Aktualności

Posiedzenie Rady PIE
W dniu 28 marca 2014r. odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Izby Ekologii.

W posiedzeniu udział wzięli :

1.Czesław Śleziak
2. Bogdan Gieburowski
3. Bożena Kania
4. Leon Kurczabiński
5.Wojciech Stawiany
6. Stanisław Tokarski

Rada pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Sprawozdanie finansowe PIE za rok 2013,  rekomendując je Walnemu Zgromadzeniu, wnioskując o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2013.

Uchwalono Sprawozdanie Rady PIE za okres 02.01.2013  do 31.12.2013 rok.

Rada zatwierdziła dokumenty, które będą przedmiotem obrad  Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Ekologii.
Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków Polskiej Izby Ekologii odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2014 roku (wtorek) o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
ul. św. Huberta 43.

Członkowie Rady zatwierdzili regulamin oraz ogłosili XIII edycję Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii”.

« wróć do listy elementów