Aktualności

Kotły małej mocy, uregulowania prawne obligatoryjne i dobrowolne - spotkanie 15.XI.br.
Szanowni Państwo,
 
Urządzenia grzewcze, kotły c.o., kominki, piece, a zwłaszcza kotły c.o., opalane paliwami stałymi w dalszym ciągu stanowią i stanowić będą znaczący udział w zainstalowanej mocy instalacji produkujących ciepło w indywidualnych gospodarstwach domowych. Rosnące wymagania w zakresie sprawności energetycznej oraz wskaźników emisji zanieczyszczeń w stosunku do tych urządzeń powodują, że przed branżą producentów instalacji spalania małej mocy, opalanych paliwami stałymi stają wysokie wyzwania.
Aktualnie od lipca bieżącego roku prowadzone są prace w Komisji Europejskiej finalizujące uzgodnienia dotyczące wprowadzenia ujednoliconych wymagań jakościowych oraz certyfikacji urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi we wszystkich krajach UE.
W pracach tych bierze udział przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki naszego kraju. Jednocześnie wysoki udział emisji PM10, PM2.5 oraz benzo(a)pirenu ze sektora komunalno-bytowego w całkowitej krajowej emisji i wynikające stąd zagrożenie niespełnieniem Dyrektywy CAFE odnośnie jakości powietrza zmuszają do wdrażania działań regulujących stan jakości urządzeń grzewczych w Polsce.
 
Rok temu, w trakcie konferencji nt. „Paliwa stałe w małej energetyce rozproszonej – stan aktualny i perspektywy” w dniach 27-28 września 2011 (www.itc.polsl.pl/malekotly), podjęta została próba utworzenia platformy integrującej producentów instalacji spalania małej mocy opalanych stałymi paliwami – węglem i biomasą przy Polskiej Izbie Ekologii siedzibą w Katowicach (www.pie.pl). Do tej pory swój akces do platformy zgłosiło kilka firm.
 
Mając na uwadze, ważność zagadnienia proponujemy spotkanie w dniu 15 listopada br. (czwartek) w siedzibie Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach ul. Sokolska 8. 
W spotkaniu weźmie udział Pan Andrzej Guzowski, przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki w Grupie Roboczej Komisji Europejskiej ds. ekoprojektu i energetycznego znakowania produktów związanych z energią (The Working Group on the Ecodesign and Energy Labelling of Energy-using Products), który przedstawi aktualny stan prac nad wdrożeniem Dyrektywy ekoprojektowanie 2009/125/WE z dnia 21 października 2009, w odniesieniu do urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi. W trakcie spotkania przedstawiony zostanie także stan aktualny techniki w spalaniach paliw stałych oraz ich aktualna standaryzacja i certyfikacja, z uwzględnieniem wymagań BAT określonych w projekcie ECODESIGN LOT15, stan produkcji, paliw węglowych,  kotłów małej mocy oraz instalacji oczyszczania w świetle możliwości spełnienia wymagań CAFE.
Podjęta zostanie dyskusja nad kierunkiem i sposobem dobrowolnej certyfikacji kotłów i paliw węglowych w Polsce. Zamierza się także określić kierunki i warunki działania platformy. Wnioski ze spotkania zostaną przedstawione do Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, GIOŚ i NFOŚiGW.

Notatka ze spotkania (pobierz...)


« wróć do listy elementów