Aktualności

Posiedzenie Rady PIE w dniu 27.03.2013
W dniu 27 marca 2013r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Polskiej Izby Ekologii.

W posiedzeniu udział wzięli :
1.Czesław Śleziak
2. Bogdan Gieburowski
3. Roman Król
4. Leon Kurczabiński
5.Andrzej Konieczny
6.Wojciech Stawiany


Plan wydawniczy na rok 2013 kwartalnika „EKOLOGIA” omówiła Pani Ewelina Sygulska – Redaktor Naczelna czasopisma.

Rada zatwierdziła dokumenty, które będą przedmiotem obrad  Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Ekologii.

Rada pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Sprawozdanie finansowe PIE za rok 2012,  rekomendując je Walnemu Zgromadzeniu, wnioskując o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2012.

Uchwalono Sprawozdanie Rady PIE za okres 24.04.2012  do 22.04.2013 rok.

Poszerzono skład Rady Programowej kwartalnika „Ekologia”. Na udział w pracach Rady Programowej czasopisma wyrazili zgodę :

1.prof.n.dr hab. Andrzej Misiołek – Senator Rzeczypospolitej Polskiej
2.prof.dr hab. inż. Tadeusz Zaborowski – Wiceprzewodniczący Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu
3.prof.dr hab. Krzysztof Szamałek – Zastępca Dyrektora ds. Nauk-Badawczych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
4.Czesław Śleziak – Minister Środowiska 2003- 2004; Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii« wróć do listy elementów