Aktualności

Spotkanie poświęcone jakości powietrza w Polsce - 9.03.2015 r., Kraków
  Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu Polskiej Izby Ekologii oraz Krzysztof Trzopek, Prezes Zarządu Platformy Producentów Urządzeń Grzewczych na Paliwa Stałe, wzięli udział w spotkaniu poświęconemu jakości powietrza w Polsce, które odbyło się 9 marca 2015 r., w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

  Organizatorami spotkania byli Maciej H. Grabowski - Minister Środowiska oraz Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego.

  W spotkaniu tym wzięli udział także Marcin Korolec - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Beata Małecka-Libera - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Tadeusz Arkit - Poseł na Sejm RP.

  Polska Izba Ekologii, jako izba gospodarcza przedsiębiorstw różnych branż działająca na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju gospodarczego, od kilku lat zwracała i zwraca uwagę na konieczność wprowadzenia standardów emisji dla urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi oraz standaryzacji jakości paliw stałych, zwłaszcza węgla jako paliwa dla indywidualnych gospodarstw domowych. Poza tym Rada Zarząd i eksperci PIE już w 2011 roku zainicjowali utworzenie platformy producentów urządzeń grzewczych na paliwa. Przedstawiciel, ekspert PIE i zarazem powstałej platformy współpracował z Departamentem Ochrony Powietrza Ministerstwa Środowiska oraz Departamentem Energetyki Ministerstwa Gospodarki, w szczególności z członkiem Komitetu Regulacyjnego Komisji Europejskiej ds. ustalenia wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. w odniesieniu do urządzeń grzewczych na paliwa stałe, w zakresie wypracowania stanowiska Polski w tym zakresie.

  PIE proponowała standardy emisji dla kotłów opalnych paliwami stałymi o mocy poniżej 1 MWW, z wykorzystaniem kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:2012 (np. zgodnie z kryteriami klasy 4 od roku 2018 i klasy 5 od roku 2020 roku). W ten sposób bylibyśmy jako kraj przygotowani do obowiązywania Rozporządzenia dot, wymagań technicznych Dyrektywy Ekoprojekt w odniesieniu do kotłów na paliwa stałe o mocy poniżej 0,5 MW (500kW), czyli na dzień 1 stycznia 2020 roku. Należy także podkreślić, że dotrzymanie tych standardów i kryteriów będzie możliwe tylko wówczas gdy jako paliwa będą stosowane kwalifikowane sortymenty węgla, o czym wspomniano powyżej.

  Wprowadzenie tych uregulowań przyczyniłoby się do poprawy jakości powietrza (dotrzymanie standardów jakości określonych Dyrektywa CAFE), ograniczenia niskiej emisji, poprawy stanu zdrowia społeczeństwa. Należy także dodać, że byłby to impuls dla branży producenckiej urządzeń grzewczych małej mocy dla wprowadzania innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz kwalifikowanych paliw co nie jest bez znaczenia dla rozwoju gospodarczego naszego kraju. Tym bardziej, że Polska jest największym producentem kotłów małej mocy na paliwa stałe w Unii Europejskiej.
« wróć do listy elementów