Medale PIE na Gali "EKOLAURÓW"

Uroczystość wręczenia nagród w XIV edycji  Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii poprzedziło medali Polskiej Izby Ekologii "Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju" nadawanych przez Radę Polskiej Izby Ekologii.

 • WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE:
 1. Krystyna Kubica:
  Krystyna Kubica dr inż. chemik – specjalista w dziedzinie technologii termolizy i spalania paliw stałych w aspekcie powstawania zanieczyszczeń, wieloletni dyrektor zakładu badawczego w IChPW (Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu), pracownik naukowo-badawczy ITC Politechniki Śląskiej (Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej), stypendysta naukowy JES JRC UE (Instytutu Zrównoważonego Środowiska Centrum Badań Unii Europejskiej), współpracownik KOBIZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami), Prezes OG PKE 2002-2008 (Okręgu Górnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego), członek wielu stowarzyszeń naukowych, naukowo-technicznych i organizacji pozarządowych ( w tym ekspert PIE ds. ochrony powietrza), komitetów monitorujących programów UE, Centrum Innowacji NOT, reprezentant Ministerstwa Środowiska w pracach Komitetu Regulacyjnego Komisji Europejskiej, ds. ustalenia wymogów Dyrektywy ekoprojekt dla urządzeń grzewczych małej mocy. Laureat wielu nagród, w tym 2-krotnie Zielonych Czeków i honorowym medalem „Bono meritus"  WFOŚiGW w Katowicach, Srebrnym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej Polski w 2005 r.  Główny autor sytemu atestacji urządzeń grzewczych na znak bezpieczeństwa „zielone jabłuszko” IChPW – nagrodzonego przez WFOŚiGW Zielonym Czekiem, inicjator powstania platformy producentów urządzeń grzewczych w ramach PIE oraz inicjator Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe. Autor i współautor wielu prac naukowo-badawczych finansowanych ze źródeł polskich i UE, w tym opublikowanych w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych krajowych i zagranicznych, patentów, poradników technicznych w tym „Instalacje Spalania Małej Mocy” - części Europejskiego Poradnika Inwentaryzacji Emisji (Emission Inventory Guidebook – Small Combustion  Installation; European Environmental Agency).
 
 1. Andrzej Pilot:
  Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z Funduszem związany również w latach 2008-2010 – jako zastępca Prezesa odpowiedzialny był za ochronę atmosfery, odnawialne źródła energii, gospodarkę odpadami, ochronę ziemi, gospodarkę wodną i ochronę wód.
  Były pierwszy Wicewojewoda Śląski odpowiadający za pracę wydziałów: Finansów i Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Polityki Społecznej oraz Certyfikacji i Rozwoju; nadzorujący Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach.
  W latach 2010-2013 – wicestarosta powiatu tarnogórskiego odpowiedzialny między innymi za gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, rolnictwo i ochronę środowiska.
Interesuje się etnografią, myślistwem oraz sportem.
 1. Marcin Popkiewicz:
Marcin Popkiewicz - analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko. Autor bestsellerów Świat na rozdrożu i Rewolucja energetyczna. Ale po co?. Redaktor portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl. Przewodniczący polskiego oddziału ASPO (Association for the Study of Peak Oil) i członek rady programowej INSPRO. Laureat m.in. głównych nagród w konkursie „Dziennikarze dla klimatu 2015” i „Economicus 2016” w kategorii „Najlepsza książka propagująca wiedzę ekonomiczną”.
 1. Wojciech Stawiany:
  Wojciech Stawiany jest absolwentem  Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej.
  W swojej aktywności zawodowej od 1989 roku podejmuje zagadnienia ekologii oraz inżynierii i monitoringu środowiska.
  W latach 1989 – 2003 będąc Dyrektorem Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska oraz koordynatorem regionalnego monitoringu środowiska w województwie katowickim wdrożył projekt Banku Światowego „Strategia Zarządzania Środowiskiem” w zakresie ochrony powietrza, a także projekty ekologiczne w przemyśle realizowane we współpracy z EPA/USA w Programie „Śląsk – Katowice – Ostrawa”. W trakcie pracy w NFOŚiGW w latach 2003 – 2005 jako Dyrektor Departamentu Projektów Strukturalnych prowadził zagadnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” poprzez działania w ich infrastrukturze zmierzające do zmniejszania oddziaływania na środowisko.
  W latach 2005 – 2007 Wojciech Stawiany był Głównym i Zastępcą Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Od 2008 roku pracuje ponownie Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jest ekspertem w zakresie zagadnień ochrony klimatu – szczególnie energooszczędności i poprawy efektywności energetycznej (w tym inteligentnych sieci energetycznych) a także czystych technologii węglowych oraz związanych z tymi działaniami efektami ekologicznymi i energetycznymi. 
 1. Kazimierz Szabla:
  Dyrektor Regionalnej Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie (1973), doktor nauk leśnych (2004).
  Od 43 lat związany zawodowo z Lasami Państwowymi.
  Jest wiodącym autorem koncepcji zagospodarowania i realizatorem odnowienia pożarzyska po katastrofalnym pożarze lasu w Kuźni Raciborskiej z roku 1992 oraz współtwórcą polskiego systemu ratownictwa i jednej z niewielu w skali światowej, pierwszej polskiej technologii produkcji biopreparatów grzybów mikoryzowych, a także prekursorem szkółkarstwa kontenerowego w Polsce. Kierował i brał czynny udział w usuwaniu licznych klęsk oraz odbudowie lasów po tych klęskach na powierzchni blisko 50 tys. ha.
  Autor kilkudziesięciu publikacjach i podręczników, wykładowca, przewodniczący zespołu, który znowelizował Instrukcję Ochrony Lasu.
  Wieloletni członek Rady Leśnictwa przy Ministrze Środowiska i Kolegium Lasów Państwowych przy Dyrektorze Generalnym LP oraz władz stowarzyszeń leśnych.
  Laureat wielu odznaczeń państwowych, odznak oraz nagród i wyróżnień.
 1. Tadeusz Wnuk:
  Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W działalności zawodowej pełnił funkcje Prezydenta Sosnowca, Wojewody Katowickiego, (pełniąc tę funkcję był twórcą i koordynatorem m.in. wieloletniego programu ochrony i kształtowania środowiska” na lata 1986-1990 i 1991-1995), następnie Prezesa Zarządu Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. w Katowicach, w latach 2001 - 2005 roku sprawował mandat Senatora V kadencji Senatu RP. Począwszy od 2007 roku pełni funkcję Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa, był jednym z inicjatorów utworzenia „Forum Budownictwa Śląskiego”, jako platformy współdziałania samorządów gospodarczych i zawodowych budownictwa, ekologii i zarządzania nieruchomościami. Jest organizatorem konferencji merytorycznych pod mianem „Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”, z tematyką obejmującą zrównoważony rozwój. 

 • WYRÓŻNIENIA  DLA INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH I NAUKOWYCH:
 1. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju w Warszawie:
  Fundacja „Instytut na rzecz Ekorozwoju” (InE) jest pozarządową organizacją typu think-tank powstałą w 1990 r. z inicjatywy kilku członków Polskiego Klubu Ekologicznego. InE zajmuje się promowaniem i wdrażaniem zasad oraz rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi Polski, dążąc do jej proekologicznej restrukturyzacji.
  W swojej działalności Instytut kieruje się misją:
- budowania pozytywnych relacji między rozwojem społecznym i gospodarczym a ochroną środowiska;
- występowania w interesie obecnych i przyszłych pokoleń.
Instytut na rzecz Ekorozwoju współpracuje z krajowym i europejskim ruchem pozarządowym. Współdziała z organizacjami krajów kandydujących do UE. Instytut ma doświadczenie w tworzeniu strategii ekorozwoju wspólnie ze społecznościami lokalnymi – ich samorządami i partnerami społecznymi, ekologicznymi i z otoczenia biznesu. Opracowania InE wykorzystują parlamentarzyści, administracja rządowa i samorządowa, naukowcy, studenci i uczniowie.
  Medal odebrali dr Wojciech Szymalski, Prezes Fundacji oraz dr Andrzej Kassenberg, były Prezes  Fundacji.
 1. EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. w Warszawie:
  Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) powstał 15 lat temu jako pierwsze w Polsce niepubliczne i niezależne centrum badawcze i analityczne w obszarze energetyki.
  Instytutem, od momentu powstania kieruje pan Grzegorz Wiśniewski - członek Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP oraz członek Komitetu Sterującego ds. Zaawansowanych  Technologii  Pozyskania Energii  w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
  Jak czytamy na stronie internetowej Instytutu, misją IEO jest dostarczanie na rynek odnawialnych źródeł energii, przemyślanych i efektywnych ekonomicznie rozwiązań, współpracując z firmami energetycznymi, producentami urządzeń dla energetyki, samorządami, administracją rządową, organizacjami non-profit, bankami i funduszami ekologicznymi.
  Instytut przygotowuje systemowe analizy ekonomiczne i prognostyczne, raporty rynkowe, studia wykonalności dla instalacji OZE, specjalizuje się w dedykowanych instalacjach hybrydowych dla sektora rolniczego, spożywczego, sektora małych i średnich firm,  prowadzi  studia podyplomowe „Inwestycje w odnawialne źródła energii”.
  IEO wprowadził do polskiego nazewnictwa określenia takie jak: odnawialne zasoby energii (2002), autoproducent energii (2003), prosument (2012). 
  Medal odebrał Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu.
 1. Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) w Katowicach:
  Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) jest prywatną, niezależną organizacją pozarządową nie działającą dla zysku, powstałą w 1990 r. Nadrzędnym celem FEWE jest zrównoważony rozwój kraju i ochrona środowiska poprzez promocję efektywnego wykorzystania energii.
  Statutowymi celami FEWE są przede wszystkim wspieranie i inspirowanie w zakresie efektywności energetycznej, wykorzystania czystych źródeł energii i ochrony środowiska organizacji społecznych i politycznych, administracji państwowej i samorządu terytorialnego, ruchów ekologicznych oraz innych grup związanych z działalnością gospodarczą, a także kreowanie i popieranie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii w gospodarce.
  Obecnie FEWE angażuje się w projekty promujące zaangażowane społeczeństwa w rozwiązania energooszczędne, buduje modele gospodarki niskoemisyjnej dla gmin oraz tworzy plany gospodarki niskoemisyjnej, wspiera inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach, promuje innowacyjne metody finansowania przedsięwzięć energooszczędnych.
  Realizując swoją misję FEWE uczestniczy w pracach organizacji społeczeństwa obywatelskiego na rzecz standaryzacji (ECOS), współpracuje z krajowymi agencjami energetycznymi w ramach Stowarzyszenia "Poszanowanie Energii i Środowiska "SAPE-POLSKA oraz organizacjami ekologicznymi w ramach Koalicji Klimatycznej”. 
  Medal odebrał Szymon Liszka, Prezes Fundacji.
 1. Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS w Warszawie:
  Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS działa nieprzerwanie od 1983 r. jako niezależna organizacja zrzeszająca dziennikarzy zainteresowanych tematyką ekologii. Klub włącza się w kampanie służące ochronie środowiska, m.in. skutecznie wspierał idee utworzenia „Zielonych Płuc Polski”.
  EKOS współorganizuje ogólnopolskie konkursy dla dziennikarzy. W ramach konkursu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich prowadzi nagrodę im. prof. Stefana Myczkowskiego. Z Ambasadą Republiki Federalnej Niemiec i Deutsche Bundesstiftung Umwelt EKOS prowadzi konkurs „Dziennikarze dla Klimatu".
  Inne przedsięwzięcia EKOS to m.in. szkolenia branżowe, serwisy internetowe oraz krajowe i zagraniczne sesje wyjazdowe. Są one organizowane zarówno na obszarach cennych przyrodniczo, jaki i w nowoczesnych zakładach przemysłowych, stosujących proekologiczne technologie.
  Medal odebrał Robert Borkacki, Prezes Zarządu.
 1. HALDEX S.A. w Katowicach:
  Dzięki działalności Spółki Haldex:
- nie powstają i nie rozrastają się nowe składowiska odpadów wydobywczych,
- likwiduje się następstwa samozapalenia hałd,
- hałdy nie emitują dwutlenku węgla,
- oszczędzamy zasoby naturalne,
- powstają tereny pod inwestycje,
- powstają nowe miejsca pracy.
  Spółka od 57 lat angażuje się w rozwój regionu. W tym czasie przerobiła ponad 170 milionów ton odpadów.   Odzyskane surowce posłużyły między innymi do budowy dróg, osiedli, wałów przeciwpowodziowych i wielu innych. W ostatnich latach spółka Haldex propaguje nowy projekt - idę Operatora Regionalnego Terenów Zdegradowanych. Takie rozwiązanie pozwoli zamienić zdegradowane i zdewastowane grunty, na tereny atrakcyjne inwestycyjnie. A nowi inwestorzy to kapitał dla regionu i kolejne miejsca pracy dla mieszkańców.
  Medal odebrał Tadeusz Koperski, Prezes Zarządu.Gratulujemy Odznaczonym!

O wręczeniu Ekolaurów PIE oraz Wyróżnień:
http://www.pie.pl/ostatnia-gala.html