Laureaci i Wyróżnieni w 18. edycji KonkursuLAUREACI I WYRÓŻNIENI W 18. EDYCJI KONKURSU EKOLAURY PIE 2019
 
Kategoria: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

WYRÓŻNIENIE dla:
 • Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
  63-200 Jarocin, Cielcza, ul. Gajówka 1
  Nazwa przedsięwzięcia: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stefanów”
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie eksploatuje sześć ujęć wody na terenie Gminy Jarocin. Największy problem miało ze stacją uzdatniania wody w Stefanowie, gdyż okoliczne podmioty gospodarcze zgłaszały chęć poboru większej ilości wody, a stan techniczny i technologiczny to uniemożliwiał. Jednocześnie znacznemu pogorszeniu uległy parametry wody uzdatnionej, zwłaszcza pod względem twardości.
  Nowa stacja w Stefanowie jest obiektem energooszczędnym i w pełni zautomatyzowanym. Zastosowano nowoczesną technologię zmiękczania wody zapewniającą produkcję wody wysokiej jakości. Woda jest dezynfekowana za pomocą lampy UV, dzięki czemu ograniczono stosowanie preparatów chemicznych do minimum. Zastosowane rozwiązania technologiczne gwarantują stabilną pracę instalacji, a co za tym idzie – ciągłość dostaw wody do odbiorców.

EKOLAUR PIE dla:
 • SUEZ Woda Sp. z o.o.
  06-500 Mława, ul. Płocka 106
  Nazwa przedsięwzięcia: „Miejska oczyszczalnia ścieków w Mławie - model PPP, partnerstwa publiczno-prywatnego obejmujący zaprojektowanie, realizację inwestycji i eksploatację obiektu przez SUEZ Woda”
  Oczyszczalnia ścieków w Mławie to nie tylko nowoczesna, wykonana w najnowszych dostępnych technologiach, instalacja pozwalająca zapewnić wysokiej jakości usługi środowiskowe dla mieszkańców. To przede wszystkim przykład dobrej współpracy między partnerem publicznym i prywatnym, i to współpracy zawartej na 33 lata, co stanowi najdłuższy projekt PPP w Polsce.  Tegoroczne otwarcie instalacji zakończyło etap modernizacji i budowy, ale SUEZ pozostaje aktywnym parterem Miasta Mława. Miejska oczyszczalnia ścieków została objęta programem wsparcia technicznego SUEZ, w ramach którego Grupa co roku inwestuje 120 milionów euro w badania i rozwój. Pozwoli to optymalizować funkcjonowanie nowego zakładu i zapewni dostęp do najbardziej aktualnych rozwiązań branży wod-kan.
  Ekolaura odebrał: Stephane Cedric Heddesheimer, Członek Zarządu.
 • Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
  30-106 Kraków, ul. Senatorska 15
  Nazwa przedsięwzięcia: „Remont syfonu pod rzeką Wisłą”
  Wodociągi Miasta Krakowa w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V” przeprowadziły przedsięwzięcie polegające na remoncie trzech nitek syfonu znajdujących się pod korytem Wisły. Dokonano tego za pomocą rękawa utwardzanego promieniami ultrafioletowymi. Pierwszy raz na skalę europejską zastosowano tę metodę na tak długim odcinku kanału, o tak dużej średnicy. Każda z nitek ma 277 m długości, a średnica waha się od 1200 mm do 1500 mm
  Ekolaura odebrał: Piotr Ziętara, Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa.
 

Kategoria: OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI, GOSPODARKA ODPADAMI

WYRÓŻNIENIE  za GOSPODARKĘ ODPADAMI  dla:
 • ŚRODOWISKO I INNOWACJE Sp. z o.o.
  02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15
  Nazwa przedsięwzięcia: „ Składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest”
  Środowisko i Innowacje zarządza największym w Polsce składowiskiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. To jedyna, ekologiczna instalacja w Europie, na której unieszkodliwianie azbestu odbywa się równocześnie z rewitalizacją środowiska zdegradowanego przez byłą kopalnie siarki. Celem inwestycji było bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest oraz ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji wtórnej pyłu azbestowego do atmosfery.
  Ponadto Środowisko i Innowacje bardzo aktywnie angażuje się w działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Wraz ze spółką zależną Fabryka Okularów, która dziś jest największą polską siecią salonów optycznych, powołano do życia Fundację Doktor Marchewka, której głównym celem są działania realizowane pod hasłem „Aby każdy dobrze widział”. Od początku działania specjaliści naszej Fundacji przebadali bezpłatnie około 2 mln Polek i Polaków. Dodatkowo powołano do życia szkołę Polski Instytut Kształcenia, której celem jest wypełnienie luki w systemie edukacyjnym, szczególnie w zakresie specjalizacji technik optyk i ortoptysta. Tym samym cała grupa, pod przewodnictwem Środowiska i Innowacji, jest postrzegana jako przedsiębiorstwa stawiające na innowacje, rozwój zawodowy oraz na społeczną odpowiedzialność biznesu.
  Wyróżnienie odebrał: Zbigniew Pik, Prezes Spółki.

EKOLAURY – za GOSPODARKĘ ODPADAMI – dla:
 • Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
  68-200 Żary, Marszów 50a
  Nazwa przedsięwzięcia: „Budowa instalacji do zagospodarowania stabilizatu”
  Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.  w Marszowie zajmuje się przetwarzaniem odpadów komunalnych w oparciu o technologię mechaniczno-biologicznego przetwarzania. System gospodarki ZZO Marszów objął swym zasięgiem ponad 200 tysięcy mieszkańców. Od początku swojej działalności Spółka poszukuje nowych rozwiązań i sposobów na zagospodarowanie odpadów, aby odzyskać jak największą ilość surowców wtórnych i jak najmniej odpadów trafiało na składowisko.
  Ekolaura odebrała: Joanna Blinow, Pełnomocnik Zarządu ds. ISO.
 • Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  40-844 Katowice, ul. Kossutha 6
  Nazwa przedsięwzięcia: „Działalność IETU wspierająca rozwój gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce”
  Działalności IETU w zakresie wspierania rozwoju nowoczesnej gospodarki odpadami komunalnymi realizowana jest od wielu lat i koncentruje się zarówno na poziomie ogólnokrajowym, jak i regionalnym.
IETU w latach 2002-2006 przez opracowanie i koordynowanie przygotowania pierwszych projektów Krajowych Planów Gospodarki Odpadami wypracowywał ogólnokrajową strategię działań opartą o dyrektywy Unii Europejskiej i wymogi polskiego prawa.
  Zespół IETU kierowany przez Pania dr Lidię Siejową opracował dla województwa śląskiego trzy Plany Gospodarki Odpadami. Plany te, łącznie z obecnie obowiązującym (2017), były i są podstawą wdrażania kompleksowej i regionalnej gospodarki odpadami w województwie śląskim.
Współpraca z wieloma samorządami na terenie kraju, zwłaszcza z województwa śląskiego, zarówno w zakresie wykonywania oceny gospodarki odpadami, badań odpadów, jak i monitoringu obiektów gospodarki odpadami dała efekty wyrażone rozwojem i wdrożeniem nowoczesnych technologii przetwarzania odpadów.
  Ekolaura odebrał: dr hab. inż. Jan Skowronek, Dyrektor Instytutu.
 • Mo-BRUK S.A.
  33-322 Korzenna, Niecew 68
  Nazwa przedsięwzięcia: „Przetwarzanie odpadów z wytwarzaniem produktu – kruszywa sztucznego w Zakładzie Odzysku Odpadów Nieorganicznych w M. Skarbimierz”
  Autorska technologia Mo-BRUK S.A. wdrożona w Zakładzie Odzysku Odpadów Nieorganicznych w Skarbimierzu polegająca na przetwarzaniu odpadów z wytworzeniem produktu – kruszywa sztucznego, chroniona patentem Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. Wdrożona technologia pozwala na racjonalną gospodarkę odpadami, w wyniku której wytworzony produkt znajduje szerokie zastosowanie w obszarze budownictwa oraz rekultywacji terenów zdegradowanych, a tym samym pozwala oszczędzać zasoby naturalne.
  Ekolaura odebrała: Anna Mokrzycka-Nowak, Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju.
 

EKOLAUR – za OCHRONĘ POWIERZCHNI ZIEMI – dla:
 • Urzędu Miasta Zabrze
  41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7
  Nazwa przedsięwzięcia: „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze" w ramach działania 2.2. "Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich" priorytetu II "Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi", Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013”.
  W ramach ochrony powierzchni ziemi oraz gospodarki odpadami Miasto Zabrze jako pierwsze w Polsce zrealizowało projekt pod nazwą “Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze”. Celem było przywrócenie terenom zdegradowanym i zdewastowanym działalnością przemysłową o łącznej powierzchni 183 ha, wartości przyrodniczych oraz znaczne ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Usunięto 8000 ton  odpadów, w tym 500 ton smoły i paku. Poddano remediacji 100 000 m³ gruntów zanieczyszczonych głównie węglowodorami aromatycznymi i alifatycznymi. Nasadzono 1800 sztuk drzew oraz 29000 sztuk krzewów.
  Kontynuacją działań związanych z ochroną powierzchni ziemi oraz zwiększeniem zielono błękitnej infrastruktury jest obecnie realizowany projekt pt. „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze”, którego celem jest podniesienie walorów użytkowych i przestrzennych oraz stworzenie sprzyjających warunków dla realizowania aktywności rekreacyjnej mieszkańców Zabrza, przywrócenie właściwego funkcjonowania wszystkich terenów zieleni miejskiej tak, aby stały się one pełnowartościową przestrzenią publiczną, miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców i turystów oraz stanowiącym wizytówkę miasta. Projekt obejmuje 21 lokalizacji o łącznej powierzchni 33,95 ha. W pierwszym etapie tego projektu nasadzono: 584 drzewa, 24710 krzewów, 56694 bylin, założono 13582 m2 trawników i łąk kwiatowych. W II etapie planuje się nasadzenie: 1479 drzew, 142120 krzewów i 38642 bylin.
  Ekolaura odebrała: Katarzyna Dzióba, Zastępca Prezydenta Zabrza.Kategoria: OCHRONA POWIETRZA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

WYRÓŻNIENIE dla:
 • Spółdzielni Mieszkaniowej ZACHODNIA
  44-121 Gliwice, ul. Gen. Wł. Andersa 58
  Nazwa przedsięwzięcia: „Usunięcie płyt azbestowo cementowych i termomodernizacja 19 budynków mieszkalnych przy ul. Czwartaków 2-4,6-8-10, przy ul. E. Plater 2-4,6-8-10-12, 14-16, przy ul. J. Ordona 2-4, 6-8, 1-3, 5-7-9-11, 13-15, przy ul. Kozielskiej 63, 65-67-67-69, 75-77, 79-81, 83-85-87-89, 91-93, 95-97-99, 101-103-105, 107-109-111”
  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachodnia” od 2011 r. przeprowadza termomodernizację budynków mieszkalnych polegającą na  usunięciu płyt azbestowo-cementowych oraz ociepleniu budynków w nowoczesnym systemie firmy Caparol. Dotychczas ocieplono 19 budynków XI kondygnacyjnych z posiadanych w zasobach 22 budynków. Roboty wykonano przy wsparciu finansowym udzielonym przez WFOŚ i GW w Katowicach. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia uzyskano wzrost efektywności energetycznej budynków, co bezpośrednio przełożyło się na obniżenie kosztów ogrzewania mieszkań oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do otoczenia.
  Wyróżnienie odebrał: Janusz Szafert, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

EKOLAUR dla:
 • Gminy Miasta Świdnica
  58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 49
  Nazwa przedsięwzięcia:
  „a) "Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenie obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej" (tzw. Program KAWKA II)
  b) Udzielanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków budżetu Miasta w ramach Uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 12 kwietnia 2012 r. nr XV/198/12.”
  Gmina Miasto Świdnica, podejmując aktywną walkę ze zmianami klimatu oraz ze smogiem na terenie Świdnicy, w roku 2015 uruchomiła Program „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenie obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej” (tzw. Program KAWKA II). Zadanie to było realizowane do 30 października 2018 roku. Gmina Miasto Świdnica osiągnęła następujący efekt rzeczowy i ekologiczny: ograniczenie emisji  pyłu PM 10 o ponad 9 ton na rok, pyłu PM 2,5 o blisko 9 ton i dwutlenku węgla o 18 ton, podłączone do sieci ciepłowniczej zostały 554 lokale w 88 budynkach oraz zlikwidowano 762 źródła ciepła na paliwo stałe.
Koszt realizacji zadania to 18 185 717, 09 zł.
  Drugim programem realizowanym ze środków budżetu miasta Świdnica jest program zakładający udzielanie dotacji do wymiany ogrzewania węglowego na ogrzewanie ekologiczne – gazowe lub elektryczne. O uzyskanie dotacji starać się mogą właściciele mieszkań bądź najemcy lokali komunalnych i socjalnych z terenu miasta Świdnica. Dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów wymiany ogrzewania wyniosło maksymalnie 2 500zł.
W 2018 roku udzielono łącznie 163 dotacji na kwotę 386 900zł, w ramach których zlikwidowano 231 pieców kaflowych i 34 kotły c.o. węglowo – koksowe.
  Ekolaura odebrał: Szymon Chojnowski, Zastępca Prezydenta Miasta Świdnicy.

 

Kategoria: EKOPRODUKT, ZIELONE TECHNOLOGIE

WYRÓŻNIENIE  za EKOPRODUKT  dla:
 • ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
  63-200 Jarocin, Witaszyczki 1a
  Nazwa przedsięwzięcia: „Terrawit - środek wspomagający uprawę roślin”
  Terrawit – środek wspomagający uprawę roślin, to w 100% naturalny produkt, otrzymywany z selektywne zebranych odpadów zielonych. Środek został dopuszczony do obrotu handlowego decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz otrzymał pozytywne opinie Państwowych Ośrodków Badawczych.
  Wyróżnienie odebrał: Michał Manowski, Członek Zarządu.
 • WMB International Sp. z o.o.
  40-599 Katowice, ul. Żeliwna 38
  Nazwa przedsięwzięcia: „Ekologiczne paliwo stałe w postaci brykieru i peletu drewnianego produkowanego zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym”.
  Ekologiczne paliwo stałe w postaci brykietu i peletu drewnianego produkowanego zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli pellet drzewny produkowany z wyselekcjonowanych trocin z drzewa świerkowego bez dodatków chemicznych i spoiw/lepiszcza, z wykorzystaniem ciepła odpadowego pochodzącego z pieca hutniczego. Pellet spełnia najwyższe wymagania klasy A1 wg EN ISO 17225-2.
  Planuje się zwiększenie jego produkcji do 8 tyś. ton rocznie, tym samym wzrośnie dostępność stałego biopaliwa (OZE) dla kotłów pelletowych dla sektora komunalno-bytowego, tak niezbędnego dla wytwarzania czystego ciepła, zielonej energii w tym sektorze.
  Wyróżnienie odebrali: Marcin Kucybała, Prokurent Spółki oraz Anna Hacajova,Commercial Manager w OFZ ze Słowacji.

EKOLAURY  za EKOPRODUKT  dla:
 • Przedsiębiorstwa Inżynierii Ogrodniczej drewsmol
  96-320 Mszczonów, ul. Piekarska 15, Badów Górny
  Nazwa przedsięwzięcia: „Instalacja do bezinwazyjnego sadzenia drzew w mieście Trees City”
 Instalacja do bezinwazyjnego sadzenia drzew w mieście Trees City  jest opatentowanym rozwiązaniem pozwalającym sadzić drzewa w miejscach dotychczas wykluczonych.
Istniejąca infrastruktura podziemna nie jest już przeszkodą do zazielenienia  centrum miast, ulic czy skwerów.
Autonomiczna instalacja jest wyposażona w system WellGreen  zaopatrujący w sposób inteligentny roślinę w wodę.
Instalacja Trees City została wybrana na Światową Wystawę Expo 2020 w Dubaju. 
  Ekolaura odebrał: Józef Smolorz, Dyrektor.
 • e-Gminy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 365
  Nazwa przedsięwzięcia: „Eko-słupek AirSensor”
  „Eko-Słupek AirSensor” sygnalizuje jakość powietrza za pomocą koloru światła LED.
  Wykorzystuje nowoczesne technologie cyfrowe, oparte o mikrokontrolery i aplikacje mobilne, w połączeniu z najnowszymi osiągnięciami w technice sensorowej.
  Służy edukacji ekologicznej społeczeństwa oraz wspiera samorządy w eliminacji źródeł zanieczyszczeń.
  Ekolaura odebrała: dr inż. Izabela Grzanka, Prezes Zarządu.
 
 


WYRÓŻNIENIA – za ZIELONE TECHNOLOGIE – dla:
 • Werner & Mertz Polska Sp. z o.o.
  03-921 Warszawa, ul. Londyńska 4/4
  Nazwa przedsięwzięcia: „Ekologiczny system do maszynowego mycia i płukania naczyń oraz do profesjonalnego pralnictwa - KLIKS marki Green Care Professional”
  KLIKS – Jest to pierwszy na świecie system produktów do maszynowego mycia naczyń i prania tekstyliów certyfikowany Cradle to Cradle, z formułami ocenionymi na poziomie PLATYNOWYM, działającymi na niespotykanie niskim poziomie stężeń. Wszystkie składniki produktów są bezpieczne dla zdrowia człowieka i środowiska, system jest w zamknięty, co powoduje brak jakiegokolwiek kontaktu personelu z detergentem na każdym z etapów pracy.
  Wyróżnienie odebrał: Piotr Żabowski-Żychowicz, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu.
 • Fireworks Europe Innovation Sp. z o.o.
  85-451 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 229
  Nazwa przedsięwzięcia: „GAOO SPECTRUM FOREWORKS - linia ekologicznych fajerwerków”
  Marka GAOO SPECTRUM to nowa marka Spółki Fireworks Europe Innovation powstałej w 2006 roku.
  Przedmiotem działalności Spółki jest projektowanie i produkcja materiałów pirotechnicznych oraz ich dystrybucja na rynek krajowy i rynki europejskie.
  GAOO SPECTRUM to pierwsze ekologiczne fajerwerki, z opatentowaną technologią w 22 krajach Unii Europejskiej, fajerwerki, które są doskonałą alternatywą tradycyjnej pirotechniki.
  Firma pod kierownictwem prof. Janusza Lipkowskiego przeprowadziła wiele specjalistycznych eksperymentów z dziedziny fizykochemii. Tematyka badawcza koncentrowała się na zagadnieniach współzależności struktury i selektywności tworzenia kompleksów w układach heteromolekularnych.
  Unikatowy charakter GAOO SPECTRUM, to zastosowanie opracowanego tworzywa sorpcyjnego, wiążącego szkodliwe jony metali ciężkich, dzięki któremu rozpuszczalność metali ciężkich w ekosystemie spada kilkukrotnie.
  Zastosowanie w składach chemicznych opatentowanej technologii nie wpływa na efekty wizualne fajerwerków.
  Dzięki GAOO SPECTRUM możliwe jest organizowanie pokazów pirotechnicznych przyjaznych dla środowiska naturalnego.
  GAOO SPECTRUM to marka innowacji, ambicji i wizji.
  Wyróżnienie odebrała: Anna Zabłocka-Kasak, Właściciel.

EKOLAUR  za ZIELONE TECHNOLOGIE  dla:
 • Instytutu OZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  25-650 Kielce, ul. Skrajna 41 a
  Nazwa przedsięwzięcia: „Innowacyjna, aktywna przepławka dla ryb”
  Opracowana przez Instytut OZE aktywna przepławka dla ryb oprócz zapewnienia podstawowej jej funkcji czyli migracji dla fauny wodnej, posiada również zdolność produkcji „czystej energii” elektrycznej. Energia elektryczna powstaje poprzez wykorzystanie energii potencjalnej wody płynącej – co zapobiega jej marnotrawieniu. Rozwiązanie wyróżnia się zmniejszoną materiałochłonnością, mniejszą zajętością terenu oraz niższym nakładem inwestycyjnym niż standardowej przepławki.
  Dzięki zmniejszeniu zajętości terenu przepławkę aktywną można wykorzystać  w miejscach, w których nie ma wystarczającej przestrzeni na przepławkę tradycyjną, co wiąże się z możliwościami poprawy stanu ekologicznego cieków, tam, gdzie do tej pory nie było to możliwe.  
  W przypadku przepławki tradycyjnej ryba nie musi własnymi siłami pokonywać prądu wody, natomiast w przepławce aktywnej unoszona jest razem z wodą i różnice poziomów pokonuje bez utraty sił.
  Ekolaura odebrał: Michał Lis, w imieniu Prezesa Zarządu.
 

Kategoria: EDUKACJA EKOLOGICZNA, OCHRONA PRZYRODY

WYRÓŻNIENIA  za EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ  dla:
 • Fundacji Veolia Polska
  02-566 Warszawa, ul. Puławska 2
  Nazwa przedsięwzięcia: „Ciepło dla Pragi”
  "Ciepło dla Pragi" to program stworzony przez Fundację Veolia Polska w partnerstwie z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, oraz we współpracy z Urzędem Dzielnicy Praga Północ i Veolią Energia Warszawa. Program angażował dzieci i młodzież do pogłębiania wiedzy na temat efektywności energetycznej, a także zachęcał mieszkańców do działań na rzecz swojej dzielnicy przy wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi edukacyjnych i jednej z najbardziej popularnych gier komputerowych na świecie -  Minecraft©.  Do gry zostały przeniesione informacje i parametry ze świata realnego, dzięki czemu rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast  zaproponowane przez uczestników.  będą mogły zostać wdrożone w rzeczywistości. 
 • Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
  Nadleśnictwa Bielsko

  43-382 Bielsko-Biała, ul. Kopytko 13
  Nazwa przedsięwzięcia: „Projekt edukacyjny LAS DLA NAS. MY DLA LASU”
 Projekt Nadleśnictwa Bielsko „Las dla nas. My dla lasu." to aktywizujące metody nauczania i różnorodne formy organizacyjne; od warsztatów edukacyjnych, akcji sadzenia lasu i konkursu recytatorskiego w środowisku przyrodniczym, poprzez własnoręczne skręcanie budek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy oraz wykonywanie ekologicznych ozdób choinkowych. Projekt angażuje dzieci i młodzież i wykorzystuje ich naturalną aktywność poznawczą, co umożliwia budowanie ich wiedzy przyrodniczej poprzez działania przynoszące konkretny efekt.
  Projekt odniósł sukces dzięki ścisłej współpracy z nauczycielami i pedagogami. Wypracowane wspólnie autorskie materiały projektowe w postaci wystawy roll-upowej  wraz z  kartami pracy stały się wsparciem formalnej edukacji w szkołach a nowatorska metoda nauki dała możliwość rozwijania zainteresowań przyrodniczych już ponad 1000 uczniów, również ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  Projekt jest uniwersalną propozycją edukacyjną wychodzącą naprzeciw aktualnym wymogom edukacyjnym a bogata oferta zajęć, zarówno stacjonarnych jak i terenowych, umożliwia udział w poszczególnych działaniach dzieciom w wieku przedszkolnym, uczniom w młodszym i starszym wieku szkolnym, młodzieży oraz osobom dorosłym.
  Wyróżnienie odebrał: Marek Czader, Nadleśniczy.
 • ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
  63-200 Jarocin, Witaszyczki 1a
  Nazwa przedsięwzięcia: „Dobra Edukacja = Skuteczna Segregacja!”
  Dobra Edukacja=Skuteczna segregacja, tym hasłem kierujemy się  od wielu lat, podejmując wiele działań mających na celu ciągle uświadamianie mieszkańców jak ważna jest segregacja i ochrona środowiska.  Efekty naszych działań są widoczne  w jakości segregowanych odpadów które do nas trafiają oraz są doceniania przez wiele instytucji.
  Wyróżnienie odebrał: Michał Manowski, Członek Zarządu.
 • Gminy Miasta Świdnica
  58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 49
  Nazwa przedsięwzięcia: „Działania edukacyjne przeprowadzone w 2018 roku przez Wydział Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Miasta Świdnicy"
  Gmina Miasto Świdnica co roku przeprowadza szereg działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.  Kampania obejmuje wiele działań przybliżających mieszkańcom zagadnienia związane z prawidłowym postępowaniem z odpadami min. udział w imprezach plenerowych; prowadzenie strony internetowej www.czystaswidnica.pl, artykuły  w mediach społecznościowych; warsztaty terenowe dla dzieci szkół podstawowych oraz zajęcia edukacyjne w przedszkolach. Dzięki prowadzonym na szeroką skalę działaniom edukacyjnym i informacyjnym nastąpił wzrost ilości zebranych odpadów segregowanych oraz osiągnięcie przez gminę poziomów recyklingu do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Zmniejsza się  natomiast liczba dzikich wysypisk oraz zgłoszeń o porzuceniu odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Mieszkańcy Świdnicy są coraz bardziej świadomi  i odpowiedzialni w temacie gospodarowania odpadami.
  Wyróżnienie odebrał: Szymon Chojnowski, Zastępca Prezydenta Miasta Świdnicy.
 • Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
  30-106 Kraków, ul. Senatorska 15
  Nazwa przedsięwzięcia: Przedstawienie dla dzieci "Wyprawa Batyskafem. Misja Skratek"
  Wodociągi Miasta Krakowa – edukują mądrze!
  „Pamiętaj bąbelku miejsce tych rzeczy nie jest w kibelku!” to hasło przewodnie projektu edukacji ekologicznej Wodociągów Miasta Krakowa, kierowanego do przedszkolaków.
  „Wyprawa Batyskafem. Misja Skratek” to zabawny i zarazem pouczający spektakl lalkowy, który porusza problem śmieci nieodpowiedzialnie wrzucanych do kanalizacji.
  Dzięki barwnej opowieści o niezwykłym smoku Skratku, który utknął w krakowskich kanałach, dzieci w prosty i przyjemny sposób zdobywają nową wiedzę z zakresu ekologii.
  Wyróżnienie odebrał: Piotr Ziętara, Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa.
 
EKOLAURY  za EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ  dla:
 • Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  40-844 Katowice, ul. Kossutha 6
  Nazwa przedsięwzięcia: „Edukacja i promocja w zakresie wielokrotnego użytkowania terenów poprzemysłowych w nieużytków w miastach”
  Idea traktowania terenów poprzemysłowych i nieużytków jako zasobu, który może zostać przekształcony w kapitał odgrywający istotną rolę w strategii zrównoważonego rozwoju, zarówno na poziomie lokalnym, jak i całego kraju, przyświeca pracom badawczo-rozwojowym realizowanym w IETU od lat 90. ubiegłego wieku oraz przekłada się na wspierające je działania edukacyjne i promocyjne.
  Obecnie, w ramach międzynarodowych projektów finansowanych przez Komisję Europejską, IETU prowadzi działania ukierunkowane na promowanie wielokrotnego użytkowania terenów poprzemysłowych i nieużytków oraz upowszechnianie narzędzi i dobrych praktyk organizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie przekształcania terenów zdegradowanych w przestrzeń publiczną. Elementami koordynowanych przez IETU projektów CIRCUSE oraz LUMAT były szkolenia dla przedstawicieli samorządów, spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, a także pilotażowe inwestycje w Piekarach Śląskich i Rudzie Śląskiej, będące przykładami dobrych praktyk.
  Działania edukacyjne IETU przyczyniły się do podniesienia wiedzy i kompetencji administracji rządowej i samorządowej w zakresie problematyki wielokrotnego użytkowania terenów. W konferencjach i seminariach dotyczącej tej tematyki uczestniczyło w prawie 4,5 tys. osób.
  Ekolaura odebrał: dr hab. inż. Jan Skowronek, Dyrektor Instytutu.
 • Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
  31-227 Kraków, ul. A. Vetulaniego 1A
  Nazwa przedsięwzięcia: „ODKRYWCY PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH – aktywna edukacja w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego”
  ODKRYWCY PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH MAŁOPOLSKI to nowy, ciekawy program edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego  mający na celu edukację przyrodniczą dzieci i młodzieży szkolnej oraz rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Program „ODKRYWCY” poprzez odgórne ukierunkowanie a następnie samodzielne odwiedzanie i poznawanie  parków krajobrazowych Małopolski pozwala i pomaga w poznawaniu świata roślin, zwierząt, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych Małopolski, podniesieniu świadomości oraz zrozumieniu potrzeby ochrony przyrody i środowiska. Program przyczynia się  do poznawania piękna, różnorodności i współzależności składników przyrody ożywionej i nieożywionej,  a także  w budowania indywidualnej więzi emocjonalnej z otaczającą nas przyrodą i czerpania z tego radości. W ramach programu opracowane zostały „Spacerowniki” (książeczki edukacyjne) dla wszystkich 11 parków krajobrazowych Małopolski. Program ODKRYWCY PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH MAŁOPOLSKI  cieszy się ogromnym zainteresowaniem społeczeństwa, zarówno dzieci, ich rodziców jak i nauczycieli. Wiele małopolskich szkół przystąpiło do programu. „ODKRYWCY” realizowani są przez całe rodziny, grupowe wycieczki szkolne oraz indywidualne osoby.
  Ekolaura odebrał: dr inż. Marcin Guzik, Dyrektor.
 • Fundacji CSR Res Severa
  60-850 Poznań, ul. Poznańska 21/9
  Nazwa przedsięwzięcia: III Festiwal Filmów Odpowiedzialnych "17 Celów"
  Jedyny w Polsce festiwal filmowy poświęcony  krótkim filmom z zakresu zrównoważonego rozwoju. Nazwa odwołuje się do Agendy ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawartych w niej 17 Globalnych Celów (SDGs – Sustainable Development Goals).  Każda firma i organizacja może bezpłatnie pokazać swój film. Laureaci Złotej, Srebrnej i Brązowej Tarczy mogą liczyć na promocję ich dokonań (m.in. Przegląd „17 Celów” czyli prezentacja najlepszych filmów z Festiwalu w miastach w całej Polsce).
  Ekolaura odebrała: Joanna Skałuba, Prezes Zarządu Fundacji.
 • Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
  02-758 Warszawa, ul. Mangalia 4
  Nazwa przedsięwzięcia: „Działaj i imPETem!"
  Działaj z imPETem! – projekt prowadzony od 2018 roku przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. ukierunkowany na zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. Inicjatorami przedsięwzięcia są czterej wprowadzający wody i napoje w butelkach PET: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. i Żywiec Zdrój S.A. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Projekt obejmuje m.in. działania edukacyjne realizowane we współpracy z podmiotami gospodarującymi odpadami w gminach, samorządami, szkołami, kominiarzami, organizacjami pozarządowymi, partnerami biznesowymi. Projekt wykracza poza obowiązki prawne jego inicjatorów.
  Ekolaura odebrał: Michał Mikołajczyk, Prokurent, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu.
 

WYRÓŻNIENIA  za OCHRONĘ PRZYRODY  dla:
 • Nadleśnictwa Jagiełek
  11-015 Olsztynek, ul. Park 1
  Nazwa przedsięwzięcia: „Remont i rozbudowa istniejącej leśnej ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej Nadleśnictwa Jagiełek”
  Wieloletnie doświadczenie oraz wiedza zdobyta przez obserwację zjawisk i tendencji społecznych była powodem stworzenia przez Nadleśnictwo Jagiełek wielofunkcyjnej ścieżki przyrodniczej adresowanej do bardzo szerokiej grupy odbiorców. Celem Nadleśnictwa było stworzenie ścieżki łączącej funkcje ekologiczne, edukacyjne, rekreacyjne oraz turystyczne. Atrakcyjne położenie, wśród lasów sosnowych o doskonałym mikroklimacie, nad niezwykle malowniczym jeziorem Pasłęk oraz wyposażenie ścieżki w infrastrukturę turystyczną i dydaktyczną powoduje, że ścieżka jest chętnie odwiedzana przez różne grupy społeczne w tym pensjonariuszy Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Ameryce.
 • Nadleśnictwa Skrwilno
  87-150 Skrwilno, ul. Leśna 5
  Nazwa przedsięwzięcia: „Przebudowa i rozbudowa części istniejącego budynku wraz z wyposażeniem Sali edukacyjnej Nadleśnictwo Skrwilno”
  W latach 2017-2018 nadleśnictwo zmodernizowało i wyposażyło salę edukacyjną. Obiekt łączy ze sobą historię i współczesną pracę leśnika. Główna część kompleksu to kancelaria leśniczego, z której przechodzimy do konkretnych działów zrównoważonej gospodarki leśnej. Wypełnienie stanowi ekspozycja fototapet, która jest zobrazowaniem tego czym na co dzień się zajmujemy. W tle usłyszymy dźwięki natury, pochodzące wprost z lasu oraz towarzyszące naszej pracy. Na wystawie zobaczymy eksponaty ze świata roślin, zwierząt i grzybów, których na co dzień nie spotkamy.
  Ekolaura odebrał: Tomasz Gnap, Nadleśniczy.

EKOLAUR  za OCHRONĘ PRZYRODY  dla:
 • Gminy Miasta Świdnica
  58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 49
  Nazwa przedsięwzięcia: „Rewitalizacja Parku Sikorskiego i Parku Centralnego w Świdnicy”
  Enklawy zieleni na terenie Świdnicy, które wymagały kompleksowej rewitalizacji to Park im. Generała Władysława Sikorskiego i Park Centralny.
  W ramach przedsięwzięcia w Parku im. Generała Władysława Sikorskiego nasadzono 123 drzewa, 2842 krzewy oraz 27 497 roślin okrywowych. Odnowiono zdegradowaną zieleń wysoką oraz warstwę zieleni niskiej, w efekcie czego powstała bogata wielogatunkowa zieleń, tworząca dogodne warunki dla ptaków, owadów i drobnych ssaków. Przeprowadzono pełną konserwację starodrzewu. Park zyskał nowe oświetlenie, monitoring, ścieżki rowerowe i alejki, mała architekturę oraz psi park – miejsce z urządzeniami zabawowymi dla psów.
  W Parku Centralnym rewitalizacja rozpoczęła się od uporządkowania i przebudowy akwenów wodnych, Następnie odtworzono historyczny wizerunek tego miejsca oraz wzbogacono je o nowe nasadzenia. W parku posadzono 335 drzewa, 35 981 krzewy, blisko 31 000 roślin wieloletnich oraz kwiaty sezonowe. Powstały nowe alejki, ścieżki rowerowe, oświetlenie parkowe oraz zamontowana została  mała architektura.
  Realizacja nowych nasadzeń w obu Parkach przyczyniła się do znacznego podniesienia różnorodności biologicznej oraz poprawy jakości powietrza.
  Ekolaura odebrał: Szymon Chojnowski, Zastępca Prezydenta Miasta Świdnicy.
 

 
Kategoria: ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

WYRÓŻNIENIE – za ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ – dla:
 • Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
  Nadleśnictwa Kluczbork

  46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 8
  Nazwa przedsięwzięcia: „Pensjonat Leśny Krystyna”
Pensjonat Leśny Krystyna to nowoczesny, osadzony w tradycji budownictwa leśnego wykonany w technologii drewnianej -szkieletowej, maksymalnie wykorzystujący zdobycze techniczne takie jak, ogrzewanie pompą cieplną co pozwala na niskotemperaturowe ogrzewanie, własna energia elektryczna z ogniw fotowoltaicznych pozwalająca na obniżenie kosztów utrzymania obiektu, ekologiczna gospodarka ściekowa oparta na oczyszczalni,
Dodatkowo obiekt  spełnia najwyższe standardy zabezpieczenia pożarowego z własnym ujęciem wody ze studni głębinowej, wraz ze stacją uzdatniania i zbiornika p-poż .
Obiekt spełniający najwyższe standardy zakwaterowania tymczasowego (hotelowego) dającego możliwość przenocowania 18 osobom w pokojach 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, sauną i salą konferencyjną.
  Wyróżnienie odebrał: Robert Pyrkosz, Zastępca Nadleśniczego.

EKOLAUR – za ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ –  dla:
 • Urzędu Miasta Zabrze
  41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7
  Nazwa przedsięwzięcia: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Zabrze”
  Miasto Zabrze od wielu lat podejmuje działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej budynków, a tym samym poprawy jakości powietrza.
  W 2007 r. Miasto Zabrze  podjęło proces termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych należących do miasta. Do końca 2018 roku przeprowadzono termomodernizację 79 budynków w tym: 15 budynków komunalnych mieszkalnych, 28 szkół, 13 przedszkoli, 1 żłobka oraz 22 innych budynków.
  Od 2009 r. miasto realizuje Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie do 80% kosztów prowadzonych inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła, termomodernizacją budynków i montażem instalacji OZE w domach jednorodzinnych. Zrealizowano 4124 inwestycji polegających na: wymianie źródeł ciepła (1171 szt.), montażu kolektorów słonecznych (867 szt.) i ogniw fotowoltaicznych (320 szt.), ociepleniu ścian (656 domów) i stropodachów (589 domów) oraz wymianie okien (521 domów).
  W ramach tej kategorii Gmina Zabrze od 1994 r. prowadzi również program dofinansowywania mieszkańcom zmiany sposobu ogrzewania  na ekologiczne w lokalach mieszkalnych. Do 2018 r. dzięki dofinansowaniu przeprowadzono modernizację 10302 systemów grzewczych.
  Ekolaura odebrała: Katarzyna Dzióba, Zastępca Prezydenta Zabrza.


EKOLAUR – za EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ –  dla:
 • Spółdzielni Mieszkaniowej NASZ DOM
  41-933 Bytom, ul. Szymały 126
  Nazwa przedsięwzięcia: „Termomodernizacja budynków, wymiana dźwigów, wymiana oświetlenia na energooszczędne”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” z Bytomia zgłosiła przedsięwzięcie proekologiczne pod nazwą „Termomodernizacja budynków, wymiana dźwigów, wymiana oświetlenia na energooszczędne”.
  W wyniku realizacji przedstawionych w projekcie działań uzyskano oszczędności energii cieplnej i elektrycznej co  pozwoliło ograniczyć emisję do atmosfery znacznych ilości dwutlenków: węgla, siarki, azotu a także pyłów stanowiących produkty spalania.
  Przy realizacji tego zadania zadbano o zachowanie miejsc lęgowych dla ptaków gnieżdżących się w termomodernizowanych budynkach, przez co zaobserwowano zwiększenie się populacji tych ptaków (jerzyki, wróble, kosy).
  Uzyskane efekty ekologiczne  mają niewątpliwy wpływ na poprawę jakości i komfortu zamieszkania w budynkach spółdzielczych oraz wpłynęły na zmniejszenie kosztów finansowych jakie ponoszą mieszkańcy.
  Ekolaura odebrał: Andrzej Opuchlik, Prezes Zarządu.
 

Kategoria: GMINA, ZWIĄZEK GMINNY PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

WYRÓŻNIENIE dla:
 • Miasta Rybnik
  44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
  Nazwa przedsięwzięcia: „Wprowadzenie Eko kubków na terenie Miasta Rybnik”
  Projekt wdrożenia na terenie Rybnika EKO KUBKÓW stanowi elementem kampanii ekologicznej Miasta Rybnika i propozycję systemowego rozwiązania problemu jednorazowych opakowań plastikowych wykorzystywanych podczas imprez organizowanych przez miasto bądź instytucje miejskie. Projekt łączy atrakcyjność, estetykę i praktyczność wykorzystania kubków z aspektem edukacyjnym mieszkańców, przyczyniających się w ten sposób do ochrony ekosystemu przed tysiącami odpadów opakowaniowych
  Wyróżnienie odebrał: Rafał Tymusz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku.

EKOLAUR dla:
 • Gminy Legnica Urzędu Miasta Legnica
  59-220 Legnica, Plac Słowiański 8
  Nazwa przedsięwzięcia: „Działania na rzecz ochrony środowiska w mieście Legnica”
  Legnickie przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska w mieście obejmowały wiele działań edukacyjnych, m.in. w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami oraz ograniczania niskiej emisji.
Z roku na rok wzrasta zainteresowanie mieszkańców wymianą tradycyjnych pieców na ekologiczne źródła ciepła. Rośnie ilość zawieranych z gminą umów na dofinansowanie takich przedsięwzięć, co sprzyja ograniczeniu poziomu niskiej emisji dwutlenku węgla.
  Rośnie także świadomość legniczan respektujących zasady prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi. Pozwoliło to na uzyskanie odpowiednich poziomów utylizacji i recyklingu oraz właściwej segregacji odpadów surowcowych.
  Ekolaura odebrała: Jadwiga Zienkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta.
 
 
Kategoria: CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

EKOLAURY dla:
 • Werner & Mertz Delta Polska Sp. z o.o.
  03-921 Warszawa, ul. Londyńska 4/3
  Nazwa przedsięwzięcia: „Ekologiczna Idea Marki Frosch”
  Firma Werner & Mertz jest europejskim liderem innowacji w zakresie produkcji uwzględniającej troskę o środowisko naturalne. Jest właścicielem znanych w Polsce marek chemii gospodarczej takich jak: Frosch, Bufalo. bionicdry, emsal, rorax.
  Działania podejmowane w ramach innowacyjnej „Inicjatywy recyklatu” firmy Werner & Mertz  spopularyzowały wykorzystanie materiału PET, wcześniej niewykorzystywanego lub spalanego, do produkcji wysokiej jakości opakowań nadających się do ponownego recyklingu. Opakowania produktów Frosch powstają głównie w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu.
  Firma prowadzi badania, których celem jest zastępowanie aktywnych substancji czyszczących na bazie oleju palmowego roślinnymi substancjami powierzchniowo czynnymi pochodzenia europejskiego. To ważny krok w kierunku ochrony regionów tropikalnych i promowania bioróżnorodności w Europie. Obecnie produkty Frosch zawierają do 100% środków powierzchniowo czynnych na bazie europejskich olejów roślinnych.
  Formuły większości produktów Werner & Mertz nie zawierają fosforanów oraz mikroplastiku.
  Ekolaura odebrała: Barbara Chrząstowska, Prezes Zarządu.
 • Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
  15-471 Białystok, ul. Mostowa 25
  Nazwa przedsięwzięcia: „Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska”
  Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP) istnieje od 1985 r. i specjalizuje się w czynnej ochronie siedlisk ptaków, główny nacisk kładąc na ochronę terenów podmokłych na Podlasiu, Warmii i Mazurach. Cele przyświecające stowarzyszeniu, są realizowane poprzez wykup i dzierżawę gruntów w najważniejszych ostojach, wykonywanie zabiegów ochronnych, budowę infrastruktury towarzyszącej. Na ponad 1800 hektarach własnych gruntów, PTOP prowadzi gospodarstwo rolne przyjazne ptakom. Stowarzyszenie zrealizowało ponad 50 projektów z funduszy unijnych jak i krajowych.
  Ekolaura odebrała: Edyta Kapowicz, Prezes Zarządu PTOP.
 • Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  41-800 Zabrze, ul. Goethego 3
  Nazwa przedsięwzięcia: „Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska”
  Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymało nagrodę  „EKOLAUR Polskiej Izby Ekologii 2019” w kategorii „Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska”. Spółka prowadzi działalność w zakresie przesyłania, dystrybucji i obrotu ciepłem, a także produkcji ciepła. Spółka realizuje przedsięwzięcia ekologiczne i prowadzi działania mające wpływ na poprawę stanu powietrza w mieście Zabrzu. Działania Spółki są nastawione na przyłączanie do sieci budynków opalanych dotychczas tradycyjnymi piecami węglowymi i przyłączanie nowych odbiorców, co przekłada się na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, w tym zagrażającego życiu i zdrowiu smogu. Spółka kładzie duży nacisk i prowadzi wielokierunkowe działania w zakresie podnoszenia świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska w tym powietrza.
  Ekolaura odebrał: Lesław Złotorowicz, Prezes Zarządu - Dyrektor.
 • Fundacji Nasza Ziemia
  00-528 Warszawa, ul. Hoża 3/5
  Nazwa przedsięwzięcia: „25 lat działalności Fundacji Nasza Ziemia w Polsce na rzecz ochrony środowiska, w tym rokrocznie, koordynowanie największą akcją ekologiczną w Polsce: „Sprzątanie świata – Polska””.
  Mija właśnie 25 lat od powstania Fundacji „Nasza Ziemia”, organizacji, którą założyła Mira Stanisławska-Meysztowicz, Polka, mieszkająca w Australii. Laureatka Orderu Uśmiechu, odznaczona między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od początku swojego istnienia Fundacja koordynuje największą, ekologiczną Akcję - „Sprzątanie Świata – Polska”, której idea przywędrowała do nas z Antypodów. „Clen Up The World” narodziła się z inicjatywy posprzątania Zatoki Sydneyjskiej przez australijskiego podróżnika i żeglarza, Iana Kiernana. W roku 1993 stała się już ogólnoświatową akcją pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. W Polsce odbyło się już 26 edycji w których udział wzięło ponad 20 milinów Polaków.
  Ekolaura odebrała: Mira Stanisławska-Meysztowicz, Założycielka Fundacji i Inicjatorka Akcji Sprzątanie świata - Polska.
 • Klubu Myśli Ekologicznej
  Katowice
  Nazwa przedsięwzięcia: „Spotkania Klubu Myśli Ekologicznej - w Dobrym Klimacie 2018 (przygotowania do COP24) oraz w kinoteatrze Rialto w latach 2012-2018"
  Klub Myśli Ekologicznej działa na terenie Metropolii Śląskiej od 2012 roku i przez ten czas zdobył rzesze wiernych fanów, jak również wyrobił sobie markę organizatora spotkań o ekologii na najwyższym poziomie. Jakość i popularność spotkań Klubu zapewniają znani i lubiani prowadzący: prof. Piotr Skubała oraz dr Ryś Kulik. W gronie ich gości znaleźli się m.in.: noblistka Olga Tokarczuk, medalistka olimpijska Oktawia Nowacka, dziennikarka Dorota Sumińska czy naukowcy prof. Jan Popczyk, dr Marcin Popkiewicz. 
  Ekolaura odebrali: prof. Piotr Skubała i dr Ryś Kulik, Twórcy Klubu Myśli Ekologicznej.
 • Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 28
  Nazwa przedsięwzięcia: „50-lecie działalności  naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie ochrony środowiska”
  Nasze osiągnięcia to wyniki prowadzonych, przez pół wieku badań, publikacje naukowe, uzyskane stopnie i tytuły naukowe: doktora, doktora habilitowanego i profesora w obszarze ochrony środowiska. To także zrealizowane 43 interdyscyplinarne projekty badawcze i badawczo-rozwojowe, ponad 3 500 wykształconych absolwentów, szeroka popularyzacja wiedzy o środowisku oraz podnoszenie świadomości w zakresie funkcjonowania środowiska i jego ochrony.
 Ekolaura odebrała: dr hab. Edyta Sierka, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 

Gratulacje dla Laureatów i Wyróżnionych!