O Polskiej Izbie Ekologii

POWSTANIE  POLSKIEJ  IZBY  EKOLOGII  I JEJ  CELE.

Polska Izba Ekologii utworzona została w listopadzie 1999 r. Jako organizacja samorządu gospodarczego obecnie zrzesza 125 podmioty gospodarcze z całego kraju. Wspólnym celem przedsiębiorstw, biur projektowych i instytutów badawczych, skupionych w Izbie jest dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego w naszym kraju.
W ciągu 21 lat działalności Izba wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw skupionych w Izbie, a także wykazuje skuteczność w staraniach o poprawę stanu środowiska naturalnego oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski.
Poprzez współpracę z Ministerstwem Środowiska Członkowie Izby mogą skutecznie wpływać na kształt tworzonego prawa w tej dziedzinie. Dużą rolę w tym procesie odgrywa siedemdziesięcio osobowe gremium ekspertów PIE.
Współdziałanie z Narodowym i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ułatwia podmiotom zrzeszonym w Izbie korzystanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Izba organizuje również szkolenia na ten temat, w których prócz przedsiębiorców biorą udział przedstawiciele samorządów lokalnych. Dla Członków Izby szkolenia są bezpłatne.


SZKOLENIA I SEMINARIA

Starając się skutecznie wypełniać swoją misję Izba organizuje corocznie specjalny cykl szkoleń i seminariów, na których omawiane są  ustawy środowiskowe oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw. Uczestnicy poznają warunki i tryby ubiegania się o dotacje, by móc efektywnie pozyskiwać fundusze na działalność proekologiczną oraz innowacje ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska.
Udział w szkoleniach daje uczestnikom wysoką wiedzę merytoryczną w interesujących ich dziedzinach. Prowadzący konferencje, szkolenia i seminaria są dobierani pod względem swojej fachowości i doświadczenia. Oprócz szkoleń teoretycznych PIE organizuje warsztaty z naciskiem na tworzenie wniosków o dofinansowanie inwestycji ze źródeł krajowych i unijnych.
Celem szkoleń jest prezentacja szans i perspektyw w nowym okresie programowania, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji na ochronę środowiska, przedstawienie przepisów prawa zamówień publicznych, inicjowanie koncepcji przyszłych projektów aplikujących do programów Unii Europejskiej, oraz wymiana praktycznych doświadczeń w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej.
W opracowaniu szkoleń i w ich przeprowadzeniu PIE współpracuje z Ministerstwem Środowiska, NFOŚiGW, z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska, z urzędami marszałkowskimi oraz z uczelniami wyższymi.


WYDAWNICTWA PIE

Od 2008 roku, czasopismo „EKOLOGIA” wydawane jest przez Polską Izbę Ekologii.
Kwartalnik „Ekologia” to nowoczesne pismo branżowe z silną pozycją na rynku typu business to business, na łamach którego prezentowane są wydarzenia bieżące z zakresu prowadzonych badań, wdrażanych nowoczesnych technologii. „Ekologia” przedstawia analizy i informacje finansowe, wskazuje źródła pozyskania funduszy na realizację przedsięwzięć proekologicznych. Prezentuje zmiany regulacji prawnych zarówno polskiego, jak i europejskiego ustawodawstwa.
Zapraszamy do kontynuowania współpracy w zakresie publikowania  artykułów merytorycznych przybliżających informacje związane z branżą. Ta popularna forma promocji pozwala na skuteczne dotarcie do większości uczestników rynku: Wydziałów Ochrony Środowiska Miast i Gmin oraz administracji terytorialnej zajmujących się ochroną środowiska, firm specjalistycznych, bazy naukowej oraz czytelników bibliotek uczelni wyższych w całym kraju.