Akty prawne

  1. Ustawy:
  1. Rozporządzenia:
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (PDF do pobrania)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (PDF do pobrania)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (PDF do pobrania) oraz sprawozdanie w wersji edytowalnej (doc do pobrania)