Aktualności

Polska Izba Ekologii Laureatem Konkursu EkoAktywni 2015!

  EkoAktywni to jedna z największych imprez katowickiego Funduszu gdzie nagradza się proekologiczne postawy.
  W tym roku organizacje pozarządowe nagrodzono za działalność w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej i promowania ochrony środowiska naturalnego w regionie. Jury oceniało działalność z ostatnich 3 lat. Pod uwagę brano między innymi różnorodność prowadzonych działań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i profilaktyki zdrowotnej i przeprowadzone akcje edukacyjne.

  Jury Konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagrodziło m.in.:

 1. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Śląskiej w Katowicach
  Za organizację akcji o charakterze regionalnym i ogólnopolskim, w szczególności; prowadzenie Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Chorzowie, za prowadzenie ogólnopolskich akcji ekologicznych m.in. „Gra w Zielone", za prowadzenie „Harcerskiego Konkursy Ekologicznego", kampanii ekologicznej „Zielona Kreatywność", Realizacji zadania „Profilaktyka zdrowotna i edukacja ekologiczna dla 600 dzieci z terenu woj. śląskiego"
  Nagroda: 25 000,00

   
 2. Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Częstochowie
  Za organizację akcji o charakterze regionalnym i ogólnopolskim, w szczególności, organizację konkursów mi. „Mój Las", „XV Regionalny Konkurs Dendrologiczny pod tytułem Znam drzewa i Krzewy", za organizację szkoleń i projektów edukacyjnych m.in. „Wycieczka i warsztaty w ramach projektu edukacyjnego Dni Lasu i Zadrzewień", „Warsztaty młodzieży udział społeczeństwa w tworzeniu Planu Zadań Ochronnych obszarów Natura 2000", organizację warsztatów terenowych „Złaz Leśny, konferencji dla opiekunów szkolnych Kół KOP Oddziału Kłobuck." I wielu innych akcji.
  Nagroda: 25.000,00

   
 3. Polska Izba Ekologii w Katowicach
  Za działalność w zakresie edukacji ekologicznej: konferencje szkolenia i specjalistyczne seminaria m.in. Szkolenie nt. „Opłaty za korzystanie ze środowiska ", „Obowiązki przedsiębiorców w zakresie zbiorczego zestawienia danych o odpadach", za zorganizowanie w 2013 r, cyklu seminariów w zakresie sposobów wdrażania nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi, za wydanie publikacji promującej problematykę ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju „Ekologia w praktyce", za podpisanie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w zakresie utworzenia i utrzymywania systemu zbierania,  transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych z opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych.
  Nagroda: 25.000,00
Więcej informacji o finale konkursu EkoAktywni 2015 na stronie:
https://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/aktualnosci/1640-final-konkursu-ekoaktywni-2015

« wróć do listy elementów