Medale PIE na Gali "EKOLAURÓW"

Uroczystość wręczenia nagród w 16. edycji  Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii poprzedziło medali Polskiej Izby Ekologii "Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju" nadawanych przez Radę Polskiej Izby Ekologii.

 • WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE:
 1. prof. dr hab. n. med. Mieczysław Chorąży:
  Mieczysław Chorąży, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Od 66 lat pracownik naukowy Centrum Onkologii – Instytutu, Oddział w Gliwicach. Zainteresowania badawcze: biologia i biologia molekularna nowotworów. W latach 80. w Zakładzie Biologii Nowotworów zorganizował 10 osobową grupę, która badała mutagenne i potencjalnie rakotwórcze działania zanieczyszczeń powietrza na Górnym Śląsku. W badaniach tych brało udział także kilka ośrodków zagranicznych i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Wykazano bardzo wysokie zanieczyszczenia m.in. związkami rakotwórczymi śląskiego powietrza oraz różnego rodzaju uszkodzenia chromosomów i materiału genetycznego u ludzi tu żyjących. Liczne publikacje i rozpowszechnienie informacji o tej  sytuacji na zjazdach i konferencjach zagranicznych wzbudziły szerokie zainteresowanie w świecie.
 1. prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska:
  Profesor prawa. Studia i praca kolejno na Uniwersytecie Wrocławskim, następnie Jagiellońskim i Śląskim, z którego Wydziałem Prawa i Administracji pozostała związana przez ponad 40 lat. Była prodziekanem, a następnie przez dwie kadencje jego dziekanem, kierowała Katedrą Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego, wypromowała setki magistrów prawa i wielu doktorów.
  W latach 2001-2004 była senatorem RP, a także członkiem Konwentu ds. przyszłości Unii Europejskiej i obserwatorem w Parlamencie Europejskim. Po wejściu Polski do UE została posłem do Parlamentu Europejskiego (2004-2009), była jego kwestorem i członkiem Prezydium PE. Pracowała w komisji Konstytucyjnej oraz komisji Zdrowia Publicznego i Ochrony Środowiska Naturalnego i Bezpieczeństwa Żywności.
  Jest autorką licznych, wydawanych w kraju i za granicą prac z zakresu prawa międzynarodowego, europejskiego, dyplomatycznego oraz prawa ochrony środowiska. Należy do kilku organizacji międzynarodowych zajmujących się problematyką prawną.
  Obecnie kieruje Wydziałem Nauk Społecznych i Administracji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.
 1. mgr Tadeusz Koperski:
  Tadeusz Koperski z wykształcenia ekonomista, natomiast z praktyki zawodowej – ekolog.
  W okresie 40-letniej pracy w HALDEX S.A., czynie uczestniczył we wdrażaniu nowych technologii jak np. Granulacja odpadów mułowych, budowa nowych płuczek w technologii kontenerowej, suchego sortera do wzbogacania odpadów, aprobat technicznych kruszyw z recyklingu jest autorem Patentu "Sposób pozyskiwania kruszywa budowlanego z odpadów wydobywczych. Aktywnie uczestniczy współpracując z instytutami naukowym oraz samorządami gospodarczymi i w opracowywaniu nowych technologii w zakresie  przerobu odpadów wydobywczych, recyclingu odpadów oraz rekultywacji i przywracaniu terenów zdegradowanych do użytku społeczno-gospodarczego popularyzując ideę "Operatora Regionalnego ds. gospodarki odpadowej i przywracania funkcji gospodarczych zdegradowanym terenom".
  W swojej działalności zawodowej i społecznej kieruje się idą bezodpadowej produkcji i zagospodarowania odpadów wydobywczych oraz propagowania  stosowania  w gospodarce zasad  gospodarce obiegu zamkniętego.
  Z powyższej tematyki jest autorem wielu artykułów i wystąpień tak w pismach branżowych jak i na konferencjach.
  Odznaczony przez Ministra Środowiska za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2014 r.
 1. dr inż. Jan Rzymełka:
  Katowiczanin, Górnoślązak z urodzenia i zamiłowania, geolog, filozof, poseł na Sejm (miał zaszczyt składać 7 razy ślubowanie poselskie). Dr inż. Jan Rzymełka ukończył z wyróżnieniem AGH, pod kierunkiem profesora Walerego Goetla i w 1976 uzyskał tytuł mgr inż. geologa górniczego ze specjalnością sozologia (jako pierwszy w kraju). Termin ekologia jeszcze nie był w Polsce w użyciu, a na uczelni technicznej naukę, która pełniła rolę ekologii z naciskiem na naprawę środowiska, które zniszczył przemysł – nazywano sozologią. W Sejmie RP przewodniczył Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a także komisjom Prawa Geologicznego i Górniczego. Był pomysłodawcą idei: stref bezdymnych w Sejmie wolnych od dymu tytoniowego,  czy osobowości prawnej Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. Był inicjatorem i koordynatorem Dnia Ziemi w Polsce, wicemarszałkiem woj. śląskiego odpowiedzialnym za ochronę środowiska. Pochodzi ze starej śląskiej rodziny z tradycjami, a piaskownicą jego dzieciństwie była stara hałda górnicza, której tajemnice w postaci świecących pirytów i skamieniałości dały początek pasji zbierania śląskich agatów, które nie raz nosi zamiast krawata pod szyją.
 1. prof. dr hab. Krzysztof Szamałek:
  Profesor tytularny (od 2012 r.), profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesor zwyczajny Państwowego Instytutu Geologicznego, pracownik naukowy Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Instytutu Mineralogii i Geochemii, Zakład Geologii Gospodarczej i Złożowej. Kierownik Zakładu Surowców Mineralnych i Kopalin Energetycznych Państwowego Instytutu Geologicznego.
  Z-ca przewodniczącego Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk, specjalista z zakresu geologii gospodarczej, geologii złóż i zarządzania środowiskiem. Autor ponad 200 prac naukowych (publikacji, książek, monografii) z zakresu geologii gospodarczej, prawa geologicznego i górniczego, geologii złóż. Posiada tytuł zawodowy geologa europejskiego.
  Jest autorem książek m.in. Geologia i surowce mineralne oceanów PWN (2009)(wespół z W. Mizerski), Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi (2007 PWN), Surowce mineralne mórz i oceanów (współautorzy S.Depowski, E.Ruhle, R.Kotliński - 1998 Wyd. Naukowe Scholar, przetłumaczonej na język chiński i wydanej w Chinach w 2001 roku), Studium opłaty eksploatacyjnej w gospodarce złożem kopaliny (2001 Wyd. Naukowe Scholar). Autor (wraz z Z. Kundzewicz, P. Kowalczak) The Great Flood of 1997 in Poland (1999, Hydrological Sciences Journal Vol.44 (6) December 1999 p. 855-870). Były przewodniczący Rady Geologicznej przy Ministrze Środowiska. W latach 2009-2013 z-ca dyrektora ds. naukowo-badawczych, sekretarz naukowy Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.
  W latach 1994-97, 2001-05 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Geologa Kraju. Dyrektor w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP w okresie 1998-2001 odpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe oraz zarządzanie kryzysowe. W 1997 roku podczas katastrofalnej powodzi w Polsce współkierujący ogólnopolską akcją zwalczania skutków powodzi. W latach 2005-2006 wiceprezes zarządu Fundacji EkoFundusz. Był prezesem zarządu, dyrektorem generalnym Mostostal Warszawa SA. Pracował w radach nadzorczych m.in. KGHM Polska Miedź SA, Petrobaltic, Nafta Polska, Banku Ochrony Środowiska S.A., Geofizyka Kraków, Remak SA. Był przewodniczącym rady nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarki Żywnościowej, fundacji EkoFundusz, Mostostal Płock S.A.
 1. prof. dr hab. inż. Kazimierz Trybalski:
  Pracownik naukowo-dydaktyczny AGH w Krakowie. Specjalność naukowa: przeróbka surowców mineralnych i inżynieria środowiska. Opublikował w czasopismach krajowych i zagranicznych ponad 100 prac naukowych o tematyce m.in.: technologie przeróbki surowców, wykorzystanie odpadów, oczyszczanie ścieków, kontrola procesów technologicznych. Zrealizował kilkadziesiąt prac na potrzeby przemysłu surowcowego głównie w zakresie kontroli, automatyzacji i sterowania procesów wzbogacania węgla i rud miedzi. Pełnił w AGH wiele funkcji m. in.: zastępcy dyrektora Instytutu, kierownika Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców (2002-2008), prodziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (2008-2012), członka Senatu AGH. Wyróżniony i nagrodzony wielokrotnie m.in.: trzykrotnie Nagrodą Ministra Nauki i Sz. W., Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką „Zasłużony dla górnictwa RP” Odznaką „Zasłużony dla KGHM”, Odznaką Honorową „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

 • WYRÓŻNIENIA  DLA INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH I NAUKOWYCH:
 1. Abrys Sp. z o.o. w Poznaniu:
  Firma ABRYS od niemal 30 lat wspiera podmioty sektora publicznego i prywatnego w ochronie środowiska.
  Czyni to poprzez wydawanie czasopism branżowych, portale informacyjne, organizację kongresów, konferencji, szkoleń i wyjazdów studyjnych oraz projekty edukacyjne i konkursy.
  Najbardziej znane i popularne projekty firmy to: miesięcznik "Przegląd Komunalny", PortalKomunalny.pl, Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment i konkurs o Puchar Recyklingu.
  Od początku istnienia firma zorganizowała ponad 500 różnego rodzaju wydarzeń, w których wzięło udział ok. 100 000 uczestników.
  W bieżącym roku ABRYS wychodzi na rynek z nowym miesięcznikiem "Energia i Recykling" na temat gospodarki obiegu zamkniętego.
  Medal odebrała Magdalena Dutka, Prezes.
 1. Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. w Katowicach:
  Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp.zo.o. dba o środowisko od 1958 roku , w przyszłym roku  obchodzi swoje 60 lecie, legitymując się tym samy najdłuższym doświadczeniem na Polskim rynku.
  OBiKŚ Sp.zo.o. to wysokiej klasy specjaliści z zakresu badań i wydawania opinii środowiskowych, własne akredytowane laboratorium badawcze wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pozwala w pełni realizować wszelkie badania wynikające z przepisów związanych z ochroną środowiska. Spółka czynnie współpracuje ze środowiskami naukowymi oraz organizacjami branżowymi, działamy w Stowarzyszeniu Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz jako wieloletni członek Polskiej Izby Ekologii i Śląskiego Klastra Wodnego.
  Badania w zakresie występowania substancji priorytetowych dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Prowadzenie badań środowiskowych i lokalizacyjnych, związanych z budową pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej pt. "Chemizm środowiska lądowego", "Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych" – to jedne z wielu ambitnych projektów realizowanych przez zespół specjalistów Ośrodka.
  Rozliczne nagrody i certyfikaty, nieustanne inwestycję także poprzez wykorzystanie środków unijnych,  gwarantują zachowanie bezstronności, niezależności i jakości prowadzonych badań.
  Medal odebrał Andrzej Makowski, Prezes Zarządu.
 1. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach:
 Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. od 20 lat współtworzy innowacyjne, zrównoważone oblicze sektora gospodarki wodno-ściekowej w Polsce. Spółka jest właścicielem samowystarczalnej energetycznie oczyszczalni ścieków w Tychach, a także nowoczesnego systemu kanalizacji i pompowni ścieków w mieście. Produkowana przez RCGW S.A. energia z odnawialnych źródeł, już za kilka miesięcy, zasili w ciepło i prąd, budowany przez Spółkę najbardziej ekologiczny w Europie Wodny Park Tychy. Zrównoważony rozwój w RCGW S.A. to również inwestowanie w najcenniejszy z kapitałów - kapitał ludzki. To także dbałość o relacje z otoczeniem zewnętrznym, w tym liczne inicjatywy związane z podnoszeniem świadomości ekologicznej Tyszan. Kompleksowe wykorzystanie potencjału eksploatowanych obiektów oraz zorientowanie na ekonomiczne, społeczne i ekologiczne efekty działań sprawiły, że RCGW S.A. stało się wizytówką miasta a tyska oczyszczalnia miejscem przyjaznym ludziom i środowisku.
  Medal odebrał Zbigniew Gieleciak, Prezes Zarządu.
 1. Śląska Izba Budownictwa w Katowicach:
  Śląska Izba Budownictwa powstała w 1997 r. i jest obecnie jednym z największych na terenie Polski południowej i jednym z najbardziej znanych samorządów w kraju. Śląska Izba Budownictwa aktualnie zrzesza blisko 100 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność we wszystkich dziedzinach inwestycji i budownictwa, sektora spółdzielczości mieszkaniowej, zarządzania nieruchomościami oraz gospodarki komunalnej. Członkami Izby są także Politechnika Śląska i Politechnika Częstochowska oraz największe średnie szkoły budowlane z terenu województwa śląskiego. W bieżącym roku Izba obchodzi Jubileusz 20-lecia działalności.
  Medal odebrał Mariusz Czyszek, Wiceprezydent.Gratulujemy Odznaczonym!

O wręczeniu Ekolaurów PIE oraz Wyróżnień:
http://www.pie.pl/ostatnia-gala.html