Aktualności

Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIE
  
          Rada Polskiej Izby Ekologii serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału
w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo - Wyborczym, które odbędzie się 22 kwietnia  2014 r.(wtorek) o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Katowicach ul. Św. Huberta 43


    Obecność na Zgromadzeniu jest statutowym obowiązkiem każdego Członka Izby.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Ekologii przez Przewodniczącego Rady Izby.
2. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Prezydium – Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
4. Wybór Komisji :
• Mandatowej
• Skrutacyjnej
• Uchwał i wniosków
5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Polskiej Izby Ekologii za rok 2013 – przedstawia Prezes Zarządu PIE.
6. Przedstawienie Sprawozdania finansowego PIE za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady PIE za rok 2013 – przedstawia Przewodniczący Rady PIE.
8. Wystąpienie zaproszonych gości.
9. Podjecie uchwał w sprawie :
• zatwierdzenie Sprawozdania Rady PIE za rok 2013,
• zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu PIE za rok 2013,
• zatwierdzenie Sprawozdania finansowego PIE za rok 2013,
• pokrycie straty z zysków lat następnych,
• udzielenie absolutorium Radzie PIE za rok 2013,
• udzielenie absolutorium Zarządowi PIE za rok 2013.
10. Przedstawienie programu działania oraz planu finansowego Izby na rok 2014 – przedstawia Prezes Zarządu PIE.
11. Wybory uzupełniające do Rady PIE.
12. Przyjęcie uchwał i wniosków.
13. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

« wróć do listy elementów