 Białystok, ul. Słonimska 1
  Nazwa przedsięwzięcia: Tereny zielone w Białymstoku – odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących
  Miasto Białystok w latach 2014 – 2018 zrealizowało inwestycję budowy dwóch zbiorników retencyjnych w sąsiedztwie dużego osiedla, a teren wokół przystosowało do rekreacji i edukacji przyrodniczej.
  W wyniku przeprowadzonej inwestycji osiągnięto trzy podstawowe cele. Po pierwsze uzyskano dwa zbiorniki wodne o powierzchni ponad 1,5 ha służące do retencjonowania wód opadowych z terenu intensywnie rozwijającego się osiedla mieszkaniowego. Wybudowane urządzenia wodne pozwalają na racjonalną gospodarkę wodami opadowymi i ograniczają możliwość powstawania powodzi i podtopień.
  Drugim zrealizowanym celem było zlikwidowanie miejsca zdegradowanego i zanieczyszczonego odpadami komunalnymi w tym gabarytowymi i niebezpiecznymi, jak pojemniki po zużytych środkach chemicznych, opony, eternit, odpady budowlane czy części samochodowe i zużyty sprzęt AGD.
  Trzecim celem było utworzenie wokół stawów ciekawych i co najważniejsze bezpiecznych terenów do wypoczynku i rekreacji. Mieszkańcy mogą obecnie korzystać ze ścieżek spacerowych wzdłuż których ustawiono ławki i kosze na śmieci, powstały pomosty nad wodą i wieża ornitologiczna do obserwacji ptaków. Zbudowano piaszczystą plażę, miejsce do grillowania, wiatę, pod którą można się schować przed deszczem, zieleńce do „kocykowania”, miejsca do wędkowania, a w oparciu o występujące w pobliżu gatunki fauny powstała ścieżka przyrodnicza z tablicami opisującymi walory tego miejsca.

EKOLAUR PIE dla:
 • Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.
  33-100 Tarnów, ul. Narutowicza 37
  Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja systemu gospodarowania osadami ściekowymi w Tarnowie. Rozbudowa i modernizacja obiektów części osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie
  W ramach realizacji przedsięwzięcia, w 2017 r. Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. uruchomiły na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie kompleksowy węzeł technologiczny gospodarki osadami ściekowymi, spełniający najwyższe światowe standardy w zakresie ochrony środowiska. Zakres przedsięwzięcia obejmował budowę instalacji termicznej hydrolizy i fermentacji osadów ściekowych wraz z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej w procesie kogeneracji poprzez energetyczne wykorzystanie biogazu. Budowa infrastruktury towarzyszącej – w tym kompleksowa sieć biogazowa z uzdatnianiem biogazu, stacje zagęszczania osadów i modernizacja suszarni osadów pozwala w sposób kompleksowy prowadzić proces technologiczny gospodarki osadami ściekowymi, spełniając przy tym wszystkie wymogi prawne i środowiskowe. Obecnie instalacja pełni funkcję regionalną, przyjmując również osady z innych oczyszczalni, pozwalając tym samym na uporządkowanie problemów związanych z zagospodarowaniem osadów ściekowych w regionie tarnowskim.
  Ekolaura odebrali: dr inż. Tadeusz Rzepecki – Prezes Zarządu Spółki.


 
Kategoria: OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI, GOSPODARKA ODPADAMI

WYRÓŻNIENIA dla:
 • McDonald's Polska Sp. z o.o.
  02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15
  Nazwa przedsięwzięcia: Scale for good
  McDonald’s realizuje strategię Scale For Good. Dotyczy ona m.in. redukcji gazów cieplarnianych i gospodarki odpadami. Lokale polskiej sieci wyposażono w kosze do segregacji odpadów. Inwestycje w nowoczesny sprzęt kuchenny dają 40% redukcję zużycia oleju. Wszystkie opakowania papierowe pochodzą z certyfikowanych źródeł bądź recyklingu. Sztućce jednorazowe są teraz z materiału lepiej poddającego się recyklingowi. Niedługa rusza test słomek biodegradowalnych. Marka zobowiązała się, że do 2025 r. wszystkie opakowania dla klientów na całym świecie będą pochodziły ze źródeł odnawialnych, recyklingu lub certyfikowanej produkcji.
  Wyróżnienie odebrał: Jan Kulig, Licencjobiorca McDonald’s Polska na terenie Śląska.
 • SPESECO Sp. z o.o.
  03-982 Warszawa, ul. Rogalskiego 1C
  Nazwa przedsięwzięcia: Propagowanie wśród przedsiębiorców dobrych praktyk w zakresie gospodarki odpadami
  Celem przedsięwzięcia było ograniczenie negatywnego wpływu działalności sieci handlowych w zakresie gospodarowania odpadami na środowisko naturalne, poprzez wdrożenie prostych i przejrzystych procesów postępowania z odpadami powstałymi w ramach prowadzonej działalności.
W ramach projektu 28 hali sprzedaży w 16 województwach na terenie całego kraju objętych zostały programem prawidłowego postępowania z wytwarzanymi odpadami, gwarantującym zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.
  Przedsięwzięcie polegało na wdrożeniu zasad postępowania z wytwarzanymi odpadami, gwarantującymi m.in:
- wysoki odzysk wytwarzanych odpadów,
- zmniejszenie kosztów za odpady
- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska
  Osiągnięte efekty były możliwe poprzez:
1. Dostosowanie wymagań prawnych pod kątem działalności danego przedsiębiorcy
2. Opracowanie kompleksowych wytycznych z zakresu gospodarki odpadami
3. Wybór specjalistycznych odbiorców odpadów
4. Koordynację procesów zagospodarowania odpadów
  Wyróżnienie odebrała: Izabela Przepiórka - Członek Zarządu spółki SPESECO.

EKOLAUR dla:
 • HALDEX S.A.,
  40-951 Katowice, pl. Grunwaldzki 8/10
  Nazwa przedsięwzięcia: Zrównoważone i bezpieczne dla środowiska zarządzanie Obiektem Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych 'Panewniki'
  HALDEX S.A. będący liderem w Polsce w zagospodarowywaniu odpadów wydobywczych, pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, w 2011 r. zostaje zarządzającym Obiektem Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Panewniki”. Obiekt jest jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Jak zarządzający dostosowuje stan formalnoprawny obiektu do wymogów aktualnych przepisów i wdraża zrównoważony, bezpieczny dla środowiska i bezodpadowy system jego zarzadzania. HALDEX S.A., spełniając wymagania przepisów z zakresu gospodarki odpadami, zmienia zastosowaną dotychczas na obiekcie hierarchę sposobu postępowania z odpadami, z unieszkodliwiania na odzysk. Na obszarze obiektu Spółka buduje nowoczesny zakład przetwarzania odpadów wydobywczych pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, który docelowo osiąga godzinową wydajność przetwarzania odpadów na poziomie 525 ton.
  Ekolaura odebrał: Bogdan Leśniowski – Prezes Zarządu HALDEX S.A.Kategoria: OCHRONA POWIETRZA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

WYRÓŻNIENIA dla:
 • Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

  40-543 Katowice, ul. Św. Huberta 43/45
  Nazwa przedsięwzięcia: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w kompleksie administracyjno-edukacyjnym Nadleśnictwa Katowice oraz Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla potrzeb wyłuszczarni nasion w Lasowicach Małych, Wykonanie systemu zaprojektuj i wybuduj mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku wyłyszczarni nasion w Lasowicach Małych
  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach postanowiła zwrócić uwagę na możliwość produkcji energii z różnych źródeł, aby „czysto” zasilać obiekty przeznaczone na cele edukacji przyrodniczo-leśnej i gospodarki leśnej. Jednocześnie leśnikom towarzyszy chęć uzmysłowienia społeczeństwu jak istotne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju jest wykorzystanie promieniowania słonecznego – darmowego i zawsze dostępnego paliwa.
  Wyróżnienie odebrał: Grzegorz Lisiak Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju.
 • Spółdzielni Mieszkaniowej "BARBARA"
  41-500 Chorzów, ul. Wiejska 8
  Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja trzynastu budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej BARBARA
  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Barbara” w roku 2012 rozpoczęła kompleksową termomodernizację budynków znajdujących się w jej zasobach. Od tego czasu, dzięki umowie podpisanej z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „JANTAR” z Gliwic, poddano termomodernizacji 17 budynków na łączną kwotę bliską 11 mln zł. Spółdzielnia pozyskała na ww. inwestycje środki zewnętrzne, w szczególności z Banku Gospodarstwa Krajowego jak również Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Powyższe obejmowało również usunięcie azbestu z ww. budynków w ilości wynoszącej ok. 9500 m2.
  Na lata następne Spółdzielnia Mieszkaniowa „Barbara” planuje kontynuację termomodernizacji pozostałych nieruchomości, w skład której wchodzić będą między innymi docieplenia, jak również zmiany źródeł ogrzewania.
  Wyróżnienie odebrał: mgr inż. Adam Płonka, Prezes Zarządu Spółdzielni.

EKOLAUR dla:
 • Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "LUIZA"
  41-800 Zabrze, ul. Wolności 412
  Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja trzydziestu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. Korczoka 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, Olchowej 10, Kalinowej 28, Orzechowej 17, 19, Jałowcowej 3-5, 12, 14, 16, 18, 20, 22, Kawika 13, 15, Leszczynowej 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, Czereśniowej 2-2a, 4-4a, 6-6a, w tym likwidacja źródeł niskiej emisji i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
  Podjęcie decyzji o realizacji i skorzystaniu z dofinansowania tego przedsięwzięcia, w ramach Programu Priorytetowego KAWKA, zostało poprzedzone przez Zarząd Spółdzielni dogłębną analizą możliwości równoczesnego finansowania i realizacji - wieloletniego programu dociepleń budynków z wielkiej płyty oraz ww.  zadania.
  Było to największe zadanie inwestycyjne w historii spółdzielni. Bez Programu KAWKA budynki te nie miałyby szans na termomodernizację.
  Zlikwidowaliśmy na osiedlu Zaborze Północ niską emisję, dzięki temu uzyskaliśmy ważne dla mieszkańców efekty ekologiczne w postaci znacznego zmniejszenia emisji pyłów i gazów. Równocześnie poprawił się komfort mieszkań i estetyka osiedla. Efektem dodatkowym jest bezpieczeństwo oraz oszczędność energii.
  Ekolaura odebrał: mgr inż. Waldemar Chwist, Prezes Zarządu.Kategoria: EKOPRODUKT, ZIELONE TECHNOLOGIE

WYRÓŻNIENIE  - za EKOPRODUKT - dla:
 • KET - Specjalistycznego Zakładu Ochrony Środowiska mgr inż. Kazimierz Kozimor
  44-100 Gliwice, ul. Żwirki i Wigury 87/29
  Nazwa przedsięwzięcia: Zestaw Oczyszczaczy Powietrza - KET-1, KET-2, KET-3, KET-4
  Oczyszczacze Powietrza typu KET- 1,2,3,4 w wielu aspektach są lepsze od wielu produktów na rynku:
1) Oryginalne niemieckie i japońskie silniki wentylatorów mają bezpieczne zasilanie 12 i 24 V oraz gwarancję pracy 100.000 h w warunkach temperatur pokojowych.
2) Dzięki specjalnej konstrukcji i izolacji dźwiękochłonnej są bardzo ciche w pracy w całym zakresie wydajności.
3) Zastosowano oryginalny filtr HEPA H13 oraz dodatkowe dwa filtry z nakrapianym węglem aktywnym do lepszego pochłaniania rakotwórczych gazów.
4) Przeprowadzone badania automatycznym analizatorem z detekcją płomieniowo-jonizacyjną wykazały 100% skuteczność oczyszczania powietrza z CO, CO2, SO2, pyłu, a przede wszystkim 100% oczyszczenia z gazów rakotwórczych- Lotnych Związków Organicznych—węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, formaldehydu oraz benzo-α-pirenu.
  Wyróżnienie odebrał: Prezes KET- Specjalistyczny Zakład Ochrony Środowiska Gliwice – ekspert ekologii mgr inż. Kazimierz Kozimor.

EKOLAURY  - za EKOPRODUKT - dla:
 • DEFRO Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
  00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253
  Nazwa przedsięwzięcia: Niskoemisyjny, automatyczny kocioł na pellet ALFA
  Innowacyjny kocioł na pellet ALFA to gwarancja czystego spalania. Zaliczany jest do grupy urządzeń grzewczych na paliwa stałe realizujących najlepsze dostępne techniki spalania w instalacjach małej mocy do 1MW. Wykorzystuje wielostopniową technikę spalania - suszenie i odparowanie wody z paliwa, gazyfikacji /pyrolizy/ i spalaniu powstałego gazu oraz dopalanie się węgla drzewnego. Jest bezpieczny w eksploatacji, oszczędza energię zawartą w paliwie, a przede wszystkim jest przyjazny dla środowiska. Charakteryzuje się wysoką sprawnością energetyczną oraz wskaźnikami emisji spełniającymi restrykcyjne wymagania – 5 klasy oraz ECODESIGN.
  Ekolaura odebrała: Magdalena Najgeburska-Dziubeła, Kierownik Biura Konstrukcyjnego.
 • Przedsiębiorstwa Produkcyjnego HEIZTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
  83 - 250 Skarszewy, ul. Drogowców 7/70
  Nazwa przedsięwzięcia: Kocioł pelletowy ONE ekologiczna, kompaktowa kotłownia do spalania pelletu
  ONE 8 jest najnowszym modelem kotła, do spalania pelletu, firmy Heiztechnik. Urządzenie cechuje kompaktowa konstrukcja, która zapewnia niewielkie wymiary zewnętrzne, jednocześnie kocioł wyposażony jest w kompletną instalację hydrauliczną. Automatyczne oczyszczanie wymiennika ciepła i paleniska zapewnia długotrwałą bezobsługową pracę kotła. Spalanie realizowane jest poprzez automatyczny palnik wrzutkowy przy współpracy z wentylatorem wyciągowym spalin, co umożliwia montaż kotła w małych kotłowniach. Sterowanie pracą kotła oraz instalacji grzewczej odbywa się poprzez dotykowy 5” wyświetlacz, który wykonany jest w technologii pojemnościowej, co zapewnia obsługę porównywalną do najnowocześniejszych elektronicznych urządzeń mobilnych.
  Ekolaura odebrał: Zdzisław Kulpan, Prezes.

EKOLAURY - za ZIELONE TECHNOLOGIE - dla:
 • SUEZ Polska sp. z o.o.,
  02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 5
  Nazwa przedsięwzięcia: Aplikacja infoSUEZ
  Jeden z kilkunastu tysięcy użytkowników rozpoczął dzisiaj dzień od sprawdzenia na smartphonie, kiedy będą odebrane jego odpady. Po zainstalowaniu aplikacji infoSUEZ w łatwy sposób ustawił powiadomienia o odbiorach odpadów, ponieważ chce przypomnieć sobie dzień prędzej o 18.00, że ma wystawić pojemnik przed dom. Sprawdził jeszcze, gdzie może wyrzucić stare opony. Okazało się, że PSZOK jest niedaleko, według mapy załatwi to jutro w drodze do pracy, dobrze, że czynny jest już od 8 rano. Ponieważ zaplanował mały remont łazienki to zamówi jeszcze ze sklepuSUEZ kontener na odpady budowlane w najbliższą sobotę, powinien się zapełnić do wtorku…
  Ta i inne historie dzieją się już w Polsce dzięki cyfrowej rodzinie produktów SUEZ. Aplikacja InfoSUEZ wchodzi w zakres oferty dla samorządów. InfoSUEZ to przyjazny interfejs, który wykorzystuje zebraną wiedzę o systemie zbiórki odpadów w gminie i w prosty sposób przekazuje ją mieszkańcom.
  Aplikacja InfoSUEZ powstała w odpowiedzi na potrzeby gmin i mieszkańców.
  Ekolaura odebrała: Edyta Urbaniak-Konik, Dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu Spółki.Kategoria: EDUKACJA EKOLOGICZNA, OCHRONA PRZYRODY

WYRÓŻNIENIE - Organizacje Pozarządowe - dla:
 • Stowarzyszenia Ekologicznego "BIOS" Gminy Brzeszcze
  32-620 Brzeszcze, ul. Kosynierów 8
  Nazwa przedsięwzięcia: EKO-SZKOŁA
  Stowarzyszenie Ekologiczne ,,BIOS” Gminy Brzeszcze realizowało swoje przedsięwzięcie pod hasłem ,,EKO-SZKOŁA” na różnych płaszczyznach.
  Założeniem edukacyjnym stowarzyszenia jest dotarcie do dzieci i młodzieży poprzez różnorodność programową: zbiórki surowców wtórnych, karmy dla bezdomnych zwierząt, sadzenie drzew, konkursy ekologiczne: plastyczne, fotograficzne, wycieczki, udział w ogólnopolskiej akcji ,,Sprzątanie Świata”, prelekcje dla młodzieży.
  Co roku od powstania naszego stowarzyszenia organizujemy Zlot Młodego Ekologa (obecnie XVI), masową imprezę turystyczno- przyrodniczą mającą na celu propagowanie najciekawszych walorów przyrodniczych naszej gminy.
  Realizowane przez stowarzyszenie imprezy oraz akcje o charakterze ekologicznym sukcesywnie edukują dzieci i młodzież Gminy Brzeszcze uwrażliwiając je na otaczającą przyrodę oraz problemy Środowiska naturalnego na poziomie lokalnym. Praca z dziećmi ma bezpośredni wpływ na postawę i zachowania proekologiczne dzieci i ich rodzin.
  Wyróżnienie odebrały: Anna Czubaty Prezes Stowarzyszenia oraz Anna Piwowarczyk,  Członek Stowarzyszenia.
 
EKOLAURY - Organizacje Pozarządowe - dla:
 • Fundacji Veolia Polska
  61-016 Poznań, ul. Energetyczna 3
  Nazwa przedsięwzięcia: Bioróżnorodność z grupą Veolia
  Fundacja Veolia Polska realizuje cele statutowe związane z ochroną środowiska, dzięki czemu przeprowadza projekty edukacyjne a także realnie przyczynia się do poprawy stanu przyrody w kilku miastach. W ramach programu wolontariatu pracowniczego w Zamościu i w Lidzbarku Warmińskim powstały pasieki, a w Łodzi zamontowano budki dla ptaków i domki dla owadów. W Poznaniu Fundacja przyczynia się do ochrony nietoperzy. Jeden z modelowych projektów edukacyjnych związanych z promowaniem postaw ekologicznych skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, a jest nim "Młodzi obserwatorzy przyrody" realizowany we współpracy z UNEP/GRID Warszawa.
  Ekolaura odebrała: Anna Tronina, Członkini Zarządu Fundacji Veolia Polska.
 • Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
  01-682 Warszawa, ul. Gombrowicza 19
  Nazwa przedsięwzięcia: Razem dla klimatu
  Projekt „Razem dla klimatu” miał na celu edukację w zakresie adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania jego skutkom. Wybrane w ramach konkursu grantowego i sfinansowane przez FDPA 28 inicjatyw lokalnych (z woj. mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i świętokrzyskiego) rozwiązywały konkretne problemy środowiskowe i zachęcały lokalne społeczności do aktywności na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. 
  Zrealizowane inicjatywy obejmowały różnorodne działania związane np.  z tworzeniem terenów zielonych, działaniami przeciwpowodziowymi, oczyszczaniem zbiorników wodnych, likwidacją nielegalnych wysypisk, ochroną owadów zapylających, tworzeniem plantacji roślin ciepłolubnych, zagospodarowaniem wód opadowych, tworzeniem narzędzi, które pomogą ograniczyć zużycie energii, zwiększeniem różnorodności gatunkowej roślin i odbudową naturalnej retencji wodnej, działaniami edukacyjnymi z zakresu ekologii. 
  Nagroda Ekolaur, przyznana w roku obchodów 30–lecia działalności Fundacji, motywuje nas do dalszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.  
 • Fundacji OnWater.pl
  53-421 Wrocław, ul. Gajowicka 95
  Nazwa przedsięwzięcia: Odkrywaj - Dbaj - Szanuj: edukacyjne rodzinne spływy kajakowe oraz akcja sprzątania rzek połączona z warsztatami budowania pływających ogrodów
  Projekt edukacyjny składał się z trzech elementów: spływu kajakowego, sprzątania rzek i nabrzeży oraz warsztatów z tworzenia Pływających Ogrodów. Ważnym elementem w każdym z projektów jest walor edukacyjny związany z doświadczeniem przez uczestników i działaniem w terenie. W związku z tym Fundacja zaprasza ich do sprzątania, aby pokazać im jak dbać o środowisko, zaprasza także do kajaków, aby pokazać jak można spędzać czas nad wodą oraz budujemy Pływające Ogrody, które na rzece są schronieniem dla ptactwa, filtrem wody i powietrza w centrum miasta.
  Ekolaura odebrał: Kamil Zaremba, Prezes Fundacji.

WYRÓŻNIENIA - Pozostałe Podmioty - dla:
 • Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
  02-015 Warszawa, pl. Starynkiewicza 5
  Nazwa przedsięwzięcia: Program Edukacji Ekologicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. pt. 'Z Wisły do Wisły - podróże z Kropelkiem'
Program Edukacji Ekologicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. pn " Z Wisły do Wisły - podróże z Kropelkiem" realizowany od 2007 r.  w przystępny sposób przekazuje informacje o procesach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, dzieciom i młodzieży z aglomeracji warszawskiej. Od początku jego trwania w zajęciach wzięło udział 45 tyś. dzieci i młodzieży, a jego popularność nie słabnie.
 Wyróżnienie odebrała: Marzena Wojewódzka – rzecznik prasowy.
 • Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Koszalinie
  75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A
  Nazwa przedsięwzięcia: Działania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody
  MEC w Koszalinie prowadzi kompleksową, obejmującą kolejno wszystkie miejskie szkoły akcję edukacyjną, związaną z promocją bezpiecznego i ekologicznego ciepła systemowego, którego dostawcą w Koszalinie jest MEC. Akcja prowadzona jest w oparciu o dostarczone szkołom przez MEC materiały edukacyjne (scenariusze lekcyjne opracowane przez metodyków, pomoce naukowe, własne wydawnictwa), organizowanie wycieczek edukacyjnych do ciepłowni, wspieranie organizacji ekologicznych oraz jednorazowych lub cyklicznych przedsięwzięć propagujących ekologię, promowanie zachowań proekologicznych czy też uczestnictwo w ogólnopolskim Programie Promocji Ciepła Systemowego. Spółka poprzez swoje wydawnictwa informuje również mieszkańców Koszalina o prowadzonych działaniach i inwestycjach proekologicznych, a także, przy współpracy z Politechniką Koszalińską, organizuje konferencje naukowe z dziedziny ciepłownictwa i najnowszych technologii przyjaznych dla środowiska.  

EKOLAURY - Pozostałe Podmioty - dla:
 • Miasta Białystok - Urzędu Miejskiego w Białymstoku
  15-950 Białystok, ul. Słonimska 1
  Nazwa przedsięwzięcia: Ochrona bioróżnorodności i edukacja przyrodnicza na obszarze Miasta Białegostoku
  Urząd Miejski w Białymstoku od wielu lat podejmuje działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i edukacji przyrodniczej na terenie Miasta Białystok, służących podniesieniu świadomości ekologicznej naszych mieszkańców, a zwłaszcza dzieci i młodzieży.
  W obszarze działań miasta jest m.in. organizacja konkursów fotograficznych o tematyce przyrodniczej, poszerzających wiedzę na temat biologii różnych grup zwierząt i uczących sztuki obserwacji przyrody; tzw. Zielone lekcje organizowane na terenie białostockiego ogrodu zoologicznego Akcent ZOO; akcja czynnej ochrony płazów połączona z multimedialnymi lekcjami prowadzonymi w białostockich szkołach, instalacja budek lęgowych i akcja zimowego dokarmiania ptaków prowadzona z udziałem mieszkańców, wieszanie budek lęgowych dla ptaków na terenie parków w celu ograniczenia populacji groźnego szkodnika kasztanowców szrotówka kasztanowcowiaczka oraz poprawy komfortu wypoczynku mieszkańców; budowa domków dla owadów zapylających i zakładanie tzw. „motylarni na świeżym powietrzu” czyli niewielkich rabat z roślinami miododajnymi wabiącymi owady zapylające; wieszanie budek dla wiewiórek i nietoperzy w celu zrekompensowania utraty naturalnych siedlisk w wyniku zniszczenia starodrzewu w parkach zabytkowych podczas gwałtownych zjawisk pogodowych.  
  Stosowane rozwiązania nie wymagają wielkich nakładów finansowych i są interesujące dla mieszkańców, którzy chętnie biorą w nich udział.
 • Nadleśnictwa Garwolin
  08-400 Garwolin, ul. Główna 3, Miętne
  Nazwa przedsięwzięcia: Kształtowanie i ochrona biotopów wodno-błotnych w Nadleśnictwie Garwolin
  Celem projektu było zwiększenie różnorodności gatunkowej obszarów leśnych i zachowanie ekosystemów wodnych i wodno – błotnych. Projekt wykonano w czterech etapach, w latach 2000-2010. Efektem realizacji prac było odtworzenie blisko 50 ekosystemów wodnych oraz trzech obszarów bagiennych o łącznej powierzchni 32 ha. Realizacja projektu przyniosła szereg korzyści ważnych z punktu widzenia ochrony różnorodności biologicznej.
  Najważniejsze z nich to:
- odtworzenie i utrzymanie biotopów gatunków roślin i zwierząt związanych ze środowiskiem wodno-błotnym;
- pojawienie się zagrożonych wyginięciem grup zwierząt;
- urozmaicenie szlaku migracji ptaków wodno – błotnych w rejonie doliny Wisły;
- obiekty pełnią wiele funkcji ekologicznych: stanowią wodopoje dla zwierzyny leśnej, są miejscem żerowania, lęgu i odpoczynku ptaków.
  Ekolaura odebrała: Anna Bolesta, Specjalista SL ds. ochrony lasu i edukacji przyrodniczo–leśnej.


 
Kategoria: ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

WYRÓŻNIENIE dla:
 • Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
  40-168 Katowice, ul. Klonowa 35C
  Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja istniejącego ocieplenia elewacji budynków mieszkalnych Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  Po zakończeniu, zgodnie z założeniami, w 2011 roku programu termomodernizacji budynków obejmującego 318 budynków Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, celem dalszej poprawy komfortu zamieszkiwania oraz zmniejszenia zużycia ciepła,  przystąpiła do procesu dostosowywania budynków ocieplonych w latach 90-tych ubiegłego wieku zgodnie z ówcześnie obowiązującymi normami ( np. ocieplenie budynków metodą „lekką” zgodnie ze Świadectwem ITB nr 530/85 – k=0,55 W/m2 K) do obecnie obowiązującej normy PN-EN ISO 6946.
  Działania te, polegające na kompleksowym ociepleniu ścian, dachów, stropów piwnic, cokołów i ścian piwnic do fundamentów oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych budynków – sukcesywnie prowadzą do dalszego zmniejszania zarówno zapotrzebowania, jak i zużycia ciepła.
  W latach 2014 – 2017, w ramach kontynuacji programu termomodernizacji – kompleksowo zmodernizowano ocieplenia elewacji 19 budynków wielorodzinnych, o powierzchni elewacji 63 831 m2. Powyższe dotyczy 1 748 mieszkań o powierzchni użytkowej 83 944 m2.
  Wyróżnienie odebrała: Krystyna Piasecka, Prezes.
 
EKOLAUR dla:
 • Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
  43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 12
  Nazwa przedsięwzięcia: Energetyczna synergia funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz wodnego parku Tychy przykładem innowacyjnego rozwiązania zwiększającego efektywność energetyczną obiektów użyteczności publicznej
  Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. jest liderem na krajowym rynku producentów energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w branży wod-kan. Samowystarczalność energetyczna tyskiej oczyszczalni ścieków, która od 2010 roku w całości pokrywa swoje zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną, produkując je w procesie kogeneracji biogazu, była motorem do realizacji inwestycji w Wodny Park Tychy. To pierwszy tak innowacyjny obiekt tego typu w kraju – wyposażony we własną bioelektrociepłownię zasilaną biogazem oraz w szereg energooszczędnych rozwiązań, takich jak wykorzystywanie promieniowania słonecznego do dodatkowego doświetlenia i dogrzania obiektu, odzysk ciepła z central wentylacyjnych oraz z wody basenowej, czy zastosowanie tzw. zielonego szkła do uzdatniania wody basenowej. Na szczególną uwagę w tym rozwiązaniu zasługuje synergia wykorzystania infrastruktury technologicznej oczyszczalni ścieków oraz Wodnego Parku. Zastosowane podejście, wpisujące się w 100% w rozwój zrównoważony oraz model Gospodarki Obiegu Zamkniętego, pozwala obecnie na stuprocentowe zaspokojenie energetycznych potrzeb obu obiektów, co więcej - nadwyżki produkowanej energii są dodatkowym źródłem przychodów dla Spółki.
  Ekolaura odebrał: Zbigniew Gieleciak, Prezes.Kategoria: GMINA, ZWIĄZEK GMINNY PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

WYRÓŻNIENIE dla:
 • Gminy Bytom, Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej
  41-902 Bytom, ul. Smolenia 35
  Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa Góry Miłości oraz budowa miniarboretum w Parku Miejskim im. F. Kachla w Bytomiu
  Bytom podobnie jak Nowy York ma w centrum miasta Park. Około 40 ha terenów zielonych dzięki funduszom zewnętrznym oraz środkom własnym z budżetu Gminy ciągle zmieniają swoje oblicze. Miniarboretum wraz z ogrodem Bytomskim oraz zrealizowane inwestycje w Parku min. przebudowa Góry Miłości, rewitalizacja Stawów Południowego i Północnego oraz szereg prac związanych z przebudową zieleni jest świetną promocją i odtworzeniem założeń historycznych Parku. Podobne działania dotyczą pozostałych Parków i zieleńcy na terenie miasta. Dzięki funduszom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu wykonywane są prace związane z rewitalizacją, renaturyzacją i odtwarzaniem zieleni.
  Wyróżnienie odebrał: Damian Bartyla, Prezydent Bytomia.

EKOLAUR dla:
 • Miasta Katowice
  40-089 Katowice, ul. Młyńska 4
  Nazwa przedsięwzięcia: Polityka Miasta Katowice w działaniach na rzecz ochrony środowiska
  Katowice zgłosiły swoje przedsięwzięcie pn. Polityka Miasta Katowice w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Realizowane działania miasta prowadzą do znaczącej poprawy jakości powietrza i stanu jakości środowiska w mieście oraz wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. Działania te są związane zarówno z inwestycjami, finansowymi systemami wsparcia, jak i edukacją wśród najmłodszych mieszkańców miasta. Dzięki inwestycjom w budynkach użyteczności publicznej zwiększana jest efektywność energetyczna budynków oraz większe wykorzystanie energetyki odnawialnej. Katowice mają jeden z najwyższych poziomów dotacji do wymiany systemów grzewczych w kraju oraz dzięki działaniom straży miejskiej wysoki poziom kontroli domowych palenisk pod kątem spalania odpadów. Dwie największe imprezy: Dni Energii oraz Piknik Ekoodpowiedzialni co roku wzbudzają zainteresowanie mieszkańców i cieszą się coraz większą frekwencją. Podnoszenie świadomości społeczeństwa i wiedzy na temat ochrony środowiska przyczynia się do większego zaangażowania mieszkańców i zainteresowania działaniami w mieście w tym zakresie.
  Ekolaura odebrała: Marzena Szuba, Wiceprezydent Katowic


 
Kategoria: CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

EKOLAURY dla:
 • Politechniki Śląskiej
  44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A
  Nazwa przedsięwzięcia: 25 lat działalności dydaktycznej i badawczej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
  Nagrodzony Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki za całokształt swojej działalności w związku z obchodzoną w tym roku 25 rocznicą utworzenia. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki powstał z połączenia Wydziału Mechnicznego-Energetycznego oraz Wydziału Inżynierii Środowiska jako naturalna konsekwencja związku jaki ma rozwój energetyki na środowisko naturalne i jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy wynikające z tego związku. W ciągu 25 lat swojego istnienia Wydział wykształcił kilka tysięcy absolwentów zajmujących obecnie kluczowe stanowiska w przedsiębiorstwach oraz administracji regionu, kraju a także innych krajów. Wydział prowadzi intensywną współpracę z przemysłem i zaawansowane badania naukowe. W roku 2018 pozycja Wydziału doceniona została przyznaniem kategorii naukowej A+, którą poszczycić się może zaledwie kilka wydziałów uczelni technicznych w Polsce.
  Ekolaura odebrał: prof. zw. dr hab. Andrzej Szlęk – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 • Banku Ochrony Środowiska S.A.
  00-832 Warszawa, ul. Żelazna 32
  Nazwa przedsięwzięcia: Działalność Banku Ochrony Środowiska na rzecz zrównoważonego rozwoju
  Wartość współfinansowanych przez Bank Ochrony Środowiska inwestycji proekologicznych przekroczyła ponad 50 mld zł, bez tych środków inwestorzy nie zdołaliby zrealizować swoich przedsięwzięć lub byłyby one na mniejszą skalę. Ale wart podkreślenia jest fakt, że zaangażowanie Banku nie ogranicza się wyłącznie do kwestii finansowych.
To co również wyróżnia Bank Ochrony Środowiska od innych instytucji finansowych, to przygotowany przez własną kadrę ekologów – inżynierów ochrony środowiska – kompleksowy montaż finansowy z wykorzystaniem dostępnych źródeł preferencyjnych, w oparciu o funkcjonujące nowoczesne rozwiązania techniczne oraz wymogi prawno-rynkowe. Takie działania realnie wspierają inwestorów w projektowaniu i przeprowadzaniu projektów oraz równocześnie gwarantują nam wszystkim przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju kraju, tym samym chroniąc nasze środowisko naturalne.
  Ekolaura odebrał: Paweł Anyszewski – Dyrektor Departamentu Marketingu.
 • Gminy Pawłowice
  43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60
  Nazwa przedsięwzięcia: Eko-gmina Pawłowice
  Gmina Pawłowice od początku funkcjonowania samorządności zwraca uwagę na ochronę środowiska,
a celem działania lokalnego samorządu jest równowaga pomiędzy ekologią a innymi działaniami warunkującymi rozwój. Dzisiaj gmina Pawłowice może pochwalić się m. in. siecią kanalizacyjną obejmującą prawie 100 % mieszkańców, własnymi ujęciami wody pitnej i własnym centrum przesiadkowym oraz systemem komunikacji lokalnej. Jednym z nowatorskich rozwiązań jest produkcja energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych. Projekt ten jest ciągle rozwijany.
  Ekolaura odebrał: Franciszek Dziendziel, Wójt Gminy Pawłowice.
 • Starpack Sławomir Starościak
  51-138 Wrocław, ul. Lindego 22/2
  Nazwa przedsięwzięcia: Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 'u źródła' na poziomie krajowym
  Założyciel i właściciel firmy Starpack Pan Sławomir Starościak, od 1995 roku aktywnie tworzył podstawy dzisiejszego systemu segregacji odpadów komunalnych „u źródła”.
  Przyczynił się do ukształtowania standardów i wypracowania kolorystyki definiującej rodzaj selekcjonowanego odpadu. Dzięki jego wieloletniemu zaangażowaniu i wysiłkom selektywna zbiórka w systemie workowym stała się powszechna w całej Polsce.
  Za swoją działalność wielokrotnie wyróżniany i nagradzany między innymi przez KIGO (Krajowa Izba Gospodarki Odpadami), PIE (Polska Izba Ekologii), KFDZOM (Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast). W roku 2018 otrzymał Odznakę Honorową „za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej” nadaną przez Ministra Środowiska.
  Obecnie wiele firm o podobnym profilu działalności wzoruje się na doświadczeniach firmy Starpack i wdraża system selektywnej zbiórki „u źródła” regionalnie.
  Ekolaura odebrał: Sławomir Starościak, Właściciel.
 • Mustang – Usługi Wielobranżowe Marek Pierzchała
  44-100 Gliwice, ul. Towarowa 20
  Nazwa przedsięwzięcia: Całokształt działalności firmy Mustang Usługi Wielobranżowe Marek Pierzchała na rzecz ochrony środowiska
  Firma Mustang Usługi Wielobranżowe Marek Pierzchała od dnia powstania w 1990 roku zajmuje się gospodarką odpadami. W pierwszym okresie działalności zajmowała się odpadami komunalnymi, następnie rozszerzono jej zakres o zagospodarowanie osadów komunalnych oraz odpady budowlane.
  Domeną firmy jest ekologiczna działalność w branży zagospodarowania odpadów, a jej misję określa zdanie przewodnie: Jakość naszych usług docenia natura. Odzwierciedleniem powyższego jest odebranie i zagospodarowanie do 2018 roku ponad 2 milionów ton różnych odpadów przede wszystkim na terenie województwa śląskiego. W efekcie uzyskano  ograniczenie ich składowania na składowiskach, które negatywnie oddziałuje na środowisko  a wprowadzono innowacyjne metody ich wykorzystania  w innych procesach odzysku.
 • Fundacja TARA - Schronisko dla Koni
  56-160 Wińsko, Piskorzyna 18
  Nazwa przedsięwzięcia: Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska - związanych z realizacją statutowych zadań Fundacji TARA jako organizacji pożytku publicznego
  Fundacja „TARA” jest pierwszym polskim schroniskiem dla koni. Działa już od 24 lat. W 2004 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Tara stworzyła dożywotni dom dla koni szczególnie źle traktowanych i skazanych na śmierć.
  Konie w Fundacji przestały być towarem przeznaczonym na ubój i konsumpcję; odzyskały status zwierząt jako istot żywych, których prawa są chronione tak, jak prawa ludzi, co czyni zadość międzynarodowym zasadom ich ochrony humanitarnej. Uczestnicząc w procedurach nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt Fundacja czyni starania o nadanie w niej koniom statusu zwierząt towarzyszących – co uchroni je przed zabijaniem w rzeźniach.
  Głównym celem Fundacji jest wprowadzenie w prawie polskim ustawowego zakazu uboju koni dla potrzeb konsumpcyjnych – w kraju i poza jego granicami. Dotyczy to rzeźni włoskich, rumuńskich, francuskich i wielu innych; do których są wywożone masowo. W Tirach, które przewożą przerażone i niezwykle delikatne zwierzęta, klacze, ogiery, źrebaki dochodzi do poronień, złamań kości, osłabienia z braku wody. W trakcie upałów konie często upadają w transporcie, gdzie jedynie uwiązana sznurami głowa wznosi się ku górze, a reszta ciała deptana jest przez współtowarzyszy niedoli. Jednym z miejsc, z których setkami wywozi się konie na rzeź jest jarmark koński „WSTĘPY” w Skaryszewie. To tam raz do roku, zimą handlarze końmi zwożą spętane zwierzęta i już w nocy trwają załadunki tych biednych zwierząt do Tirów, które wywożą je do polskich rzeźni i wiozą setki kilometrów na ubój za granicę. W trakcie drogi zimne powietrze wdziera się poprzez wloty wentylacyjne do przyczepy a konie mając zamrożone chrapy z trudem oddychają. Już wiele lat temu Fundacja Tara zaczęła walczyć o życie polskich koni na targowiskach. Od wielu lat TARAara widzi cierpienie odwiecznych przyjaciół człowieka. Na tych targowiskach słyszy się rozdzierające rżenie malutkich źrebaków oddzielanych od matek oraz płacz setek koni. Dlatego Fundacja robi wszystko, by doprowadzić do likwidacji targów końskich: organizuje demonstracje i protesty przy licznym udziale obywateli, apeluje w mediach do opinii publicznej o wsparcie jej wysiłków na polu legislacyjnym.
  Fundacja uczestniczy w działaniach mających na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie znajomości zasad ochrony zwierząt; Tarę odwiedzają liczne wycieczki dzieci i młodzieży oraz osoby indywidualne. Ich bezpośredni kontakt z naszymi podopiecznymi sprzyja pobudzaniu empatii dla zwierząt.
  Od samego początku istnienia Fundacji Tara jej członkowie cały czas jeżdżą na interwencje, gdzie udzielana jest pomoc cierpiącym zwierzętom.
  Ekolaura odebrała: Scarlett Szyłogalis – Prezes Fundacji.Gratulacje dla Laureatów i Wyróżnionych!Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznej edycji konkursu, bardzo serdecznie dziękujemy.
Już dzisiaj, w imieniu organizatorów oraz partnerów, zapraszamy do udziału w następnej edycji!
 
Galę poprowadziła Beata Smaga-Seyboth.


 
  Część artystyczną uświetnił koncert Renaty Zarębskiej, aktorki i artystki kabaretowej.


(źródło: WMB International Sp. z o.o.)

Dodatek Specjalny do EKOLOGII nr 4/88/2018

poświęcony Laureatom i Wyróżnionym w 17. edycji Konkursu "Ekolaury PIE 2018"
(pdf do pobrania)