Aktualności

Opinia PIE do Projektu Rozporządzenia MG w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
Opinia Polskiej Izby Ekologii do Projektu Rozporządzenia Ministra Gospodarki
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
  Polska Izba Ekologii (PIE), której celem jest reprezentowanie zrzeszonych w niej podmiotów w działalności na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, z zaniepokojeniem i rozczarowaniem przyjęła zapisy propozycji w/w Projektu Rozporządzenia Ministra Gospodarki. PIE grupująca m.in. podmioty gospodarcze sektora górnictwa, energetyki zawodowej, branży ciepłowniczej oraz przedsiębiorstwa działające na rzecz ochrony środowiska, instytuty naukowo-badawcze i uczelnie, zainicjowała także w 2011 roku powstanie Platformy Producentów Urządzeń Grzewczych i Paliw Stałych, której celem jest wspieranie i propagowanie czystych technologii spalania węgla. W ostatnich latach PIE czynnie współpracowała z Departamentem Ochrony Powietrza Ministerstwa Środowiska oraz Departamentem Energetyki Ministerstwa Gospodarki w zakresie wypracowania stanowiska Polski w pracach Komitetu Regulacyjnego Komisji Europejskiej, ds. ustalenia wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. w odniesieniu do urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Polska Izba Ekologii już w 2012 roku, a następnie kolejno w roku 2013 i 2014 (Załącznik 1) wnioskowała o wprowadzenie norm jakościowych dla paliw węglowych stosowanych w sektorze komunalnych, w indywidualnym ogrzewnictwie, w tym o całkowitą eliminację mułów i flotokoncentratów z rynku sektora komunalno-bytowego.

  Najwyższa Izba Kontroli już w 2004 roku wskazywała na konieczność wprowadzenia norm jakości paliw stałych, podkreślając jednocześnie, że Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który nie posiada takich norm. Ponownie po dziesięciu latach NIK w swoim raporcie z 29.12.2014 o ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami, podtrzymuje konieczność wprowadzenia norm jakości paliw stałych (w tym węgla). Należy także podkreślić, że już w 1996 roku proponowano wprowadzenie takich norm w ramach pracy wykonanej na zlecenie MOŚ (Kubica K. i inni: Projekt systemu atestacji paliw dla gospodarki komunalnej; Sprawozdanie z realizacji umowy nr 981/94/W-50/OA-PO-Ex/D na zlecenie MOŚZNiL, Praca IChPW 2440/95, Zabrze 1995) podkreślając, że wyeliminowanie złej jakości węgla z sektora komunalno-bytowego jest niezbędne dla ograniczenia emisji zanieczyszczenia powietrza z tego sektora – tzw. "niskiej emisji", która stanowi główne źródło emisji pyłu całkowitego TSP, jego subfrakcji PM10, PM2.5 oraz TZO, w tym benzo[a]pirenu i innych kancerogennych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, dioksyn PCDD/Fs oraz metali ciężkich. 

  Pomimo wielu prac, ekspertyz i wniosków, z przykrością należy stwierdzić, że zaproponowane normy jakości paliw węglowych, z których ponad 25% energii jest pozyskiwana w sektorze komunalno-bytowym nie przyczynią się do ograniczenia niskiej emisji powodowanej przez ten sektor. Tym samym nie przełożą się na poprawę jakości powietrza w naszym kraju i spełnienie wymagań dyrektywy CAFE, w odniesieniu do emisji pyłu PM10, PM2.5 i bezo(a)pirenu. Paliwa węglowe o właściwościach zgodnych z tak zaproponowanymi normach jakościowych nie zapewnią spełnienia parametrów jakościowych kotłów małej mocy, o najwyższych parametrach energetyczno-emisyjnych uzyskanych w badaniach na zgodność z normą PN EN 303-5:2012, w trakcie eksploatacji w warunkach terenowych. Nie zapewnia także spełnienia kryteriów energetyczno-emisyjnych w wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. w odniesieniu do urządzeń grzewczych na paliwa stałe, która będzie obowiązywać od 2020 roku w przypadku kotłów o mocy do 500kW oraz od 2022 roku dla ogrzewaczy pomieszczeń.

  Rozporządzenia Ministra Gospodarki powinno dotyczyć przede wszystkim paliw stałych dla ryku komunalnego – wspomniano o tym w uzasadnieniu, ale brak takiego zapisu w jego treści. Wskutek tego mamy do czynienia z nieprzejrzystym i niejasnym w treści dokumentem, który nie tylko nie porządkuje rynku paliw stałych, a wręcz przyczyni się do powstania szarej strefy handlu paliwami bez możliwości prowadzenia właściwego nadzoru nad ich dystrybucja i jakością, zwłaszcza na tymi paliwami, które nie zostały uwzględnione w tym dokumencie.

  Biorąc powyższe pod uwagę uważamy, że:
  1. Należy bezwzględnie wyeliminować z rynku paliw dla sektora komunalno-bytowego, miały, muły i flotokoncentraty o parametrach opisanych w tabelach 6, 7, 8 i 9.
  2. Liberalizacja aktualnie obowiązujących wymogów odnoszących się do paliw proekologicznych w odniesieniu do zawartości siarki, popiołu i wilgoci (tab. nr 4 i tabel nr 5  ww. projektu) utraci jeden z głównych atrybutów rynkowych dla przedsiębiorstw, które podjęły kilka lat temu i dalej kontynuują wdrażanie nowych sortymentów paliw kwalifikowanych dla kotłów realizujących techniki czystszego spalania paliw stałych w instalacjach małej mocy. Przykładem jest KHW SA, oferujące paliwa węglowe o zawartości siarki poniżej 0,6% Str, i o zawartości popiołu poniżej 8% oraz wilgoci poniżej 10-12%.
  3. Wprowadzenie do obrotu sortymentu "niesort" o uziarnieniu 0-300 mm z dopuszczalną zawartością siarki do 0,2% Str (tabela nr 10) jest niezrozumiałe. Wszystkie krajowe Spółki Węglowe posiadają własne Zakłady Przeróbki Mechanicznej Węgla wprowadzenie tak niestandaryzowanego sortymentu (uziarnienie 0-300 mm) w najmniejszym stopniu nie wpłynie korzystnie na funkcjonowanie krajowych producentów węgla ani też na uporządkowanie krajowego rynku węgla. W naszej ocenie  wprowadzeniem tego sortymentu zainteresowani są przede wszystkim importerzy węgla rosyjskiego "syberyjskiego", którzy już obecnie stanowią znaczącą konkurencję w dostawach do ciepłownictwa i energetyki nie posiadających instalacji odsiarczania.
  4. Rozszerzenie/zwiększenie zakresów dopuszczalnego nadziarna i podziarna w sortymentach wymienionych w tabelach 1, 2, 3, 4 (grube, średnie, drobne, ekogroszki) może doprowadzić do wprowadzenia na rynek paliw węglowych o gorszych właściwościach fizykochemicznych niż obecnie oferowane. Zwiększenie zakresów nadziarna i podziarna w oferowanych sortymentach handlowych może doprowadzić do wprowadzenia na rynek paliw węglowych o gorszych właściwościach fizykochemicznych niż obecnie oferowane.
  5. Wprowadzanie przedrostka „eko” dla wybranych paliw stałych jest nieuzasadnione, „ekogroszek”(tabela 4) czy „ekomiał” (tabela 5). Efekt ekologiczny zależy zarówno od rodzaju technologii spalania, jej organizacji, jak i paliwa. Synergia technologii spalania i odpowiedniej dla niej jakości paliwa daje dopiero oczekiwany wysoki efekt energetyczno-emisyjny przetworzenia energii chemicznej w paliwo. Paliwa określone przedrostkiem „eko”, w propozycji rozporządzenia, zastosowane w kotłach czy piecach starej konstrukcji (ze spalaniem przeciwprądowym) niestety nie przyczynią się do redukcji emisji zanieczyszczeń. Postulujemy, aby w miejsce określenia „eko” dla paliw o najwyższej jakości wprowadzić klasy (np. Premium, „A”, lub „I”.
  6. Należy wprowadzić wymagania dla paliw formowanych, nie tylko w przypadku paliw po termicznej obróbce (tabela 12).
  Ponadto, odnosząc się do projektu rozporządzenia w sprawie pobierania próbek paliw stałych, (punkt 3),w którym przewidziano pobór próbek z każdej partii paliw stałych przez jednostkę posiadającą akredytację PCA, należy zwrócić uwagę na koszty tych badań. Można oczywiście założyć sytuację, w której każdą nawet najmniejszą partię  (np. 1 tona) weryfikuje jednostka akredytowana, ale należy przy tym uzmysłowić sobie konieczność przeniesienia kosztów badań na finalnego nabywcę i efekt cenotwórczy. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż aktualna liczba akredytowanych jednostek wydaje się być niewystarczająca dla obsługi omawianego procesu. Brak  dookreślenia sposobu poboru próbek dla paliw konfekcjonowanych.

  Podsumowując: istnieje konieczność weryfikacji i doprecyzowania części zapisów w projektowanych rozporządzeniach. Ponadto zwracam uwagę na konieczność jednoznacznego określenia czy projektowane akty prawne dotyczą całego rynku węgla kamiennego w Polsce, czy jego ściśle określonych segmentów. Brakuje również w omawianych dokumentach jednoznacznych zapisów umożliwiających przekonanie jednostek samorządowych do wykorzystywania węglowych paliw proekologicznych w kotłach poniżej 50kW. W naszej ocenie w Rozporządzeniu dotyczącym wymagań jakościowych winny się znaleźć się jednoznaczne zapisy rekomendujące kwalifikowane węglowe paliwa „premium” jako przeznaczone do wykorzystania na rynku komunalno-bytowym, zwłaszcza w realizowanych programach PONE.

  Załącznik: Pismo PIE do Dyrektora Departamentu Górnictwa z dnia 3.01.2014 r. (pdf do pobrania)
« wróć do listy elementów